Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

DITROPAN 30X5MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19590

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Kód výrobku: 19590
Kód EAN: 8595116540059
Kód SÚKL: 26999
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Ditropan je určen k léčbě hyperaktivity (zvýšené činnosti) detruzoru (svalu močového měchýře). Jedná se o stavy hyperaktivity detruzoru buď ve formě hyperreflexie (zvýšené mimovolní činnosti) detruzoru nebo nestability detruzoru. - Hyperreflexie detruzoru vzniklá na základě neurologického onemocnění (např. roztroušená mozkomíšní skleróza, Parkinsonova choroba, rozštěpy nebo úrazy páteře, event. jiná onemocnění centrálního nervového systému). - Nestabilní detruzor jako hyperaktivita detruzoru neznámého původu bez prokázaného neurologického onemocnění. Hyperaktivita detruzoru se projevuje častým, náhle vzniklým a obtížně překonatelným nucením na močení (tzv. imperativní, urgentní nucení na močení), dále častým močením ve dne (polakisurie) nebo v noci (nokturie), nebo až nekontrolovatelným mimovolním únikem moče. Další indikací léčby Ditropanem je noční pomočování u dětí starších 5 let nebo u dospělých (tzv. enuresis nocturna, enuresis diurna).

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls213015/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ditropan
tablety
(oxybutinini hydrochloridum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ditropan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ditropan užívat
3. Jak se Ditropan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ditropan uchovávat
6. Další informace


1. CO JE DITROPAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ditropan je anticholinergikum, spasmolytikum. Léčivá látka oxybutynin vyvolává uvolnění svalu
detruzoru močového měchýře u pacientů s tzv. hyperaktivním močovým měchýřem (tj. při zvýšené
činnosti tohoto svalu) a snižuje počet i sílu samovolných stahů tohoto svalu a rovněž snižuje tlak v
močovém měchýři.

Ditropan je určen k léčbě hyperaktivity (zvýšené činnosti) detruzoru (svalu močového měchýře).
Jedná se o stavy hyperaktivity detruzoru buď ve formě hyperreflexie (zvýšené mimovolní činnosti)
detruzoru nebo nestability detruzoru.
Hyperreflexie detruzoru vzniklá na základě neurologického onemocnění (např. roztroušená
mozkomíšní skleróza, Parkinsonova choroba, rozštěpy nebo úrazy páteře, event. jiná
onemocnění centrálního nervového systému)
Nestabilní detruzor jako hyperaktivita detruzoru neznámého původu bez prokázaného
neurologického onemocnění.

Hyperaktivita detruzoru se projevuje častým, náhle vzniklým a obtížně překonatelným nucením na
močení (tzv. imperativní, urgentní nucení na močení), dále častým močením ve dne (polakisurie) nebo
v noci (nokturie), nebo až nekontrolovatelným mimovolním únikem moče.

Ditropan je možné použít k léčbě dětí starších 5 let:
při ztrátě kontroly nad močením (močová inkontinence)
při zvýšeném nucení nebo vyšší frekvenci močení
při nočním pomočování v případech, kdy selhala jiná léčba

2/4


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DITROPAN UŽÍVAT


Neužívejte Ditropan:
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
Ditropanu
- jestliže trpíte zeleným zákalem
- jestliže trpíte významnou překážkou odtoku moči, a to zejména při zvětšení prostaty
- pokud máte těžkou svalovou slabost (myasthenia gravis)
- pokud trpíte významným rozšířením tlustého střeva (megakolon), střevní ochablostí (atonie),
těžkým zánětlivým onemocněním tlustého střeva nebo výrazným snížením průchodnosti
trávicího traktu.

Zvláštní opatrnosti při použití Ditropanu je zapotřebí:
- jestliže jste starší nemocný se špatným celkovým zdravotním stavem
- jestliže trpíte autonomní neuropatií
- jestliže trpíte jaterním onemocněním.
Pokud bude přípravek Ditropan užívat dítě, poraďte se nejprve s lékařem nebo lékárníkem (u dětí
mladších 5 let se užívání přípravku nedoporučuje).

Užívání Ditropanu s jídlem a pitím:
Tablety se polykají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství
Nejsou důkazy o bezpečnosti podávání Ditropanu v těhotenství u lidí. Pokud je k dispozici
bezpečnější alternativa, nemá být Ditropan v těhotenství podáván.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení
Ditropan přechází do mateřského mléka, proto nemá být podáván kojícím matkám.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Ditropan může vyvolat ospalost nebo zhoršené vidění a může tak nepříznivě ovlivnit schopnost
vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např.
řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.). Tuto činnost smíte vykonávat pouze
se souhlasem lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinek Ditropanu může být zvýšen při současném podání jiných léků s anticholinergními vlastnostmi,
jako např. amantadinu, některých antihistaminik, butyrofenonů, fenothiazinů a tricyklických
antidepresiv. Je možné zesílení účinku vlivem látek působících tlumivě na centrální nervovou
soustavu, včetně alkoholu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ditropan:
Ditropan obsahuje laktózu (mléčný cukr) jako pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.3/4


3. JAK SE DITROPAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování je vždy individuální a pokud neurčí ošetřující lékař jinak, je dávka pro dospělé obvykle
5 mg 2x až 3x denně. Tuto dávku lze zvýšit maximálně na 5 mg 4x denně za předpokladu, že vyvolá
klinickou odpověď bez výskytu nežádoucích účinků nebo s takovými nežádoucími účinky, které
budou dobře snášeny.

Starší pacienti (včetně nemocných s oslabeným celkovým zdravotním stavem): podává se dávka
2,5 mg 2x denně, která je obvykle dostačující. Tuto dávku lze zvýšit až na 5 mg 2x denně.

Děti starší 5 let: obvyklá dávka je 2,5 mg 2x denně. Tuto dávku lze zvýšit až na 5 mg 2x denně.
Poslední dávka má být podána před spaním.

Podávání dětem mladším 5 let není doporučeno.
Nejvyšší doporučená denní dávka pro dospělé je 20 mg a pro děti 15 mg.
Tablety se polykají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže máte pocit, že účinek Ditropanu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


Jestliže jste užil(a) více Ditropanu, než jste měl(a):
Po požití nadměrné dávky Ditropanu se mohou objevit příznaky, které svým charakterem odpovídají
vystupňovaným nežádoucím účinkům pozorovaným v některých případech při běžném dávkování.
Předávkování se může projevit úzkostí, nadměrnou podrážděností až psychotickým chováním. Při
těžké otravě se mohou objevit poruchy dýchání.
Při užití nadměrné dávky nebo při náhodném požití přípravku dítětem je nutno ihned vyhledat lékaře.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Ditropan:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ditropan nežádoucí účinky.
V některých případech se může vyskytnout: sucho v ústech, zácpa, zhoršené vidění, pocity žaludeční
či střevní nevolnosti, zarudnutí kůže v obličeji a obtíže při močení. Méně často pozorované nežádoucí
účinky jsou: bolesti hlavy, točení hlavy, suchá kůže, průjem, městnání moči a poruchy srdečního
rytmu.
Zejména u dětí se mohou vyskytnout nežádoucí účinky tzv. atropinového typu, které zahrnují:
poruchy zraku, zpomalení průchodu střevního obsahu, zrakové a sluchové halucinace, noční můry a
zrychlenou tepovou frekvenci.
Vzácně byly pozorovány případy křečí, kožní vyrážky a zvýšení nitroočního tlaku. Vyskytnou-li se
tyto příznaky, je třeba léčbu přerušit.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, nebo
zaznamenáte jinou neobvyklou reakci, vyhledejte, prosím, svého lékaře.4/4


5. JAK DITROPAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ditropan obsahuje

- Léčivou látkou je oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kalcium-stearát, hlinitý
lak indigokarmínu.

Jak přípravek Ditropan vypadá a co obsahuje toto balení

Ditropan jsou bleděmodré, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně a potiskem OXB
5 na druhé straně.

Velikost balení: 1x 30 tablet nebo 1x 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
13.3.2013

Recenze

Recenze produktu DITROPAN 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DITROPAN 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám