Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku

DRILL BEZ CUKRU PASTILKY 12 Pastilky rozp. v ústech

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 78713
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DIETETIQUE ET PHARMACIE, COUDETTE, AIGNAN
Značka: DRILL
Kód výrobku: 78713
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15427
Držitel rozhodnutí: DIETETIQUE ET PHARMACIE, COUDETTE, AIGNAN
A k čemu se používá Tento lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (jako je bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), při nachlazení a chřipce. Současně snižuje zánětem vyvolanou lokální bolest. Jedná se o doplňující léčebný přípravek u lokálních infekcí bez celkových příznaků. V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls12973/2015 
a sp.zn.sukls213148/2014 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

DRILL BEZ CUKRU PASTILKY 

3 mg/0,2 mg 

chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud  se  do  5  dnů  (děti  do  3  dnů)  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží, 

musíte se poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Drill bez cukru pastilky a k čemu se užívá 
2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Drill  bez  cukru  pastilky 

užívat 

3.  Jak se přípravek Drill bez cukru pastilky užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek Drill bez cukru pastilky uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1.  

Co je přípravek Drill bez cukru pastilky a k čemu se užívá 

 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  místní  antiseptikum  (látka,  která  snižuje  počet 
choroboplodných  zárodků)  a  místní  anestetikum,  které  mírní  bolest.  Užívá  se  při  lehkých 
bolestech  v krku  a  dutině  ústní  při  chřipce  a  nachlazení  bez  horečky  a  celkových  příznaků. 
Dále se užívá při aftech, drobných poraněních v dutině ústní a moučnivce. 
V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní. 
 
Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku. 
 
Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Drill bez cukru pastilky užívat 

 
Neužívejte přípravek Drill bez cukru pastilky
  

-  jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo tetrakain-hydrochlorid nebo 

na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  

-  u dětí mladších než 6 let. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Drill bez cukru pastilky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Znecitlivění  v  krku  způsobené  tímto  přípravkem  může  způsobit  při  polykání  náhodné 
vdechnutí  potravy  (kašel  během  jídla  a  pocit  “špatného  polknutí”).  Proto  je  třeba  věnovat 
zvláštní pozornost užití u dětí ve věku od 6 do 12 let. 
Neužívejte tento přípravek před jídlem nebo pitím. 
 
Léčba  by  neměla  být  dlouhodobá  (déle  než  5  dní  u  dospělých  a  3  dny  u  dětí),  protože  by 
mohlo  dojít  k  narušení  rovnováhy  běžné  mikrobiální  flory  (běžně  přítomných  mikrobů)  v 
ústech a v krku. 
Dodržujte  doporučené  dávkování:  užívání  nadměrných  dávek  anebo  několikrát  opakovaná 
léčba  těsně  za  sebou  či  prodlužovaná  léčba  mohou  ovlivnit  srdeční  činnost  nebo  nervovou 
soustavu a vyvolat křeče. 
 
Bolest  v krku:
  pokud  máte  horečku,  vykašláváte  nažloutlý  hlen  nebo  máte  potíže  při 
polykání potravy, musíte se poradit s lékařem. 
Afty  a  moučnivka:  pokud  máte  horečku,  rozsáhlé  nebo  rozšiřující  se  postižené  oblasti, 
musíte se ihned poradit s lékařem.  
 
Může dojít k obarvení jazyka. 
Může  vzniknout  hnědé  zabarvení  zubů  a  silikátových  nebo    kompozitních  výplní.  Toto 
zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů (případně protézy). 
 
 
Další léčivé přípravky a Drill bez cukru pastilky 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Neužívejte současně více než jeden antiseptický léčivý přípravek  
Neužívejte  současně  s povrchově  aktivními  látkami  (laurylsulfát)  z důvodu  možného 
vzájemného  ovlivnění  účinku.  Povrchově  aktivní  látky  se  nachází  v řadě  přípravků  osobní 
péče, např. v zubních pastách.  
 
 
Přípravek Drill bez cukru pastilky s jídlem a pitím 
Pastilky se nesmí užívat  před jídlem a pitím, protože může  dojít k zalknutí. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat. 
Tento přípravek nemá být užíván během těhotenství a při kojení.  
 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Drill bez cukru pastilky nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit 
nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Drill bez cukru pastilky obsahuje aspartam (E951) a isomalt (E953). 
Aspartam (E951): Zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.  

Isomalt (E953): Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
3.  

Jak se přípravek Drill bez cukru pastilky užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem.  
 
Dávkování 
Dospělí a dospívající starší 15 let: 
Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 4x denně. 
 
Děti od 6 do 15 let věku: 
Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 2 až 3x denně. 
 
Způsob podání 
Pastilku nechte pomalu bez žvýkání rozpustit v ústech. 
 
Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u 
dětí. 
 
Délka léčby 

  Tento přípravek se nemá užívat déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí.  

  Pokud  se  do  5  dnů  (děti  do  3  dnů)  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží, 

musíte se poradit s lékařem.  

 
Jestliže jste užil (a) více přípravku Drill bez cukru pastilky než jste měl(a) 
Pokud Vy nebo dítě užijete příliš mnoho přípravku: 

  Malá dávka by neměla mít žádné vedlejší účinky. 
  Pokud užijete velké množství pastilek, ihned kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší 

pohotovost. 

o

  Nežádoucí  účinky  způsobené  vysokými  dávkami  chlorhexidin-diglukonátu 

nejsou  pravděpodobné,  ale  mohou  se  vyskytnout  trávicí  potíže  (nevolnost, 
zvracení). 

o

  Vysoké  dávky  tetrakain-hydrochloridu  mohou  vyvolat  poruchy  nervového 

systému (nervozita, poruchy vidění, křeče), srdeční poruchy (nízký krevní tlak, 
pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu) a methemoglobinémii (porucha 
krve, při níž se tvoří větší množství methemoglobinu, formy krevního barviva). 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill bez cukru pastilky
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky     

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.   
 
Mohou  se  objevit  následující  nežádoucí  účinky,  jejichž  četnost  výskytu  není  známa 
(z dostupných údajů nelze určit): 

  Alergická  reakce,  anafylaktický  šok,  anafylaktická  reakce,  projevující  se  vyrážkou, 

otokem  úst  nebo  obličeje,  potížemi  s dýcháním.  V  takovém  případě  přestaňte  ihned 
užívat tento přípravek a vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc. 

  Hnědé skvrny na jazyku, zubech a silikátových výplních. Toto zabarvení je přechodné 

a lze mu předejít každodenním čištěním zubů. 

  Dočasné znecitlivění jazyka a hrtanu, kdy může dojít k náhodnému vdechnutí potravy 

(kašel  během  jídla  a  pocit  “špatného  polknutí”).  Tento  účinek  způsobuje  tetrakain-
hydrochlorid  (slabé  anestetikum),  který  může  způsobit  zalknutí.  Pokud  se  takové 
účinky objeví, ukončete léčbu a vyhledejte lékaře.  

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5.  

Jak přípravek Drill bez cukru pastilky uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 30C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 
do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

Léčivými látkami jsou: 
Chlorhexidini  digluconas 

 

3,000 mg 

Tetracaini hydrochloridum   

0,200 mg 

Pomocnými látkami jsou: 
kyselina  askorbová,  složené  aroma,  složené  mentholové  aroma  amonium-glycyrrhizát, 
aspartam, isomalt. 
 
Jak přípravek Drill bez cukru pastilky vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Drill bez cukru jsou kulaté průhledné pastilky.   
 
Blistry (PVC/PVDC/Al) s pastilkami jsou baleny v krabičkách po 12 nebo 24 pastilkách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Pierre Fabre Medicament 
45, place Abel Gance 
92 654 Boulogne Cedex, Francie 
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production 
Site Diétetique et Pharmacie,  
ZI de la Coudette, 
32290 Aignan, Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 22.12.2015 

Recenze

Recenze produktu DRILL BEZ CUKRU PASTILKY 12 Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu DRILL BEZ CUKRU PASTILKY 12 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám