Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

DOSTINEX 0,5 MG 2X0.5MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48505

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 48505
Kód EAN: 8594036501225
Kód SÚKL: 25274
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek Dostinex se užívá k zabránění, resp. zástavě tvorby mléka (za předpokladu započetí tvorby mléka), k léčbě poruch způsobených zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) jako je např. vynechání či nepravidelnost menstruace, anovulace, galaktorea (samovolné odtékání mléka i mimo kojení). Dále je indikován u pacientů se speciálními typy adenomů podvěsku mozkového.

Příbalový leták

sp.zn. sukls167711/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta

DOSTINEX 0,5 mg
(cabergolinum)
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek DOSTINEX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOSTINEX užívat
3. Jak se přípravek DOSTINEX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek DOSTINEX uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek DOSTINEX a k čemu se používá

Přípravek DOSTINEX se užívá k zabránění, resp. zástavě tvorby mléka (za předpokladu započetí
tvorby mléka), k léčbě poruch způsobených zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)
jako je např. vynechání či nepravidelnost menstruace, anovulace, galaktorea (samovolné odtékání
mléka i mimo kojení). Dále je indikován u pacientů se speciálními typy adenomů podvěsku
mozkového.

Léčivá látka kabergolin snižuje hladinu prolaktinu, hormonu, který se podílí na řízení tvorby mléka a
některých funkcí pohlavních orgánů. Po užití ústy se DOSTINEX rychle vstřebává v zažívacím
ústrojí. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání ani rozdělování látky v těle.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOSTINEX užívat

Neužívejte přípravek DOSTINEX
jestliže jste alergický/á na kabergolin nebo na jiné námelové alkaloidy nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
v případě, že máte nebo jste měl/a stanovenou diagnózu fibrózy (nepřiměřené tvorby vaziva,
jizevnaté tkáně) srdce, plic nebo břicha.
trpíte-li srdeční chlopenní vadou prokázanou echokardiograficky před zahájením léčby a
přípravek DOSTINEX byste měl/a užívat dlouhodobě.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku DOSTINEX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
jestliže trpíte poruchou kardiovaskulárního systému,
jestliže trpíte Raynaudovým syndromem,
jestliže trpíte jaterní nedostatečností,
jestliže trpíte vředovou chorobou,
jestliže trpíte závažnými projevy krvácení v anamnéze nebo krvácením ze zažívacího traktu,
jestliže trpíte psychotickými změnami nebo mentálním onemocněním,
jestliže trpíte zvýšeným krevním tlakem (užíváte léky snižující krevní tlak),
zaznamenáte-li v průběhu léčby přílišnou ospalost nebo stavy náhlého spánku,
jestliže máte nebo jste měl/a stanovenou diagnózu fibrózy (nepřiměřené tvorby vaziva,
jizevnaté tkáně) srdce, plic nebo břicha. Před zahájením dlouhodobé léčby Vám lékař vyšetří
srdce, plíce a ledviny a zjistí, zda jsou v dobrém stavu. Také Vám před zahájením dlouhodobé
léčby a v pravidelných intervalech v průběhu léčby provede echokardiografické vyšetření
(ultrazvuk srdce). Pokud se objeví fibrotické změny, bude nutné léčbu ukončit.
pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u Vás objevuje
nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete odolat nutkání, popudu či
pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl/a poškodit sebe či své okolí. Tyto
projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové hráčství,
nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař Vám možná bude
muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit.

Těhotenství a kojení
V případě těhotenství, hodláte-li kojit nebo pokračovat v kojení, lék neužívejte; s výjimkou
ojedinělých případů, kdy je přípravek ordinován lékařem i při známém těhotenství.

Užíváte-li DOSTINEX k zabránění nebo potlačení laktace a léčba nebyla úspěšná, vyvarujte se kojení
a kontaktujte svého lékaře. Dříve, než začnete přípravek DOSTINEX užívat, je třeba vyloučit
těhotenství, nebo při riziku otěhotnění užívejte v průběhu léčby mechanickou antikoncepci.
Otěhotníte-li při užívání léku, přerušte léčbu a vyhledejte lékaře. Je nutné, aby k případnému
otěhotnění nedošlo dříve, než jeden měsíc po ukončení léčby kabergolinem. Pokud máte přípravek
DOSTINEX užívat dlouhodobě, je doporučeno pravidelné gynekologické vyšetření včetně cervikální
a endometriální cytologie.

Při užívání přípravku DOSTINEX a přetrvávajícím vynechávání menstruace si nechte každé 4 týdny
provést těhotenský test.

Další léčivé přípravky a přípravek DOSTINEX
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat. Současné užívání jiných léků (zejména námelových
alkaloidů, léků pro snížení krevního tlaku, psychotropních léků a makrolidových antibiotik, např.
erythromycinu) může ovlivnit účinek a snášenlivost přípravku DOSTINEX.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby buďte mimořádně opatrný/á, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje.
Zaznamenáte-li přílišnou ospalost nebo stavy náhlého spánku, zdržte se řízení a obsluhy strojů a
kontaktujte svého lékaře.

