Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

DUOMOX 1000 14X1000MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34107
Duomox je určen k léčbě řady infekčních onemocnění způsobených baktériemi.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Duomox je určen k léčbě řady infekčních onemocnění způsobených baktériemi.

Informace o produktu

Výrobce: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP
Kód výrobku: 34107
Kód EAN: 8594052050479
Kód SÚKL: 19751
Držitel rozhodnutí: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP
Duomox je určen k léčbě řady infekčních onemocnění způsobených baktériemi. Užívá se zejména v léčbě zánětů středního ucha, obličejových dutin, průdušek a dalších zánětů dýchacích cest. Dále se užívá při infekcích močového a pohlavního ústrojí, trávicího ústrojí a při některých infekcích kůže a měkkých tkání. Přípravek je určen dospělým, mladistvým i dětem.

Příbalový leták

sp. zn. sukls254248/2017 

 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

DUOMOX 

 

250  

DUOMOX 

 

375  

DUOMOX

  

500 

DUOMOX

  

750 

DUOMOX

 

 1000 

Dispergovatelné tablety 

Amoxicillinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek DUOMOX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DUOMOX užívat 

3. 

Jak se přípravek DUOMOX užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek DUOMOX uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je přípravek DUOMOX a k čemu se používá 
 
Co je DUOMOX  
  
DUOMOX je antibiotikum. Amoxicilin, léčivá látka tohoto přípravku, patří mezi penicilinová 
antibiotika se širokým spektrem účinku.  
 
K čemu se DUOMOX používá  
 
DUOMOX se používá k léčbě infekcí způsobených bakteriemi v různých částech těla.  

DUOMOX může být také použit v kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě 

žaludečních vředů. 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DUOMOX užívat 
 
Neužívejte přípravek DUOMOX, 

• 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amoxicilin, penicilin 

 

nebo jakoukoliv složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6)

., 

 

•  pokud jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum. Ta se 

mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.  

 
Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek DUOMOX. V případě 
jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem DUOMOX poraďte s lékařem 
nebo lékárníkem. 

Upozornění a opatření 
Předtím než začnete užívat přípravek DUOMOX, oznamte svému lékaři: 

-  jestliže máte infekční mononukleózu (horečka, bolest v krku, zduření lymfatických uzlin 

extrémní únava)  

jestliže máte problémy s ledvinami

  

-  jestliže pravidelně nemočíte.  

 

Pokud si nejste jist(a), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem předtím, než začnete užívat DUOMOX.  
Krevní a močové testy  
Pokud Vám budou prováděny:  

-  močové testy (ke stanovení glukózy) nebo krevní testy ke zhodnocení jaterních funkcí  
-  test estriolu během těhotenství ke zjištění, zda se dítě vyvíjí normálně  

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, že užíváte přípravek DUOMOX. Přípravek DUOMOX totiž 
může ovlivnit výsledky těchto testů. 
 
Další léčivé přípravky a DUOMOX 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

-  Pokud užíváte alopurinol (užívaný k léčbě dny) s přípravkem DUOMOX, může být u Vás 

zvýšené riziko kožní alergické reakce.  

-  Pokud užíváte probenecid (užívaný k léčbě dny), může Váš lékař upravit dávku přípravku 

DUOMOX  

-  Pokud užíváte léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být 

nezbytné provedení dalších krevních testů.  

-  Pokud užíváte jiná antibiotika (jako je tetracyklin), DUOMOX může být méně účinný.  
-  Pokud užíváte methotrexát (užívaný k léčbě zhoubných nádorových onemocnění a závažné 

psoriázy), DUOMOX může způsobit nárůst nežádoucích účinků.  
 

 
Těhotenství a  kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních 
prostředků a obsluha strojů
 
DUOMOX může mít nežádoucí účinky a jejich příznaky (jako jsou alergické reakce, závrať a křeče) 
mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit.  
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.  
 
3.  Jak se přípravek DUOMOX užívá 
 
Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Spolkněte a zapijte vodou  
nebo 
vložte tabletu do vody a důkladně rozmíchejte, dokud se tableta nerozpustí. Směs okamžitě 

vypijte. 

Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup 

nejméně 4 hodiny.  

 
Obvyklá dávka je:  
 
Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg 
 
Dávky jsou založeny na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.  

-  Váš lékař Vám předepíše, kolik přípravku DUOMOX máte dítěti podat.  
-  Obvyklá dávka je 40 mg až 90 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, podáno ve dvou nebo 

třech dílčích dávkách.  

-  Maximální doporučená dávka je 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně.  

 
Dospělí, starší pacienti a děti s tělesnou hmotností 40 kg nebo více  

Obvyklá dávka přípravku DUOMOX je 250 mg až 500 mg třikrát denně nebo 

750 mg až 1 g 

každých 12 hodin, 

v závislosti na závažnosti a typu infekce. 

 

-  Závažné infekce: 750 mg až 1 g třikrát denně.  
-  Infekce močových cest: 3 g dvakrát denně po jeden den.  
-  Lymská nemoc (šířená klíšťaty): Izolované erythema migrans (časné stadium – rudá nebo 

růžová kruhovitá vyrážka): 4 g denně, systémová manifestace (pozdní stadium – pro 
závažnější příznaky nebo kde se nemoc rozšířila po těle): až do 6 g denně.  

-  Žaludeční vředy: jedna 750mg nebo jedna 1g dávka dvakrát denně po dobu 7 dnů s dalšími 

antibiotiky a přípravky k léčbě žaludečních vředů.  

-  K prevenci infekce srdce během operace: dávka se bude lišit podle typu chirurgického 

výkonu. Zároveň mohou být podávána další léčiva. Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra 
Vám může poskytnout podrobnosti.  

-  Maximální doporučená dávka je 6 g denně.  

 
Poruchy funkce ledvin 
 

Pokud máte potíže s ledvinami dávka může být nižší než je obvyklé. 
 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku DUOMOX, než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) větší dávku přípravku DUOMOX, než jste měl(a) mohou se u Vás objevit žaludeční 
obtíže (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo krystalky v moči, které mohou vypadat jako 
kalná moč, nebo problémy s močením. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte mu také obal 
tohoto přípravku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DUOMOX 

 

-  Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku DUOMOX, užijte ji hned, jakmile si 

své opomenutí uvědomíte.  

-  Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte přibližně 4 hodiny.  
-  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

 
Jak dlouho máte přípravek DUOMOX užívat? 
 

-  Pokračujte v užívání přípravku tak dlouho, jak Vám předepsal lékař, a to i tehdy, pokud se již 

cítíte lépe. K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení 
bakterií, mohla by se infekce vrátit.  

-  Pokud se po ukončení léčby stále necítíte dobře, poraďte se znovu se svým lékařem.  

 

Moučnivka (kvasinková infekce vlhkých částí těla, která může působit bolestivost, svědění a tvorbu 
sekretu) se může objevit, pokud je DUOMOX užíván delší dobu. Pokud se to stane, poraďte se se 
svým lékařem.  
Pokud užíváte DUOMOX delší dobu, může Váš lékař provést testy ke kontrole, zda ledviny, játra a 
krev fungují normálně.  

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat přípravek DUOMOX a navštivte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte 
některý z následujících závažných nežádoucích účinků - můžete potřebovat okamžitou 
lékařskou péči: 
 
Následující jsou velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)  
 
• alergické reakce, příznaky mohou zahrnovat: svědění kůže nebo vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka, 
těla nebo potíže s dýcháním. Tyto mohou být závažné a v některých případech došlo až k úmrtí. 
• vyrážka nebo rudé skvrny pod povrchem kůže nebo podlitiny. Je to způsobeno zánětem stěn krevních 
cév způsobeným alergickou reakcí. Může souviset s bolestí kloubů (artritida) a ledvinovými problémy.  
• zpožděná alergická reakce může nastat 7 až 12 dnů po užití přípravku DUOMOX, některé příznaky 
zahrnují: vyrážku, horečku, bolest kloubů a zduření lymfatických uzlin především v podpaží.  
• kožní reakce známá jako ‘erythema multiforme’ při které se objeví: svědivé červenofialové mapy na 
kůži obzvláště na dlaních a ploskách nohou, opuchlé plochy na kůži připomínající kopřivku, citlivé 
plochy na povrchu úst, očí a genitálií. Můžete mít horečku a být velmi unaven(a).  
• mezi další závažné kožní reakce patří: změny zbarvení kůže, hrbolky pod kůží, puchýře, neštovičky, 

olupování, začervenání, bolest, svědění, tvorba šupin. Tyto reakce mohou být spojeny s 
horečkou, bolestí hlavy a celého těla.  

• chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami, abnormálními výsledky 
  krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů)  
  (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)). 
• horečka, zimnice, bolest v krku a další příznaky infekce, nebo pokud se Vám snadno tvoří modřiny.  
  Toto mohou být příznaky problémů s krevními buňkami.  
• Jarisch-Herxheimerova reakce která nastává při léčbě Lymské nemoci přípravkem DUOMOX 
  a způsobuje horečku, zimnici, bolest hlavy, bolest svalů a kožní vyrážku.  

  

• zánět tlustého střeva s průjmem (někdy obsahujícím krev), bolestí a horečkou.  

  

• může dojít k závažným jaterním nežádoucím účinkům. Tyto se většinou vyskytují u pacientů 
léčených dlouhodobě, mužů a starších lidí. Musíte upozornit svého lékaře, pokud máte:  

-  závažný průjem s krvácením  
-  puchýře, zarudnutí nebo podlitiny na kůži  
-  tmavší moč nebo světlejší stolice  
-  zažloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka). Viz též anemie v textu níže, která 

může vyústit ve žloutenku.  

 

Toto může nastat při užívání léku nebo až do několika týdnů poté.  
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
• alergické reakce doprovázené bolestí na hrudi (přecitlivělost spojená s akutním koronárním 
syndromem, nazývaným také Kounisův syndrom), příznaky zahrnují: nepříjemné pocity, tlak, tíhu, 
ztuhlost, sevření nebo bolest  na hrudi. Tato bolest může být doprovázena pocitem dušení, pocením, 

pocitem na zvracení, zvracením, zblednutím kůže, pocitem únavy, slabostí, pocitem na omdlení, 
ztrátou vědomí, vzestupem tepové frekvence nebo zvýšením krevního tlaku. 
• aseptická meningitida (zánět mozkových blan), příznaky zahrnují: horečku, zimnici, bolesti těla, 
ztrátu chuti, zvracení, únavu, citlivost na světlo, ztuhlý nebo bolestivý krk, přetrvávající bolest hlavy, 
zmatenost, křeče. 
 
Pokud se něco z tohoto přihodí, přestaňte léčivo užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.  
 
Někdy se může vyskytnout méně závažná kožní reakce, jako je:  
• mírně svědivá vyrážka (kulaté, růžovo-červené plochy), kopřivku připomínající plochy na 
předloktích, nohách, dlaních, rukách nebo nohách. Toto je méně časté (může postihnout až 1 ze 100 
pacientů).  
 
Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem, 
protože užívání přípravku DUOMOX bude muset být zastaveno.  
 
Další možné nežádoucí účinky jsou:  
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)  
• kožní vyrážka  
• pocit na zvracení (nauzea)  
• průjem.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)  
• zvracení.  
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)  
• moučnivka (kvasinková infekce pochvy, úst a kožní záhybů), léčbu moučnivky Vám doporučí Váš 
lékař nebo lékárník  
• problémy s ledvinami  
• záchvaty (křeče), pozorováno u pacientů léčených vysokými dávkami nebo s ledvinovými problémy  
• závrať  
• hyperaktivita  
• krystaly v moči, které mohou vypadat jako kalná moč, nebo problémy nebo nepříjemné pocity při 
močení. Ujistěte se, že pijete dostatečné množství tekutin, abyste snížili pravděpodobnost výskytu 
těchto příznaků.  
• jazyk může zežloutnout, zhnědnout nebo zčernat a může se jevit jako chlupatý 

• 

na zubech se mohou objevit skvrny, které však při čištění obyčejně opět zmizí (toto bylo hlášeno u 
dětí)

 

• nadměrný rozklad červených krvinek způsobující určitý typ anemie. Příznaky zahrnují: únavu, bolest  
hlavy, dušnost, závrať, bledost a zežloutnutí kůže a očního bělma.  
• nízký počet bílých krvinek  
• nízký počet krevních destiček podílejících se na srážení krve  
• srážení krve může trvat déle než normálně. Toto můžete pozorovat, když krvácíte z nosu nebo se 
říznete.  
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  

webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  Jak přípravek DUOMOX uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“ 
(zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek DUOMOX obsahuje 
 
Léčivou látkou je: 

 

 

DUOMOX

  

250: 

amoxicillinum 250 mg (ve formě amoxicillinum trihydricum). 

DUOMOX

  

375: 

amoxicillinum 375 mg (ve formě amoxicillinum trihydricum). 

DUOMOX

  

500: 

amoxicillinum 500 mg (ve formě amoxicillinum trihydricum). 

DUOMOX

  

750: 

amoxicillinum 750 mg (ve formě amoxicillinum trihydricum). 

DUOMOX

  

1000: 

amoxicillinum 1000 mg (ve formě amoxicillinum trihydricum). 

 

Dalšími pomocnými látkami jsou: 

disperzní celulóza (směs mikrokrystalické celulózy a sodné 

soli karmelózy) (E466), mikrokrystalická celulóza (E460), krospovidon (E1202), vanilin, 
mandarinkové aroma, citronové aroma, sacharin (954), magnesium-stearát (E470). 

 

Jak DUOMOX vypadá a co obsahuje toto balení 
 
DUOMOX dispergovatelné tablety jsou bílé až téměř bílé oválné tablety s půlicí rýhou na jedné 
straně, na druhé straně s logem a u síly: 232 (250mg), 233 (375 mg), 234 (500 mg), 235 (750 mg) 
nebo 236 (100 mg). 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky. 
Tablety jsou baleny v blistrech uzavřených v krabičce. Dostupná jsou balení: 

 

 

DUOMOX

  

250: 

20 dispergovatelných tablet  

DUOMOX

  

375: 

20 dispergovatelných tablet 

DUOMOX 

 

500: 

20 dispergovatelných tablet 

DUOMOX

  

750: 

14 nebo 20 dispergovatelných tablet 

DUOMOX

  

1000: 

14 nebo 20 dispergovatelných tablet 

 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Astellas Pharma s.r.o. 
Sokolovská 100/94 
186 00 Praha 8 

Česká republika 

 
Výrobce 

 Astellas Pharma Europe B.V.,  
 Sylviusweg 62 
 2333 BE Leiden 

 
Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 10. 2017 
 
 
 
Obecná doporučení týkající se používání antibiotik 
 
 
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.  
 
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu 
je skutečnost, že je bakterie rezistentní na používané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou 
přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.  
 
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik 
může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.  
 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. 
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku 
rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.  
 

1.  Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a  

po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci a pokud něčemu nerozumíte, 
obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.  

2.  Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte  

pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.  

3.  Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě,  

že má dotyčný infekci podobnou té Vaší.  

4.  Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.  
5.  Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny,  

aby tak byla zajištěna jejich správná likvidace. 

Recenze

Recenze produktu DUOMOX 1000 14X1000MG Tablety

Diskuze (1)

Diskuze k produktu DUOMOX 1000 14X1000MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Renata - Atb Duomox 1000

(0) 11/11/2017

Dobry den chci se zeptat jestli u těchto antibiotik ( Duomox 1000) na zanet dásní muzu užívat mandarinky a mléčné výrobky? V lékárně mi to z hlavy uplne vypadlo :-( Dekuji za odpověď.

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám