Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

DOLGIT 800 20X800MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13433

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Kód výrobku: 13433
Kód EAN: 4028352000208
Kód SÚKL: 66990
Držitel rozhodnutí: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Přípravek se užívá při léčení akutních i chronických zánětlivých (revmatoidní artritida, záchvaty dny) a degenerativních (z opotřebení) a bolestivých stavů pohybového ústrojí a u různých projevů mimokloubního revmatismu. Přípravek se dále užívá k tlumení bolestí při poúrazových a pooperačních stavech stavů, při bolestech zubů či hlavy, při dysmenoree.

Příbalový leták

1/5 

sp. zn. sukls185830/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Dolgit 800 

800 mg, potahované tablety  

ibuprofenum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Dolgit 800 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolgit 800 užívat 
3.  Jak se Dolgit 800 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Dolgit 800 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je Dolgit 800 a k čemu se používá 

 
Dolgit  800  je  nesteroidní  protizánětlivý  a  protirevmatický  léčivý  přípravek.  Obsahuje  léčivou  látku 
ibuprofen,  která  působí  protizánětlivě,  tlumí  bolest  a  snižuje  zvýšenou  tělesnou  teplotu.  Účinek 
přípravku spočívá v útlumu tvorby působků, podílejících se na rozvoji zánětu. 
Dolgit 800 se užívá při léčení akutních i chronických zánětlivých (revmatoidní artritida, záchvaty dny) 
a  degenerativních  (z opotřebení)  bolestivých  stavů  pohybového  ústrojí  a  u projevů  mimokloubního 
revmatismu. 
Přípravek se dále užívá k tlumení bolesti u poúrazových a pooperačních stavů, při bolestech zubů či 
hlavy, při dysmenoree (bolestivá menstruace). 
Dolgit 800 je určen pouze k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolgit 800 užívat 
 
Neužívejte Dolgit 800 
-  jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6); 

-  jestliže trpíte alergií na kyselinu acetylsalicylovou a jiné nesteroidní protizánětlivé léky projevující 

se jako průduškové astma, kopřivka nebo jiná alergická reakce; 

-  jestliže máte nebo jste v minulosti opakovaně měl(a) žaludeční nebo duodenální (dvanáctníkový) 

vřed nebo krvácení z těchto orgánů; 

-  jestliže  se  u Vás  v minulosti  vyskytlo  krvácení  nebo  proděravění  sliznice  trávicího  traktu 

v důsledku léčby nesteroidními protizánětlivými léky; 

-  jestliže trpíte krvácením v oblasti mozku nebo jiným aktivním krvácením; 
-  jestliže trpíte závažným omezením funkce jater; 
-  jestliže trpíte závažným selháváním ledvin a nedocházíte na dialýzu; 
-  jestliže  trpíte poruchou  hemopoezy  (krvetvorby)  a  hemokoagulace  (srážlivosti krevní)  nejasného 

původu;   

-  jestliže máte závažné srdeční selhání; 

2/5 

-  v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Dolgit 800 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
-  pokud trpíte poruchou ledvin nebo jater;  
-  máte-li sennou rýmu, průduškové astma, nosní polypy, chronický zánět vedlejších nosních dutin, 

nosní  mandli  nebo  chronické  obstrukční  plicní  onemocnění,  protože  v těchto  případech  je  větší 
riziko vzniku alergické reakce často se zúžením,dýchacích cest a dýchacími potížemi; 

-  jestliže trpíte některým systémovým onemocněním s autoimunitním charakterem (tzv. kolagenózy, 

systémový lupus erytematodes);  

-  jestliže jste prodělal(a) vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku nebo jste krvácel(a) z těchto 

orgánů – pokud se tyto potíže vyskytly v minulosti opakovaně, nesmíte ibuprofen užívat;  

-  jestliže trpíte zánětlivým vředovým onemocnění trávicího ústrojí, jako je např. Crohnova choroba 

nebo ulcerózní kolitida; 

-  pokud máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud 

jste  prodělal(a)  srdeční  infarkt,  jste  po  operaci  bypassu,  trpíte  onemocněním  periferních  tepen 
(špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělal(a) jakýkoli 
druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky 
„TIA“); 

-  máte  vysoký  krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký  cholesterol,  máte  v rodinné  anamnéze  srdeční 

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka; 

-  patříte-li  ke  starším  pacientům,  je  u Vás  vyšší  riziko  vzniku  nežádoucích  účinků –  objeví-li  se 

u Vás jakékoli břišní obtíže, informujte okamžitě lékaře; 

-  jestliže užíváte léky snižující srážlivost krve, je u Vás zvýšené riziko krvácení; 
Protizánětlivá/analgetická  léčiva,  jako  je  ibuprofen,  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních 
nebo  mozkových  cévních  příhod,  především  pokud  jsou  užívána  ve  vysokých  dávkách.  Proto 
nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. 
Ve velmi vzácných případech může užívání nesteroidních antirevmatik vyvolat závažné kožní reakce. 
Pokud  se  u Vás  objeví  vyrážka  nebo  poškození  povrchu  sliznic,  přestaňte  užívat  tento  přípravek  a 
kontaktujte svého lékaře. 
Při onemocnění planými neštovicemi se doporučuje vyhnout se užívání tohoto přípravku. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Dolgit 800 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Dolgit 800 může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např. jsou to: 
-  jiné nesteroidní léky proti zánětu a bolesti – při souběžném užívání je zvýšené riziko krvácení do 

trávicího traktu; 

-  antikoagulancia/antiagregancia  (tj.  přípravky  ředící  krev/bránící  jejímu  srážení,  např.  kyselina 

acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin, klopidogrel; 

-  antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); 
-  přípravky s obsahem lithia (léky používané u duševních chorob); 
-  přípravky s obsahem methotrexátu (přípravky k léčbě psoriázy a některých nádorů); 
-  cholestyramin (lék snižující cholesterol); 
-  cyklosporin, takrolimus (léky potlačující nežádoucí imunitní reakce); 
-  diuretika (močopudné léky); 
-  léčiva  snižující  vysoký  krevní  tlak  (ACE-inhibitory,  jako  je  captopril,  beta-blokátory,  jako  je 

atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan); 

-  digoxin (na léčbu srdečních onemocnění); 
-  léky proti cukrovce užívané ústy; 
-  fenytoin (k léčbě epilepsie); 
-  baklofen (snižující svalové napětí);  
-  probenecid nebo sulfinpyrazon (na léčbu dny); 
-  kortikosteroidy (přípravky k léčbě astmatu, zánětu nebo podávané po transplantaci orgánů); 

3/5 

-  zidovudin (k léčbě HIV pozitivních pacientů). 
Současné užití ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové (podávané v nízkých dávkách pro předcházení 
tvorby krevních sraženin) může snížit její protisrážlivý účinek.  

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Dolgit 800. 
Proto  byste  se  vždy  měl(a)  poradit  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat s jinými léčivy. 
 
Dolgit 800 s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety se polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Neměly by být 
užívány nalačno. Během léčby nepožívejte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotenství 
Dolgit 800 se nesmí užívat v posledních třech měsících těhotenství. Pro užívání přípravku v prvním a 
druhém trimestru musí být zvlášť závažné důvody. O podávání přípravku v tomto období vždy musí 
rozhodnout lékař.  
Kojení 
Během  kojení  se  podávání  přípravku  Dolgit  800  doporučuje  jen  v nezbytně  nutných  případech. 
O případném užívání musí vždy rozhodnout lékař.  
Plodnost 
Jestliže se pokoušíte otěhotnět nebo pokud podstupujete vyšetření na plodnost, poraďte se o vhodnosti 
užívání tohoto přípravku s lékařem, protože Dolgit 800 může plodnost snížit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Dolgit  800  může  při  dlouhodobém  užívání  vyvolat  u některých  jedinců  únavu,  bolest  hlavy  nebo 
závratě  a  tím  zhoršit  reakce  nemocného,  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující zvýšenou  pozornost, 
rychlé  rozhodování,  motorickou  koordinaci  a  soustředěnost  (např.  řízení  dopravních  prostředků  a 
obsluha  strojů).  Pokud  se  u Vás  tyto  nežádoucí  účinky  objeví,  neřiďte  motorová  vozidla  a 
neobsluhujte  stroje.  Při  krátkodobém  užití  nemá  přípravek  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. 
 
 
3. 

Jak se Dolgit 800 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé od 18 let 2–3krát denně 1 tableta přípravku Dolgit 800. Mezi 
jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 8 hodin. Dávka 2,4 g nesmí být překročena.  
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Dolgit 800 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dolgit 800, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Dolgit 800, než jste měl(a), nebo došlo k náhodnému požití 
více tablet dítětem, okamžitě kontaktujte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Dolgit 800 
Pokud si zapomenete vzít jednu dávku léku, vezměte si ji ihned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte 
následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  dávkami,  které  Vám  doporučil 
lékař. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

4/5 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u každého.  Nežádoucí  účinky  přípravku  jsou  závislé  na  dávce,  délce  podávání  a 
individuální citlivosti pacienta. 
Při užívání přípravku Dolgit 800 se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené podle 
četnosti výskytu: 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):  
-  zažívací  poruchy  jako  pocit  na  zvracení,  pálení  žáhy,  zvracení,  bolesti  břicha,  průjem,  zácpa, 

nadýmaní,  mikroskopické  krvácení  do  trávicího  traktu,  které  může  v ojedinělých  případech  vést 
k anemii. 

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):  
-  žaludeční  nebo  dvanáctníkový  vřed  s možným  krvácením  do  trávicího  traktu  nebo  perforací 

v oblasti  trávicího  traktu,  někdy  smrtelné,  zejména  u starších  osob,  dehtovitě  černá  stolice, 
zvracení krve, vředy a zánět v dutině ústní, zhoršení nebo nové vzplanutí zánětlivých onemocnění 
s tvorbou  vředů  na  sliznici  trávicího  traktu  (Crohnova  choroba,  ulcerózní  kolitida).  Pokud  se 
u Vás vyskytnou silnější bolesti břicha, zvracení krve nebo černé zbarvení stolice, přerušte 
léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře. 

