Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

DIVINA 1X21 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19442

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA, TURKU
Kód výrobku: 19442
Kód EAN: 6432100006998
Kód SÚKL: 14627
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA, TURKU
Co je Divina a k čemu se používá Divina je cyklický dvoufázový hormonální přípravek, který je určený k léčbě příznaků provázejících klimakterium (přechod). Divina napodobuje přirozenou hormonální sekreci organismu tak, že po 11-denní estrogenové fázi následuje 10-denní kombinovaná estrogen-progesteronová fáze. V období menopauzy dochází v organismu k poklesu produkce estrogenu a progesteronu. Divina tyto hormony nahrazuje a odstraňuje nebo tlumí příznaky způsobené nedostatkem těchto hormonů. Divina je užívána ke zmírnění takových příznaků menopauzy, jako jsou návaly horka, noční pocení, vaginální suchost atd., které se u mnoha žen v tomto období objevují. Divina může být použita také k preventivní léčbě osteoporózy (řídnutí kostí) máte-li zvýšené riziko zlomenin a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls211693/2017 
a  sukls210672/2017 
 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Divina 

tablety  

estradioli valeras, medroxyprogesteroni  acetas 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.  

Co je přípravek Divina a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Divina užívat 

3.  

Jak se přípravek Divina užívá 

4.  

Možné nežádoucí účinky  

5.  

Jak přípravek Divina uchovávat  

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek Divina a k čemu se používá 
 
Divina je hormonální substituční terapie (HRT) určená pro ženy po menopauze. Divina obsahuje buď 
jen  jeden  typ  ženských  hormonů  –  estrogen  nebo  kombinaci  dvou  ženských  hormonů  –  estrogen  a 
progestagen.  
 
Divina se užívá jako: 
Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze 
V  období  menopauzy  se  snižuje  množství  estrogenu,  které  si  je  schopno  tělo  samo  vytvořit,  což 
vyvolává řadu doprovodných příznaků jako např. pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku 
(„návaly  horka“).  Terapie  přípravkem  Divina  je  předepisována  pouze  v  případě,  že  příznaky 
menopauzy výrazným způsobem snižují kvalitu vašeho života. 
Divina  napodobuje  přirozenou  hormonální  sekreci  organismu  tak,  že  po  11-denní  estrogenové  fázi 
následuje 10-denní kombinovaná estrogen-progesteronová fáze. 
 
Prevence osteoporózy (řídnutí kostí) 
U  některých  žen  po  menopauze  může  docházet  k  tzv.  řídnutí  kostí  (osteoporóza).  S vaším  lékařem 
byste  měla  probrat  všechny  dostupné  možnosti,  jak  jí  předcházet.  Pokud  vám  bude  v  období  po 
menopauze prokázáno zvýšené riziko vzniku zlomenin způsobené rozvojem osteoporózy a není možné 
indikovat léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci osteoporózy, je možné, aby vám váš lékař 
doporučil užívání přípravku Divina. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Divina užívat 
 
Anamnéza a pravidelné prohlídky: 

 

Léčba hormonální substituční terapií by měla být indikována pouze po důkladném zvážení všech rizik 
a  přínosů,  které  jsou  s  ní  spojeny.  Terapie  by  měla  pokračovat  pouze  tehdy,  pokud  přínosy  léčby 
převažují nad jejími riziky. 
 
Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy (z důvodu selhání vaječníků 
nebo  po  chirurgickém  zákroku)  jsou  omezené.  U  mladších  žen  s  předčasným  nástupem  menopauzy 
může být poměr přínosů a rizik příznivější než u starších žen. Vhodnost léčby by měl vždy posoudit 
lékař. 
 
Před  zahájením  nebo  obnovením  HRT  je  nutné,  aby  váš  lékař  zhodnotil  vaši  rodinnou  a  osobní 
anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsou a 
vnitřních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné. 
 
V průběhu léčby by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně). 
Během  těchto  kontrolních  vyšetření  byste  měla  s  lékařem  probrat  přínosy  a  rizika  další  léčby 
přípravkem Divina. 
 
Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsou (mamografie) podle doporučení vašeho lékaře. 
 
Neužívejte přípravek Divina, 
jestliže u vás nastal některý z následujících stavů. V případě, že si nejste jistá, kontaktujte svého 
lékaře: 

•  Pokud máte nebo jste měla karcinom prsu (známý, v anamnéze uváděný nebo suspektní) 

•  Pokud  máte  známé  nebo  suspektní  estrogenně  podmíněné  nádory,  např.  rakovina  děložní 

sliznice (karcinom endometria) 

•  Pokud se u vás vyskytuje nevyšetřené krvácení z genitálií 

•  Pokud  u  vás  dochází  k  nadměrnému  růstu  děložní  sliznice  (endometriální  hyperplázie), 

který není léčen 

•  Pokud máte nebo jste měla krevní sraženinu v žilách (žilní tromboembolismus) jako např. 

trombóza v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo plicní embolie 

•  Pokud  je  u  vás  známa  trombofilní  porucha  (např.  deficit  proteinu  C,  proteinu  S nebo 

antitrombinu)  -  Pokud  máte  nebo  jste  nedávno  prodělala  onemocnění  způsobené  krevní 
sraženinou  v artériích  (tepnách)  jako  např.  infarkt  myokardu,  cévní  mozková  příhoda, 
angina pectoris
 

•  Pokud  se  u  vás  projevuje  aktivní  nebo  v  anamnéze  uváděné  onemocnění  jater,  dokud  se 

jaterní testy nevrátily do normálu  

•  Pokud máte diagnostikované vzácné dědičné onemocnění krve zvané porfyrie 

•  Jestli-že jste alergická na léčivé látky (estradiol, medroxyprogesteron) nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Pokud u vás v průběhu terapie přípravkem Divina nastane jakýkoliv z výše uvedených stavů, přestaňte 
přípravek užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.  
 
Upozornění a opatření 
Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit svému lékaři. 
Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a proto je třeba častěji 
provádět kontrolní vyšetření: 
 

•  děložní fibroidy (myomy) 

•  růst  děložní  sliznice  mimo  dělohu  (endometrióza)  nebo  nadměrný  růst  děložní  sliznice 

(hyperplazie endometria) v anamnéze 

•  zvýšené  riziko  rozvoje  tromboembolických  poruch  (viz  odstavec  Krevní  sraženiny  v žilách 

(trombóza)) 

•  zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. karcinom prsu u matky, sestry 

nebo babičky) 

 

•  vysoký krevní tlak (hypertenze) 

•  porucha činnosti jater (např. adenom jater) 

•  diabetes mellitus (cukrovka) 

•  cholelitiáza (žlučové kameny) 

•  migréna nebo těžké bolesti hlavy 

•  multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes - SLE) 

•  epilepsie (záchvaty křečí) 

•  astma 

•  onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza) 

•  vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi 

•  retence (zadržování) tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin 

•  hereditární angioedém (dědičná tvorba otoků) 

 
Přestaňte užívat přípravek Divina okamžitě vyhledejte lékaře, pokud se u vás objeví některý z 
následujících stavů: 

•  jakýkoliv stav zmiňovaný v části Neužívejte přípravek Divina 

•  žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) – může být příznakem onemocnění jater 

•  významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať) 

•  nový výskyt migrenózních bolestí hlavy 

•  těhotenství 

•  symptomy trombofilních stavů jako např. bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin, náhlá 

bolest na hrudi, obtížné dýchání (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza)) 

 
Poznámka. Divina nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je vám méně než 50 let nebo pokud od vaší 
poslední  menstruace  uplynulo  méně než  12  měsíců, je  vhodné jako  prevenci  případného  těhotenství 
používat  některou  doplňující  formu  antikoncepce.  Poraďte  se  se  svým  lékařem,  který  vám  pomůže 
zvolit správný typ. 
 
HRT a rakovina:  
 
Nadměrný  růst  děložní  sliznice  (hyperplazie  endomeria)  a  rakovina  děložní  sliznice  (rakovina 
endometria): 
Při  léčbě  přípravky  obsahujícími  samotný  estrogen  je  zvýšeno  riziko  nadměrného  zesílení  děložní 
sliznice (endometriální hyperplazie) a rakoviny děložní sliznice (karcinom endometria). 
Progestagen obsažený v přípravku Divina vás chrání proti výše zmíněnému nárůstu rizika hyperplazie 
a rakoviny endometria.  
Neočekávané krvácení: 
V průběhu léčby přípravkem Divina se jednou měsíčně dostaví krvácení (tzv. krvácení z vysazení). V 
případě,  že  u  vás  dojde  k  neočekávanému  krvácení  nebo  špinění  v  době  mimo  očekávané  krvácení, 
které: 

•  bude trvat déle než prvních 6 měsíců léčby 

•  začne až po prvních 6 měsících léčby 

•  bude pokračovat i po přerušení léčby 

obraťte se co možná nejdříve na svého lékaře. 
 
Karcinom prsu: 
Celkové  údaje  ukazují  na  zvýšené  riziko  karcinomu  prsu  u  žen  užívajících  kombinaci  estrogen-
progestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující pouze samotný estrogen. 
Zvýšení rizika závisí na délce užívání HRT. Projeví se po několika málo letech užívání, ale vrátí se 
zpět na původní úroveň do několika (maximálně pěti) let po ukončení léčby. 
 
Srovnání 

•  Karcinom prsu je v průběhu 5letého období diagnostikován v průměru u 9 – 17 žen z 1000 ve 

věku 50 79 let, které neužívají HRT. U žen ve věku 50 -79 let, které užívají kombinovanou 

 

estrogen-progestagenovou HRT více než 5 let je karcinom prsu diagnostikován u 13 – 23 žen 
z 1000 (tj. o 4 – 6 případů více). 

 
Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde k změnám 
jako: 

•  dolíčky na kůži 

•  změny na prsních bradavkách 

•  jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte 

 
V případě, že je Vám doporučen mamografický screening, měla byste jej podstoupit. Je důležité, 
abyste informovala zdravotní sestru/zdravotnický personál, který rentgenové vyšetření provádí, že 
používáte HRT, protože tato léčba může zvýšit denzitu (hustotu) tkáně Vašich prsou, což může 
ovlivnit výsledky mamografie. Pokud je hustota tkáně zvýšená, mamografie nemusí zachytit všechny 
změny.  
 
Karcinom vaječníků (ovárií): 
Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. 
Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně 
zvýšeným rizikem  karcinomu  vaječníků. Riziko  karcinomu vaječníků se mění s věkem.  Například u 
přibližně  2  žen  z 2 000  ve  věku  50  –  54  let,  které  neužívají  HRT,  bude  během  5letého  období 
diagnostikován  karcinom  vaječníků.  U  žen,  které  užívaly  HRT  po  dobu  5  let,  budou  přibližně  3 
případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc). 
 
Působení HRT na srdce a krevní oběh: 
 
Krevní sraženiny v žilách (trombóza) 
Užívání HRT je spojováno se 1,3 – 3 násobně vyšším rizikem vzniku krevních sraženin v žilách, a to 
zejména v prvním roce léčby. 
 
Vznik  krevní  sraženiny  může  být  závažným  problémem,  protože  se  sraženina  může  uvolnit  a 
proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí. 
 
Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících 
stavů. Pokud se vás některý z těchto stavů týká, informujete svého lékaře: 

•  dlouhodobá  nehybnost  z  důvodu  zranění,  nemoci  nebo  operace  (viz  část  3  Pokud  vás  čeká 

operace) 

•  obezita (BMI > 30 kg/m²) 

•  tromboembolické stavy, vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve 

•  pokud  u  některého  z  vašich  blízkých  příbuzných  došlo  ke  vzniku  krevní  sraženiny  v dolní 

končetině, plicích nebo jiném orgánu 

•  systémový lupus erythematodes (SLE ) 

•  rakovina 

 
Doprovodné  příznaky  vzniku  krevní  sraženiny  jsou  uvedeny  v  části  „  Přestaňte  užívat  přípravek 
Divina, pokud“. 
 
Srovnání 
U žen mezi 50 a 60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán 
vznik  krevních  sraženin  v  žilách  u  4-7  žen  z  1000.  U  50-60letých  žen,  které  užívají  estrogen-
progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik krevních sraženin u 9-12 žen z 1000 (tj. o 
5 případů více). 
 
Onemocnění srdce (infarkt myokardu): 
Nejsou žádné důkazy nasvědčující tomu, že by léčba HRT byla prevencí srdečního infarktu. 

 

 
U  žen  starších  60  let,  které  užívají  estrogen-progestagenovou  HRT,  je  prokázána  mírně  zvýšená 
náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT. 
 
Cévní mozková příhoda: 
Riziko  vzniku  cévní  mozkové  příhody  je  u  žen  užívajících  HRT  1,5x  vyšší  než  u  žen,  které  HRT 
neužívají. Počet případů vzniku cévní mozkové příhody z důvodu užívání HRT se s věkem zvyšuje. 
 
Srovnání 
U  žen  ve  věku  mezi  50-60  lety,  které  neužívají  HRT, je během  5letého  období předpokládán  vznik 
cévní  mozkové  příhody  u  8  žen  z  1000.  U  žen,  které  užívají  HRT,  je  během  5letého  období 
předpokládán vznik mrtvice u 11 žen z 1000 (tj. o 3 případy více). 
 
Další stavy: 

•  Užívání  HRT  není  prevencí  proti  ztrátě  paměti.  Existují  určité  údaje  týkající  se  zvýšeného 

rizika ztráty paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se 
svým lékařem. 

•  V případě, že máte sklon k tvorbě žlutohnědých kožních skvrn (chloasma) na kůži, je nutné se 

v  průběhu  léčby  přípravkem  Divina  minimálně  vystavovat  slunečnímu  nebo  obecně 
ultrafialovému záření 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Divina 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  včetně  přípravků  prodávaných  bez  lékařského  předpisu, 
rostlinných přípravků nebo jiných přírodních doplňků. 
 
Souběžné  užívání  s  některými  přípravky  může  ovlivnit  působení  přípravku  Divina,  což  může 
vyvolávat nepravidelné krvácení. Mezi tyto přípravky patří: 

•  přípravky podávané k léčbě epilepsie (jako např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin) 

•  přípravky podávané k léčbě tuberkulózy (jako např. rifampicin, rifabutin) 

•  přípravky podávané k léčbě infekce HIV (jako např. nevirapine, efavirenz a nelfinavir) 

•  rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) 

 
Laboratorní testy: 
Pokud  půjdete  na  vyšetření  krve,  oznamte  lékaři  nebo  laborantovi,  že  užíváte  přípravek  Divina, 
protože může ovlivnit některé hodnoty. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Přípravek  Divina  je  indikován  pouze  pro  ženy  po  přechodu.  V  případě,  že  během  léčby  otěhotníte, 
přestaňte přípravek Divina užívat a obraťte se na svého lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Divina nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Divina obsahuje monohydrát laktózy.  
Pokud  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Divina užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Váš lékař vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k užívání po co možná nejkratší dobu. 
Kontaktujte svého lékaře v případě, že se vám zdá předepsaná dávka příliš silná nebo naopak slabá. 
 
Tablety užívejte následujícím způsobem nebo podle instrukcí Vašeho lékaře: 

•  Pokud jste již přestala menstruovat, můžete začít s užíváním Diviny kdykoliv. V opačném případě 
by měla léčba přípravkem Divina začít 5. den cyklu (= 5. den menstruačního krvácení). 

•  Přecházíte-li z jiné formy hormonálního přípravku na tablety Divina, Váš lékař Vám poradí, jak to 
udělat. 
 
Užívejte tablety Divina podle dávkovacího kalendáře v 21-denních cyklech a se 7-denní pauzou mezi 
jednotlivými baleními.  
1. 

V horní části každé fólie s tabletami najdete kontrolní blistr, ve kterém propíchnutím označíte 

den, kdy jste zahájila užívání. To umožní kontrolu, zda užíváte tablety ve správném pořadí.  
2. 

V případě, že u Vás již nedochází k menstruačnímu krvácení, můžete zahájit užívání přípravku 

okamžitě. Pokud se u Vás krvácení dosud vyskytuje, začněte užívat první tabletu 5. den cyklu (= 5. 
den menstruačního krvácení). 
3. 

Tablety  se  užívají  v pořadí  určeném  jejich  čísly  na  plastikovém  platu.  Zahajuje  se  užíváním 

bílých  tablet,  dále  se  pokračuje  tabletami  modrými.  Po  využívání  všech  tablet  na  jednom  platu 
následuje interval 7 dnů, ve kterém se žádné tablety neužívají. Během tohoto období se u většiny žen 
objeví krvácení, které obvykle začíná během 1-4 dnů po přerušení užívání tablet a trvá 3-5 dní. 
4. 

Následující cyklus užívání přípravku začněte ve stejný den v týdnu, jako předchozí. 

U  některých  žen  může  dojít  k tomu,  že  se  u  nich  během  sedmidenního  intervalu  mezi  jednotlivými 
cykly vůbec neobjeví krvácení nebo se objeví pouze mezi některými cykly.  
Balení  obsahuje  menstruační  kalendář.  Pečlivě  jej  vyplňujte  a  při  pravidelných  kontrolách  jej 
předložte  svému  lékaři.  V kalendáři  zakroužkujte  číslo  dne,  kdy  jste  zahájila  užívání  přípravku  a 
přeškrtnutím čísla označte dny, kdy neužíváte žádnou tabletu. Sílu krvácení označte v kolonkách pod 
jednotlivými dny (x = slabé krvácení, xx = normální síla krvácení, xxx = nadměrné krvácení).  
 
Pokud vás čeká operace: 
V  případě  operačního  zákroku  je  třeba  oznámit  lékaři  provádějícímu  zákrok,  že  užíváte  přípravek 
Divina. V některých případech je nezbytné přerušit užívání přípravku 4-6 týdnů před operací, aby se 
snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza)). Poraďte se 
se svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít přípravek Divina opět užívat. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Divina 
Doporučuje  se  užívání  tablet  večer.  Pokud  si  zapomenete  tabletu  vzít,  vezměte  si  ji  následující  den 
ráno.  Následující  večer  normálně  užijte  tu  tabletu,  kterou  jste  měla  užít  tento  den.  Pokud  úplně 
zapomenete  tabletu  užít,  pokračujte  následující  tabletou.  V takovém  případě  se  později  v průběhu 
cyklu může vyskytnout mírné intermenstruální krvácení.  
Ujistěte se, že máte dostatek tablet v případě dovolené či cestování. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Divina, než jste měla 
Jestliže Vy nebo kdokoliv jiný užije větší množství tablet Diviny, oznamte to, prosím, svému lékaři či 
lékárníkovi. Vyšší dávky estrogenu mohou způsobit nevolnost, bolest hlavy a vaginální krvácení. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji než u žen, které HRT neužívají: 

•  karcinom prsu 

•  abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo karcinom endometria) 

 

•  rakovina vaječníku (karcinom ovaria) 

•  krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích (žilní tromboembolismus) 

•  onemocnění srdce 

•  cévní mozková příhoda 

•  možné zhoršení paměti pokud je HRT zahájena po 65 roce 
Více informací o těchto nežádoucích účincích viz část 2. 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 uživatele z 10): 

•  přírůstek nebo pokles tělesné hmotnosti, otoky způsobené zadržováním tekutin 

•  deprese, nervozita, letargie   

•  bolest hlavy, závratě  

•  návaly horka, zvýšené pocení,  

•  nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, žaludeční křeče, nadýmání  
-  citlivost  prsů,  výtok  z pochvy,  krvácení  nebo  špinění,  poruchy  pochvy/vagíny,  nepravidelné 

krvácení 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1uživatele ze 100): 

•  nezhoubné nádory prsu nebo děložní sliznice  

•  reakce z přecitlivělosti  

•  zvýšená chuť k jídlu, zvýšená hladina cholesterolu v krvi  

•  úzkost, nespavost, apatie, emoční labilita, poruchy soustředění, změny nálady, změny libida, 
       euforie, rozrušení 

•  migréna, abnormální vjemy (např. mravenčení, pálení, svědění), třes  

•  poruchy vidění, suché oči  

•  zrychlený nebo nepravidelný srdeční rytmus  

•  zvýšený krevní tlak, zánět povrchových žil, zčervenání kůže (vaskulární purpura) nebo červené 
       skvrny na kůži 

•  dušnost, rýma, ucpaný nos  

•  porucha trávení, průjem, poruchy konečníku, akné, vypadávání vlasů, suchá kůže, poruchy nehtů,  
       uzlinky v kůži, nadměrné ochlupení, bolestivé červené uzlíky na kůži (erythema nodosum), 
       kopřivka,  

•  poruchy kloubů, svalové křeče  

•  zvýšená a častá potřeba močení, zánět močového měchýře, močová inkontinence, zbarvení moči, 
       krev v moči  

•  zvětšení prsů, napětí v prsou, zvětšení děložní sliznice, poruchy dělohy 

•  abnormální laboratorní testy, slabost, horečka, syndrom podobný chřipce, malátnost 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují až  až 1 uživatele z 1 000): 

•  žilní tromboembolismus (krevní sraženiny v žilách) 

•  změny ve výsledcích jaterních testů a funkcí žlučových cest  

•  vyrážka  

•  nesnášenlivost kontaktních čoček  

•  bolestivá menstruace, syndrom podobný premenstruačnímu 
 
 
 
Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny, jsou: 

•  Děložní myomy 

•  Zhoršení příznaků hereditárního angioedému 

•  Snížený přítok kyslíku do mozku nebo části mozku 

•  Bolest břicha, otok 

•  Cholestatická žloutenka 

•  Ekzém, kontaktní dermatitida 

•  Infarkt myokardu  

 

•  Onemocnění žlučníku 

•  Poruchy kůže a podkožní tkáně:  

•  změny barvy kůže zejména v obličeji nebo na krku (chloasma) 

•  vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme) 

•  Zánět slinivky břišní 

•  Pravděpodobnost demence ve věku nad 65 let 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Divina uchovávat  
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C,  v původním  vnitřním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Divina obsahuje 
 
-  Léčivými látkami jsou estradioli valeras a medroxyprogesteroni acetas 
Každé balení obsahuje dva druhy tablet. 
Divina bílé tablety, které se užívají 1. – 11. den: 
-  Léčivou látkou je estradioli valeras 2 mg.  
-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek, želatina a magnesium-  
stearát. 
Divina modré tablety, které se užívají 12. – 21. den:   
-  Léčivými látkami jsou estradioli valeras 2 mg a medroxyprogesteroni acetas 10 mg. 
-  Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktózy,  kukuřičný  škrob,  želatina,  mastek,  magnesium-
stearát, indigokarmín (E132) a povidon. 
 
Jak přípravek Divina vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Divina bílé tablety: bílé tablety kulaté ploché konvexní, na jedné straně vyražený kód D 
Divina modré tablety: modré kulaté ploché tablety se zkosenými hranami 
PVC/PVDC/AL, krabička 

 

 
 
Velikost balení: 
1x21 tablet, 3x21 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Orion Corporation  
Orionintie 1 
FI - 02200 Espoo, Finsko 
 
Výrobce: 
Orion Corporation Orion Pharma 
Tengströminkatu 8  
FI - 20360 Turku, Finsko 
 
Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Delpharm Lille SAS-Lys Lez Lannoy 
Parc d' Activités Roubaix-Est  
22 rue de Toufflers; 
CS 50070  
Lys Lez Lannoy 59452  
Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  6. 11. 2017 

Recenze

Recenze produktu DIVINA 1X21 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DIVINA 1X21 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám