Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

DRILL bez cukru 24 pastilek rozpustných v ústech

87
1
starstarstarstarstar  87 %
DRILL bez cukru 24 pastilek rozpustných v ústech
Lék vhodný při lehkých bolestech v krku a dutině ústní při chřipce a nachlazení bez horečky a celkových příznaků. Dále se užívá při aftech, drobných poraněních v dutině ústní. Více informací
Kód výrobku: 78712
Cena s DPH: 129 
Dostupnost: skladem 1 - 2 ks
Odešleme ze skladu: Úterý 2.5.2017
Přidat do oblíbených
ks
29 Kč za všechny druhy dopravy!
Doprava zdarma od 1500 Kč

Příbalová informace výrobku DRILL bez cukru 24 pastilek rozpustných v ústech

DRILL BEZ CUKRU PASTILKY
3 mg/0,2 mg

chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.    Co je přípravek Drill bez cukru pastilky a k čemu se užívá
2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill bez cukru pastilky užívat
3.    Jak se přípravek Drill bez cukru pastilky užívá
4.    Možné nežádoucí účinky
5.    Jak přípravek Drill bez cukru pastilky uchovávat
6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Drill bez cukru pastilky a k čemu se užívá

Tento léčivý přípravek obsahuje místní antiseptikum (látka, která snižuje počet choroboplodných zárodků) a místní anestetikum, které mírní bolest. Užívá se při lehkých bolestech v krku a dutině ústní při chřipce a nachlazení bez horečky a celkových příznaků. Dále se užívá při aftech, drobných poraněních v dutině ústní a moučnivce. V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.

Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Drill bez cukru pastilky užívat

Neužívejte přípravek Drill bez cukru pastilky

 • jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo tetrakain-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • u dětí mladších než 6 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Drill bez cukru pastilky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Znecitlivění v krku způsobené tímto přípravkem může způsobit při polykání  náhodné vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost užití u dětí ve věku od 6 do 12 let. Neužívejte tento přípravek před jídlem nebo pitím.

Léčba by neměla být dlouhodobá (déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí), protože by mohlo dojít k narušení rovnováhy běžné mikrobiální flory (běžně přítomných mikrobů) v ústech a v krku.

 • Dodržujte doporučené dávkování - užívání nadměrných dávek anebo několikrát opakovaná léčba těsně za sebou či prodlužovaná léčba mohou ovlivnit srdeční činnost nebo nervovou soustavu a vyvolat křeče.
 • Bolest v krku - pokud máte horečku, vykašláváte nažloutlý hlen nebo máte potíže při polykání potravy, musíte se poradit s lékařem.
 • Afty a moučnivka - pokud máte horečku, rozsáhlé nebo rozšiřující se postižené oblasti, musíte se ihned poradit s lékařem.
 • Může dojít k obarvení jazyka.Může vzniknout hnědé zabarvení zubů a silikátových nebo kompozitních výplní. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů (případně protézy).

Další léčivé přípravky a Drill bez cukru pastilky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Neužívejte současně více než jeden antiseptický léčivý přípravek. Neužívejte současně s povrchově aktivními látkami (laurylsulfát) z důvodu možného vzájemného ovlivnění účinku. Povrchově aktivní látky se nachází v řadě přípravků osobní péče, např. v zubních pastách.

Přípravek Drill bez cukru pastilky s jídlem a pitím
Pastilky se nesmí užívat před jídlem a pitím, protože může dojít k zalknutí.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek nemá být užíván během těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Drill bez cukru pastilky nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Drill bez cukru pastilky obsahuje aspartam (E951) a isomalt (E953)
Aspartam (E951) Zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. Isomalt (E953) - Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Drill bez cukru pastilky užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

 • Dospělí a dospívající starší 15 let - Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 4x denně.
 • Děti od 6 do 15 let věku - Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 2 až 3x denně.

Způsob podání
Pastilku nechte pomalu bez žvýkání rozpustit v ústech. Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u dětí.

Délka léčby

 • Tento přípravek se nemá užívat déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí.
 • Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Drill bez cukru pastilky než jste měl(a)
Pokud Vy nebo dítě užijete příliš mnoho přípravku

 • Malá dávka by neměla mít žádné vedlejší účinky.
 • Pokud užijete velké množství pastilek, ihned kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovost.
 • Nežádoucí účinky způsobené vysokými dávkami chlorhexidin-diglukonátu nejsou pravděpodobné, ale mohou se vyskytnout trávicí potíže (nevolnost, zvracení).
 • Vysoké dávky tetrakain-hydrochloridu mohou vyvolat poruchy nervového systému (nervozita, poruchy vidění, křeče), srdeční poruchy (nízký krevní tlak, pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu) a methemoglobinémii (porucha krve, při níž se tvoří větší množství methemoglobinu, formy krevního barviva).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill bez cukru pastilky
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit)

 • Alergická reakce, anafylaktický šok, anafylaktická reakce, projevující se vyrážkou, otokem úst nebo obličeje, potížemi s dýcháním. V takovém případě přestaňte ihned užívat tento přípravek a vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc.
 • Hnědé skvrny na jazyku, zubech a silikátových výplních. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů.
 • Dočasné znecitlivění jazyka a hrtanu, kdy může dojít k náhodnému vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Tento účinek způsobuje tetrakain-hydrochlorid (slabé anestetikum), který může způsobit zalknutí. Pokud se takové účinky objeví, ukončete léčbu a vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Drill bez cukru pastilky uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Léčivými látkami jsou Chlorhexidini digluconas    3,000 mg, Tetracaini hydrochloridum 0,200 mg.  Pomocnými látkami jsou kyselina askorbová, složené aroma, složené mentholové aroma amonium-glycyrrhizát, aspartam, isomalt.

Jak přípravek Drill bez cukru pastilky vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Drill bez cukru jsou kulaté průhledné pastilky. Blistry (PVC/PVDC/Al) s pastilkami jsou baleny v krabičkách po 12 nebo 24 pastilkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pierre Fabre Medikament 45, place Abel Gance, 92 654 Boulogne Cedex, Francie

Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production Site Diétetique et Pharmacie,ZI de la Coudette, 32290 Aignan, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 22.12.2015 sp.zn.sukls12973/2015 a sp.zn.sukls213148/2014

Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz
Ověření legálního provozu E-shopu