Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Kód výrobku: 13433
Kód EAN: 4028352000208
Kód SÚKL: 66990
Držitel rozhodnutí: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Přípravek se užívá při léčení akutních i chronických zánětlivých (revmatoidní artritida, záchvaty dny) a degenerativních (z opotřebení) a bolestivých stavů pohybového ústrojí a u různých projevů mimokloubního revmatismu. Přípravek se dále užívá k tlumení bolestí při poúrazových a pooperačních stavech stavů, při bolestech zubů či hlavy, při dysmenoree.

Příbalový leták

1/6
sp.zn. sukls189264/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dolgit 800
potahované tablety
(ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Dolgit 800 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolgit 800 užívat
3. Jak se Dolgit 800 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Dolgit 800 uchovávat
6. Další informace

1. CO JE DOLGIT 800 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Dolgit 800 je nesteroidní protizánětlivý a protirevmatický léčivý přípravek. Obsahuje léčivou látku
ibuprofen, která působí protizánětlivě, tlumí bolest a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Účinek
přípravku spočívá v útlumu tvorby působků, podílejících se na rozvoji zánětu.
Přípravek Dolgit 800 se užívá při léčení akutních i chronických zánětlivých (revmatoidní artritida,
záchvaty dny) a degenerativních (z opotřebení) bolestivých stavů pohybového ústrojí a u různých
projevů mimokloubního revmatismu.
Přípravek se dále užívá k tlumení bolestí při poúrazových a pooperačních stavech, při bolestech zubů
či hlavy, při dysmenoree (bolestivá menstruace).
Přípravek Dolgit 800 je pro vysoký obsah léčivé látky určen pouze pro léčbu dospělých.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DOLGIT 800 UŽÍVAT
Neužívejte Dolgit 800
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku ibuprofen nebo na kteroukoli pomocnou
látku tohoto přípravku;
2/6
- jestliže trpíte alergií na kyselinu acetylsalicylovou a jiné nesteroidní protizánětlivé léky projevující
se jako astma, kopřivka nebo jiná alergická reakce;
- jestliže máte nebo jste v minulosti opakovaně měl(a) žaludeční nebo duodenální (dvanáctníkový)
vřed;
- jestliže se u Vás v minulosti vyskytlo krvácení nebo proděravění sliznice trávicího traktu
v důsledku léčby nesteroidními protizánětlivými léky;
- jestliže trpíte krvácivými stavy v oblasti žaludku, střev, mozkových cév nebo trpíte jinými
poruchami krvácivosti;
- jestliže trpíte závažným omezením funkce jater;
- jestliže trpíte závažným selháváním ledvin a nedocházíte na dialýzu;
- jestliže trpíte poruchou hemopoezy (krvetvorby) a hemokoagulace (srážlivosti krevní) nejasného
původu;
- jestliže máte závažné srdeční selhání;
- v poslední třetině těhotenství.
Přípravek není vhodný pro terapii dětí a mladistvých do 18 let pro vysoké množství léčivé látky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dolgit 800 je zapotřebí
- pokud trpíte poruchou ledvin nebo jater;
- máte-li alergie, sennou rýmu, průduškové astma, chronický otok nosní sliznice, vedlejších dutin,
nosní mandli nebo chronické obstrukční onemocnění dýchacího systému, protože v těchto
případech je větší riziko zúžení dýchacích cest s dýchacími potížemi;
- trpíte některým systémovým onemocněním s autoimunitním charakterem (tzv. kolagenózy,
systémový lupus erytematodes);
- jestliže trpíte zánětlivým vředovým onemocnění trávicího ústrojí, jako je např. Crohnova choroba
nebo ulcerózní kolitida;
- patříte-li ke starším pacientům, je u Vás vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků;
- jestliže užíváte léky snižující srážlivost krve, je u Vás zvýšené riziko krvácení;
- jestliže se pokoušíte otěhotnět nebo pokud podstupujete vyšetření na plodnost, protože Dolgit 800
může plodnost snížit.
Léky, jako je Dolgit 800, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a doba léčby je dlouhá.
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Ke vzájemnému ovlivnění účinku přípravku Dolgit 800 a dalších léků může dojít zejména, jestliže
užíváte:
- jiné nesteroidní léky proti zánětu a bolesti při souběžném užívání je zvýšené riziko krvácení do
trávicího traktu;
- antikoagulancia (léky na ředění krve), jako např. warfarin, heparin;
3/6
- léky s antiagregačním účinkem (snižující shlukování krevních destiček), jako je kyselina
acetylsalicylová (aspirin, acylpyrin), klopidogrel a tiklopidin, nebo některá antidepresiva ze
skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI);
- přípravky s obsahem lithia (léky používané u duševních chorob);
- přípravky s obsahem methotrexátu (přípravky k léčbě psoriázy a některých nádorů);
- cholestyramin (lék snižující cholesterol);
- cyklosporin, takrolimus (léky potlačující nežádoucí imunitní reakce);
- diuretika (močopudné léky);
- antihypertenziva (přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku);
- léky ze skupiny ACE inhibitorů (léky k léčbě srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku);
- digoxin (na léčbu srdečních onemocnění);
- léky proti cukrovce užívané ústy;
- probenecid nebo sulfinpyrazon (na léčbu dny);
- kortikosteroidy (přípravky k léčbě astmatu, zánětu nebo podávané po transplantaci orgánů);
- zidovudin.
Současné užití ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové (podávané v nízkých dávkách pro předcházení
tvorby krevních sraženin) může snížit její protisrážlivý účinek.

Užívání přípravku Dolgit 800 s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Neměly by být
užívány nalačno. Během léčby nepožívejte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Dolgit 800 se nesmí užívat v posledních třech měsících těhotenství. Pro užívání přípravku v prvním a
druhém trimestru musí být zvlášť závažné důvody. O podávání přípravku v tomto období vždy musí
rozhodnout lékař.
Během kojení se podávání přípravku Dolgit 800 doporučuje jen v nezbytně nutných případech.
O případném užívání musí vždy rozhodnout lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dolgit 800 může při dlouhodobém užívání vyvolat u některých jedinců únavu, bolest hlavy nebo
závratě a tím zhoršit reakce nemocného, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
rychlé rozhodování, motorickou koordinaci a soustředěnost (např. řízení dopravních prostředků a
obsluha strojů). Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte motorová vozidla a
neobsluhujte stroje. Při krátkodobém užití nemá přípravek vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOLGIT 800 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je pro dospělé od 18 let 2 - 3krát denně 1 tableta přípravku Dolgit 800. Mezi
jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 8 hodin. Dávka 2,4 g nesmí být překročena.
4/6
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Dolgit 800 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dolgit 800, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Dolgit 800, než jste měl(a), nebo došlo k náhodnému požití
více tablet dítětem, okamžitě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dolgit 800
Pokud si zapomenete vzít jednu dávku léku, vezměte si ji ihned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte
následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které Vám doporučil
lékař.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Dolgit 800 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého. Nežádoucí účinky přípravku jsou závislé na dávce, délce podávání a individuální citlivosti
pacienta.
Při užívání přípravku Dolgit 800 se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené podle
četnosti výskytu:
Velmi časté (objeví se u více než 1 z 10 léčených osob):
- zažívací poruchy jako nevolnost, pálení žáhy, zvracení, bolesti břicha, průjem, zácpa, nadýmaní,
mikroskopické krvácení do trávicího traktu, které může v ojedinělých případech vést k anemii.
Časté (objeví se u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených osob):
- žaludeční nebo dvanáctníkový vřed s možným krvácením do trávicího traktu nebo perforací
v oblasti trávicího traktu, někdy fatální, zejména u starších osob, dehtovitě černá stolice, zvracení
krve, vředy a zánět v dutině ústní, zhoršení nebo nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou
vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida). Pokud se u Vás
vyskytnou silnější bolesti břicha, zvracení krve nebo černé zbarvení stolice, přerušte léčbu a
okamžitě vyhledejte lékaře!
- závratě, bolesti hlavy, nespavost, deprese, emoční labilita.
Méně časté (objeví se u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených osob):
- zánět žaludeční sliznice, změny v jaterních testech (mohou být přechodné);
- ledvinové potíže jako rozvoj otoků, zánět ledvin a selhání ledvin;
- alergické reakce projevující se jako vyrážka, svědění, u astmatiků astmatický záchvat s možností
snížení krevního tlaku;
- poruchy vidění.
Velmi vzácné (objeví se u méně než 1 z 10 000 léčených osob):
- zánět jícnu;
- zúžení střeva;
- těžké formy kožních vyrážek s tvorbou puchýřů a olupováním (Stevensův-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza). Jestliže dojde k výskytu vyrážky, přerušte léčbu a vyhledejte
lékaře.
- poškození ledvin (papilární nekróza);
- pokles vylučování kyseliny močové a zvýšení její koncentrace v krvi;
5/6
- při dlouhodobém užívání poruchy jaterních funkcí; při dlouhodobém užívání se doporučuje
pravidelná kontrola jaterních funkcí;
- zvýšený krevní tlak, srdeční nedostatečnost, srdeční infarkt;
- poruchy krvetvorby snížení počtu různých krevních buněk (leukopenie, agranulocytóza,
aplastická nebo hemolytická anemie, trombocytopenie, pancytopenie). Ibuprofen může způsobit
snížení počtu bílých krvinek a Vaše odolnost vůči infekcím může být nižší. Jestliže se u Vás
vyskytne infekce s projevy jako horečka a závažné zhoršení Vašeho celkového stavu nebo horečka
s místními projevy infekce, jako je bolest v krku, hrtanu či ústech nebo potíže s močením,
vyhledejte neprodleně svého lékaře. Lékař Vám provede vyšetření krve s cílem zjistit případné
snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře
o užívání tohoto léku.
- závažné alergické reakce projevující se otokem jazyka, hrtanu, dušností, zrychleným srdečním
tepem, zvýšeným krevním tlakem až šokovým stavem. V případě výskytu těchto příznaků,
k nimž může dojít i po prvním užití, je nezbytná okamžitá lékařská pomoc.
- hučení v uších;
- deprese, psychotické reakce;
- vypadávání vlasů.
- Při léčbě ibuprofenem se u některých pacientů s autoimunitním onemocněním, jako je systémový
lupus erythematodes nebo smíšená choroba pojiva, vyskytl zánět mozkových blan (meningitis)
projevující se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nucením na zvracení, zvracením, horečkou nebo
dezorientací. V případě výskytu těchto příznaků ihned vyhledejte lékaře.
Léky, jako je Dolgit 800, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod.
Během dlouhodobé léčby přípravkem Dolgit 800 Vám bude lékařem odebírána krev a moč za účelem
vyšetření Vašeho krevního obrazu, ledvinných a jaterních funkcí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK DOLGIT 800 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje přípravek Dolgit 800
Léčivou látkou je ibuprofenum 800 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu, hypromelosa 2910/3, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, kyselina stearová, mastek, mikrokrystalická celulosa, potahová soustava Opadry Y-1-7000
bílá (hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý).

Jak Dolgit 800 vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Dolgit 800 jsou bílé oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách.
6/6
Je dodáván v blistrovém balení po 20, 50 nebo 100 potahovaných tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dolorgiet GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Straße 1
53757 Sankt Augustin, Německo

Výhradní distributor pro ČR:
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1, 140 00 Praha 4
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
15.10.2013

Recenze

Recenze produktu DOLGIT 800 20X800MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DOLGIT 800 20X800MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze