Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 18810
Kód EAN: 4031083000089
Kód SÚKL: 56068
Dobica se užívá při léčení určitých, cukrovkou podmíněných cévních onemocněních (diabetická retinopatie a mikroangiopatie). Dále se užívá při žilní nedostatečnosti a jejích následcích (např. křečové žíly, doléčení trombóz - tj. tvorba krevních sraženin, bércové vředy, hemoroidy, časté otékání rukou a nohou). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

Stránka 1 z 3
sp.zn.sukls67143/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DOBICA, 250 mg, tvrdé tobolky
(Calcii dobesilas monohydricus)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Dobica musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 měsíců, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Dobica k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dobica užívat
3. Jak se přípravek Dobica užívá. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Dobica uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK DOBICA A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Dobica je venofarmakum (lék používaný při onemocnění cév). Snižuje propustnost stěny vlásečnic a
současně má protizánětlivý účinek.

Dobica se bez porady s lékařem užívá u dospělých k léčbě příznaků a projevů žilní nedostatečnosti,
jako je pocit unavených, těžkých, bolestivých nohou, otoky, zabarvení kůže nohou. Na doporučení
lékaře mohou dospělí užívat přípravek Dobica k léčbě závažnějších forem žilní nedostatečnosti, jako
jsou křečové žíly, doléčení trombóz (tj. krevních sraženin), bércové vředy.
Po poradě s lékařem se Dobica také užívá při léčení určitých, cukrovkou podmíněných cévních
onemocněních (diabetická retinopatie a mikroangiopatie),
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. Přípravek Dobica je vhodný pro dlouhodobou léčbu.
Bez porady s lékařem by léčba neměla překročit 4 měsíce.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DOBICA
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Dobica, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na
kteroukoli další složku přípravku.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dobica je zapotřebí
- Poraďte s lékařem, jestliže trpíte opakovaným výskytem dvanáctníkových a žaludečních vředů.
Nemocní s opakovaným výskytem dvanáctníkových a žaludečních vředů mohou přípravek
užívat jen po poradě s lékařem.

Děti:
Doposud nejsou zkušenosti s podáváním přípravku dětem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Stránka 2 z 3
U přípravku Dobica nejsou doposud známy interakce. Váš lékař by přesto měl být informován o všech
lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.

Těhotenství a kojení
Poraďte s lékařem, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná. Přípravek Dobica by se
neměl podávat během těhotenství ani v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dobica nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOBICA UŽÍVÁ

Přesné dávkování by měl určit lékař.
Dospělí nemocní obvykle užívají při žilní nedostatečnosti během prvních 3 týdnů 3krát denně 1
tobolku a dále se pokračuje užíváním 1 tobolky 1 - 2krát denně.
Při diabetické retinopatii a mikroangiopatii se obvykle užívá 2 - 3krát denně 1 tobolka po dobu 4 - 6
měsíců, dále se pokračuje užíváním 1 tobolky 1 - 2krát denně.
Tobolky se užívají při jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Přípravek Dobica je vhodný pro dlouhodobou léčbu. Bez porady s lékařem by léčba neměla překročit
4 měsíce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dobica, než jste měl(a).

Doposud nejsou známy příznaky z předávkování přípravkem. Pokud se u Vás projeví jakékoli
příznaky z předávkování (např. nevolnost apod.), je třeba vyhledat ošetřujícího lékaře, aby
zkontroloval průběh léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dobica nebo jste užil(a) nižší dávku

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání dle návodu
nebo se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Dobica

Pokračujte v léčbě dle rady ošetřujícího lékaře, i když se Vaše obtíže zlepšily.
Předčasné a nekontrolované ukončení léčby může mít za následek opětovné zhoršení Vašeho stavu.
Jestliže i přesto chcete léčbu přerušit, vždy se předem poraďte se svým lékařem.
Mate-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dobica nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Zřídka se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážky, horečka).
Pokud se vyskytnou zažívací obtíže (žaludeční nevolnost, pálení žáhy), doporučuje se snížit dávkování
nebo přerušení léčby. Zkušenosti ukazují, že při pozdějším zvýšení dávky nebo opětovném zahájení
léčby se tyto nežádoucí účinky již nedostaví.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Stránka 3 z 3

5. JAK PŘÍPRAVEK DOBICA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Dobica nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na okraji blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
Uchovávejte při teplotě do 25OC, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dobica obsahuje

- Léčivou látkou je Calcii dobesilas monohydricus 260,76 mg v 1 tobolce (odpovídá 250 mg calcii
dobesilas)

- Pomocnými látkami jsou: magnesium-stearát, kukuřičný škrob, oxid titaničitý, želatina, čištěná
voda.
Potisk tobolek: šelak, červený oxid železitý, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý,
propylenglykol, roztok amoniaku..


Jak přípravek Dobica vypadá a co obsahuje toto balení

Blistry (PVC/PVDC/Al), krabička
Velikost balení: 50 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH
Konstanz
Německo

Výrobce
Takeda GmbH
Oranienburg
NěmeckoTato příbalová informace byla naposledy schválena 9.5.2013

Recenze

Recenze produktu DOBICA 50X250MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DOBICA 50X250MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze