Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

DITROPAN 60X5MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19591

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Kód výrobku: 19591
Kód EAN: 8595116520778
Kód SÚKL: 93420
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Ditropan je určen k léčbě hyperaktivity (zvýšené činnosti) detruzoru (svalu močového měchýře). Jedná se o stavy hyperaktivity detruzoru buď ve formě hyperreflexie (zvýšené mimovolní činnosti) detruzoru nebo nestability detruzoru. - Hyperreflexie detruzoru vzniklá na základě neurologického onemocnění (např. roztroušená mozkomíšní skleróza, Parkinsonova choroba, rozštěpy nebo úrazy páteře, event. jiná onemocnění centrálního nervového systému). - Nestabilní detruzor jako hyperaktivita detruzoru neznámého původu bez prokázaného neurologického onemocnění. Hyperaktivita detruzoru se projevuje častým, náhle vzniklým a obtížně překonatelným nucením na močení (tzv. imperativní, urgentní nucení na močení), dále častým močením ve dne (polakisurie) nebo v noci (nokturie), nebo až nekontrolovatelným mimovolním únikem moče. Další indikací léčby Ditropanem je noční pomočování u dětí starších 5 let nebo u dospělých (tzv. enuresis nocturna, enuresis diurna).

Příbalový leták

 

   

   

 

sp. zn. sukls119849/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Ditropan 

5 mg 

tablety   

oxybutynini hydrochloridum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. 

Co je přípravek Ditropan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ditropan užívat 

3. 

Jak se přípravek Ditropan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ditropan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek Ditropan a k čemu se používá 

 

Přípravek  Ditropan  obsahuje léčivou  látku  oxybutynin,  která  vyvolává  uvolnění  svalu  močového 
měchýře u pacientů s tzv. hyperaktivním močovým měchýřem (tj. při zvýšené činnosti tohoto svalu), 
snižuje počet i sílu samovolných stahů tohoto svalu a rovněž snižuje tlak v močovém měchýři. 

 

Přípravek Ditropan je určen k léčbě hyperaktivity (zvýšené činnosti) detruzoru (svalu močového 
měchýře). Jedná se o stavy hyperaktivity detruzoru buď ve formě hyperreflexie (zvýšené mimovolní 
činnosti) detruzoru nebo nestability detruzoru. 

    

Hyperreflexie  detruzoru  vzniklá  na  základě  neurologického  onemocnění  (např.  roztroušená 

mozkomíšní  skleróza,  Parkinsonova  choroba,  rozštěpy  nebo  úrazy  páteře,  event.  jiná 
onemocnění centrálního nervového systému). 

    

Nestabilní detruzor  jako zvýšená činnosti detruzoru  neznámého původu bez prokázaného 

neurologického onemocnění. 

 

Tyto  stavy  se  projevují  častým,  náhle  vzniklým  a  obtížně  překonatelným  nucením  na  močení  (tzv. 
imperativní,  urgentní  nucení  na  močení),  dále  častým  močením  ve  dne  (polakisurie)  nebo  v noci 
(nykturie), nebo až nekontrolovatelným mimovolním únikem moči. 

 

Přípravek Ditropan je možné použít k léčbě dětí starších 5 let: 

Při ztrátě kontroly nad močením (močová inkontinence). 
Při zvýšeném nucení nebo vyšší frekvenci močení. 
Při nočním pomočování v případech, kdy selhala jiná léčba. 

2/5 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ditropan užívat 

 

Neužívejte přípravek Ditropan: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku  Ditropan 
(uvedenou v bodě 6); 

jestliže trpíte zeleným zákalem; 

jestliže trpíte významnou překážkou odtoku moči, a to zejména při zvětšení prostaty; 

pokud máte těžkou svalovou slabost (myasthenia gravis); 

pokud  trpíte  významným  rozšířením  tlustého  střeva  (megakolon),  střevní  ochablostí  (atonie), 
těžkým  zánětlivým  onemocněním  tlustého  střeva  nebo  výrazným  snížením  průchodnosti 
trávicího traktu. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ditropan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 

jestliže jste starší nemocný se špatným celkovým zdravotním stavem; 

pokud trpíte Parkinsonovou chorobou 

pokud se u Vás projeví zvláštní účinky na nervovou soustavu (halucinace, agitovanost, 
zmatenost, spavost); 

pokud zaznamenáte náhlé zhoršení zraku (rozmazané vidění) nebo bolest očí; 

pokud trpíte střevními nebo žaludečními obtížemi; 

jestliže trpíte autonomní neuropatií (např. Parkinsonova choroba); 

jestliže trpíte jaterním onemocněním; 

jestliže trpíte srdeční chorobou; 

pokud užíváte přípravek za horkého počasí. 

Pokud  bude  přípravek  Ditropan  užívat  dítě,  poraďte  se  nejprve  s lékařem  nebo  lékárníkem  (u  dětí 
mladších 5 let se užívání přípravku nedoporučuje). 

 

Vzhledem ke sníženému vylučování slin může dojít k zvýšené četnosti výskytu zubního kazu. Protože 
je sníženo pocení, při vysokých teplotách může dojít k přehřátí organismu. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Ditropan 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Účinek  přípravku  Ditropan může  být  zvýšen  při  současném  podání  jiných  léků  s 
anticholinergními  vlastnostmi, jako např. amantadin a další anticholinergní antiparkinsonika (např. 
biperiden, levodopa),  antihistaminika,  antipsychotika  (např.  fenothiazin,  butyrofenony,  klozapin), 
chinidin,  digitalis,  tricyklická antidepresiva, atropin a příbuzné látky jako atropinová spasmolytika a 
dipyridamol. Stejně  tak  může být účinek přípravku zvýšen při současném  podávání s látkami 
zpomalujícími aktivitu  některých jaterních enzymů (CYP3A4). 
Užívání přípravku Ditropan může snižovat účinek léků ovlivňujících pohyby žaludku a tenkého střeva 
(prokinetická léčba). 
Je možné zesílení účinku přípravku  vlivem látek působících tlumivě na centrální nervovou soustavu 
včetně alkoholu. 

 

Užívání přípravku Ditropan s jídlem a pitím a alkoholem 
Tablety se polykají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny. 
Může být ovlivněna síla účinku jiných léků, protože dochází ke zpomalení pohybů žaludku a střev. 

 

Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Nejsou důkazy o bezpečnosti podávání přípravku Ditropan v těhotenství u lidí. Pokud je k dispozici 
bezpečnější alternativa, nemá být přípravek Ditropan v těhotenství podáván. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

3/5 

 

Kojení 
Přípravek Ditropan přechází do mateřského mléka, proto se nedoporučuje podávat kojícím 
matkám.  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ditropan může vyvolat ospalost nebo zhoršené vidění a může tak  nepříznivě ovlivnit 
schopnost vykonávat  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé 
rozhodování  (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách atd.). Tuto činnost 
smíte vykonávat pouze se souhlasem lékaře. 

 
 

Přípravek Ditropan obsahuje laktosu (mléčný cukr) 
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 

 
 

3. 

Jak se přípravek Ditropan užívá 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte 
se  se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Dávkování je vždy individuální, a pokud neurčí ošetřující lékař jinak, je dávka pro dospělé obvykle 
5 mg 2x až 3x denně. Tuto dávku lze zvýšit maximálně na 5 mg 4x denně za předpokladu, že vyvolá 
klinickou  odpověď  bez  výskytu  nežádoucích  účinků  nebo  s  takovými  nežádoucími  účinky, které 
budou dobře snášeny. 

 

Starší pacienti (včetně nemocných se zhoršeným celkovým zdravotním stavem): podává se dávka 
2,5 mg 2x denně, která je obvykle dostačující. Tuto dávku lze zvýšit až na 5 mg 2x denně. 

 

Použití u dětí a dospívajících 
Děti  starší  5  let:  obvyklá  dávka  je  2,5  mg  2x  denně.  Tuto  dávku  lze  zvýšit  až na  5  mg  2-3x 
denně.  Poslední dávka má být podána před spaním. 

 

Podávání dětem mladším 5 let není doporučeno. 
Nejvyšší doporučená denní dávka pro dospělé je 20 mg a pro děti 15 mg. 
Tablety se polykají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny. 

 

Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Ditropan je příliš  silný nebo příliš slabý,  řekněte to  svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 

 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ditropan, než jste měl(a) 
Po  požití  nadměrné  dávky  přípravku  Ditropan  se  mohou  objevit  příznaky,  které  svým charakterem 
odpovídají  vystupňovaným  nežádoucím  účinkům  pozorovaným  v některých  případech  při  běžném 
dávkování. Předávkování se může projevit úzkostí, nadměrnou podrážděností  až psychotickým 
chováním (je charakterizováno smyslově živými, typicky sluchovými halucinacemi, často halucinacemi 
více smyslů, záměnou osob, bludy a/nebo vztahovačností, často paranoidního obsahu, 
psychomotorickými poruchami - vzrušení – a abnormálními emocemi, které se mohou pohybovat od 
intenzivního strachu k extázi). Při užití vysoké dávky se mohou objevit poruchy dýchání. 
Při užití nadměrné dávky nebo při náhodném požití přípravku dítětem je nutno ihned vyhledat lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ditropan 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

 
 

4/5 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Četnost výskytu nežádoucích účinku je definována následujícím způsobem: 
Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 
až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 

 

Velmi časté: zácpa, pocit na zvracení, sucho v ústech, závrať, bolest hlavy, nespavost, suchá kůže. 
Časté: průjem, zvracení, stav zmatenosti, suché oči, mimovolní zadržování moči,  návaly horka   
Méně časté: nepříjemné pocity v oblasti břicha, poruchy příjmu potravy, snížená chuť k jídlu, porucha 
polykání. 

Není známo: pronikání kyselého obsahu žaludku do jícnu, trávicí potíže u rizikových pacientů (starší 
pacienti nebo pacienti již léčeni na jiné trávicí obtíže), infekce močového ústrojí, neklid, úzkost, 
halucinace, noční můry, paranoia, poruchy chování u starších pacientů, deprese, závislost na 
oxybutyninu, křeče, poruchy srdečního rytmu, 

úpal

, zelený oční zákal, mimovolní rozšíření zornic, 

zvýšený nitrooční tlak, rozmazané vidění, otoky různých částí těla, v důsledku reakce z přecitlivělosti 
na přípravek, vyrážka, kopřivka, snížené pocení,  přecitlivělost. 

 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48
 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
 

5. 

Jak přípravek Ditropan uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou „EXP:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Ditropan obsahuje 

5/5 

 

-  Léčivou látkou je oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou laktosa, mikrokrystalická celulosa, kalcium-stearát, hlinitý lak 

indigokarmínu. 

 

Jak přípravek Ditropan vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Přípravek Ditropan jsou bleděmodré, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně a 
potiskem „OXB  5“ na druhé straně. 
Přípravek je balen v blistrech. 
Velikost balení: 1x 30 tablet nebo 1x 60 tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 Drži tel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Evropská 846/176a  
1 6 0   0 0   Praha 6 - Vokovice 
Česká republika 

 

Výrobce:   
Sanofi Winthrop Industrie, avenue Gustav Eiffel, Tours, Francie 

 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28.6.2016 

 

Recenze

Recenze produktu DITROPAN 60X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DITROPAN 60X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám