Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

DOXYHEXAL TABS 20X100MG Tablety - recenze

Kód výrobku: 20137

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DOXYHEXAL TABS 20X100MG Tablety

1
sp. zn. sukls85613/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

DOXYHEXAL TABS
Tablety
Doxycyclinum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek DOXYHEXAL TABS a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOXYHEXAL TABS užívat.
3. Jak se přípravek DOXYHEXAL TABS užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek DOXYHEXAL TABS uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.

1. Co je přípravek DOXYHEXAL TABS a k čemu se používá

Doxycyklin se používá k léčbě infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na doxycyklin, zvláště:

Infekce dýchacích cest a krční, nosní a ušní infekce:
- náhlé vzplanutí vleklého zánětu průdušek,
- záněty vedlejších nosních dutin (sinusitida),
- záněty středního ucha (otitis media),
- záněty plic (pneumonie) vyvolané mykoplazmaty, chlamydiemi a riketsiemi.

Infekce močového ústrojí:
- infekční zánět močové trubice způsobený chlamydiemi a Ureaplasma urealyticum,
- náhlý zánět prostaty,
- nekomplikovaná kapavka (zvláště se současnou infekcí vyvolanou chlamydiemi),
- infekce ženského pohlavního ústrojí,
- syfilis (u pacientů se známou alergií na penicilin),
- močové infekce (v případě, že byla u původce/ů prokázána citlivost na doxycyklin).


2

Infekce zažívacího ústrojí:
- cholera,
- infekce vyvolané yersiniemi nebo campylobaktery,
- infekce vyvolané shigelami s prokázanou citlivostí na doxycyklin.

Infekce žlučových cest u ambulantních pacientů.
Některá onemocnění kůže, například těžké infikované formy akné a růžovky (rosacey).

Zřídka se vyskytující infekce: brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, rickettsióza.

Jiná onemocnění:
- malabsorbční syndrom (onemocnění, kdy je narušeno vstřebávání a trávení v trávicím ústrojí)
jako jsou např. tropická sprue a Whippleho choroba

Při použití přípravku je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních
léčivých látek.

Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOXYHEXAL TABS užívat

Neužívejte přípravek DOXYHEXAL TABS:

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6) a jiné tetracykliny,
- v těhotenství a v období kojení,
- u kojenců a dětí do 12let (kromě život ohrožujících případů), protože u nich může docházet k
opoždění růstu kostí a trvalému poškození zubů.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku DOXYHEXAL TABS se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Obecně nejsou potřeba žádná speciální opatření pro pacienty s poruchou funkce ledvin.
Jestliže je DOXYHEXAL TABS užíván v kombinaci s některými léčivými přípravky, které snižují
hladinu krevního cukru nebo snižují krevní srážlivost, je zapotřebí sledovat hladinu cukru v krvi nebo
parametry srážení krve a případně upravit dávkování.
Testy na stanovení glukózy a bílkoviny v moči a testy průkazu urobilinogenu a močových
katecholaminů mohou poskytovat falešné výsledky během terapie tetracykliny.
Vystavení slunečnímu záření může vést k fototoxické reakci na odkrytých místech pokožky (viz
Možné nežádoucí účinky). Během léčby přípravkem DOXYHEXAL TABS se proto neopalujte a
nechoďte do solária.
Před anestezií informujte svého lékaře, že užíváte DOXYHEXAL TABS.
Při dlouhodobém užívání doxycyklinu (více než 21 dnů) se musí pravidelně sledovat krevní obraz,
jaterní a ledvinné funkce.
3
Určitě se dostavte k lékařské kontrole 3 až 4 dny po dokončení terapie gonokokové infekce (kapavka),
abyste předešli opakované infekci.
Poznámka
Infekce, u kterých bakteriologické testování prokázalo, že jsou způsobeny stafylokoky, streptokoky
nebo pneumokoky by neměly být léčeny přípravkem DOXYHEXAL TABS, protože tyto
mikroorganismy mají tendenci být rezistentní k tomuto přípravku.
Starší pacienti
U starších pacientů, není potřeba žádné zvláštní opatření.
Děti a dospívající
Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek DOXYHEXAL TABS
Účinky přípravku DOXYHEXAL TABS a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době
užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další lékař bude
předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek
DOXYHEXAL TABS. Než začnete současně s užíváním přípravku DOXYHEXAL TABS užívat jiný
volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Užívání přípravku DOXYHEXAL TABS
zvyšuje účinnost a vyvolává nežádoucí účinky léků snižujících srážlivost krve. Také zvyšuje výskyt
nežádoucích účinků perorálních antidiabetik (léků užívaných při léčení cukrovky) a řady dalších léků.
Doxycyklin se ve střevě váže s dvojmocnými a trojmocnými prvky (hliník, vápník, železo, měď). Tato
vazba zhoršuje jeho vstřebávání a jeho účinnost. Při současném užívání penicilinových nebo
cefalosporinových antibiotik může DOXYHEXAL TABS snižovat jejich účinnost.
DOXYHEXAL TABS může snižovat účinnost hormonálních přípravků užívaných k zabránění
otěhotnění.

Nedoporučuje se podávat doxycyklin současně s penicilinem.

Přípravek DOXYHEXAL TABS s jídlem a pitím
Během užívání přípravku DOXYHEXAL TABS se nemá pít mléko, požívat mléčné výrobky nebo
užívat léky, které obsahují vápník, hliník, hořčík nebo železo.

Těhotenství, kojení a fertilita

Doxycyklin je kontraindikován během těhotenství a kojení.
Těhotné ženy, kojící matky, kojenci a děti do 12 let nesmí být léčeni doxycyklinem, pokud to není
nezbytně nutné, protože ukládání doxycyklinu může způsobit zabarvení zubů, defekty skloviny a
zpomalení růstu kostí u plodů od 4. měsíce a rovněž u kojenců a dětí do 12 let.

3. Jak se přípravek DOXYHEXAL TABS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
4
Dávkování vždy určí lékař.
Aby se zabránilo vzniku jícnových vředů, tvrdé tobolky mají být užívány s velkým množstvím
tekutiny (nikoli mléka) ve vzpřímené poloze a nemají být užívány těsně před ulehnutím.
Obvyklé dávkování pro dospělé s tělesnou hmotností pod 50-70 kg a mládež s tělesnou hmotností nad
50 kg:
První den 2 tablety užité najednou nebo rozděleně po 1 tabletě v intervalu dvanácti hodin a další dny
po jedné tabletě DOXYHEXAL TABS.
Obvyklé dávkování pro dospělé s tělesnou hmotností nad 70 kg:
Po celou dobu léčby jednou denně 2 tablety DOXYHEXAL TABS.
Obvyklé dávkování pro děti od 12 let s tělesnou hmotností pod 50 kg:
První den 4 mg doxycyklinu na kg tělesné hmotnosti a další dny 2 mg doxycyklinu na kg tělesné
hmotnosti.

Při snížení funkce ledvin nemusí lékař dávku přípravku DOXYHEXAL TABS upravovat.
Délku léčby určí vždy lékař. V léčbě je však třeba pokračovat ještě nejméně 48 hodin po normalizaci
teploty a po odeznění ostatních projevů onemocnění.
Tablety DOXYHEXAL TABS musí být užívány pravidelně ve stejnou denní dobu buďto ráno se
snídaní nebo během jiného jídla. Zapíjejí se sklenicí vody.
Užívání DOXYHEXAL TABS během jídla snižuje pravděpodobnost vzniku zažívacích obtíží.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DOXYHEXAL TABS
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Zapomenete-li užít jednu dávku v příslušnou denní dobu, užijte ji v průběhu dne, ihned, jakmile si
vzpomenete, a dále pokračujte v užívání přípravku příští den v obvyklou dobu. Při vynechání dvou
nebo více dávek se poraďte neprodleně s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DOXYHEXAL TABS nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících informacích o četnosti:

Velmi časté:
Časté:
více než 1 léčený pacient z 10
1 až 10 léčených pacientů ze 100
Méně časté:
Vzácné:
Velmi vzácné:
Není známo:
1 až 10 léčených pacientů z 1 000
1 až 10 léčených pacientů z 10 000
méně než 1 léčený pacient z 10 000
z dostupných údajů nelze určit

Možné nežádoucí účinky

Časté
Příznaky zažívacího ústrojí, jako je pocit nevolnosti, tlak v oblasti od žaludku, pálení žáhy,
zvedání žaludku, zvracení, plynatost, tuk ve stolici a průjem.
Podávání doxycyklinu během jídla nebo po jídle může do určité míry tyto účinky omezovat,
přičemž se pouze nevýznamně snižuje vstřebávání léku.

5
Méně časté
Hypersenzitivní reakce (např. alergické reakce).
Ty zahrnují kožní reakce se svěděním nebo bez svědění, jako je místně omezená nebo také
rozsáhlá (generalizovaná) kožní vyrážka, zarudnutí kůže, kopřivka s tvorbou malých puchýřů,
červené kruhovité skvrny na kůži, přechodný místní otok kůže, sliznic nebo kloubů, astma,
kožní vyrážka postihující pohlavní orgány a další části těla a reakce podobná sérové nemoci
s horečkou, bolestmi hlavy a kloubů.
Fototoxické reakce na vystavených částech kůže s následujícími příznaky (jako byste se
spálili(a) na slunci): např. zarudnutí, otok, tvorba puchýřů, změna barvy, vzácně rovněž
postihující nehty (odchlípnutí nehtu a změna barvy nehtu).
Zánět sliznice v ústech a hrdle, chrapot, potíže s polykáním.
Poruchy srážení krve a krev v moči.
Při léčbě dětí mladších 12 let byly pozorovány trvalé změny barvy zubů a poškození skloviny,
a také přechodné zpomalení růstu kostí.

Vzácné
Změny krve, které se samovolně upraví po skončení léčby: snížení počtu krevních destiček a
červených krvinek (trombocytopenie, anemie), snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek
(leukocytopenie, lymfocytopenie, leukocytóza) nebo změny některých typů krvinek (atypické
lymfocyty a toxické granulace granulocytů), onemocnění lymfatických uzlů (lymfadenopatie).
Závažné kožní reakce (puchýře, olupování kůže) s život ohrožujícími celkovými reakcemi.
Bolesti svalů a kloubů.
Zrychlená srdeční frekvence (tachykardie).
Závažné náhlé hypersenzitivní reakce (viz začátek této části).
Zvýšený tlak v dutině lební (pseudotumor cerebri), který po ukončení léčby zase ustoupí.
Projevuje se bolestmi hlavy, pocitem nevolnosti, zvracením a případně poruchami vidění
v důsledku otoku disků očního nervu (otok disku očního nervu v důsledku zvýšeného
hromadění tekutin).
Poškození ledvin, např. intersticiální nefritida, akutní selhání ledvin a žádná tvorba moči.
Může se zhoršit stávající poškození ledvin (lze jej zjistit jako zvýšení kreatininu a močoviny
v séru).
Parestezie (porucha čití projevující se jako brnění), zrychlený tep, bolesti svalů, bolesti
kloubů, neklid a úzkost.

Velmi vzácné
Zánět tenkého a tlustého střeva.
V ojedinělých případech černě potažený jazyk.
Záchvaty křečí.

Četnost není známa

V důsledku selekce může během léčby přípravkem DOXYHEXAL TABS dojít ke kolonizaci
kůže a sliznic (zejména genitálií a sliznic úst a střev) kvasinkami (Candida), s příznaky jako
je zánět sliznice úst a hltanu (glositida, stomatitida), akutní zánět vnějších pohlavních orgánů
a vaginy u žen (vulvovaginitida) a svědění v oblasti konečníku.
Nedostatek krevního barviva a červených krvinek (hemolytická anemie), nedostatek některých
bílých krvinek v krvi (neutropenie),velmi vzácná porucha metabolismu červených krvinek.
6
(porfyrie) a vzestup počtu některých bílých krvinek v krvi (eozinofilie) byly hlášeny při použití
tetracyklinů.
Závažné akutní reakce z přecitlivělosti včetně tzv. anafylaktického šoku (akutní život
ohrožující stav), alergie, nízký tlak, zánět osrdečníku, otok, závažné systémové, sérová
nemoc, edém obličeje, otok jazyka, otok hrtanu, dušnost (dyspnoe), pokles krevního tlaku až
k bodu život ohrožujícího šoku a srdeční blokáda.
Zčervenání, bolest hlavy.
Hučení v uších.
U osob dostávajících plné terapeutické dávky byla hlášena vystupující fontanela u kojenců a
nezhoubný nitrolebeční tlak u mladistvých a dospělých s příznaky jako rozmazané vidění,
skotomy (výpadek zorného pole) a zdvojené vidění. Hlášena byla trvalá ztráta zraku.
Poruchy nebo ztráta čichu a chuti, které byly reverzibilní pouze v několika případech a i tehdy
pouze částečně.
Bolest břicha, nechutenství (anorexie), nevolnost, zvracení, průjem a vzácně porucha
polykání. U pacientů užívajících doxycyklin byla hlášena zánět jícnu a jícnové vředy. Zánět
tenkého a tlustého střeva (Stafylokoková enterokolitida), zánět sliznice jazyka.
Vzácně bylo hlášeno poškození jater se zvýšením jaterních funkčních testů, zánět jater,
žloutenka, jaterní selhání a zánět slinivky břišní.
Vyrážky, olupování nebo šupinatění kůže (exfoliativní dermatitida), Stevens-Johsonův
syndrom, toxická epidermální nekrolýza, zvýšená citlivost kůže na slunce.
Zvýšení močoviny v krvi.

-Při léčbě dětí mladších 12 let byly pozorovány trvalé změny barvy zubů a poškození skloviny, a také
přechodné zpomalení růstu kostí.

Opatření v případě nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky (podrobné vysvětlení těchto nežádoucích účinků naleznete výše) mohou
případně být akutně život ohrožující. Proto je nutno informovat lékaře, pokud se taková příhoda náhle
objeví v neočekávané síle.

Zánět tlustého střeva (Pseudomembranózní kolitida)
V tomto případě musí lékař zvážit ukončení léčby přípravkem DOXYHEXAL TABS, a to v závislosti na
indikaci a, v případě potřeby, musí zahájit vhodnou léčbu (např. podávání specifických
antibiotik/chemoterapeutik, jejichž účinnost byla klinicky prokázána). Léky blokující střevní pohyby
(peristaltiku) se nesmějí užívat.

Závažné akutní hypersenzitivní reakce (např. anafylaxe)
V tomto případě se léčba přípravkem DOXYHEXAL TABS musí ihned ukončit a musí se zahájit obvyklá
vhodná naléhavá opatření (např. antihistaminika, kortikosteroidy, sympatomimetika a v případě potřeby,
umělá ventilace).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí ihned oznamte ošetřujícímu
lékaři.

7
5. Jak přípravek DOXYHEXAL TABS uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné
do:.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek DOXYHEXAL TABS obsahuje
Léčivou látkou je doxycyclinum monohydricum 104,1 mg, což odpovídá doxycyclinum 100 mg v 1
tabletě.
Dalšími složkami pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, sodná sůl
karboxymethylškrobu, povidon 25, hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek DOXYHEXAL TABS vypadá a co obsahuje toto balení
10 nebo 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
HEXAL AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
S.C.Sandoz S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
17.5.2013

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 20137
Kód EAN: 4030855002825
Kód SÚKL: 12742
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Doxyhexal tabs se užívá u infekčních onemocnění vyvolaných bakteriemi, které jsou na něj citlivé. Jsou to především infekce dýchacího ústrojí (akutní hnisavý zánět průdušek, akutní vzplanutí chronického zánětu průdušek, zápal plic), dále infekce močového ústrojí (zvláště záněty močové trubice u žen), záněty středního ucha a vedlejších dutin nosních, infekce žlučníku a žlučových cest, cestovní průjmy, akné a eventuálně i jiné infekce. Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 8 let.

Recenze

Recenze produktu DOXYHEXAL TABS 20X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DOXYHEXAL TABS 20X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám