Podrobné informace

Antibakteriální léčiva pro systémové použití.

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 20128
Kód EAN: 4030096844246
Kód SÚKL: 97655
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38160/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DOXYBENE 100 mg
Měkké tobolky
(Doxycyclini hyclas)
DOXYBENE 100 mg TABLETY
DOXYBENE 200 mg TABLETY
Tablety
(Doxycyclinum monohydricum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Doxybene a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Doxybene užívat
3. Jak se Doxybene užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Doxybene uchovávat
6. Další informace
1. CO JE Doxybene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku, doxycyklin, je antibiotikum patřící do skupiny tetracyklinů. Zabraňuje
rozmnožování bakterií, které vyvolávají různá infekční onemocnění.
Přípravek se užívá k léčbě infekcí dýchacích cest, krčních, nosních, ušních infekcí, infekcí močového
ústrojí, některých pohlavních chorob, infekcí trávicího ústrojí, infekcí kůže, akné a očních infekcí,
pokud jsou vyvolány bakteriemi citlivými na doxycyklin.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 8 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Doxybene UŽÍVAT
Neužívejte Doxybene
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na doxycyklin, jiná tetracyklinová antibiotika nebo na
kteroukoliv další složku přípravku;
- jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte a nepodávejte dětem do 8 let věku;
- jestliže máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Doxybene je zapotřebí
- jestliže máte poruchu srážení krve, v tomto případě je možno přípravek užívat pouze ze zvlášť
závažných důvodů;
2/5
- jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater, v tomto případě je zapotřebí zvýšený lékařský
dohled;
- pokud se u Vás některý z výše uvedených stavů objeví během užívání přípravku, oznamte to
svému lékaři.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
S přípravkem Doxybene se mohou ovlivňovat následující léky:
- Vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí mohou snižovat např. ionty hliníku, a hořčíku
(obsažené v lécích, které snižují žaludeční kyselost) a ionty vápníku (obsažené také v mléce a
mléčných výrobcích a ve vápník obsahujících ovocných šťávách), přípravky obsahující železo,
aktivní uhlí a cholestyramin. Doxybene by se měl proto užívat 2-3 hodiny před užitím těchto léků
nebo požitím uvedených poživatin.
- Při současném užívání přípravku Doxybene a některých přípravků snižujících srážlivost krve
(např.warfarin) nebo některých léčiv užívaných při cukrovce (deriváty sulfonylmočoviny jsou
ve formě tablet) může být nutná úprava jejich dávkování.
- Doxybene se nemá kombinovat s betalaktamovými antibiotiky (peniciliny, cefalosporiny), protože
při současném užívání se snižuje jejich protibakteriální účinek.
- Účinky přípravku Doxybene mohou snižovat některé další léčivé přípravky, např. léky užívané v
léčbě epilepsie (padoucnice), a také nadměrné požívání alkoholu.
- Při léčbě akné je třeba se vyhnout současnému podávání tohoto přípravku s isotretinoinem.
- Kombinace přípravku Doxybene s některými léčivými přípravky (cyklosporin A, methoxyfluran,
theofylin) může zhoršovat jejich nežádoucí účinky.
- Spolehlivost kontracepčních tablet (perorální hormonální antikoncepce) je při současném užívání
přípravku Doxybene nejistá. Doporučuje se proto zároveň použít i nehormonální kontracepci.
Užívání přípravku Doxybene s jídlem a pitím
Tobolky se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se vodou. Tablety se užívají buď celé, rozpůlené nebo
rozčtvrcené, ale nerozkousané a zapíjejí se vodou. Přípravek Doxybene se doporučuje užívat při jídle.
Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. Mléko, mléčné výrobky a vápník obsahující ovocné šťávy
omezují vstřebávání doxycyklinu z trávicího ústrojí, proto by se přípravek měl užívat 2-3 hodiny před
konzumací těchto poživatin.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Doxybene se v těhotenství a během kojení nesmí užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání přípravku Doxybene se v ojedinělých případech mohou vyskytovat závratě a nejasné nebo
dvojité vidění. Pokud máte tyto potíže, neměli byste vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost,
tj. řídit motorová vozidla a ovládat stroje.
3. JAK SE Doxybene UŽÍVÁ
Vždy užívejte Doxybene přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá denní dávka pro dospělé, mladistvé a děti od 8 let s hmotností nad 50
kg je první den 2 tobolky/tablety Doxybene 100 mg v jedné dávce nebo rozděleně ve dvou dávkách po 1
tobolce/tabletě v intervalu 12 hodin a v dalších dnech 1 tobolka/tableta Doxybene 100 mg 1krát denně.
Nebo první den 1krát tableta Doxybene 200 mg či 2krát 1/2 tablety Doxybene 200 mg v intervalu 12
hodin a v dalších dnech 1/2 tablety Doxybene 200 mg 1krát denně. Při vážných infekcích může lékař
3/5
denní dávku zvýšit na 1 tabletu Doxybene 200 mg nebo 2 tobolky/tablety Doxybene 100 mg po celou
dobu léčby.
Dětem od 8 let s hmotností menší než 50 kg se doxycyklin obvykle první den léčby podává v dávce 4
mg/kg tělesné hmotnosti v jedné nebo dvou rozdělených dávkách v intervalu 12 hodin a dále 2 mg/kg
tělesné hmotnosti v jedné dávce během následujících dnů. Při vážných infekcích může lékař denní dávku
zvýšit na 4 mg/kg tělesné hmotnosti po celou dobu léčby.
Obvyklá doba léčby je 5-10 dnů, ale infekce beta-hemolytickými streptokoky musí být léčeny nejméně
10 dnů.
Při léčbě kapavky se užívá obvykle 1 tobolka/tableta Doxybene 100 mg nebo 1/2 tablety Doxybene
200 mg každých 12 hodin po dobu 7 dnů..
Při léčbě syfilis se obvykle užívá 1 a 1/2 tablety Doxybene 100 mg každých 12 hodin po dobu nejméně
10 dnů.
Při léčbě kožních onemocnění i infikované těžké formy acne vulgaris a růžovky se obvykle užívá 1
tobolka/tableta Doxybene 100 mg denně po dobu 7-21 dnů. Udržovací léčba dávkou 1/2 tablety
Doxybene 100 mg po delší dobu je možná.
Při léčbě Lymské boreliózy (stadium I) se užívá 1 tableta Doxybene 200 mg denně po dobu 2-3 týdnů
(minimálně 14 dnů).
Jestliže jste užil(a) více přípravku Doxybene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku
dítětem kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto
příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Doxybene, užijte ji hned, jak si
vzpomenete. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale
pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Doxybene
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte
léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Doxybene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Mohou se vyskytnout zažívací obtíže jako nevolnost, pálení jazyka, obtížné polykání, nechutenství,
zvracení, průjem, plynatost, bolesti v podbřišku, svědění v řitní oblasti. Při přetrvávajícím průjmu, který
se vyskytl během nebo po užívání doxycyklinu, navštivte svého lékaře, neboť tyto potíže mohou být
projevem vážného střevního onemocnění (pseudomembranózní kolitida), které je třeba bez odkladu léčit.
Reakce z přecitlivělosti je vzácná. Může se projevit trávicími obtížemi (nevolnost, zvracení, průjem),
kožní vyrážkou a svěděním nebo zřídka závažnými celkovými příznaky, jako je otok obličeje, jazyka a
hrtanu, dušnost, bušení srdce, pokles krevního tlaku. Při výskytu těchto vážných nežádoucích účinků
ihned vyhledejte lékaře. Pokud se přecitlivělost vyskytne, je zkřížená s ostatními tetracykliny.
Při užívání přípravku se rovněž může vyskytnout nadměrná citlivost kůže na sluneční záření, která se
projevuje zarudnutím, otokem, případně trvalým zabarvením kůže. Během léčby přípravkem Doxybene
je proto nutné vyhýbat se slunečnímu záření. Pokud dojde po oslunění k silnému zrudnutí pokožky,
poraďte se s lékařem.
4/5
Zřídka se mohou vyskytnout závratě a poruchy vidění (skvrna v zorném poli, dvojité vidění). Velmi
vzácně může dojít k přechodnému zvýšení nitrolebního tlaku, který je provázen bolestmi hlavy,
nevolností a zvracením, závratěmi a rozostřeným nebo dvojitým viděním.
Někdy může dojít (zvláště při předávkování nebo u pacientů s již existujícím jaterním onemocněním) k
poškození jater, případně slinivky břišní, které se projeví zvracením, horečkou a žloutenkou.
Může dojít k výskytu moučnivky (kvasinkový zánět) na kůži nebo sliznicích.
Může se vyskytnout pokles počtu červených nebo bílých krvinek a krevních destiček a může dojít ke
zpomalení srážení krve. Zřídka může při současné nedostatečnosti ledvin dojít ke vzestupu hladiny
dusíku v krvi.
V ojedinělých případech se vyskytlo při léčbě doxycyklinem černé zbarvení povrchu jazyka jakoby s
chloupky (tzv.lingua villosa nigra; chloupky jsou prodloužené výběžky sliznice jazyka).
Při podávání přípravku dětem do 8 let se zřídka vyskytlo trvalé zabarvení zubů, poškození zubní
skloviny a vývoje kostí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK DOXYBENE UCHOVÁVAT
Doxybene 100 mg tablety a Doxybene 200 mg tablety: Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním
obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doxybene 100 mg měkké tobolky: Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Doxybene obsahuje
- Léčivou látkou je doxycyclini hyclas 115,4 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg) v 1 měkké
tobolce, resp. doxycyclinum monohydricum 104,1 mg (odpovídá doxycyclinum 100 mg) nebo
doxycyclinum monohydricum 208,2 mg (odpovídá doxycyclinum 200 mg) v 1 tabletě.
- Pomocné látky tobolek jsou žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný
sójový olej, střední nasycené triacylglyceroly, sójový lecithin, homovanilin, methoxyacetofenon,
dehydratovaný sorbitol, glycerol 85%, želatina, oxid titaničitý, měďnatý komplex feofytinu.
- Pomocné látky tablet jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Jak Doxybene vypadá a co obsahuje toto balení
Doxybene 100 mg tablety: zelenavě žluté, homogenní až heterogenní (mramorované) kulaté bikonvexní
tablety s půlící rýhou na jedné straně.
Doxybene 200 mg tablety: zelenavě žluté, kulaté bikonvexní tablety s dělícím křížem na jedné straně.
Doxybene 100 mg: oválné měkké želatinové tobolky tmavozelené barvy obsahující olejovitou pastu.
Balení obsahuje 10 a 20 tobolek nebo tablet.. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
5/5
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.9.2010

Recenze

Recenze produktu DOXYBENE 100MG 20X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DOXYBENE 100MG 20X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze