Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

DOSTINEX 0,5 MG 8X0.5MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48504

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 48504
Kód EAN: 8594036500266
Kód SÚKL: 25273
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek Dostinex se užívá k zabránění, resp. zástavě tvorby mléka (za předpokladu započetí tvorby mléka), k léčbě poruch způsobených zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) jako je např. vynechání či nepravidelnost menstruace, anovulace, galaktorea (samovolné odtékání mléka i mimo kojení). Dále je indikován u pacientů se speciálními typy adenomů podvěsku mozkového.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls171866/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

DOSTINEX 0,5 mg 

(cabergolinum) 

tablety 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této  příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek DOSTINEX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOSTINEX užívat  

3. 

Jak se přípravek DOSTINEX užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek DOSTINEX uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek DOSTINEX a k čemu se používá 

 
Přípravek  DOSTINEX  se  užívá  k  zabránění,  resp.  zástavě  tvorby  mléka  (za  předpokladu  započetí 
tvorby mléka), k léčbě poruch způsobených zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) 
jako  je  např.  vynechání  či  nepravidelnost  menstruace,  anovulace,  galaktorea  (samovolné  odtékání 
mléka  i  mimo  kojení).  Dále  je  indikován  u  pacientů  se  speciálními  typy  adenomů  podvěsku 
mozkového. 
 
Léčivá látka kabergolin snižuje hladinu prolaktinu, hormonu, který se podílí na řízení tvorby mléka a 
některých  funkcí  pohlavních  orgánů.  Po  užití  ústy  se  DOSTINEX  rychle  vstřebává  v  zažívacím 
ústrojí. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání ani rozdělování látky v těle. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOSTINEX užívat  

 
Neužívejte přípravek DOSTINEX  

 

jestliže jste alergický/á na kabergolin nebo na jiné námelové alkaloidy nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 

v případě,  že  máte  nebo  jste  měl/a  stanovenou  diagnózu  fibrózy  (nepřiměřené  tvorby  vaziva, 
jizevnaté tkáně) srdce, plic nebo břicha. 

 

trpíte-li  srdeční  chlopenní  vadou  prokázanou  echokardiograficky  před  zahájením  léčby  a 
přípravek DOSTINEX byste měl/a užívat dlouhodobě. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku DOSTINEX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 

jestliže trpíte poruchou kardiovaskulárního systému,  

 

 

jestliže trpíte Raynaudovým syndromem,  

 

jestliže trpíte jaterní nedostatečností,  

 

jestliže trpíte vředovou chorobou,  

 

jestliže trpíte závažnými projevy krvácení v anamnéze nebo krvácením ze zažívacího traktu,  

 

jestliže trpíte psychotickými změnami nebo mentálním onemocněním,  

 

jestliže trpíte zvýšeným krevním tlakem (užíváte léky snižující krevní tlak), 

 

zaznamenáte-li v průběhu léčby přílišnou ospalost nebo stavy náhlého spánku, 

 

jestliže  máte  nebo  jste  měl/a  stanovenou  diagnózu  fibrózy  (nepřiměřené  tvorby  vaziva, 
jizevnaté  tkáně) srdce, plic nebo břicha. Před zahájením  dlouhodobé  léčby Vám lékař vyšetří 
srdce, plíce a ledviny a zjistí, zda jsou v dobrém stavu. Také Vám před zahájením dlouhodobé 
léčby  a  v pravidelných  intervalech  v průběhu  léčby  provede  echokardiografické  vyšetření 
(ultrazvuk srdce). Pokud se objeví fibrotické změny, bude nutné léčbu ukončit. 

 

pokud  Vy  nebo  Vaši  rodinní  příslušníci,  či  ošetřovatelé  zaznamenáte,  že  se  u  Vás  objevuje 
nutkání  nebo  touha  chovat  se  neobvyklým  způsobem,  či  nemůžete  odolat  nutkání,  popudu  či 
pokušení  provádět  některé  činnosti,  kterými  byste  mohl/a  poškodit  sebe  či  své  okolí.  Tyto 
projevy  jsou  nazývány  impulzivními  poruchami  a  může  mezi  ně  patřit  návykové  hráčství, 
nadměrná  konzumace  jídla  nebo  nadměrné  utrácení,  abnormálně  vysoký  zájem  o  sex  nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař Vám možná bude 
muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit. 

 
Těhotenství a kojení 
V  případě  těhotenství,  hodláte-li  kojit  nebo  pokračovat  v  kojení,  lék  neužívejte;  s výjimkou 
ojedinělých případů, kdy je přípravek ordinován lékařem i při známém těhotenství.  
 
Užíváte-li DOSTINEX k zabránění nebo potlačení laktace a léčba nebyla úspěšná, vyvarujte se kojení 
a  kontaktujte  svého  lékaře.  Dříve,  než  začnete  přípravek  DOSTINEX  užívat,  je  třeba  vyloučit 
těhotenství,  nebo  při  riziku  otěhotnění  užívejte  v  průběhu  léčby  mechanickou  antikoncepci. 
Otěhotníte-li  při  užívání  léku,  přerušte  léčbu  a  vyhledejte  lékaře.  Je  nutné,  aby  k případnému 
otěhotnění  nedošlo  dříve,  než  jeden  měsíc  po  ukončení  léčby  kabergolinem.  Pokud  máte  přípravek 
DOSTINEX užívat dlouhodobě, je doporučeno pravidelné gynekologické vyšetření včetně cervikální 
a endometriální cytologie. 
 
Při užívání přípravku DOSTINEX a přetrvávajícím vynechávání menstruace si nechte každé 4 týdny 
provést těhotenský test. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek DOSTINEX
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval/a  nebo  které  možná  budete  užívat.  Současné  užívání  jiných  léků  (zejména  námelových 
alkaloidů,  léků  pro  snížení  krevního  tlaku,  psychotropních  léků  a  makrolidových  antibiotik,  např. 
erythromycinu) může ovlivnit účinek a snášenlivost přípravku DOSTINEX. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během  léčby  buďte  mimořádně  opatrný/á,  řídíte-li  motorová  vozidla  nebo  obsluhujete-li  stroje. 
Zaznamenáte-li  přílišnou  ospalost  nebo  stavy  náhlého  spánku,  zdržte  se  řízení  a  obsluhy  strojů  a 
kontaktujte svého lékaře. 
 
Tablety přípravku DOSTINEX 0,5 mg obsahují laktózu
  
Sdělil-li  Vám  lékař  někdy,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  vyhledejte  svého  lékaře  před 
užitím tohoto léčivého přípravku.  
 
 
3. 

Jak se přípravek DOSTINEX užívá 

 
DOSTINEX je určen pro užití ústy, užívá se s jídlem. 

 

 
K  zabránění  tvorby  mléka  
se  podává  jednorázová  dávka  1  mg  (2  tablety)  během  prvního  dne  po 
porodu. 
K přerušení tvorby mléka se přípravek DOSTINEX užívá po 2 dny, každých 12 hodin půl tablety 
(0,25  mg).  Tento  způsob  zajišťuje  lepší  snášenlivost,  snižuje  vznik  nežádoucích  účinků,  zejména 
pokles krevního tlaku. 
K  léčbě  hyperprolaktinemie  se  přípravek  DOSTINEX  zpravidla  užívá  1-2x  týdně  (např.  pondělí 
nebo pondělí a čtvrtek). Počáteční dávka je obvykle nízká 0,25 mg - 0,5 mg (1/2 tablety až 1 tableta) 
týdně. Ošetřující lékař ji pak dále zvyšuje (obvykle v měsíčním intervalu po 0,5 mg) podle léčebné 
odpovědi a snášenlivosti. K ověření odpovědi na léčbu jsou nutné pravidelné návštěvy u lékaře. 
 
Obvyklá dávka je 1 mg týdně a kolísá od 0,25 mg do 2 mg týdně. U hyperprolaktinemických pacientů 
bylo podáno až 4,5 mg týdně. Rozdělení celotýdenní dávky na více dílčích dávek je vhodné zvláště 
tehdy, jsou-li doporučeny celotýdenní dávky vyšší než 1 mg.  
 
Jestliže jste užil/a více přípravku DOSTINEX, než jste měl/a 
Při  náhodném  požití  velmi  vysoké  dávky  se  může  projevit  zvýraznění  nežádoucích  účinků,  jako  je 
nevolnost,  zvracení,  žaludeční  potíže,  pokles  krevního  tlaku,  zmatenost,  psychotické  změny  nebo 
halucinace. V těchto případech vyhledejte neodkladně lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek DOSTINEX  
Jestliže zapomenete užít tabletu (nebo část tablety) v normálním čase, neznepokojujte se a sdělte to co 
nejdříve svému lékaři. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 pacienta z 10): 

Postižení srdečních chlopní a související poruchy (např. zánět a tvorba tekutiny v osrdečníku) 

Bolest hlavy, závrať/nerovnováha 

Nevolnost, poruchy trávení, zánět žaludku, bolest břicha 

Celková tělesná slabost, únava 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10): 

Ospalost 

Deprese 

Snížení  krevního  tlaku  u pacientů  na  dlouhodobé  léčbě;  náhlý  pokles  krevního  tlaku  při 
vstávání, návaly horka 

Zácpa, zvracení 

Bolesti prsou 

Snížení krevního tlaku zaznamenané při vyšetření 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100): 

Bušení srdce 

Dušnost, plicní výpotek, fibróza (změna tkáně), krvácení z nosu 

Reakce přecitlivělosti 

Přechodný výpadek zorného pole, 

krátkodobá ztráta vědomí

, pocit mravenčení 

Zvýšené libido 

Zúžení cév prstů, mdloby 

 

Otok, otok končetin 

Vyrážka, ztráta vlasů/chlupů 

Křeče dolních končetin 

U žen  s poruchou  menstruačního  cyklu  bylo  během  několika  prvních  měsíců  po  menstruaci 
pozorováno snížení hodnot hemoglobinu. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000): 

Bolest nadbřišku 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000): 

Pleurální fibróza (změna plicní tkáně) 

 
Nežádoucí účinky, u kterých nelze četnost stanovit: 

Angina pectoris 

Porucha dýchání, dechové selhání, zánět pohrudnice, bolest na hrudi 

Náhlý začátek spánku, třes 

Postižení zraku 

Změna ve výsledcích krevních testů (zvýšená kreatinfosfokináza v krvi) 

Neschopnost  odolat  nutkání,  popudu  či  pokušení  provádět  činnost,  která  by  mohla  poškodit 
Vás, nebo ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit: 

 

Silné  nutkání  k nadměrnému  hazardu  i  přes  riziko  vážných  rodinných  nebo  osobních 
následků. 

 

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit. 

 

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení. 

 

Záchvatovité  přejídání  (příjem  velkého  množství  potravy  za  krátkou  dobu)  nebo 
nutkavé  přejídání  (příjem  většího  množství  jídla,  než  je  obvyklé  a  než  je  nutné  pro 
zahnání hladu). 

Informujte,  prosím,  svého  lékaře,  pokud  zaznamenáte  některý  z těchto  nežádoucích 
účinků.  Váš  lékař  s Vámi  probere  možnosti,  jak  tyto  nežádoucí  účinky  zvládat  či  je 
omezit.
 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
 Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek DOSTINEX uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

 

Lahvička obsahuje sušidlo, které nesmí být odstraněno. 
 
Nevyhazujte  žádné  Léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek DOSTINEX obsahuje 

Léčivou látkou je cabergolinum 0,5 mg v jedné tabletě. 

Pomocnými látkami jsou laktosa, leucin. 

 
Jak přípravek DOSTINEX vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety přípravku DOSTINEX jsou bílé ve tvaru tobolek s půlící rýhou.  
Přípravek je dodáván ve skleněné nebo HDPE lahvičce po 2 nebo 8 tabletách: 

1.  Lahvička z hnědého skla, hliníkový šroubovací uzávěr garantující neporušenost obalu 

s vnitřní polyethylenovou vrstvou a s integrovaným vysoušedlem.

 

2.  HDPE lahvička, dětský bezpečnostní polypropylenový uzávěr s polyethylenovou vnitřní 

vrstvou a s integrovaným vysoušedlem.

 

 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci   
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Italia S.r.l,  Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.11.2015. 

Recenze

Recenze produktu DOSTINEX 0,5 MG 8X0.5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DOSTINEX 0,5 MG 8X0.5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám