Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

DIPIDOLOR 5X2ML/15MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13915

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DIPIDOLOR 5X2ML/15MG Injekční roztok

sp. zn. sukls50986/2014

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok

Piritramidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

:

 1. Co je DIPIDOLOR a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DIPIDOLOR používat
 3. Jak se DIPIDOLOR používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak DIPIDOLOR uchovávat
 5. Další informace

1. CO JE DIPIDOLOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku DIPIDOLOR je piritramid. To je silně účinná, bolest tlumící látka, která patří do skupiny léků zvaných opiáty. Používá se ke zmírnění silné bolesti.

DIPIDOLOR je silný a rychle působící lék proti bolesti. Je používán k úlevě od silných bolestí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DIPIDOLOR

POUŽÍVAT

Nepoužívejte DIPIDOLOR

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na piritramid nebo na kteroukoli další složku přípravku DIPIDOLOR;
 • jestliže máte útlum dechu; Pokud jste v bezvědomí (v kómatu), nesmí Vám být DIPIDOLOR podán.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DIPIDOLOR je zapotřebí

Důležité! DIPIDOLOR je silně účinný přípravek určený k potlačení bolesti a měl by být podáván pouze kvalifikovanými a zkušenými osobami, které jsou obeznámeny s jeho podáváním.

Vždy informujte svého lékaře, pokud Vám byly zjištěny nebo se u Vás vyskytly následující obtíže:

 • jakýkoli druh dýchacích obtíží;
 • otrava alkoholem;
 • záškuby, křeče nebo záchvaty;
 • poranění hlavy nebo zvýšený tlak v hlavě;
 • problémy se štítnou žlázou;
 • porucha činnosti ledvin, jaternebo nadledvin;
 • zbytnění prostaty;
 • šokový stav (nízký tlak se slabou cirkulací krve).
 • Pomalý, nepravidelný tlukot srdce.

Během léčby nepožívejte alkohol. Řekněte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte sedativa (léky na uklidnění) nebo trankvilizéry (léky zmírňující pocit úzkosti a duševního napětí). Používání DIPIDOLORU může při dlouhodobém užívání vyvolat závislost. Jestliže je Vaše léčba ukončena nebo změněna příliš rychle, mohou se vyskytnout příznaky po vysazení (pocit točení, svalový třes a úzkostlivé stavy, zvracení, průjem a/nebo zvýšený krevní tlak). Řekněte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud si myslíte, že se Vás toto může týkat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé přípravky se nesmějí užívat současně s přípravkem DIPIDOLOR nebo je nutná následná úprava dávkování.

 • Některé léky určené k léčbě depresivních stavů nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) by se neměly kombinovat s přípravkem DIPIDOLOR. Tyto léky by se neměly užívat nejméně 10 dní před podáním přípravku DIPIDOLOR.
 • Některé léky, jako např. klarithromycin, erythromycin, ketokonazol, verapamil, mohou ovlivnit účinek DIPIDOLORU ovlivněním jeho přeměny v játrech.
 • Informujte svého lékaře, pokud jste užíval(a) delší dobu jiné silně účinné léky určené k tlumení bolesti. Je možné, že bude zapotřebí upravit dávkování.
 • Informujte rovněž svého lékaře, pokud požíváte pravidelně alkohol, užíváte drogy nebo léky, které zpomalují Vaše reakce (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky určené k léčbě duševních poruch).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná, informujte o této skutečnosti svého lékaře, který rozhodne, zda budete léčena přípravkem DIPIDOLOR.

Léčivá látka přípravku DIPIDOLOR by mohla pronikat do mateřského mléka. Pokud máte v úmyslu kojit, poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

DIPIDOLOR může způsobit ospalost (sedaci) a mít nežádoucí vliv na pozornost nebo schopnost řízení motorových vozidel. S řízením motorových vozidel nebo obsluhou strojních zařízení se proto doporučuje vyčkat minimálně 24 hodin po podání přípravku DIPIDOLOR. Vždy se však nejdříve poraďte se svým lékařem.

3. JAK SE DIPIDOLOR POUŽÍVÁ

DIPIDOLOR se podává injekčně buď pod kůži (subkutánní podání) nebo do svalu (intramuskulární podání) nebo do žíly (intravenózní podání). Dávka přípravku DIPIDOLOR a způsob jeho podání závisí na okolnostech. Rozhodnutí učiní lékař na základě údajů o Vaší hmotnosti, věku a zdravotním stavu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku DIPIDOLOR, než jste měl(a)

Pokud by nedopatřením došlo k předávkování, Váš lékař podnikne nezbytná opatření. K hlavním příznakům předávkování patří útlum dýchání.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek DIPIDOLOR

DIPIDOLOR je opiát a jeho užívání může vést ke vzniku závislosti. Náhlé ukončení používání tohoto přípravku může vést k příznakům z vysazení. Před ukončením používání tohoto přípravku se vždy poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i DIPIDOLOR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky spojené s přípravkem DIPIDOLOR jsou uvedeny níže.

Velmi časté (hlášené u alespoň 1 z 10 pacientů):

 • Mírné zrychlení srdečního rytmu (tepu) nebo slabý pokles krevního tlaku.

Časté (hlášené alespoň u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů):

 • Pocit ospalosti
 • Snížené vědomíMotání se hlavy;
 • Pocit na zvracení a zvracení;
 • Říhání;
 • Neobyčejně bledá kůže.

Méně časté (hlášené alespoň u 1 z 1 000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů):

 • Bolest hlavy;
 • Nízký krevní tlak;
 • Zkrácené dýchání;
 • Návyk k přípravku (závislost);
 • Nadměrné pocení.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • Závažná alergická reakce;
 • Obtíže s dýcháním projevující se pomalým nebo povrchním dýcháním;Ztráta vědomí;
 • zúžené dýchací cesty v plicích způsobující obtíže s dýcháním a sípání;
 • Pomalý tlukot srdce;
 • Cyanóza (namodralé zbarvení kůže vzhledem k nedostatku kyslíku);
 • Příznaky z vysazení (reakce na náhlé ukončení léčby přípravkem, která zahrnuje zrychlení srdečního rytmu, zvracení, bolest svalů a pocení);
 • Kožní vyrážka;
 • Svědění;
 • podráždění nebo bolest v místě aplikace injekce;
 • Zúžené zornice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Další informace

DIPIDOLOR je opiát a jeho užívání může vést ke vzniku závislosti. Náhlé ukončení používání tohoto přípravku může vést k příznakům z vysazení. Před ukončením používání tohoto přípravku se vždy poraďte s lékařem. DIPIDOLOR je typ přípravku, který může způsobit zácpu.

5. JAK DIPIDOLOR

UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 72 hodin při teplotě do 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění/rekonstituce neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí DIPIDOLOR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na ampulce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte DIPIDOLOR, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co DIPIDOLOR obsahuje

 • Léčivou látkou je piritramidum. 1 ml injekčního roztoku obsahuje piritramidum 7,5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou kyselina vinná a voda na injekci.

Jak DIPIDOLOR vypadá a co obsahuje toto balení

Dipidolor je čirý bezbarvý injekční roztok, prakticky prostý viditelných částic, v 2ml odlamovacích ampulkách z bezbarvého skla opatřených vrchním žlutým a spodním zeleným proužkem, balených buď po 5, nebo 50 v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

Výrobce:

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo) 43056 Torrile (PR) Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

9.9.2014

__

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Doporučené dávkování K intramuskulárnímu nebo subkutánnímu podání je doporučena jednotlivá dávka 15 - 30 mg

u dospělých a 0,05 - 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí. K intravenóznímu podání (pouze při

požadavku zvláště rychlého nástupu účinku) je doporučena dávka u dospělých 7,5 - 22,5 mg za

dodržení podmínky pomalé aplikace (10 mg za minutu).

Jednotlivá dávka pro děti činí 0,05 až 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti.

V případě poklesu analgetického účinku účinku může být intramuskulární, subkutánní nebo

intravenózní aplikace opakována zpravidla každých 6 - 8 hodin.

Počáteční dávka by měla být sníženo u kachektických, oslabených nebo starších pacientů,

u pacientů se zhoršenou funkcí jater a ledvin nebo u pacientů v celkově špatném fyzickém stavu.

Upozornění: Doporučené dávkování je dávkování udržovací. V zásadě by měla být vždy podána nejnižší možná

dávka, která však již u jednotlivých pacientů zajišťuje dostatečný cílený, bolest tlumící účinek. Při

dlouhodobé léčbě chronické bolesti se doporučuje dodržovat dávkování dle stanovených časových

schémat.

Návod k použití Použijte ochranné rukavice.

1. Ampulku vyjměte z plastové vaničky tak, že nejprve odstraníte papírovou folii. Folii odstraňte táhlým pohybem pomocí odlepeného konce folie na jednom z rohů vaničky. Nepromačkávejte

papírovou folii pomocí ampulky, mohlo by dojít k jejímu rozlomení. Nepoužívejte nůžek nebo

jiných ostrých předmětů k odstranění papírové folie.

2. Podržte ampulku mezi palcem a ukazováčkem tak, aby zúžená část zůstala volná. 3. Druhou rukou uchopte zúženou část ampulky tak, že opřete krček ampulky o ukazováček a

palec přitiskněte na barevně označený bod souběžně s barevnými proužky.

4. Přidržujte palec na označeném místě a ulomte zúženou část ampulky. Držte ampulku pevně v ruce.

V případě náhodné kožní expozice opláchněte zasažené místo vodou. Vyhněte se použití mýdla,

alkoholu a jiných čistících látek, které mohou způsobit chemické nebo fyzické oděrky na kůži.

Tento injekční roztok nesmí být smíchán s jinými přípravky vyjma 0,9% roztoku NaCl nebo 5%

roztoku glukózy, protože ostatní přípravky by mohly způsobit sražení piritramidu. Při ředění

injekčního roztoku je zapotřebí opatrnosti (použijte pouze čisté látky, nepoužívejte již otevřené

fyziologické roztoky).

Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 72 hodin při teplotě do 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění/rekonstituce

neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Před použitím přípravku, bezprostředně před injikováním, zkontrolujte naplněnou stříkačku po

naředění, aby neobsahovala viditelné sraženiny, stejně tak infuzní roztok bezprostředně před

aplikací. Jestliže roztok obsahuje sraženinu, musí být zlikvidován.

Informace pro lékaře pro případ předávkování Okamžitá opatření: Opatrná aplikace antagonistů opioidů v opakovaných nízkých dávkách (např. u dospělých 0,4 mg

naloxonu každé 2 - 3 minuty, v případě nutnosti).

Jiná opatření: Zavedení intenzivní péče (zejména intubace a řízeného dýchání) včetně ostatních podpůrných

opatření.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 13915
Kód EAN: 8595006791288
Kód SÚKL: 8499
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Používá se ke zmírnění silné bolesti.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

DIPIDOLOR 5X2ML/15MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DIPIDOLOR 5X2ML/15MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: DIPIDOLOR 5X2ML/15MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu DIPIDOLOR 5X2ML/15MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DIPIDOLOR 5X2ML/15MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám