Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast - recenze

Kód výrobku: 18814

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast

sp.zn. sukls263604/2011

Příbalová informace: informace pro pacienta

Doxiproct plus

Rektální mast Calcii dobesilas monohydricus,, lidocaini hydrochloridum mohohydricum, dexamethasoni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je přípravek Doxiproct plus a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxiproct plus používat
  3. Jak se přípravek Doxiproct plus používá
  4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Doxiproct plus uchovávat
  5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Doxiproct plus a k čemu se používá

Přípravek Doxiproct plus obsahuje kalcium-dobesylát, lidokain-hydrochlorid a dexamethason-acetát.

Přípravek je určen k léčbě vnitřních i vnějších hemoroidů, ekzému konečníku, zánětu v okolí konečníku, zánětu žlázek a papil (kryptitida, papilitida), povrchových trhlin (fisur), před a po operativním odstranění hemoroidů. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxiproct plus používat

Nepoužívejte přípravek Doxiproct plus:

 jestliže jste alergický(á) na kalcium-dobesylát, lidokain-hydrochlorid a dexamethason-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Doxiproct plus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže máte poruchu funkce ledvin, Doxiproct plus nemáte používat dlouhodobě. Dlouhodobé používání se nedoporučuje.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Doxiproct plus u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena. Přípravek Doxiproct plus nemá být používán u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Doxiproct plus

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Závažné vzájemné působení s jinými léčivými přípravky dosud nebylo zaznamenáno. Opatrnosti je zapotřebí z důvodu možného vzájemného působení jiných přípravků a dexamethasonu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Doxiproct plus lze v těhotenství používat pouze v případě, že očekávaný přínos převýší možné riziko pro plod.

Po perorálním podání (podání ústy) se kalcium-dobesylát v malém množství vylučuje do mateřského mléka, u místního podání však toto není známo. Lidokain-hydrochlorid a dexamethason-acetát při lokálním podání do mateřského mléka přecházejí, proto má být při kojení léčba ukončena nebo má být ukončeno kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Doxiproct plus nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Doxiproct plus obsahuje butylhydroxyanisol.

Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.

3. Jak se přípravek Doxiproct plus používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mast aplikujte 2 - 3krát denně. K aplikaci se doporučuje použít nástavec, který se našroubuje na otevřenou tubu. Nástavec se zavede do konečníku a jemně se zatlačí na tubu při současném vytahování z konečníku. Při takovém způsobu použití obsah tuby vystačí na 8 aplikací. Při zevních hemoroidech nebo svědění konečníku mast nanášejte vícekrát denně v tenké vrstvě na okolí vývodu konečníku. Léčba obvykle trvá několik dní. Pokud se po 1 až 2 týdnech léčby příznaky nezlepší nebo se zhorší, informujte lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Doxiproct plus, než jste měl(a)

Případy předávkování nejsou známy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doxiproct plus

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je většinou dobře snášen. V ojedinělých případech byly pozorovány tyto nežádoucí účinky: zvýšený pohyb střev, přechodné slabé pálení a bolesti v místě použití. Při přecitlivělosti se mohou objevit kožní reakce a/nebo teplota. Tyto reakce mohou mít alergický původ a v takovém případě je nutné léčbu okamžitě přerušit a poradit se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Doxiproct plus uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 C

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Doxiproct plus obsahuje

Léčivé látky: jeden g masti obsahuje calcii dobesilas monohydricus 40 mg lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg, dexamethasoni acetas 0,25 mg. Pomocnými látkami jsou: propylenglykol polysorbát 80, propyl-gallát, butylhydroxyanisol, bezvodá kyselina citronová, cetylalkohol, makrogol 300, makrogol 1540, makrogol 4000.

Jak přípravek Doxiproct plus vypadá a co obsahuje toto balení

Doxiproct plus je jemná, bělavá lesklá mast dodávané v hliníkové tubě uzavřené membránou, se šroubovacím PE uzávěrem s hrotem, aplikačním nástavcem, krabička. Velikost balení:

20 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

OM PHARMA S.A. R. da Indústria, 2 - Quinta Grande 2610-088 Amadora - Lisabon Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016.

Informace o produktu

Výrobce: OM PORTUGUESA, AMADORA
Kód výrobku: 18814
Kód EAN: 7640107470127
Kód SÚKL: 42179
Držitel rozhodnutí: OM PORTUGUESA, AMADORA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek jsou určen k léčbě vnitřních i vnějších hemoroidů, svědění konečníku, ekzému konečníku, zánětu kolem análního otvoru, zánětu žlázek a papil, akutní hemoroidální trombózy, análních prasklin, před- a pooperačního ošetření po operaci hemoroidů.

Příbalový leták

DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast zobrazíte nebo stáhnete zde: DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast.pdf

Recenze

Recenze produktu DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám