Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky

Kód výrobku: 14439

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Podrobné informace - DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky

sp.zn.sukls156293/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Dogmatil 50 mg

tvrdé tobolky

sulpiridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Dogmatil 50 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dogmatil 50 mg užívat
 3. Jak se přípravek Dogmatil 50 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Dogmatil 50 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Dogmatil 50 mg a k čemu se používá

Přípravek Dogmatil ovlivňuje některé části centrálního nervového systému (dopaminové receptory), které regulují citové reakce a postoje. Tímto způsobem příznivě ovlivňuje nervové a psychické poruchy. Přípravek se užívá k léčbě:

 • deprese (závažných forem deprese, kde nejsou účinná antidepresiva),
 • závratí (v případě neúčinnosti běžné léčby). Přípravek je určen k léčbě dospělých. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dogmatil 50 mg užívat

  Neužívejte přípravek Dogmatil 50 mg

 • Jestliže jste alergický(á) na sulpirid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Pokud máte vzácný nádor dřeně nadledvin tzv. feochromocytom, který je provázen bolestmi hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku.
 • Jestliže máte nádory produkující prolaktin (hormon tvořený mozkem) a nádory, jejichž růst ovlivňuje hladina prolaktinu (např. nádorové onemocnění prsu). Pokud užíváte levodopu nebo agonisty dopaminergních receptorů (např. bromokriptin, kabergolin, pramipexol, ropinirol) s výjimkou pacientů (pacientek) s Parkinsonovou chorobou - viz níže.

Upozornění a opatření

 • Pokud máte epilepsii, musí být pro podávání přípravku zvláště závažné důvody, protože přípravek Dogmatil může zvyšovat možnost vzniku křečových stavů.
 • Jestliže jste léčen(a) některými antipsychotiky (léčba závažných psychiatrických onemocnění), může se u Vás objevit hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi). Proto patříte-li k pacientům (pacientkám) s cukrovkou nebo máte rizikové faktory pro její vznik a je Vám předepsán sulpirid, lékař Vám bude sledovat hladinu cukru v krvi.
 • Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je přípravek Dogmatil, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
 • U starších pacientů (pacientek) může dojít k závažným zdravotním komplikacím (selhání srdce, zápal plic, cévní mozková příhoda, náhlé úmrtí).
 • Při podávání léčivých přípravků stejného typu jako je přípravek Dogmatil může dojít ke snížení počtu určitých typů bílých krvinek, což se může projevit nevysvětlitelnými infekcemi nebo horečkami.
 • Pokud máte akutní porfyrii (onemocnění krve v souvislosti s poruchou jater), musí být pro podávání přípravku zvláště závažné důvody.
 • Při dlouhodobém podávání se mohou objevit mimovolní pohyby končetin a tiky v obličeji.
 • Pokud máte nebo jste měl(a) zelený zákal, neprůchodnost střev, zúžení v trávicím traktu, mimovolní zadržování moči nebo zvětšení prostaty, bude Vás lékař pravidelně kontrolovat.
 • Zvýšenou pozornost bude lékař věnovat pacientům (pacientkám) s vysokým krevním tlakem (především starším a těm, u kterých hrozí závažné poškození zdraví v souvislosti se zvýšením tlaku).
 • Pokud máte Parkinsonovu chorobu (nemoc projevující se výrazným třesem a svalovou ztuhlostí), lze užívat přípravek Dogmatil pouze v nezbytných případech a lékař Vás bude pečlivě kontrolovat.Pokud máte nižší tepovou frekvenci nebo užíváte léky, které mohou způsobit nižší tepovou frekvenci, bude Vás lékař pravidelně kontrolovat.
 • Pokud se ve Vaší osobní nebo rodinné anamnéze vyskytlo nádorové onemocnění prsu, poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Dogmatil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Dogmatil se nesmí užívat s přípravky obsahujícími levodopu nebo agonisty dopaminergních receptorů (viz výše) kromě nezbytných případů, kdy jsou tyto léky užívány k léčbě Parkinsonovy choroby. V těchto případech Vás bude lékař pečlivě sledovat. Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném užívání přípravku Dogmatil a následujících léčiv:

 • zpomalení srdeční činnosti - betablokátory, blokátory vápníkového kanálu - diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis;
 • diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), stimulační laxativa (léky proti zácpě), amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy, tetrakosaktidy mohou vyvolat při současném užití hypokalemii (snížení hladiny draslíku v krvi);
 • antiarytmika (k léčbě poruch srdečního rytmu), např. chinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol;
 • ostatní léčiva jako např. pimozid, sultoprid, haloperidol, thioridazin; metadon (léčba bolesti a závislosti na morfinu a heroinu); přípravky k léčbě deprese; lithium (lék stabilizující náladu), cisaprid (lék stimulující trávicí trakt), erythromycin nebo vinkamin podaný nitrožilně, halofantrin, sparfloxatin (antibiotikum), pentamidin. Kombinace s lithiem může rovněž vyvolat poruchu pohyblivosti a napětí svalů.

Léčiva působící na centrálně nervový systém jako léky proti bolesti, léky potlačující kašel, léky na spaní, na uklidnění, proti zvracení, k léčbě alergie mohou zvyšovat tlumivý účinek přípravku Dogmatil a vyvolávat snížení pozornosti i spavost. Také alkohol zvyšuje účinek přípravku Dogmatil, zejména jeho účinek tlumivý, a mohou se objevit nejrůznější nepředpokládané reakce. Vyvarujte se proto v průběhu užívání přípravku požívání alkoholu nebo užívání přípravků, které obsahují alkohol. Účinek přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku může být při užívání přípravku Dogmatil zvýšen a může proto dojít k poklesu krevního tlaku, který se projeví závratěmi až ztrátou vědomí při rychlém vstávání. Antacida a sukralfát snižují kyselost v trávicím traktu a snižují tak vstřebávání přípravku. Měla by se proto užívat v dostatečném časovém odstupu, minimálně dvě hodiny před podáním přípravku Dogmatil.

Přípravek Dogmatil s jídlem, pitím a alkoholem

V průběhu léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Těhotenství: Užívání přípravku během těhotenství se vzhledem k nedostatku klinických zkušeností nedoporučuje. U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Dogmatil v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Kojení: Sulpirid se vylučuje do mléka kojících žen a proto se kojení během léčby nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek Dogmatil 50 mg obsahuje monohydrát laktosy

Jedna tvrdá tobolka přípravku obsahuje 67 mg monohydrátu laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Dogmatil 50 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se užívá 1 tobolka 3krát denně (ráno, v poledne a večer). Jednotlivé dávky i celkovou denní dávku Vám určí Váš lékař. Poslední část denní dávky je nejlépe užijte do 16 - 17 hodin, aby se zabránilo nežádoucímu účinku na noční spánek. Tobolky zapijte tekutinou. Použití u dětí a dospívajících

Přípravek není určen pro děti a dospívající.

U starších osob a pacientů se sníženou funkcí ledvin lékař dávkování sníží.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dogmatil 50 mg, než jste měl(a)

Při požití většího počtu tobolek se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolované vyplazování jazyka a dlouhodobý stah žvýkacích svalů. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dogmatil 50 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Dogmatil 50 mg

Při náhlém vysazení přípravku Dogmatil se může vyskytnout pocit na zvracení, zvracení, zvýšené pocení, nespavost nebo mimovolní pohyby. Lékař Vám poradí, jak snižovat dávky, aby se tyto nežádoucí účinky neobjevily.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků , vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší nemocnici:

 • Alergická reakce projevující se vyrážkou, kopřivkou, otokem kůže, jazyka, rtů nebo kdekoliv v obličeji, obtížným dýcháním nebo polykáním.
 • Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny) mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
 • Neuroleptický maligní syndrom; to je život ohrožující stav projevující se vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, třesem, pocením a poruchou vědomí.
 • Křeče (epileptické).

Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit.

Další nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • Zvýšená hladina hormonu prolaktinu stimulující růst prsní žlázy a tvorbu mléka u žen i mužů.
 • Útlum, únava, problémy se spánkem, třes, svalová ztuhlost, neschopnost vydržet v klidu.
 • Zvýšení jaterních enzymů.
 • Vyrážka ve formě skvrn a pupenů.
 • Bolest prsů.
 • Zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • Pokles počtu všech bílých krvinek.
 • Zvýšené svalové napětí, porucha souhry normálních pohybů, porucha svalového napětí.
 • Snížení krevního tlaku při změně polohy těla, které se projevuje zejména závratí, zhoršeným viděním až krátkodobou ztrátou vědomí při rychlém vstávání.
 • Nadměrné slinění.
 • Zvětšení prsů, vynechání menstruace, abnormální orgasmus, poruchy erekce.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

 • Krouživé pohyby očí.
 • Nepravidelný nebo zrychlený tep.

Četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit):

 • Snížení počtu některých bílých krvinek.
 • Zmatenost.
 • Nízká hladina sodíku v těle, pokud je doprovázena zadržováním vody a otokem mozku, jde o tzv. syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
 • Porucha srdečního rytmu, která se projeví na EKG, zástava srdce, náhlá smrt.
 • Zvýšení krevního tlaku.
 • Mimovolní stahy šíjových svalů, ztuhlost svalů obličeje a šíje.
 • U novorozenců, jejichž matky užívaly v těhotenství přípravek Dogmatil, se může objevit syndrom z náhlého vysazení léčivého přípravku (viz bod 2).
 • Zvětšení prsů u mužů.
 • Porucha funkce jater.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Dogmatil 50 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že jsou tobolky poškozené.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Dogmatil 50 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je sulpiridum 50 mg v jedné tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, methylcelulosa 1500, mastek, magnesium- stearát, želatina, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Dogmatil 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Dogmatil 50 mg jsou bílé, neprůhledné, tvrdé želatinové tobolky velikosti 4 obsahující bílý prášek. Balení obsahuje 30 tobolek v PVC/Al blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha, Česká republika

Výrobce: Delpharm Dijon, Quétigny, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 10. 2017

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, QUÉTIGNY
Kód výrobku: 14439
Kód EAN: 8595116530050
Kód SÚKL: 47535
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, QUÉTIGNY

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá k léčbě některých duševních poruch spojených s tělesnými obtížemi (psychosomatické a neurotické poruchy). Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky

Diskuze (2)

Diskuze k produktu DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

RADKA - dogmatil

(0) 01/11/2017

chtela jsem se zeptat syn zacal brat dogmatil a ma z toho hrozne stavy zvraci necitlivost v nohach a v rukach bere to spolu s antidepresivama. mame ho radsi vysadit.

Vstoupit do diskuze

- DOGMATIL

(0) 18/01/2009

Trpím úzkostmi a depresemi. Tento lék užívám již 1 rok a mé problémy mám pod kontrolou. Avšak mi vymizela zcela menstruace, teče mi "mléko" z bradavek a ztratila jsem chuť na sex. Také trpím zácpou. V současné době hledám nový lék, který by zmírňoval mé vedlejší účinky. Ale musím říct, že díky dogmatilu jsem se skoro vrátila do normálního života. Velmi rychle zabral. Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám