Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

DOXYHEXAL 200 TABS 10X200MG Tablety

Léčivý přípravek
DOXYHEXAL 200 TABS  10X200MG Tablety

Dle platné legislativy nelze tento produkt koupit v online lékárnách.

Potřebujete poradit s výběrem léků? Obraťte se na naše lékárníky v odborné poradně!

Poradit se s lékárníkem

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Ostatní zákazníci nakupují

Do košíku
Do košíku

DOXYHEXAL 200 TABS 10X200MG Tablety

Doxyhexal 200 tabs se užívá u infekčních onemocnění vyvolaných bakteriemi, které jsou na něj citlivé. Jsou to především infekce dýchacího ústrojí (akutní hnisavý zánět průdušek, akutní vzplanutí chronického zánětu průdušek, zápal plic), dále infekce močového ústrojí (zvláště záněty močové trubice u žen), záněty středního ucha a vedlejších dutin nosních, infekce žlučníku a žlučových cest, cestovní průjmy, akné a eventuálně i jiné infekce. Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 8 let.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Kód výrobku:
20140
Kód EAN:
4030855002832
Kód SÚKL:
Držitel rozhodnutí:
1
sp. zn. sukls85614/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

DOXYHEXAL 200 TABS
Tablety
Doxycyclinum monohydricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek DOXYHEXAL 200 TABS a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOXYHEXAL 200 TABS užívat.
3. Jak se přípravek DOXYHEXAL 200 TABS užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek DOXYHEXAL 200 TABS uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.

1. Co je přípravek DOXYHEXAL 200 TABS a k čemu se používá


Doxycyklin se používá k léčbě infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na doxycyklin, zvláště:

Infekce dýchacích cest a krční, nosní a ušní infekce:
- náhlé vzplanutí vleklého zánětu průdušek,
- záněty vedlejších nosních dutin (sinusitida),
- záněty středního ucha (otitis media),
- záněty plic (pneumonie) vyvolané mykoplazmaty, chlamydiemi a riketsiemi.

Infekce močového ústrojí:
- infekční zánět močové trubice způsobený chlamydiemi a Ureaplasma urealyticum,
- náhlý zánět prostaty,
- nekomplikovaná kapavka (zvláště se současnou infekcí vyvolanou chlamydiemi),
- infekce ženského pohlavního ústrojí,
- syfilis (u pacientů se známou alergií na penicilin),
- močové infekce (v případě, že byla u původce/ů prokázána citlivost na doxycyklin).
2

Infekce zažívacího ústrojí:
- cholera,
- infekce vyvolané yersiniemi nebo campylobaktery,
- infekce vyvolané shigelami s prokázanou citlivostí na doxycyklin.

Infekce žlučových cest u ambulantních pacientů.
Některá onemocnění kůže, například těžké infikované formy akné a růžovky (rosacey).

Zřídka se vyskytující infekce: brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, rickettsióza.

Jiná onemocnění:
- malabsorbční syndrom (onemocnění, kdy je narušeno vstřebávání a trávení v trávicím ústrojí) jako
jsou např. tropická sprue a Whippleho choroba


Při použití přípravku je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních
léčivých látek.
Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOXYHEXAL 200 TABS užívat

Neužívejte přípravek DOXYHEXAL 200 TABS:
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6) a jiné tetracykliny,
v těhotenství a v období kojení,
u kojenců a dětí do 12 let (kromě život ohrožujících případů), protože u nich může docházet k
opoždění růstu kostí a trvalému poškození zubů

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku DOXYHEXAL 200 TABS se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Obecně nejsou potřeba žádná speciální opatření pro pacienty s poruchou funkce ledvin.
Jestliže je DOXYHEXAL 200 TABS užíván v kombinaci s některými léčivými přípravky, které snižují
hladinu krevního cukru nebo snižují krevní srážlivost, je zapotřebí sledovat hladinu cukru v krvi nebo
parametry srážení krve a případně upravit dávkování.
Testy na stanovení glukózy a bílkoviny v moči a testy průkazu urobilinogenu a močových
katecholaminů mohou poskytovat falešné výsledky během terapie tetracykliny.
Vystavení slunečnímu záření může vést k fototoxické reakci na odkrytých místech pokožky (viz Možné
nežádoucí účinky). Během léčby přípravkem DOXYHEXAL 200 TABS se proto neopalujte, ani
nechoďte do solária.
Před anestezií informujte svého lékaře, že užíváte DOXYHEXAL 200 TABS.
Při dlouhodobém užívání doxycyklinu (více než 21 dnů) se musí pravidelně sledovat krevní obraz,
jaterní a ledvinné funkce.
3
Určitě se dostavte k lékařské kontrole 3 až 4 dny po dokončení terapie gonokokové infekce (kapavka),
abyste předešli opakované infekci.
Poznámka
Infekce, u kterých bakteriologické testování prokázalo, že jsou způsobeny stafylokoky, streptokoky
nebo pneumokoky by neměly být léčeny přípravkem DOXYHEXAL 200 TABS, protože tyto
mikroorganismy mají tendenci být rezistentní k tomuto přípravku.
Starší pacienti
U starších pacientů, není potřeba žádné zvláštní opatření.
Děti a dospívající
Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek DOXYHEXAL 200 TABS
Účinky přípravku DOXYHEXAL 200 TABS a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte
nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo
doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek DOXYHEXAL 200 TABS. Než
začnete současně s užíváním přípravku DOXYHEXAL 200 TABS užívat jiný volně prodejný lék,
poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Užívání přípravku DOXYHEXAL 200 TABS zvyšuje účinnost
a vyvolává nežádoucí účinky léků snižujících srážlivost krve. Také zvyšuje výskyt nežádoucích účinků
řady dalších léků. Doxycyklin se ve střevě váže s dvojmocnými a trojmocnými prvky (hliník, vápník,
železo, měď). Tato vazba zhoršuje jeho vstřebávání a jeho účinnost. Při současném užívání
penicilinových antibiotik může DOXYHEXAL 200 TABS snižovat jejich účinnost.
DOXYHEXAL 200 TABS může snížit účinnost hormonálních přípravků užívaných k zabránění
otěhotnění.

Nedoporučuje se podávat doxycyklin současně s penicilinem.

Přípravek DOXYHEXAL 200 TABS s jídlem a pitím
Během užívání DOXYHEXAL 200 TABS se nemá pít mléko, požívat mléčné výrobky nebo užívat
léky, které obsahují vápník, hliník, hořčík nebo železo.

Těhotenství, kojení a fertilita

Doxycyklin je kontraindikován během těhotenství a kojení.
Těhotné ženy, kojící matky, kojenci a děti do 12 let nesmí být léčeni doxycyklinem, pokud to není
nezbytně nutné, protože ukládání doxycyklinu může způsobit zabarvení zubů, defekty skloviny a
zpomalení růstu kostí u plodů od 4. měsíce a rovněž u kojenců a dětí do 12 let.

3. Jak se přípravek DOXYHEXAL 200 TABS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování vždy určí lékař.
4
Aby se zabránilo vzniku jícnových vředů, tvrdé tobolky mají být užívány s velkým množstvím
tekutiny (nikoli mléka) ve vzpřímené poloze a nemají být užívány těsně před ulehnutím.
Obvyklé dávkování pro dospělé s tělesnou hmotností 50-70 kg a mládež s tělesnou hmotností nad 50 kg:
První den jedenkrát 1 tabletu nebo 2krát 1/2 tablety v intervalu dvanácti hodin a další dny po 1/2 tablety
DOXYHEXAL 200 TABS.

Obvyklé dávkování pro dospělé s tělesnou hmotností nad 70 kg:
Po celou dobu léčby jednou denně 1 tabletu DOXYHEXAL 200 TABS nebo 2 x denně tablety.

Obvyklé dávkování pro děti od 12 let s tělesnou hmotností pod 50 kg:
První den 4 mg doxycyklinu na kg tělesné hmotnosti v jedné denní dávce a další dny 2 mg doxycyklinu
na kg tělesné hmotnosti.

Při snížení funkce ledvin nemusí lékař dávku přípravku DOXYHEXAL 200 TABS upravovat.
Délku léčby určí vždy lékař. V léčbě je však třeba pokračovat ještě nejméně 48 hodin po normalizaci
teploty a po odeznění ostatních projevů onemocnění.
Tablety DOXYHEXAL 200 TABS musí být užívány pravidelně ve stejnou denní dobu buďto ráno se
snídaní nebo během jiného jídla. Zapíjejí sklenicí vody.
Užívání DOXYHEXAL 200 TABS během jídla snižuje pravděpodobnost vzniku zažívacích obtíží.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DOXYHEXAL 200 TABS

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Zapomenete-li užít jednu
dávku v příslušnou denní dobu, užijte ji v průběhu dne, ihned, jakmile si vzpomenete, a dále pokračujte
v užívání přípravku příští den v obvyklou dobu. Při vynechání dvou nebo více dávek se poraďte
neprodleně s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DOXYHEXAL 200 TABS nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících informacích o četnosti:

Velmi časté:
Časté:
více než 1 léčený pacient z 10
1 až 10 léčených pacientů ze 100
Méně časté:
Vzácné:
Velmi vzácné:
Není známo:
1 až 10 léčených pacientů z 1 000
1 až 10 léčených pacientů z 10 000
méně než 1 léčený pacient z 10 000
z dostupných údajů nelze určit

Při výskytu následujících příznaků musíte ihned informovat lékaře
Náhlý výskyt těžké kožní vyrážky nebo puchýřů nebo olupování kůže s horečkou a bolestmi kloubů.
Těžká alergická reakce (anafylaxe) spojená s náhlou a zesilující se dušností, otokem v oblasti hlavy
(otok jazyka, otok nitra hrtanu) a těla, kožní vyrážkou, oběhovými poruchami, poklesem krevního
tlaku, bezvědomím.
Těžký, přetrvávající vodnatý nebo krvavý průjem s bolestmi břicha nebo horečkou.


5
Možné nežádoucí účinky

Časté
Příznaky zažívacího ústrojí, jako je pocit nevolnosti, tlak v oblasti od žaludku, pálení žáhy,
zvedání žaludku, zvracení, plynatost, tuk ve stolici a průjem.
Podávání doxycyklinu během jídla nebo po jídle může do určité míry tyto účinky omezovat,
přičemž se pouze nevýznamně snižuje vstřebávání léku.

Méně časté
Hypersenzitivní reakce (např. alergické reakce).
Ty zahrnují kožní reakce se svěděním nebo bez svědění, jako je místně omezená nebo také
rozsáhlá (generalizovaná) kožní vyrážka, zarudnutí kůže, kopřivka s tvorbou malých puchýřů,
červené kruhovité skvrny na kůži, přechodný místní otok kůže, sliznic nebo kloubů, astma,
kožní vyrážka postihující pohlavní orgány a další části těla a reakce podobná sérové nemoci
s horečkou, bolestmi hlavy a kloubů.
Fototoxické reakce na vystavených částech kůže s následujícími příznaky (jako byste se spálil
(a) na slunci): např. zarudnutí, otok, tvorba puchýřů, změna barvy, vzácně rovněž postihující
nehty (odchlípnutí nehtu a změna barvy nehtu).
Zánět sliznice v ústech a hrdle, chrapot, potíže s polykáním.
Poruchy srážení krve a krev v moči.
Při léčbě dětí mladších 12 let byly pozorovány trvalé změny barvy zubů a poškození skloviny, a
také přechodné zpomalení růstu kostí.

Vzácné
Změny krve, které se samovolně upraví po skončení léčby: snížení počtu krevních destiček a
červených krvinek (trombocytopenie, anemie), snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek
(leukocytopenie, lymfocytopenie, leukocytóza) nebo změny některých typů krvinek (atypické
lymfocyty a toxické granulace granulocytů), onemocnění lymfatických uzlů (lymfadenopatie).
Závažné kožní reakce (puchýře, olupování kůže) s život ohrožujícími celkovými reakcemi.
Bolesti svalů a kloubů.
Zrychlená srdeční frekvence (tachykardie).
Závažné náhlé hypersenzitivní reakce (viz začátek této části).
Zvýšený tlak v dutině lební (pseudotumor cerebri), který po ukončení léčby zase ustoupí.
Projevuje se bolestmi hlavy, pocitem nevolnosti, zvracením a případně poruchami vidění
v důsledku otoku disků očního nervu (otok disku očního nervu v důsledku zvýšeného
hromadění tekutin).
Poškození ledvin, např. intersticiální nefritida, akutní selhání ledvin a žádná tvorba moči. Může
se zhoršit stávající poškození ledvin (lze jej zjistit jako zvýšení kreatininu a močoviny v séru).
Parestezie (porucha čití projevující se jako brnění), zrychlený tep, bolesti svalů, bolesti kloubů,
neklid a úzkost.

Velmi vzácné
Zánět tenkého a tlustého střeva.
V ojedinělých případech černě potažený jazyk.
Záchvaty křečí.6

Četnost není známa
V důsledku selekce může během léčby přípravkem DOXYHEXAL 200 TABS dojít ke
kolonizaci kůže a sliznic (zejména genitálií a sliznic úst a střev) kvasinkami (Candida), s
příznaky jako je zánět sliznice úst a hltanu (glositida, stomatitida), akutní zánět vnějších
pohlavních orgánů a vaginy u žen (vulvovaginitida) a svědění v oblasti konečníku.
Nedostatek krevního barviva a červených krvinek (hemolytická anemie), nedostatek některých
bílých krvinek v krvi (neutropenie), velmi vzácná porucha metabolismu červených krvinek.
(porfyrie) a vzestup počtu některých bílých krvinek v krvi (eozinofilie) byly hlášeny při použití
tetracyklinů.
Závažné akutní reakce z přecitlivělosti včetně tzv. anafylaktického šoku (akutní život ohrožující
stav), alergie, nízký tlak, zánět osrdečníku, otok, závažné systémové, sérová nemoc, edém
obličeje, otok jazyka, otok hrtanu, dušnost (dyspnoe), pokles krevního tlaku až k bodu život
ohrožujícího šoku a srdeční blokáda.
Zčervenání, bolest hlavy.
Hučení v uších.
U osob dostávajících plné terapeutické dávky byla hlášena vystupující fontanela u kojenců a
nezhoubný nitrolebeční tlak u mladistvých a dospělých s příznaky jako rozmazané vidění,
skotomy (výpadek zorného pole) a zdvojené vidění. Hlášena byla trvalá ztráta zraku.
Poruchy nebo ztráta čichu a chuti, které byly reverzibilní pouze v několika případech a i tehdy
pouze částečně.
Bolest břicha, nechutenství (anorexie), nevolnost, zvracení, průjem a vzácně porucha polykání.
U pacientů užívajících doxycyklin byla hlášena zánět jícnu a jícnové vředy. Zánět tenkého a
tlustého střeva (stafylokoková enterokolitida), zánět sliznice jazyka.
Vzácně bylo hlášeno poškození jater se zvýšením jaterních funkčních testů, zánět jater,
žloutenka, jaterní selhání a zánět slinivky břišní.
Vyrážky, olupování nebo šupinatění kůže (exfoliativní dermatitida), Stevens-Johnsonův
syndrom, toxická epidermální nekrolýza, zvýšená citlivost kůže na slunce.
Zvýšení močoviny v krvi.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. Jak přípravek DOXYHEXAL 200 TABS uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
7

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek DOXYHEXAL 200 TABS obsahuje

Léčivou látkou je doxycyclinum monohydricum 208,2 mg odpovídající doxycyclinum 200 mg v 1
tabletě.
Dalšími složkami pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, sodná sůl
karboxymetylškrobu, povidon 25, hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek DOXYHEXAL 200 TABS vypadá a co obsahuje toto balení
10 nebo 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
HEXAL AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
S.C.Sandoz S.R.L., Targu Mures, Rumunsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
17.5.2013

DOXYHEXAL 200 TABS 10X200MG Tablety

DOXYHEXAL 200 TABS 10X200MG Tablety

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.