-  závratě, bolesti hlavy, nespavost, deprese, emoční labilita. 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):  
-  zánět žaludeční sliznice, změny v jaterních testech (mohou být přechodné); 
-  ledvinové potíže jako rozvoj otoků, zánět ledvin a selhání ledvin; 
-  alergické reakce projevující se jako vyrážka, svědění, u astmatiků astmatický záchvat s možností 

snížení krevního tlaku; 

-  poruchy vidění. 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10000): 
-  zánět jícnu;  
-  zúžení střeva; 
-  těžké  formy  kožních  vyrážek  s tvorbou  puchýřů  a  olupováním  (Stevens-Johnsonův  syndrom, 

toxická epidermální nekrolýza). Jestliže dojde k výskytu vyrážky, přerušte léčbu a vyhledejte 
lékaře. 

-  poškození ledvin (papilární nekróza); 
-  pokles vylučování kyseliny močové a zvýšení její koncentrace v krvi; 
-  při  dlouhodobém  užívání  poruchy jaterních  funkcí;  při  dlouhodobém  užívání  se  doporučuje 

pravidelná kontrola jaterních funkcí; 

-  zvýšený krevní tlak, srdeční nedostatečnost, srdeční infarkt;  
-  poruchy  krvetvorby  –  snížení  počtu  různých  krevních  buněk  (leukopenie,  agranulocytóza, 

aplastická  nebo  hemolytická  anemie,  trombocytopenie,  pancytopenie).  Ibuprofen  může  způsobit 
snížení  počtu  bílých  krvinek  a  Vaše  odolnost  vůči  infekcím  může  být  nižší.  Jestliže  se  u Vás 
vyskytne infekce s projevy jako horečka a závažné zhoršení Vašeho celkového stavu nebo horečka 
s místními  projevy  infekce,  jako  je  bolest  v krku,  hrtanu  či  ústech  nebo  potíže  s močením, 
vyhledejte neprodleně svého lékaře. Lékař Vám provede vyšetření krve s cílem zjistit případné 
snížení  počtu  bílých  krvinek  (agranulocytóza).  Je  důležité,  abyste  informoval(a)  svého  lékaře 
o užívání tohoto léku. 

-  závažné  alergické  reakce  projevující  se  otokem  jazyka,  hrtanu,  dušností,  zrychleným  srdečním 

tepem,  zvýšeným  krevním  tlakem  až  šokovým  stavem.  V případě  výskytu  těchto  příznaků, 
k nimž může dojít i po prvním užití, je nezbytná okamžitá lékařská pomoc. 

-  hučení v uších;  
-  deprese, psychotické reakce;  
-  vypadávání vlasů. 
Při  léčbě  ibuprofenem  se  u některých  pacientů  s autoimunitním  onemocněním,  jako  je  systémový 
lupus  erythematodes  nebo  smíšená  choroba  pojiva,  vyskytl  zánět  mozkových  blan  (meningitis) 
projevující  se  ztuhlostí  šíje,  bolestí  hlavy,  nucením  na  zvracení,  zvracením,  horečkou  nebo 
dezorientací. V případě výskytu těchto příznaků ihned vyhledejte lékaře. 
Léky,  jako  je  Dolgit  800,  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových  cévních 
příhod. 

5/5 

Během dlouhodobé léčby přípravkem Dolgit 800 Vám bude lékařem odebírána krev a moč za účelem 
vyšetření Vašeho krevního obrazu, ledvinných a jaterních funkcí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Dolgit 800 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Dolgit 800 obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 800 mg. 
Dalšími složkami jsou 
-  jádro  tablety:  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ  A),  hypromelosa  2910/3,  koloidní  bezvodý 

oxid křemičitý, kyselina stearová, mastek, mikrokrystalická celulosa; 

-  potahová  vrstva:  potahová  soustava  Opadry  Y-1-7000  bílá  (složení:  hypromelosa  2910/5, 

makrogol 400, oxid titaničitý (E171)). 

 
Jak Dolgit 800 vypadá a co obsahuje toto balení 
Dolgit 800 jsou bílé oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Přípravek  je  dodáván  v balení  po  20,  50  nebo  100  potahovaných  tabletách  v bílých  neprůhledných 
PVC/Al-papír blistrech a krabičce.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Dolorgiet GmbH & Co. KG 
Otto-von-Guericke-Straße 1 
53757 Sankt Augustin, Německo 
 
Lokální zástupce v ČR 
PRO.MED.CS Praha a.s. 
Telčská 1, 140 00 Praha 4 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
7.1.2016 

Recenze

Recenze produktu DOLGIT 800 20X800MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DOLGIT 800 20X800MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám