Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION CORPORATION ORION PHARMA, TURKU
Kód výrobku: 19343
Kód EAN: 6432100006783
Kód SÚKL: 44710
Držitel rozhodnutí: ORION CORPORATION ORION PHARMA, TURKU
Divigel je určen k léčbě příznaků provázejících klimakterium (tzv. přechod), k hormonální substituční terapii (HST) např. po chirurgickém odstranění vaječníků. Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Divigel může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti. Přípravek je určen pouze pro použití u žen po přechodu (menopauze) a nepoužívá se jako antikoncepce.

Příbalový leták

sp.zn.sukls253455/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DIVIGEL 0,1%
(Estradiolum)
Gel

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Divigel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Divigel používat
3. Jak se přípravek Divigel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Divigel uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Divigel a k čemu se používá

Divigel je hormonální substituční terapie (HRT) určená pro ženy po menopauze. Divigel obsahuje jen
jeden typ ženských hormonů estrogen.

Divigel se používá jako:
Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze
V období menopauzy se snižuje množství estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což vyvolává
řadu doprovodných příznaků jako např. pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku (návaly
horka). Terapie přípravkem Divigel je předepisována pouze v případě, že příznaky menopauzy
výrazným způsobem snižují kvalitu vašeho života.

Prevence osteoporózy (řídnutí kostí)
U některých žen po menopauze může docházet k tzv. řídnutí kostí (osteoporóza). S vaším lékařem byste
měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet. Pokud vám bude v období po menopauze
prokázáno zvýšené riziko vzniku zlomenin způsobené rozvojem osteoporózy a není možné indikovat
léčbu jinými přípravky schválenými k prevenci osteoporózy, je možné, že vám lékař doporučí používání
přípravku Divigel.

Divigel je hormonální přípravek ve formě gelu.

Přípravek je určen pouze pro použití u žen po přechodu (menopauze) a nepoužívá se jako antikoncepce.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Divigel používat

Anamnéza a pravidelné prohlídky:
Léčba hormonální substituční terapií by měla být indikována pouze po důkladném zvážení všech rizik a
přínosů, které jsou s ní spojeny. Terapie by měla pokračovat pouze tehdy, pokud přínosy léčby převažují
nad jejími riziky.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy (z důvodu selhání vaječníků
nebo po chirurgickém zákroku) jsou omezené. U mladších žen s předčasným nástupem menopauzy může
být poměr přínosů a rizik příznivější než u starších žen. Vhodnost léčby by měl vždy posoudit lékař.

Před zahájením nebo obnovením HRT je nutné, aby váš lékař zhodnotil vaši rodinnou a osobní
anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsů a
vnitřních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.

V průběhu léčby by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně).
Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a rizika další léčby přípravkem
Divigel.

Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsů (mamografie) podle doporučení svého lékaře.

Neužívejte přípravek Divigel,
jestliže u vás nastal některý z následujících stavů. V případě, že si nejste jistá, kontaktujte svého
lékaře:
- Pokud máte nebo jste měla karcinom prsu (známý, v anamnéze uváděný nebo suspektní=podezření na
něj)
- Pokud máte známé nebo suspektní estrogenně podmíněné nádory, např. rakovina děložní sliznice
(karcinom endometria)
- Pokud se u vás vyskytuje nevyšetřené krvácení z genitálií
- Pokud u vás dochází k nadměrnému růstu děložní sliznice (endometriální hyperplázie), který není
léčen
- Pokud máte nebo jste měla krevní sraženinu v žilách (žilní tromboembolismus) jako např. trombóza v
dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo plicní embolie
- Pokud je u vás známa trombofilní porucha (např. deficit proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu)
- Pokud máte nebo jste nedávno prodělala onemocnění způsobené krevní sraženinou v artériích (tepnách)
jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, angina pectoris
- Pokud se u vás projevuje aktivní nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, dokud se jaterní testy
nevrátily do normálu
- Pokud máte diagnostikované vzácné dědičné onemocnění krve zvané porfyrie
- Pokud máte alergii (přecitlivělost) na léčivé látky (estradiol-valerát a medroxyprogesteron-acetát) nebo
na kteroukoliv z pomocných látek obsažených v přípravku Divigel (vyjmenovaných v bodu 6. Obsah
balení a další informace)

Pokud u vás v průběhu terapie přípravkem Divigel nastane jakýkoliv z výše uvedených stavů, přestaňte
přípravek používat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Upozornění a opatření
Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit svému lékaři.
Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a proto je třeba častěji
provádět kontrolní vyšetření:

- děložní fibroidy (myomy)
- růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie
endometria) v anamnéze
- zvýšené riziko rozvoje tromboembolických poruch (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza))
- zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. karcinom prsu u matky, sestry nebo
babičky)
- vysoký krevní tlak (hypertenze)
- porucha činnosti jater (např. adenom jater)
- diabetes mellitus (cukrovka)
- cholelitiáza (žlučové kameny)
- migréna nebo těžké bolesti hlavy
- multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes - SLE)
- epilepsie
- astma
- onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza)
- vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi
- retence (zadržování) tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin

Pokud máte sklon ke vzniku chloasma (ostrůvkovité hnědé změny barvy kůže zejména v obličeji nebo na
krku), musíte při léčbě minimalizovat ozáření sluncem a ultrafialovým zářením.

Přestaňte používat přípravek Divigel a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud se u vás objeví některý z
následujících stavů:
- jakýkoliv stav zmiňovaný v části Neužívejte přípravek Divigel
- žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) může být příznakem onemocnění jater
- významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať)
- nový výskyt migrenózních bolestí hlavy
- těhotenství
- příznaky trombofilních stavů jako např. bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin, náhlá bolest na
hrudi, obtížné dýchání (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza))

Pozn. Divigel nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je vám méně než 50 let nebo pokud od vaší poslední
menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci případného těhotenství používat
některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem, který vám pomůže zvolit správný
typ antikoncepce.

HRT a rakovina:

Hyperplazie a rakovina endometria:
Při léčbě přípravky obsahujícími samotný estrogen je zvýšeno riziko nadměrného zesílení děložní
sliznice (endometriální hyperplazie) a rakoviny děložní sliznice (karcinom endometria).

Dodatečné užívání progestagenu nejméně 12 dní z každého 28 denního cyklu vás chrání proti výše
zmíněnému nárůstu rizika hyperplazie a rakoviny endometria. Pokud jste nepodstoupila hysterektomii (tj.
odstranění dělohy), pak vám lékař předepíše ještě samostatně progestagen. V případě, že vám byla
hysterektomie provedena, je třeba se o bezpečnosti léčby přípravkem Divigel bez dodatečného užívání
progestagenu poradit se svým lékařem.

Srovnání
Rakovina endometria je diagnostikována průměrně u 5 žen z 1000 ve věku 50 65 let, kterým nebyla
provedena hysterektomie a neužívají HRT. U žen ve věku 50 65 let, kterým nebyla provedena
hysterektomie a užívají HRT obsahující pouze estrogen, je rakovina endometria diagnostikována
přibližně u 10-60 žen z 1000 (tj. o 5 -55 případů více) v závislosti na velikosti dávky a délce užívání.

Neočekávané krvácení:
V průběhu léčby přípravkem Divigel se jednou měsíčně dostaví krvácení (tzv. krvácení z vysazení). V
případě, že u vás dojde k neočekávanému krvácení nebo špinění v době mimo očekávané krvácení, které:
- bude trvat déle než prvních 6 měsíců léčby
- začne až po prvních 6 měsících léčby
- bude pokračovat i po přerušení léčby
obraťte se co možná nejdříve na svého lékaře.

Karcinom prsu:
Celkové údaje ukazují na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinaci estrogen-
progestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující pouze samotný estrogen.
Zvýšení rizika závisí na délce užívání HRT. Projeví se po několika málo letech užívání, ale vrátí se zpět
na původní úroveň do několika (maximálně pěti) let po ukončení léčby.

U žen, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen po dobu 5
let, bylo zjištěno jen malé nebo neprokazatelné zvýšení rizika karcinomu prsu.

Srovnání
Karcinom prsu je v průběhu 5letého období diagnostikován v průměru u 9 17 žen z 1000 ve věku 50
79 let, které neužívají HRT. U žen ve věku 50 -79 let, které užívají kombinovanou estrogen-
progestagenovou HRT více než 5 let, je karcinom prsu diagnostikován u 13 20 žen z 1000 (tj. o 4 6
případů více).

Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde k změnám
jako:
- dolíčky na kůži prsů
- změny na prsních bradavkách
- jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte

Karcinom vaječníků (ovárií):
Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný. Dlouhodobé užívání HRT (minimálně 5-10 let) je však
spojováno s mírně zvýšeným rizikem vzniku tohoto karcinomu.
Průměrně u 2 žen z 1000 ve věku 50 69 let, které neužívají HRT, je během 5letého období
diagnostikován karcinom vaječníků. U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, je karcinom vaječníku
diagnostikován u 2-3 případů z 1000 (tj. o 1 případ více).

Působení HRT na srdce a krevní oběh:

Krevní sraženiny v žilách (trombóza)
Užívání HRT je spojováno s 1,3 3násobně vyšším rizikem vzniku krevních sraženin v žilách, a to
zejména v prvním roce léčby.

Vznik krevní sraženiny může být závažným problémem, protože se sraženina může uvolnit a proniknout
do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí.

Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících
stavů. Pokud se vás některý z těchto stavů týká, informujete svého lékaře:
- dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo operace (viz část 3 Pokud vás čeká operace)
- obezita (BMI > 30 kg/m)
- tromboembolické stavy, vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve
- pokud u některého z vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolní končetině,
plicích nebo jiném orgánu
- systémový lupus erythematodes (SLE)
- rakovina

Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v části Přestaňte užívat přípravek Divigel,
pokud.

Srovnání
U žen mezi 50 a 60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán
vznik krevních sraženin v žilách u 4-7 žen z 1000. U 50-60letých žen, které užívají estrogen-
progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik krevních sraženin u 9-12 žen z 1000 (tj. o 5
případů více).

U žen ve věku 50-60 let, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný
estrogen, bylo v průběhu 5 let zjištěno 5-8 případů z 1000 (tj. o 1 případ více).

Onemocnění srdce (infarkt myokardu):
Nejsou žádné důkazy nasvědčující tomu, že by léčba HRT byla prevencí srdečního infarktu.

U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestinovou HRT, je prokázána mírně zvýšená náchylnost
ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT.

U žen, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen, nebylo
zjištěno zvýšení rizika srdečních onemocnění.

Cévní mozková příhoda:
Riziko vzniku cévní mozkové příhody je u žen užívajících HRT 1,5x vyšší než u žen, které HRT
neužívají. Počet případů vzniku cévní mozkové příhody z důvodu užívání HRT se s věkem zvyšuje.

Srovnání
U žen ve věku mezi 50-60 lety, které neužívají HRT, je během 5letého období předpokládán vznik cévní
mozkové příhody u 8 žen z 1000. U žen, které užívají HRT, je během 5letého období předpokládán vznik
mrtvice u 11 žen z 1000 (tj. o 3 případy více).

Další stavy:
- Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti (demenci). Existují určité údaje týkající se zvýšeného
rizika ztráty paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se svým
lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Divigel
Souběžné užívání s některými přípravky může ovlivnit působení přípravku Divigel, což může vyvolávat
nepravidelné krvácení. Mezi tyto přípravky patří:
- přípravky podávané k léčbě epilepsie (jako např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)
- přípravky podávané k léčbě tuberkulózy (jako např. rifampicin, rifabutin)
- přípravky podávané k léčbě infekce HIV (jako např. nevirapin, efavirenz a nelfinavir)
- rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi informace o všech léčivých přípravcích, které užíváte nebo které
jste nedávno užívala, včetně přípravků prodávaných bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků nebo
jiných přírodních doplňků.

Laboratorní testy:
Pokud půjdete na vyšetření krve, oznamte lékaři nebo laborantovi, že užíváte přípravek Divigel, protože
může ovlivnit některé hodnoty.

Těhotenství a kojení a fertilita
Přípravek Divigel je indikován pouze pro ženy po přechodu. V případě, že během léčby otěhotníte,
přestaňte přípravek Divigel užívat a obraťte se na svého lékaře.

Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.


3. Jak se přípravek Divigel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k používání po co možná nejkratší dobu.
Kontaktujte svého lékaře v případě, že se vám zdá předepsaná dávka příliš silná nebo naopak slabá.

Obvyklá dávka přípravku se většinou pohybuje od 0,5 do 1,5 g gelu denně. Obvykle se začíná dávkou 1
g denně. Tato dávka může být v závislosti na Vaší reakci na léčbu po poradě s lékařem snížena nebo
zvýšena. Předepsané množství natírejte jednou denně nejlépe ráno nebo večer v pravidelnou dobu na
čistou kůži dolní části trupu nebo střídavě na stehna a rozetřete v oblasti přibližně jedné až dvou dlaní.
Místa střídejte, předejdete tak případnému podráždění kůže. Divigel se nesmí nanášet na prsa, tvář,
podrážděnou kůži, na sliznice a do poševní oblasti. Gel zaschne do několika minut po nanesení a první
hodinu se místo nesmí mýt. Po aplikaci gelu si umyjte ruce a vyvarujte se kontaktu gelu s očima.

Váš lékař určí, zda budete užívat Divigel kontinuálně, tj. bez přestávky, nebo cyklicky - vždy po 3
týdnech léčby následuje 1 týden bez užívání.

Pokud nejste po operaci dělohy a jejím chirurgickém odstranění, lékař Vám pravděpodobně předepíše
ještě další přípravek, tzv. progestagen. Ten je určen k ochraně děložní sliznice a budete jej užívat 10 - 12
dní v měsíci a vždy po skončení jeho užívání dojde ke krvácení z rodidel.

Označte si na vnějším obalu den a datum, kdy jste začala používat přípravek Divigel.
V případě potřeby poté můžete zkontrolovat, že jste užila Vaši denní dávku.

Ženy, které dlouhodobě užívají hormonální přípravky, by měly pravidelně absolvovat u svého lékaře
gynekologické vyšetření včetně vyšetření prsů. V případě delšího nebo neočekávaného krvácení v
průběhu léčby jsou potřebné další prohlídky.

Pokud vás čeká operace:
V případě operačního zákroku je třeba oznámit lékaři provádějícímu zákrok, že používáte přípravek
Divigel. V některých případech je nezbytné přerušit používání přípravku 4-6 týdnů před operací, aby se
snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza)). Poraďte se
se svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít přípravek Divigel opět používat.

Jestliže jste použila více přípravku Divigel, než jste měla:
Přípravek je dobře snášen i ve vysokých dávkách, může však dojít k zesílení nežádoucích účinků. Vyšší
dávky estrogenu mohou způsobit citlivost prsou, nadýmání, pocit úzkosti a podrážděnost. V případě
předávkování nebo náhodného užití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Divigel:
V případě zapomenutí dávky ji naneste, co nejdříve je to možné, nejpozději však do 12 hodin. Jestliže
uplynulo více než 12 hodin, dávku vynechte. Vynechaná dávka může vést k nepravidelnému krvácení z
rodidel.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji než u žen, které HRT neužívají:
- karcinom prsu
- abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo karcinom endometria)
- rakovina vaječníku (karcinom ovaria)
- krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích (žilní tromboembolismus)
- onemocnění srdce
- cévní mozková příhoda
- možné zhoršení paměti, pokud je HRT zahájena po 65 roce
Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 pacientku z 10):
Otoky, přírůstek nebo pokles tělesné hmotnosti, deprese, nervozita, letargie, bolest hlavy, závratě, návaly
horka, pocit na zvracení, zvracení, žaludeční křeče, nadýmání, citlivost prsů, výtok z pochvy, poruchy
pochvy/vagíny, podráždění kůže, svědění v místě aplikace, bolest, zvýšené pocení. Tyto nežádoucí
účinky jsou obvykle slabé a s pokračující léčbou ustupují. V průběhu prvních několika měsíců léčby se
může objevit nepravidelné krvácení.

Méně časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 pacientku ze 100):
Nezhoubné nádory prsu nebo děložní sliznice, reakce z přecitlivělosti, zvýšená chuť k jídlu, úzkost,
nespavost, apatie, emoční labilita, poruchy soustředění, změny nálady, změny libida, migréna,
abnormální vjemy (např. mravenčení, pálení, svědění), poruchy vidění, bušení srdce, zácpa, akné,
vypadávání vlasů, suchá kůže, bolestivé červené uzlíky na kůži (erythema nodosum), kopřivka, poruchy
kloubů, svalové křeče, zvýšená frekvence močení, zvětšení prsů, napětí v prsou, zvětšení děložní
sliznice, únava.

Vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 pacientku z 1 000):
Žilní tromboembolismus (krevní sraženiny v žilách), změny ve výsledcích jaterních testů a funkcí
žlučových cest, vyrážka, nesnášenlivost kontaktních čoček, bolestivá menstruace, syndrom podobný
premenstruačnímu. Trombóza hlubokých žil nohou nebo pánve a plicní embolie jsou častější u uživatelek
HRT než u žen, které ji neužívají.

V klinických studiích byly hlášeny také následující nežádoucí účinky, u nichž nelze určit frekvenci
výskytu:
Zvýšená hladina cholesterolu, euforie, rozrušení, třes, suché oči, zvýšený krevní tlak, zánět povrchových
žil, zčervenání kůže (vaskulární purpura), dušnost, rýma, poruchy trávení, průjem, poruchy konečníku,
poruchy nehtů, uzlinky v kůži, nadměrné ochlupení, močová inkontinence, zánět močového měchýře,
zbarvení moči, krev v moči, poruchy dělohy, abnormální laboratorní testy, slabost, horečka, syndrom
podobný chřipce, malátnost.

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny, jsou:
- Na estrogenu závislé nezhoubné a zhoubné novotvary
- Infarkt myokardu a mozková mrtvice
- Onemocnění žlučníku
- Poruchy kůže a podkožní tkáně:
- změny barvy kůže zejména v obličeji nebo na krku (těhotenská chloasma)
- vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme)
- Pravděpodobnost demence ve věku nad 65 let

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.


5. Jak přípravek Divigel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Divigel obsahuje
Léčivou látkou je:
V balení 0,5 g : estradiolum hemihydricum 0,517 mg (odpovídá estradiolum 0,50 mg)
V balení 1,0 g : estradiolum hemihydricum 1,033 mg (odpovídá estradiolum 1,0 mg)
Pomocné látky jsou karbomer 974P, trolamin, propylenglykol, ethanol 96%, čištěná voda

Jak přípravek Divigel vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je jemný opalizující gel, dodáván v sáčcích z vrstvené fólie s jednotlivou dávkou (pro balení
0,5g zlaté, pro balení 1g stříbrné).

Velikost balení:
28 x 0,5 g, 91 x 0,5 g, 28 x 1 g, 91 x 1 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Finsko

Výrobce
Orion Corporation
Tengströminkatu 8
FIN- 20360 Turku
Finsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
4.9.2013Recenze

Recenze produktu DIVIGEL 0,1% 91X1GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu DIVIGEL 0,1% 91X1GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze