Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

DOXIUM 500 30X500MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25403

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OM PORTUGUESA, AMADORA
Kód výrobku: 25403
Kód EAN: 7640107470103
Kód SÚKL: 17008
Držitel rozhodnutí: OM PORTUGUESA, AMADORA
Přípravek se užívá při následujících onemocněních: onemocnění vlásečnic, především onemocnění cév oční sítnice vedoucí k poruše její výživy s následnými degenerativními změnami u pacientů s cukrovkou (diabetická retinopatie). Klinické projevy žilní nedostatečnosti dolních končetin (pocit bolestivých nohou, křeče, poruchy citlivosti (parestézie), otoky, městnání, kožní projevy (dermatóza). Přídatná léčba u povrchových zánětů žil. Hemoroidy. Stavy po úplném nebo částečném ucpání žíly krevní sraženinou (posttrombotický syndrom). Oběhové poruchy z cévních příčin. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls178298/2011 
a sp.zn. sukls285789/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

DOXIUM 500 mg tvrdé tobolky 

 
 

Calcii dobesilas monohydricus  

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Doxium a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxium užívat 

3. 

Jak se přípravek Doxium užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Doxium uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek Doxium a k čemu se používá 

 
Léčivý přípravek je určen k léčbě následujících onemocnění: 
Onemocnění vlásečnic, především oční sítnice vedoucí k poruše její výživy s následnými 
degenerativními změnami u pacientů s cukrovkou (diabetická retinopatie).  
Klinické projevy žilní nedostatečnosti dolních končetin (pocit bolestivých nohou, křeče, poruchy 
citlivosti (parestézie), otoky, městnání, kožní projevy (dermatóza)). Stavy po úplném nebo částečném 
ucpání žíly krevní sraženinou (posttrombotický syndrom). Žilní oběhové poruchy.  
Hemoroidy. 
 
Léčivý přípravek je určen pro dospělé pacienty. 
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxium užívat 

 
Neužívejte přípravek Doxium 

jestliže jste alergický(á) na kalcium-dobesylát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Doxium se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Ve velmi vzácných případech může podání přípravku Doxium způsobit agranulocytózu, což je 
onemocnění, při kterém je v důsledku výrazného snížení počtu bílých krvinek zvýšeno riziko vzniku 
infekcí. V takovém případě se mohou objevit příznaky, jako je vysoká horečka, infekce dutiny ústní 

 

(zánět krčních mandlí), bolest v krku, zánět v oblasti genitálií (pohlavních orgánů) nebo v anální 
oblasti (oblasti konečníku), případně další příznaky, které jsou běžnými známkami infekce. Pokud se u 
Vás tyto příznaky vyskytnou, musíte léčbu okamžitě vysadit a informovat svého lékaře. 
 
Přípravek Doxium může vyvolat závažné alergické reakce (anafylaktickou reakci nebo šok) s příznaky, 
jako jsou kožní reakce, horečka, dýchací potíže nebo nevolnost. V takovém případě musíte léčbu 
okamžitě vysadit a informovat svého lékaře. 
 
Rovněž informujte svého lékaře: 

pokud máte onemocnění ledvin (zejména pokud podstupujete dialýzu). V takovém případě Vám 
může být dávkování sníženo. 

pokud máte podstoupit některé lékařské testy: neužívejte tento přípravek 12 hodin (např. přes 
noc) před odběrem vzorků, např. vzorků krve, aby se zamezilo možnému ovlivnění 
laboratorních testů přípravkem  (dále viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Doxium). 

 
Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost přípravku Doxium u dětí a dospívajících nebyla zkoumána. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Doxium 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné 
době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat. 
 
Dosud nebyly potvrzeny žádné případy interakce přípravku Doxium s jinými léčivými přípravky. 
 
Přípravek Doxium může při laboratorních testech ovlivnit hodnoty kreatininu v séru. Informujte proto 
svého lékaře o všech laboratorních testech, zejména pokud víte, že při nich budou kontrolovány vaše 
ledviny. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Těhotenství 
Přestože nejsou známy žádné nežádoucí účinky na embryo/plod, neměl by se přípravek Doxium 
během těhotenství z preventivních důvodů užívat. 
 
Kojení 
Po perorálním podání přípravku Doxium je jeho léčivá látka ( kalcium-dobesylát) ve velmi malém 
množství vylučována do mateřského mléka. Z bezpečnostního hlediska by proto měla být buď 
vysazena léčba, nebo přerušeno kojení. Pokud tento případ nastane, poraďte se se svým lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Doxium nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
 
 

3. 

Jak se přípravek Doxium užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování: 
Pouze pro dospělé pacienty 
Diabetická retinopatie: doporučená dávka jsou 2 tobolky jednou nebo dvakrát denně (1000 mg až  
2000 mg). 

 

Chronické venózní insuficience a hemoroidální nemoc: doporučená dávka je jedna tobolka jednou až 
třikrát denně (500 mg až 1500 mg). 
Přesné dávkování vždy určí lékař. Doba léčby se obvykle pohybuje od několika týdnů do několika 
měsíců v závislosti na povaze onemocnění a jeho vývoji.  
 
Pacienti, kteří mají potíže s ledvinami 
Bezpečnost a účinnost přípravku Doxium u pacientů, kteří mají potíže s ledvinami, nebyla zkoumána. 
Vzhledem k tomu, že je tento lék vylučován prostřednictvím ledvin, tak pokud máte potíže s ledvinami 
(zejména pokud podstupujete dialýzu), je třeba dbát opatrnosti a dávkování přípravku Doxium Vám 
může být sníženo. 
 
Pacienti, kteří mají potíže s játry 
Bezpečnost a účinnost přípravku Doxium u pacientů, kteří mají potíže s játry, nebyla zkoumána a je 
třeba dbát opatrnosti. 
 
 
Způsob užívání 
Přípravek Doxium je určen k perorálnímu podání (k podání ústy). Tobolky Doxium se mají užívat 
během jídla nebo těsně po jídle, aby se minimalizoval případný žaludeční diskomfort. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Doxium, než jste měl(a) 
Žádné případy předávkování nebyly hlášeny. Doporučuje se dodržovat správné dávkování. V případě 
předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se okamžitě poraďte se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doxium 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Doxium 
Pokud přestanete přípravek Doxium užívat dříve, než má být léčba ukončena, můžete tím ohrozit 
úspěšnost léčby. Léčbu nevysazujte bez porady se svým lékařem. 
 
Máte­li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10) 
Bolest břicha, nevolnost, průjem, zvracení, bolest hlavy, bolest kloubů, bolest svalů, zvýšená 
alaninaminotransferáza (změny ve způsobu fungování jater, které se projeví v krevních testech) 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100) 
Horečka, třesavka, pocit slabosti, únava, přecitlivělost (vyrážka, alergický zánět kůže, svědění, 
kopřivka, otok obličeje – viz bod „Upozornění a opatření“) 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000) 
Výrazné snížení počtu specifických bílých krvinek zvyšující pravděpodobnost vzniku infekcí 
(agranulocytóza – viz bod „Upozornění a opatření“), závažná alergická reakce způsobující dýchací 
potíže nebo závrať (anafylaktická reakce – viz bod „Upozornění a opatření“) 
 

 

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit) 
Snížený počet bílých krvinek označovaných jako neutrofily (neutropenie), snížený počet bílých 
krvinek (leukopenie) 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

5. 

Jak přípravek Doxium uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za výrazem 
Použitelné do:.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Doxium obsahuje 
Léčivou látkou je calcii dobesilas monohydricus (monohydrát kalcium-dobesylátu).  
Jedna tvrdá tobolka obsahuje calcii dobesilas monohydricus 500 mg . 
 
Dalšími složkami jsou: magnesium-stearát a kukuřičný škrob. 
Složení tobolky: želatina, žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132) 
 
Jak přípravek Doxium vypadá a co obsahuje toto balení 
Tobolky Doxium jsou želatinové tobolky se žlutým tělem a tmavě zeleným víčkem, obsahují bílý 
prášek. 
 
30 a 60 tvrdých tobolek v balení 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
OM PHARMA S.A 
R. da Indústria, 2 – Quinta Grande 
2610-088 Amadora – Lisabon – Portugalsko 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu DOXIUM 500 30X500MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DOXIUM 500 30X500MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám