Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14439

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, QUÉTIGNY
Kód výrobku: 14439
Kód EAN: 8595116530050
Kód SÚKL: 47535
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, QUÉTIGNY
Přípravek se užívá k léčbě některých duševních poruch spojených s tělesnými obtížemi (psychosomatické a neurotické poruchy). Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

1/5 

 

 

sp.zn.sukls156293/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Dogmatil 50 mg 

tvrdé tobolky 

sulpiridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i  tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně  postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové  informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Dogmatil 50 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dogmatil 50 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Dogmatil 50 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dogmatil 50 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

 

1. 

Co je přípravek Dogmatil 50 mg a k čemu se používá 

 

Přípravek Dogmatil ovlivňuje některé části centrálního nervového systému (dopaminové receptory), 
které regulují  citové reakce a postoje. Tímto způsobem příznivě ovlivňuje nervové a psychické 
poruchy.   
Přípravek se užívá k léčbě: 
- deprese (závažných forem deprese, kde nejsou účinná antidepresiva), 
- závratí (v případě neúčinnosti běžné léčby).   

Přípravek je určen k léčbě dospělých. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dogmatil 50 mg užívat 

Neužívejte přípravek Dogmatil 50 mg 

Jestliže jste alergický(á) na sulpirid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku  (uvedenou v bodě 6). 

Pokud máte vzácný nádor dřeně nadledvin tzv. feochromocytom, který je provázen 
bolestmi  hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku. 

Jestliže máte nádory produkující prolaktin (hormon tvořený mozkem) a nádory, jejichž 
růst  ovlivňuje hladina prolaktinu (např. nádorové onemocnění prsu). 

Pokud užíváte levodopu nebo agonisty dopaminergních receptorů (např. 
bromokriptin,  kabergolin, pramipexol, ropinirol) s výjimkou pacientů (pacientek) 
s Parkinsonovou  chorobou – viz níže. 

 

2/5 

 

Upozornění a opatření 

Pokud máte epilepsii, musí být pro podávání přípravku zvláště závažné 
důvody, protože  přípravek Dogmatil může zvyšovat možnost vzniku 
křečových stavů. 

Jestliže jste léčen(a) některými antipsychotiky (léčba závažných 
psychiatrických onemocnění), může se u Vás objevit hyperglykémie (vysoká 
hladina cukru v krvi). Proto patříte-li k pacientům (pacientkám) s cukrovkou 
nebo máte rizikové faktory pro její vznik a je Vám předepsán sulpirid, lékař 
Vám bude sledovat hladinu cukru v krvi. 

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy 
vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání 
podobných přípravků jako je přípravek Dogmatil, je totiž spojováno s tvorbou 
krevních sraženin v cévách. 

U starších pacientů (pacientek) může dojít k závažným zdravotním 
komplikacím (selhání srdce, zápal plic, cévní mozková příhoda, náhlé úmrtí). 

Při podávání léčivých přípravků stejného typu jako je přípravek Dogmatil 
může dojít ke snížení počtu určitých typů bílých krvinek, což se může projevit 
nevysvětlitelnými infekcemi nebo horečkami. 

Pokud máte akutní porfyrii (onemocnění krve v souvislosti s poruchou jater), 
musí být pro podávání přípravku zvláště závažné důvody. 

Při dlouhodobém podávání se mohou objevit mimovolní pohyby končetin a 
tiky v obličeji. 

Pokud máte nebo jste měl(a) zelený zákal, neprůchodnost střev, zúžení v 
trávicím traktu, mimovolní zadržování moči nebo zvětšení prostaty, bude Vás 
lékař pravidelně kontrolovat. 

Zvýšenou pozornost bude lékař věnovat pacientům (pacientkám) s vysokým 
krevním tlakem (především starším a těm, u kterých hrozí závažné poškození 
zdraví v souvislosti se zvýšením tlaku). 

Pokud máte Parkinsonovu chorobu (nemoc projevující se výrazným třesem a 
svalovou ztuhlostí), lze užívat přípravek Dogmatil pouze v nezbytných 
případech a lékař Vás bude pečlivě kontrolovat.Pokud máte nižší tepovou 
frekvenci nebo užíváte léky, které mohou způsobit nižší tepovou frekvenci, 
bude Vás lékař pravidelně kontrolovat. 

Pokud se ve Vaší osobní nebo rodinné anamnéze vyskytlo nádorové 
onemocnění prsu, poraďte se se svým lékařem. 

 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Dogmatil 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
Přípravek Dogmatil se nesmí užívat s přípravky obsahujícími levodopu nebo agonisty 
dopaminergních  receptorů (viz výše) kromě nezbytných případů, kdy jsou tyto léky užívány k léčbě 
Parkinsonovy  choroby. V těchto případech Vás bude lékař pečlivě sledovat. 
Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném 
užívání přípravku Dogmatil a následujících léčiv: 

zpomalení srdeční činnosti - betablokátory, blokátory vápníkového kanálu – 
diltiazem,  verapamil,  klonidin, guanfacin, digitalis; 

diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), stimulační laxativa (léky proti zácpě), 
amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy, tetrakosaktidy mohou vyvolat při 
současném  užití hypokalemii (snížení hladiny draslíku v krvi); 

antiarytmika (k léčbě poruch srdečního rytmu), např. chinidin, disopyramid, 
amiodaron,  sotalol; 

ostatní léčiva jako např. pimozid, sultoprid, haloperidol, thioridazin; metadon (léčba  bolesti 

3/5 

 

a  závislosti na morfinu a heroinu); přípravky k léčbě deprese; lithium (lék stabilizující 
náladu),  cisaprid (lék  stimulující trávicí trakt), erythromycin nebo vinkamin podaný 
nitrožilně, halofantrin, sparfloxatin  (antibiotikum), pentamidin. 

Kombinace s lithiem může rovněž vyvolat poruchu pohyblivosti a napětí svalů. 

 

Léčiva působící na centrálně nervový systém jako léky proti bolesti, léky potlačující kašel, léky na 
spaní, na uklidnění, proti zvracení, k léčbě alergie mohou zvyšovat tlumivý účinek přípravku 
Dogmatil   a  vyvolávat snížení pozornosti i spavost. 
Také alkohol zvyšuje účinek přípravku Dogmatil, zejména jeho účinek tlumivý, a mohou se 
objevit  nejrůznější nepředpokládané reakce. Vyvarujte se proto v průběhu užívání přípravku 
požívání alkoholu nebo užívání přípravků,  které obsahují alkohol. 
Účinek přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku může být při užívání přípravku Dogmatil  zvýšen  a 
může proto dojít k poklesu krevního tlaku, který se projeví závratěmi až ztrátou vědomí při rychlém 
vstávání. 
Antacida a sukralfát snižují kyselost v trávicím traktu a snižují tak vstřebávání přípravku. Měla by se 
proto užívat v dostatečném časovém odstupu, minimálně dvě hodiny před podáním přípravku 
Dogmatil. 

 

Přípravek Dogmatil s jídlem, pitím a alkoholem 
V průběhu léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 

 

 Těhotenství: 
Užívání přípravku během těhotenství se vzhledem k nedostatku klinických zkušeností nedoporučuje. 
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Dogmatil v posledním trimestru (poslední tři měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, neklid, problémy 
s  dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, 
prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
 
 Kojení: 
Sulpirid se vylučuje do mléka kojících žen a proto se kojení během léčby nedoporučuje. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující 
zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů. 
Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. 

 

Přípravek Dogmatil 50 mg obsahuje monohydrát laktosy 
Jedna tvrdá tobolka přípravku obsahuje 67 mg monohydrátu laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 

 

3. 

Jak se přípravek Dogmatil 50 mg užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle se užívá 1 tobolka 3krát denně (ráno, v poledne a večer). Jednotlivé dávky i  celkovou 
denní dávku Vám určí Váš lékař. Poslední část denní dávky je nejlépe  užijte do 16 – 17 hodin, aby 
se zabránilo nežádoucímu účinku na noční spánek. 
Tobolky zapijte tekutinou. 

4/5 

 

 

Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek není určen pro děti a dospívající. 

 

U starších osob a pacientů se sníženou funkcí ledvin lékař dávkování sníží. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dogmatil 50 mg, než jste měl(a) 
Při požití většího počtu tobolek se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolované 
vyplazování jazyka a dlouhodobý stah žvýkacích svalů. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových 
svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dogmatil 50 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Dogmatil 50 mg 
Při náhlém vysazení přípravku Dogmatil se může vyskytnout pocit na zvracení, zvracení,  zvýšené 
pocení, nespavost nebo mimovolní pohyby. Lékař Vám poradí, jak snižovat dávky, aby se tyto 
nežádoucí účinky neobjevily. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinkůvyhledejte okamžitě svého 
lékaře 
nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší nemocnici: 
 

-  Alergická reakce projevující se vyrážkou, kopřivkou, otokem kůže, jazyka, rtů nebo 

kdekoliv  v obličeji, obtížným dýcháním nebo polykáním. 

-  Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a 

zarudnutí  dolní končetiny) mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na 
hrudi a dýchací  obtíže. 

-  Neuroleptický maligní syndrom; to je život ohrožující stav projevující se vysokou 

horečkou,  svalovou ztuhlostí, třesem, pocením a poruchou vědomí. 

-  Křeče (epileptické). 

 

Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit. 

 

Další nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu.  Časté 
(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

-  Zvýšená hladina hormonu prolaktinu stimulující růst prsní žlázy a tvorbu mléka u žen i 

mužů. 

-  Útlum, únava, problémy se spánkem, třes, svalová ztuhlost, neschopnost vydržet v klidu. 
-  Zvýšení jaterních enzymů. 
-  Vyrážka ve formě skvrn a pupenů. 
-  Bolest prsů. 
-  Zvýšení tělesné hmotnosti. 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

-  Pokles počtu všech bílých krvinek. 

5/5 

 

-  Zvýšené svalové napětí, porucha souhry normálních pohybů, porucha svalového napětí. 
-  Snížení krevního tlaku při změně polohy těla, které se projevuje zejména závratí, 

zhoršeným  viděním až krátkodobou ztrátou vědomí při rychlém vstávání. 

-  Nadměrné slinění. 
-  Zvětšení prsů, vynechání menstruace, abnormální orgasmus, poruchy erekce. 

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

-  Krouživé pohyby očí. 
-  Nepravidelný nebo zrychlený tep. 

 
Četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit): 

-  Snížení počtu některých bílých krvinek. 
-  Zmatenost. 
-  Nízká hladina sodíku v těle, pokud je doprovázena zadržováním vody a otokem mozku, jde 

o tzv. syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu 

-  Porucha srdečního rytmu, která se projeví na EKG, zástava srdce, náhlá smrt. 
-  Zvýšení krevního tlaku. 
-  Mimovolní stahy šíjových svalů, ztuhlost svalů obličeje a šíje. 
-  U novorozenců, jejichž matky užívaly v těhotenství přípravek Dogmatil, se může 

objevit  syndrom z náhlého vysazení léčivého přípravku (viz bod 2). 

-  Zvětšení prsů u mužů. 
-    Porucha funkce jater. 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48
 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

5. 

Jak přípravek Dogmatil 50 mg uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. 
Doba  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že jsou tobolky poškozené. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace  

Co přípravek Dogmatil 50 mg obsahuje 

6/5 

 

-  Léčivou látkou je sulpiridum 50 mg v jedné tobolce. 
-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, methylcelulosa 1500, mastek, magnesium-

stearát,  želatina, oxid titaničitý (E171). 

 

Jak přípravek Dogmatil 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení  
Přípravek Dogmatil 50 mg jsou bílé,  neprůhledné, tvrdé želatinové tobolky velikosti 4 obsahující bílý 
prášek.   
Balení obsahuje 30 tobolek v PVC/Al blistru. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha, Česká republika 

 

Výrobce: 
Delpharm Dijon, Quétigny, Francie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky

Diskuze (2)

Diskuze k produktu DOGMATIL 50 MG 30X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

RADKA - dogmatil

(0) 01/11/2017

chtela jsem se zeptat syn zacal brat dogmatil a ma z toho hrozne stavy zvraci necitlivost v nohach a v rukach bere to spolu s antidepresivama. mame ho radsi vysadit.

Vstoupit do diskuze

- DOGMATIL

(0) 18/01/2009

Trpím úzkostmi a depresemi. Tento lék užívám již 1 rok a mé problémy mám pod kontrolou. Avšak mi vymizela zcela menstruace, teče mi "mléko" z bradavek a ztratila jsem chuť na sex. Také trpím zácpou. V současné době hledám nový lék, který by zmírňoval mé vedlejší účinky. Ale musím říct, že díky dogmatilu jsem se skoro vrátila do normálního života. Velmi rychle zabral. Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám