Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 66087
Kód EAN: 8595029601151
Kód SÚKL: 3941
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE
Co je Duratocin a k čemu se používá Duratocin se používá k léčbě žen, které právě porodily dítě císařským řezem. U některých žen po porodu císařským řezem nedochází k dostatečně rychlé kontrakci (stažení) dělohy, což zvyšuje pravděpodobnost většího krvácení, než je běžné. Duratocin způsobí stažení dělohy a tak snižuje riziko krvácení.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls10529/2007
a příloha k sp. zn. sukls6013/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACEPROUŽIVATELE
DURATOCIN, 100 mikrogramů/1 ml, injekční roztok
Carbetocinum
Přečtěte si pečlivě tuto příbalovou informaci dříve, než dostanete injekci DURATOCINu.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případné další otázky zeptejte se, prosím, svého lékaře, porodní asistentky nebo
sestry.
Pokud se u Vás objevily závažné nežádoucí účinky, nebo pokud jste si všimla jakéhokoliv
nažádoucího účinku, který nebyl v příbalové informaci uveden, oznamte to svému lékaři,
porodní asistentce nebo sestře.
Tento lék může předepsat pouze lékař.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DURATOCIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost , než začnete DURATOCIN užívat
3. Jak se DURATOCIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek DURATOCIN uchovávat
6. Další informace
1. Co je DURATOCIN a k čemu se používá
DURATOCIN se používá k léčbě žen, které právě porodily dítě císařským řezem.
U některých žen po porodu císařským řezem nedochází k dostatečně rychlé kontrakci
(stažení) dělohy, což zvyšuje pravděpodobnost většího krvácení, než je běžné. DURATOCIN
způsobí stažení dělohy a tak snižuje riziko krvácení.
Léčivou látkou v přípravku DURATOCIN je karbetocin. Je to látka podobná oxytocinu, která
je přirozeně vytvářena v těle za účelem stahů dělohy během porodu.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DURATOCIN užívat
DURATOCIN se nesmí podávat do doby, než bude dítě porozeno.
Dříve, než Vám lékař podá DURATOCIN, bude potřebovat všechny informace o Vašem
zdravotním stavu. Rovněž byste měla sdělit Vašemu lékaři veškeré nové příznaky, které se u
Vás objevily v průběhu léčby léčivým přípravkem DURATOCIN.
DURATOCIN se nesmí podávat
jestliže, jste alergická na karbetocin nebo jakoukoliv jinou složku léčivého přípravku
DURATOCIN (viz kap. 6).
jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
jestliže trpíte preeklampsií ( vysoký krevní tlak v těhotenství) nebo eklampsií (
těhotenská toxikóza)
jestliže máte závažné onemocnění srdce
jestliže máte epilepsii
jestliže se u Vás někdy objevila alergická reakce na oxytocin (někdy se podává ve
formě kapek nebo injekce v průběhu porodu nebo po porodu.).
Pokud se Vás to týká, oznamte to svému lékaři.
Lékař Vám bude věnovat zvláštní péči při použití přípravku DURATOCIN
jestliže míváte migrény
jestliže máte astma
jestliže máte problémy se srdcem nebo krevním oběhem (například vysoký krevní tlak).
jestliže máte jiné zdravotní problémy
Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, oznamte to Vašemu lékaři.
Vzájemné působení přípravku DURATOCIN s dalšími léčivými přípravky
Pokud užíváte nebo jste poslední dobou užila jakékoliv jiné léky včetně těch, které jsou
k dostání bez předpisu, oznamte to Vašemu lékaři.
Těhotenství a kojení
DURATOCIN se nesmí užívat během těhotenství, ale může být podán po porodu císařským
řezem.
Bylo prokázáno, že malé množství oxytocinu prochází krví kojících matek do mateřského
mléka, ale předpokládá se, že se odbourává v útrobách kojenců.
3. Jak se DURATOCIN užívá
DURATOCIN se podává pomocí injekce do žíly, ihned po porodu dítěte císařským řezem,
provedeným v epidurální nebo spinální anestézii. Dávkování je jedna ampule (100
mikrogramů).
Jestliže jste užila více přípravku DURATOCIN než jste měla
Jestliže jste náhodně užila příliš velkou dávku přípravku DURATOCIN,může se Vaše děloha
začít stahovat tak silně, že může dojít k jejímu poškození nebo k silnému krvácení. Můžete
rovněž trpět ospalostí, apatií a bolestí hlavy způsobenou vodou, která se začne ve Vašem
těle hromadit. Budete léčena pomocí jiných léků a případně operace.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně, jako všechny léky, může mít i DURATOCIN nežádoucí účinky, které se však
neprojeví u každého pacienta.
Nejčastější nežádoucí účinky se projeví minimálně u 10 žen ze 100, které jsou léčeny
přípravkem DURATOCIN. Patří k nim:
nevolnost
bolest břicha
svědění
zčervenání kůže
pocit horkosti
nízký krevní tlak
bolest hlavy
třes
Mezi další nežádoucí účinky, které mohou postihnout 1 10 žen ze sta, patří následující:
zvracení
závrať
bolest v zádech nebo na hrudi
kovová chuť v ústech
anémie(chudokrevnost)
dušnost
zimnice
Některé ženy mohou občas pociťovat rychlý srdeční tep nebo pocení.
DURATOCIN může způsobovat hromadění vody v těle, což může vést k ospalosti, apatii a
bolesti hlavy.
Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
5. Jak přípravek DURATOCIN uchovávat
Uchovávejte ampule přípravku DURATOCIN v krabičce, aby byly chráněny před světlem.
Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte DURATOCIN po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu nebo
ampulce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
6. Další informace
Co přípravek DURATOCIN obsahuje
Léčivou látkou je karbetocin. Každý mililitr obsahuje 100 mikrogramů karbetocinu.
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, a kyselina octová 98%, vodu na injekci.
DURATOCIN obsahuje méně než 1 mmol chloridu sodného (23 mg) v jedné dávce, takže je
v podstatě bez sodíku.
Jak přípravek DURATOCIN vypadá a co obsahuje toto balení
DURATOCIN je čirý, bezbarvý injekční roztok, připraven k nitrožilnímu podání, dodávaný
v balení obsahující 5 ampulí po 1 ml.
DURATOCIN může být použit pouze na dobře vybaveném specializovaném porodnickém
oddělení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Ferring Léčiva,a.s.
Jesenice u Prahy , Česká republika
Výrobce:
Ferring GmbH, Wittland 11,
D-24109 Kiel, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko, Francie, Německo, Nizozemsko, Velká Británie: PABAL 100 g
Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Litva, Lucembursko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Švédsko: PABAL
Itálie: DURATOCIN
Španělsko: DURATOBAL
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.10.2010

Recenze

Recenze produktu DURATOCIN 5X100MCG/ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DURATOCIN 5X100MCG/ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze