Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 20134
Kód EAN: 4024773011212
Kód SÚKL: 47719
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Doxycyclin AL 100 se užívá pro léčbu infekcí vyvolaných choroboplodnými mikroorganismy citlivými na doxycyklin a to zvláště v těchto případech: Infekce dýchacích cest a krční, nosní a ušní infekce: - náhlý hnisavý zánět průdušek, vzplanutí vleklého zánětu průdušek; - záněty vedlejších nosních dutin (sinusitis); - záněty středního ucha (otitis media); - záněty plic (pneumonie) vyvolané Mykoplazmami, Riketsiemi nebo Chlamydiemi. Infekce močového ústrojí - zánět močové trubice způsobený Chlamydiemi a Ureaplasma urealyticum; - náhlý zánět prostaty; - nekomplikovaná kapavka (zvláště se současnou infekcí vyvolanou Chlamydiemi); - infekce ženského polavního ústrojí; - syfilis (u pacientů se známou alergií na penicilin); - močové infekce (v případě, že byla u původce(ů) prokázána citlivost na doxycyklin). Infekce zažívacího ústrojí - Cholera; - Infekce vyvolané Yersiniemi nebo Campylobaktery; - infekce vyvolané Shigelami s prokázanou citlivostí na doxycyklin. Infekce žlučníku a žlučových cest u ambulantních pacientů. Některá onemocnění kůže, například těžké infikované formy akné a růžovky. Zánět spojivek (chlamydiová konjunktivitida) a trachom. Infekce vyvolané Boreliemi jako Erythema chronicum migrans a Lymská nemoc (infekce přenášené klíšťaty). Vzácně se vyskytující infekce jako brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, ricketsióza, melioidóza, mor, granuloma inguinale. Další indikace: malabsorbční syndrom (onemocnění, kdy je narušeno vstřebávání a trávení v trávicím ústrojí) jako jsou např. Tropická sprue a Whippleho choroba. Upozornění Z důvodu časté rezistence (odolnosti vůči léčivé látce) u streptokoků, stafylokoků a pneumokoků by neměly být doxycyklinem léčeny infekce způsobené těmito mikroorganismy.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls9924/2012 a příloha ke sp. zn. sukls9930/2012 a sukls9932/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Doxycyclin AL 100
tablety
doxycyclinum monohydricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek DOXYCYCLIN AL 100 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOXYCYCLIN AL 100 užívat
3. Jak se přípravek DOXYCYCLIN AL 100 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek DOXYCYCLIN AL 100 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DOXYCYCLIN AL 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Indikační skupina
Širokospektré tetracyklinové antibiotikum
Indikace
Doxycyclin AL 100 se užívá pro léčbu infekcí vyvolaných choroboplodnými mikroorganismy
citlivými na doxycyklin, a to zvláště v těchto případech:
Infekce dýchacích cest a krční, nosní a ušní infekce:
- náhlý hnisavý zánět průdušek, vzplanutí vleklého zánětu průdušek
- záněty vedlejších nosních dutin (sinusitida)
- záněty středního ucha (otitis media)
- záněty plic (pneumonie) vyvolané mykoplazmaty, riketsiemi nebo chlamydiemi
Infekce močového ústrojí:
- zánět močové trubice způsobený chlamydiemi a Ureaplasma urealyticum
- náhlý zánět prostaty
- nekomplikovaná kapavka (zvláště se současnou infekcí vyvolanou chlamydiemi)
- infekce ženského pohlavního ústrojí
- syfilis (u pacientů se známou alergií na penicilin)
- močové infekce (v případě, že byla u původce(ů) prokázána citlivost na doxycyklin)
Infekce zažívacího ústrojí:
- Cholera
- Infekce vyvolané yersiniemi nebo campylobaktery
- infekce vyvolané shigelami s prokázanou citlivostí na doxycyklin
2/8
Infekce žlučníku a žlučových cest u ambulantních pacientů.
Některá onemocnění kůže, například těžké infikované formy akné a rosacey.
Zánět spojivek (chlamydiová konjunktivitida) a trachom.
Infekce vyvolané boreliemi jako erythema chronicum migrans a lymská nemoc (infekce
přenášené klíšťaty).
Vzácně se vyskytující infekce jako brucelóza, ornitóza, bartonelóza, listerióza, ricketsióza,
melioidóza, mor, granuloma inguinale.
Další indikace: malabsorbční syndrom (onemocnění, kdy je narušeno vstřebávání a trávení
v trávicím ústrojí) jako jsou např. tropická sprue a Whippleho choroba.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DOXYCYCLIN AL 100 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek DOXYCYCLIN AL 100
- při známé přecitlivělosti na léčivou látku, ostatní složky přípravku a jiné tetracykliny
- pokud máte vážně porušené funkce jater
- u kojenců a dětí do 8 let (kromě život ohrožujících případů), protože u nich může docházet
k opoždění růstu kostí a trvalému poškození zubů
- pokud jste těhotná nebo kojíte
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku DOXYCYCLIN AL 100 je zapotřebí
Obecně nejsou potřeba žádná speciální opatření pro pacienty s poruchou funkce ledvin.
Jestliže je Doxycyclin AL 100 užíván v kombinaci s některými léčivými přípravky, které snižují
hladinu krevního cukru nebo snižují krevní srážlivost, je zapotřebí sledovat hladinu cukru v krvi nebo
parametry srážení krve a případně upravit dávkování (viz. Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky).
Testy na stanovení glukózy a bílkoviny v moči a testy průkazu urobilinogenu a močových
katecholaminů mohou poskytovat falešné výsledky během terapie tetracykliny.
Vystavení slunečnímu záření může vést k fototoxické reakci na odkrytých místech pokožky (viz.
Možné nežádoucí účinky). Během léčby přípravkem Doxycyklin AL 100 byste se proto měli
vyvarovat opalování nebo soláriu.
Před anestezií informujte svého lékaře, že užíváte Doxycyclin AL 100 (viz. Vzájemné působení
s dalšími léčivými přípravky).
Při dlouhodobém užívání doxycyklinu (více než 21 dnů) se musí pravidelně sledovat krevní obraz,
jaterní a ledvinné funkce.
Určitě se dostavte k lékařské kontrole 3 až 4 dny po dokončení terapie gonokokové infekce (kapavka),
abyste předešli opakované infekci.
Poznámka:
Infekce, u kterých bakteriologické testování prokázalo, že jsou způsobeny stafylokoky, streptokoky
nebo pneumokoky, by neměly být léčeny přípravkem Doxycyclin AL 100, protože tyto
mikroorganismy mají tendenci být nepřiměřeně citlivé nebo rezistentní k tomuto přípravku.
3/8
Děti
Děti do 8 let by měly být léčeny přípravkem Doxycyclin AL 100 pouze pokud je to nezbytně nutné
(viz. Těhotenství a kojení)
Starší pacienti
U starších pacientů není potřeba žádné zvláštní opatření.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jaké další léčivé přípravky ovlivňují účinek přípravku Doxycyclin AL 100?
Vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí mohou snižovat polyvalentní kationty, např. ionty hliníku
a hořčíku (obsažné např. v antacidech) nebo vápníku (včetně mléka a mléčných výrobků), stejně jako
přípravky obsahující železo, aktivní uhlí a cholestyramin (užívaný pro snížení hladiny krevního tuku).
Proto by měl být interval mezi podáním těchto přípravků a doxycyklinu 2 3 hodiny.
Antibiotikum rifampicin, barbituráty (obsažené např. v přípravcích na zklidnění a vyvolání spánku) a
jiná antikonvulzíva/antiepileptika (karbamazepin, fenytoin, primidon) stejně jako chronický
alkoholismus mohou v důsledku indukce jaterních enzymů zvyšovat metabolismus doxycyklinu, takže
jeho obvyklé dávky nedostačují k dosažení léčebně účinných hladin.
Jak Doxycyclin AL 100 ovlivňuje účinek ostatních léčivých přípravků?
Doxycyklin může zvyšovat účinek léků užívaných při cukrovce (perorální antidiabetika ze skupiny
derivátů sulfonylmočoviny) a dikumarolových antikoagulancií (přípravky zabraňující srážení krve).
Při současném užívání těchto léků a Doxycyclinu AL 100 Vám bude lékař pravidelně kontrolovat
srážlivost krve a hladinu cukru v krvi. Dávky léků Vám budou upravovány podle výsledků testů.
Při současném podání Doxycyclinu AL 100 a imunosupresíva cyklosporinu A se může zvyšovat
toxický účinek cyklosporinu A.
Další interakce:
Kombinované užití anestetika methoxyfluoranu při narkóze nebo jiných látek, které mohou
poškozovat ledviny a doxycyklinu může vést ke selhání ledvin.
Doxycyklin by neměl být užíván krátce před, během a po léčbě akné isotretoninem, protože obě látky
mohou ve vzácných případech vyvolávat reverzibilní zvýšení nitrolebního tlaku (pseudotumor
cerebri).
Mělo by se předcházet současnému podávání přípravku Doxycyclin AL 100.a určitých dalších
antibiotik (ß-laktamová antibiotika jako jsou peniciliny, cefalosporiny), neboť to může snížit účinek
proti bakteriím.
Mělo by se předcházet současnému užívání přípravku Doxycyclin AL 100 a theofylinu (lék na astma),
neboť to může zvýšit nežádoucí účinky zažívacího traktu.
Upozornění
V ojedinělých případech může dojít při současné léčbě Doxycyclinem AL 100 a hormonálních
antikoncepčních tablet (léky proti početí) ke snížení jejich spolehlivosti. Doporučuje se tedy i zároveň
použít jinou než hormonální antikoncepci.
4/8
Užívání přípravku DOXYCYCLIN AL 100 s jídlem a pitím
Neužívejte prosím mléko a mléčné výrobky a ovocné šťávy, které obsahují vápník spolu
s Doxycyclinem AL 100. Mezi užitím přípravku a těmito potravinami by měl být časový odstup 2-3
hodiny.
Prosím, uvědomte si, že rozklad doxycyklinu je urychlen pravidelným zneužíváním alkoholu (viz.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotné ženy, kojící matky, kojenci a děti do 8 let nesmí být léčeni doxycyklinem ,pokud to není
nezbytně nutné, protože ukládání doxycyklinu může způsobit zabarvení zubů, defekty skloviny a
zpomalení růstu kostí u plodů od 4. měsíce a rovněž u kojenců a dětí do 8 let
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě Doxycyclinem AL 100 byla pozorována v ojedinělých případech přechodná krátkozrakost,
která může omezovat schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOXYCYCLIN AL 100 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek DOXYCYCLIN AL 100 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jak často a kolik máte užívat Doxycyclinu AL 100
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospívající vážící více než 50kg a dospělí vážící méně než 70kg
první den 2 tablety Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 200mg doxycyklinu) a v následujících dnech 1
tabletu Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 100mg doxycyklinu) denně. Dospělí, kteří váží více než 70kg,
užívají 2 tablety Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 200mg doxycyklinu).
Vzhledem k vyššímu obsahu léčivé látky není tento přípravek vhodný pro léčbu dětí vážících méně
než 50kg (od 8 let se podávají 4mg léčivé látky na kg tělesné hmotnosti první den a v následujících
dnech po 2mg/kg tělesné hmotnosti denně).
Zvláštní dávkování:
Náhlý zánět močové trubice u muže: (kapavka u muže):
denně 2 tablety Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 200 mg doxycyklinu) po dobu 7 dnů.
Náhlý zánět nadvarlete (akutní epididymitida):
denně 2 tablety Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 200 mg doxycyklinu) po dobu 10 dnů
Kapavka u ženy:
denně 2 tablety Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 200 mg doxycyklinu) po dobu minimálně 7 dnů.
Vymizení infekce by mělo být ověřeno kultivačně 3-4 dny po skončení léčby.
Syfilis (primární a sekundární forma při alergii na penicilin):
denně 3 tablety Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 300 mg doxycyclinu) - může být podáno v jedné
dávce - po dobu 15 dnů.
Kožní onemocnění zahrnující těžké infikované formy akné nebo rosacey:
denně 1 tableta Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 100 mg doxycyklinu), obvykle po dobu 721 dnů.
Může následovat udržovací léčba s 50mg doxycyklinu denně po dobu dalších 23 týdnů (pro tyto
účely jsou dostupné tablety o vhodné síle). Léčba nízkými dávkami doxycyklinu (50mg denně) může
v závislosti na klinické odpovědi trvat až 12 týdnů.
5/8
Lymská nemoc (první stadium):
denně 2 tablety Doxycyclinu AL 100 (odpovídá 200 mg doxycyklinu), po dobu 2 až 3 týdnů (nejméně
však 2 týdny).
Jak dlouho byste měl(a) užívat Doxycyclin AL 100
Délka užívání závisí na doporučení lékaře a závažnosti onemocnění. V závislosti na klinickém
průběhu trvá léčba běžných bakteriálních infekcí 5 21 dní.
Léčba infekcí vyvolaných beta-hemolytickými streptokoky (s doloženou citlivostí) musí trvat nejméně
10 dní, aby se zamezilo vzniku revmatické horečky a zánětu ledvin.
Doporučená doba léčby je u:
- náhlého zánětu močové trubice (kapavka) u muže: 7 dnů
- náhlý zánět nadvarlete: 10 dnů
- kapavka u ženy: minimálně 7 dnů
- syfilis (primární a sekundární forma při alergii na penicilin): 15 dnů
- Lymské nemoci (1. stádium): 2-3 týdny
Jak byste měl(a) přípravek Doxycyclin AL 100 užívat
Doxycyclin AL 100 byste měl(a) užívat pravidelně ráno při snídani a zapít dostatečným množstvím
vody (ne mlékem a mléčnými produkty). Podáváním tablet během jídla se může snížit výskyt potíží
v trávicím ústrojí.
Aby nedošlo k chybám způsobeným nesprávným užíváním, tablety zapíjejte dostatečným množstvím
tekutiny ve vzpřímené poloze (vestoje nebo vsedě). Asi 10-15 minut po užití ještě znovu zapijte
dostatečným množstvím tekutiny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku DOXYCYCLIN AL 100, než jste měl(a)
Nejsou známé žádné zprávy o otravě doxycyclinem. Nicméně, jelikož je zde riziko poškození
jater nebo ledvin nebo zánětu slinivky, musíte v případě podezření na předávkování
kontaktovat lékaře.
Lékař se při léčbě předávkování bude řídit vašimi příznaky.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DOXYCYCLIN AL 100
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Neužívejte více přípravek Doxycyclin AL 100 a dále pokračujete v léčbě příští den tak, jak bylo
předepsáno.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DOXYCYCLIN AL 100
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DOXYCYCLIN AL 100 nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na základě následující četnosti:
Velmi časté: Více jak 1 z 10 pacientů
Časté: Méně než 1 z 10, ale více jak 1 ze 100 pacientů
Méně časté: Méně než 1 ze 100, ale více jak 1 z 1000 pacientů
Vzácné: Méně než 1 z 1000, ale více jak 1 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné: 1 z 10 000 pacientů nebo méně, včetně ojedinělých případů
6/8
Srdeční poruchy
Vzácné: Tachykardie (zrychlená akce srdeční)
Trávicí ústrojí:
Časté: Příznaky zažívacího ústrojí jako je nevolnost, tlak v oblasti žaludku, pálení žáhy, zvedání
žaludku, zvracení, větry, tuk ve stolici a průjem.
Podávání doxycyklinu během jídla nebo po jídle může do určité míry tyto účinky omezovat, přičemž
se pouze nevýznamně snižuje vstřebávání léku.
Méně časté: Zánět sliznice v ústech a hrdle, chrapot, potíže s polykáním a v ojedinělých
případech černě potažený jazyk.
Pokud se během prvních týdnů léčby vyskytne vážný přetrvávající průjem, je možná
pseudomembranózní enterokolitida (která je většinou způsobena Clostridium difficile). Toto střevní
onemocnění spouštěné antibiotickou léčbou je potenciálně smrtelné a vyžaduje okamžitou a vhodnou
léčbu (viz. Léčba nežádoucích účinků).
Nervový systém:
Vzácné: byly popsány případy benigní intrakraniální hypertenze (pseudotumor cerebri), která je
reverzibilní a vyznačuje se zvýšeným intrakraniálním tlakem provázeným bolestmi hlavy,
nauzeou, zvracením, příp. papiloedémem.
Porucha nebo ztráta čichu a chuti. Toto je vratné jen v některých případech. Vratnost je pouze
částečná.
Parestézie
Velmi vzácné: Při orálním podání doxycyklinu byl v ojedinělých případech zaznamenán výskyt
epileptického záchvatu po podání do žíly byl výskyt epileptického záchvatu častější.
Kůže:
Méně časté: Alergické kožní reakce (viz. také Reakce přecitlivělosti) Nadměrně zvýšená citlivost
kůže na slunce může vést k fototoxickým reakcím na vystavených částech kůže, projevujícím se
zarudnutím, opuchnutím a trvalým zbarvením kůže (pigmentace). Velmi vzácně dochází také
k uvolnění a odbarvení nehtů. Pacienti by se proto měli během léčby vyvarovat opalování v přírodě či
v soláriu.
Krev a krevní částice:
Méně časté: Abnormality v koagulaci krve
Vzácné: Snížení počtu krevních destiček a červených krvinek (trombocytopenie, anemie), snížení
nebo zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytopenie, lymfocytopenie, leukocytosa) nebo změny
některých typů krevních buněk (atypické lymfocyty a toxická granulace granulocytů), onemocnění
lymfatických uzlů (lymfadenopatie). Tyto změny obvykle spontánně vymizí po ukončení léčby.
Játra a slinivka břišní:
Předávkování doxycyklinem může způsobit poškození jater a pankreatitidu (zánět slinivky břišní).
Během těhotenství se při užívání tetracyklinů zvyšuje nebezpečí poškození jater.
Ledviny:
Méně časté: hematurie (krev v moči)
Tetracykliny mohou způsobit poškození ledvin nebo mohou zhoršit již stávající poruchy funkce
ledvin. V souvislosti s užíváním tetracyklinů byly v ojedinělých případech zaznamenány např.
intersticiální nefritida, akutní selhání ledvin a anurie.
Reakce z přecitlivělosti:
Méně časté: Alergické reakce. Zahrnují kožní reakce s nebo bez svědění, zčervenání kůže (erytém),
místně ohraničená nebo rozsáhlá vyrážka (exantém), svědění (pruritus), erythema exudativum
7/8
multiforme, kopřivku, angioneurotický edém, astma, vyrážku na zevních pohlavních orgánech
nebo jiných částech těla stejně jako reakce podobné sérové nemoci spojené s horečkou, bolestí
hlavy a kloubů.
Vzácné: Vyskytují se také závažné akutní projevy hypersenzitivity (přecitlivělosti) jako např. edém
obličeje, otoky jazyka, edém glotis vedoucí k zúžení dýchacích cest, abnormální zrychlení
srdečního rytmu, dyspnoe (dušnost) nebo pokles krevního tlaku až do fáze životu nebezpečného
selhání srdečního oběhu a zástavy srdce. Pacienti s těmito příznaky, které mohou být život
ohrožující, musí bez prodlení vyhledat lékařskou pomoc (viz. Léčba nežádoucích účinků).
Ojediněle se popisuje přechodná souvislost mezi léčbou doxycyklinem a výskytem závažných kožních
reakcí včetně životu nebezpečných systémových reakcí (např. exfoliativní dermatitida, toxická
epidermální nekrolýza).
Pokud jste alergický/á na Doxycyclin AL 100, nesmíte být léčeni žádnými jinými tetracykliny. Mezi
tetracyklinovými antibiotiky existuje úplná zkřížená alergie.
Svaly a klouby:
Vzácné: bolest svalů a kloubů
Infekce a infestace:
Podávání doxycyklinu může vést k nadměrnému růstu kandid (určitý typ kvasinek) na kůži a sliznicích
(zvláště ústní a střevní sliznice a sliznice pohlavního ústrojí). Následkem jsou záněty dutiny ústní a
hltanu (stomatitida, glositida), akutní zánět vnějších pohlavních orgánů a pochvy (vulvovaginitida) a
svědění v okolí řitního otvoru (pruritus ani).
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Méně časté: Používání doxycyklinu u dětí do 8 let bylo spojeno s nevratným zabarvení zubů, defekty
skloviny a vratným zpomalení růstu kostí
Psychiatrické poruchy:
Vzácné: agitace (neklid) a stavy úzkosti
Co byste měl(a) udělat při výskytu nežádoucího účinku
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Léčba nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky mohou být potenciálně smrtelné (pro více informací viz. výše). Musíte
ihned kontaktovat lékaře, pokud se náhle vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků nebo se
neočekávaně zhorší.
Psedomembranózní enterokolitida
V tomto případě musí lékař v závislosti na indikaci zvážit ukončení léčby přípravkem Doxycyclin AL
100 a v případě nutnosti zahájit okamžitě příslušnou léčbu (jako jsou specifická
antibiotika/chemoterapeutika s klinicky ověřeným účinkem). Nesmí se užívat léčivé přípravky, které
zpomalují pohyb střev (peristaltiku).
Vážné akutní reakce přecitlivělosti (např. anafylaxe)
Léčba Doxycyclinem AL 100 musí být ihned přerušena. Kompetentní osoba musí zahájit odpovídající
záchranná opatření (např. podání antihistaminik, kortikosteroidů, sympatomimetik, a pokud je nutno
umělé dýchání).
8/8
5. JAK PŘÍPRAVEK DOXYCYCLIN AL 100 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25°C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek DOXYCYCLIN AL 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a
blistru.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek DOXYCYCLIN AL 100 obsahuje
1 tableta obsahuje:
Léčivá látka: doxycyclini monohydricum 104,1 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg v 1 tabletě)
Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethyškrobu, magnesium-stearát.
Jak přípravek DOXYCYCLIN AL 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Doxycyclin AL 100 jsou světle žlutozelené až světle šedohnědé kulaté, bikonvexní tablety s možnými
tmavšími skvrnami, na jedné straně vyryto A6, průměr 10,1 mm, výška 3,9 mm.
Originální balení po 10 nebo 20 tabletách
Držitel rozhodnutí o registraci:
AliudPharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen, Německo
Výrobce:
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.1.2012

Recenze

Recenze produktu DOXYCYCLIN AL 100 TBL 20X100MG

Diskuze

Diskuze k produktu DOXYCYCLIN AL 100 TBL 20X100MG

Přidat nový příspěvek do diskuze