Tablety přípravku DOSTINEX 0,5 mg obsahují laktózu
Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte svého lékaře před
užitím tohoto léčivého přípravku.


3. Jak se přípravek DOSTINEX užívá

DOSTINEX je určen pro užití ústy, užívá se s jídlem.
K zabránění tvorby mléka se podává jednorázová dávka 1 mg (2 tablety) během prvního dne po
porodu.
K přerušení tvorby mléka se přípravek DOSTINEX užívá po 2 dny, každých 12 hodin půl tablety
(0,25 mg). Tento způsob zajišťuje lepší snášenlivost, snižuje vznik nežádoucích účinků, zejména
pokles krevního tlaku.
K léčbě hyperprolaktinemie se přípravek DOSTINEX zpravidla užívá 1-2x týdně (např. pondělí
nebo pondělí a čtvrtek). Počáteční dávka je obvykle nízká 0,25 mg - 0,5 mg (1/2 tablety až 1 tableta)
týdně. Ošetřující lékař ji pak dále zvyšuje (obvykle v měsíčním intervalu po 0,5 mg) podle léčebné
odpovědi a snášenlivosti. K ověření odpovědi na léčbu jsou nutné pravidelné návštěvy u lékaře.

Obvyklá dávka je 1 mg týdně a kolísá od 0,25 mg do 2 mg týdně. U hyperprolaktinemických pacientů
bylo podáno až 4,5 mg týdně. Rozdělení celotýdenní dávky na více dílčích dávek je vhodné zvláště
tehdy, jsou-li doporučeny celotýdenní dávky vyšší než 1 mg.

Jestliže jste užil/a více přípravku DOSTINEX, než jste měl/a
Při náhodném požití velmi vysoké dávky se může projevit zvýraznění nežádoucích účinků, jako je
nevolnost, zvracení, žaludeční potíže, pokles krevního tlaku, zmatenost, psychotické změny nebo
halucinace. V těchto případech vyhledejte neodkladně lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek DOSTINEX
Jestliže zapomenete užít tabletu (nebo část tablety) v normálním čase, neznepokojujte se a sdělte to co
nejdříve svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 pacienta z 10):
- Postižení srdečních chlopní a související poruchy (např. zánět a tvorba tekutiny v osrdečníku)
- Bolest hlavy, závrať/nerovnováha
- Nevolnost, poruchy trávení, zánět žaludku, bolest břicha
- Celková tělesná slabost, únava

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10):
- Ospalost
- Deprese
- Snížení krevního tlaku u pacientů na dlouhodobé léčbě; náhlý pokles krevního tlaku při
vstávání, návaly horka
- Zácpa, zvracení
- Bolesti prsou
- Snížení krevního tlaku zaznamenané při vyšetření

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100):
- Bušení srdce
- Dušnost, plicní výpotek, fibróza (změna tkáně), krvácení z nosu
- Reakce přecitlivělosti
- Přechodný výpadek zorného pole, krátkodobá ztráta vědomí, pocit mravenčení
- Zvýšené libido
- Zúžení cév prstů, mdloby
- Otok, otok končetin
- Vyrážka, ztráta vlasů/chlupů
- Křeče dolních končetin
- U žen s poruchou menstruačního cyklu bylo během několika prvních měsíců po menstruaci
pozorováno snížení hodnot hemoglobinu.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000):
- Bolest nadbřišku

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000):
- Pleurální fibróza (změna plicní tkáně)

Nežádoucí účinky, u kterých nelze četnost stanovit:
- Angina pectoris
- Porucha dýchání, dechové selhání, zánět pohrudnice, bolest na hrudi
- Náhlý začátek spánku, třes
- Postižení zraku
- Změna ve výsledcích krevních testů (zvýšená kreatinfosfokináza v krvi)
- Neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit
Vás, nebo ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit:
Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních
následků.
Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.
Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.
Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo
nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro
zahnání hladu).
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích
účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je
omezit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek DOSTINEX uchovávat

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Lahvička obsahuje sušidlo, které nesmí být odstraněno.

Nevyhazujte žádné Léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek DOSTINEX obsahuje
- Léčivou látkou je cabergolinum 0,5 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou laktosa, leucin.

Jak přípravek DOSTINEX vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku DOSTINEX jsou bílé ve tvaru tobolek s půlící rýhou. Přípravek je dodáván ve
skleněné lahvičce po 2 nebo 8 tabletách.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce
Pfizer Italia S.r.l, Ascoli Piceno, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
20.11.2013

Recenze

Recenze produktu DOSTINEX 0,5 MG 2X0.5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DOSTINEX 0,5 MG 2X0.5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám