Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 25307
Kód EAN: 8594050584105
Kód SÚKL: 15568
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Diovan se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Vysoký krevní tlak zvyšuje pracovní zatížení srdce a cév. Pokud tento stav trvá dlouho, dochází k poškození cév mozku, srdce a ledvin, což může být příčinou cévní mozkové příhody, srdečního selhání nebo selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko infarktu myokardu. Snížením Vašeho vysokého krevního tlaku k normálním hodnotám se také snižuje riziko vývoje těchto onemocnění. Diovan se užívá k léčbě srdečního selhání. Srdeční selhání je doprovázeno zkrácením dechu, otoky nohou způsobené zadržováním tekutin. Srdečním selháním je míněna neschopnost srdečního svalu pumpovat krev do cév dostatečně silně. Diovan může být také užíván k léčbě pacientů po infarktu myokardu, ke zlepšení přežití a snížení dalších srdečních problémů.

Příbalový leták

1
Sp. zn. sukls5819/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Diovan 40 mg, potahované tablety
Diovan 160 mg, potahované tablety
Valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Diovan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diovan užívat
3. Jak se Diovan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Diovan uchovávat
6. Další informace


1. CO JE DIOVAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Diovan patří do skupiny léčivých přípravků známých jako antagonisté receptoru pro angiotenzin II,
které pomáhají upravit vysoký krevní tlak. Angiotenzin II je látka v lidském těle, která způsobuje
zúžení cév, a tím způsobuje zvýšení krevního tlaku. Diovan působí tím, že blokuje účinek
angiotenzinu II. Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního tlaku.

Diovan 40 mg potahované tablety mohou být použity pro tři rozdílné stavy:
K léčbě vysokého tlaku u dětí a mladistvých od 6 do 18 let. Vysoký krevní tlak zvyšuje
zatížení srdce a tepen. Jestliže není léčen, může poškodit krevní cévy mozku, srdce, a ledvin a
může zvýšit riziko infarktů, srdečního selhání nebo selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje
riziko srdečních příhod. Snížení krevního tlaku na normální hodnotu snižuje riziko těchto
onemocnění.
K léčbě dospělých osob po nedávném srdečním infarktu. Nedávný zde znamená mezi
12 hodinami a 10 dny.
K léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Diovan je používán,
pokud nemůže být použita skupina léků nazývaná inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin
(ACE) (léky k léčbě srdečního selhání) nebo může být použit navíc k inhibitorům ACE, pokud
nemohou být použity beta blokátory (jiné léky k léčbě srdečního selhání).
Příznaky srdečního selhání zahrnují dušnost a otoky chodidel a nohou následkem nahromadění
tekutiny. K tomu dochází, pokud nemůže srdeční sval pumpovat dostatečně silně krev tak, aby
zásobil veškerou potřebnou krví celé tělo.

Diovan 160 mg potahované tablety mohou být použity pro tři rozdílné stavy:
K léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých a u dětí a mladistvých od 6 do 18 let. Vysoký
krevní tlak zvyšuje zátěž na srdce a tepny. Pokud není léčen, může poškodit krevní cévy v
mozku, srdci a ledvinách a může způsobit mrtvici, srdeční selhání nebo selhání ledvin. Vysoký
krevní tlak zvyšuje riziko srdečních záchvatů. Snížení Vašeho krevního tlaku na normální
hladinu sníží riziko rozvoje těchto onemocnění.
2
K léčbě dospělých osob po nedávném srdečním záchvatu (infarkt myokardu). Nedávný
zde znamená mezi 12 hodinami a 10 dny.
K léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Diovan je používán,
pokud nemůže být použita skupina léků nazývaná inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin
(ACE) (léky k léčbě srdečního selhání) nebo může být použit navíc k inhibitorům ACE, pokud
nemohou být použity beta blokátory (jiné léky k léčbě srdečního selhání).
Symptomy srdečního selhání zahrnují problémy s dýcháním a otoky chodidel a nohou
následkem nahromadění tekutiny. K tomu dochází, pokud nemůže srdeční sval pumpovat
dostatečně silně krev tak, aby zásobil veškerou potřebnou krví celé tělo.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DIOVAN UŽÍVAT

Neužívejte Diovan:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valsartan nebo na kteroukoli další složku Diovanu
uvedenou na konci této příbalové informace.
jestliže máte závažné onemocnění jater.
jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je také lepší neužívat Diovan v raném těhotenství viz
bod o těhotenství.
jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem
určeným ke snížení krevního tlaku nazývaným aliskiren.
Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, neužívejte Diovan.

Zvláštní opatrnosti při použití Diovanu je zapotřebí:
jestliže máte onemocnění jater.
jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jestliže podstupujete dialýzu.
jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny.
jestliže jste nedávno podstoupil/a transplantaci ledvin (dostal novou ledvinu).
jestliže jste léčen/a po srdečním záchvatu nebo pro srdeční selhání, je možné, že lékař bude
kontrolovat funkci ledvin.
jestliže máte závažné srdeční onemocnění odlišné od srdečního selhání nebo srdečního záchvatu.
Jestliže se u Vás někdy objevil otok jazyka a tváří vyvolaný alergickou reakcí nazývanou
angioedém při užívání jiných přípravků (včetně ACE inhibitorů), sdělte to Vašemu lékaři. Pokud
se tyto příznaky objeví během užívání přípravku Diovan, přestaňte okamžitě přípravek Diovan
užívat a již ho nikdy neužívejte. Viz též bod 4 Možné nežádoucí účinky.
jestliže užíváte léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří doplňky stravy s
draslíkem nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin. Může být
nezbytné kontrolovat v pravidelných intervalech množství draslíku v krvi.
jestliže je Vám méně než 18 let a užíváte v kombinaci s Divanem jiné léčivé přípravky, které
ovlivňují renin-angiotenzin-aldosteronový systém (léky snižující krevní tlak), Váš lékař Vám
může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin a hladinu draslíku v krvi.
jestliže trpíte aldosteronismem. To je onemocnění, při kterém tvoří nadledvinky nadměrné
množství hormonu aldosteronu. Pokud se Vás to týká, není užívání Diovanu doporučeno.
jestliže jste ztratil/a mnoho tekutiny (dehydratace) díky průjmu, zvracení nebo vysokým dávkám
vodních tablet (diuretik).
musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání
přípravku Diovan se nedoporučuje v časném těhotenství a po 3. měsíci těhotenství může
způsobit závažné poškození dítěte (viz bod Těhotenství a kojení).
jestliže užíváte kterýkoli z následujících přípravku určených k léčbě vysokého krevního tlaku:
o ACE inhibitory jako enalapril, lisinopril, atd.
o aliskiren.
Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, sdělte to svému lékaři předtím, než užijete
Diovan

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
3
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je Diovan užíván společně s určitými dalšími léky. Může být
nezbytné změnit dávku, učinit jiná opatření nebo v některých případech přestat užívat jeden z léků. To
se týká jak léků na předpis, tak i léků bez předpisu, především:

dalších léků, které snižují krevní tlak, především vodních tablet (diuretik), ACE inhibitory
(jako enalapril, lisinopril, atd.) nebo aliskiren.
léků, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří potravinové dopňky obsahující
draslík nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin.
určitého druhu léků proti bolesti nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs).
některá antibiotika (skupina rifamycinu), lék užívaný k prevenci odmítnutí transplantátu
(cyklosporin) nebo antiretrovirální přípravky užívané k léčbě infekce HIV/AIDS (ritonavir).
Tyto přípravky mohou zesilovat účinek přípravku Diovan.
lithia, léku používaného k léčbě některých druhů psychiatrických onemocnění.

Navíc:
jestliže jste byl/a léčen/a po srdečním infarktu, není doporučena kombinace s inhibitory
ACE (přípravky k léčbě srdečního záchvatu).
jestliže jste byl/a léčen/a pro srdeční selhání, není doporučena trojitá kombinace s inhibitory
ACE a beta blokátory (léky pro léčbu srdečního selhání).

Užívání Diovanu s jídlem a pitím
Diovan můžete užívat s jídlem i bez něho.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař
Vám zpravidla poradí přerušit užívání přípravku Diovan před tím než otěhotníte nebo co
nejdříve poté, co zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám namísto přípravku Diovan užívání
jiného léku. Nedoporučuje se podávání přípravku Diovan v časném těhotenství a přípravek
nesmí být užíván při těhotenství delším než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození
Vašeho dítěte, pokud je užit po skončeném třetím měsíci těhotenství.

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo se chystáte začít kojit. Diovan není doporučen pro
matky, které kojí, a pokud si přejete kojit, lékař může vybrat jiný lék, především pokud je dítě
novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Předtím, než budete řídit dopravní prostředek, používat nářadí nebo obsluhovat stroje nebo provádět
jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak Vás Diovan ovlivňuje. Podobně jako
mnoho dalších léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku může Diovan v ojedinělých
případech způsobit závratě a ovlivňit schopnost soustředit se.


3. JAK SE DIOVAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Diovan přesně podle pokynů svého lékaře tak, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků a
snížilo se riziko nežádoucích účinků. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem. Lidé s vysokým krevním tlakem často nezaznamenávají žádné projevy tohoto problému.
Mnoho lidí se může cítit docela normálně. Proto je velmi důležité dodržovat pravidelné lékařské
prohlídky, i když se cítíte dobře.

4
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem: Obvyklá dávka je 80 mg denně. V některých
případech Vám může Váš lékař předepsat vyšší dávky (například 160 mg nebo 320 mg). Může také
kombinovat Diovan s dalším lékem (například diuretikem).

Děti a mladiství (6 až 18 let) s vysokým krevním tlakem: Obvyklá dávka u pacientů vážících méně
než 35 kg je 40 mg valsartanu jednou denně. U pacientů, kteří váží 35 kg nebo více, je obvyklá úvodní
dávka valsartanu 80 mg jednou denně. V některých případech může lékař předepsat vyšší dávku
(dávka může být zvýšena na 160 mg a maximálně na 320 mg).

Dospělí pacienti po recentním srdečním infarktu: Po srdečním infarktu je obvykle léčba zahájena
již po 12 hodinách, obvykle nízkou dávkou 20 mg dvakrát denně. 20 mg dávku obdržíte rozpůlením
40 mg tablety. Lékař bude postupně tuto dávku zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální
dávku 160 mg dvakrát denně. Konečná dávka závisí na tom, kolik Vy, jako individuální pacient, jste
schopen/na snést.
Diovan může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční infarkt a lékař rozhodne, jaká léčba je
pro Vás vhodná.

Dospělí pacienti se srdečním selháním: Léčba obvykle začíná dávkou 40 mg dvakrát denně. Váš
lékař bude postupně tuto dávku zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální dávku 160 mg
dvakrát denně. Konečná dávka závisí na tom, kolik Vy, jako individuální pacient, jste schopen snést.
Diovan může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční selhání a Váš lékař rozhodne, jaká
léčba je pro Vás vhodná.

Diovan můžete užívat s jídlem i bez něho. Diovan zapijte sklenicí vody.
Diovan užívejte každý den v přibližně stejný čas.

Jestliže jste užil(a) více Diovanu, než jste měl(a)
Jestliže se u Vás projeví závažné závratě a/nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře a lehněte si.
Jestliže jste nešťastnou náhodou užili mnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo
nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Diovan
Jestliže zapomenete užít svou dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Přesto ale, pokud se již blíží
doba podání další dávky, tak vynechejte dávku, na kterou jste zapomněl(a).

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Diovan
Ukončení léčby Diovanem může způsobit zhoršení Vašeho onemocnění. Neukončujte užívání léku,
pokud Vám to Váš lékař nedoporučí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Diovan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definovány následovně:
velmi časté: vyskytují se u více než 1 uživatele z 10
časté: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů ze 100
méně časté: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 1000
vzácné: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000
5
velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 uživatele z 10 000
není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost

Některé symptomy (příznaky) vyžadují neodkladný lékařský zásah:
Může dojít k výskytu symptomů angioedému (určitá alergická reakce), jako jsou
otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku
problémy s dýcháním nebo polykáním
kopřivka, svědění
Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoliv z těchto symptomů, přestaňte užívat přípravek Diovan a
neprodleně se poraďte s lékařem (viz též bod 2, Zvláštní opatrnosti při použití Diovanu je
zapotřebí).

Nežádoucí účinky zahrnují:

Časté
závratě
nízký krevní tlak s nebo bez symptomů jako jsou závratě a mdloby při postavení se
snížená funkce ledvin (známky poškození ledvin)

Méně časté
angioedém (viz bod Některé symptomy (příznaky) vyžadují neodkladný lékařský zásah)
náhlá ztráta vědomí (synkopa)
pocity točení se (závrať)
závažně snížené funkce ledvin (známky akutního selhání ledvin)
svalové křeče, abnormální srdeční tep (známky vysoké hladiny draslíku v krvi)
dušnost, dušnost v poloze vleže, otok chodidel nebo nohou (známky srdečního selhání)
bolest hlavy
kašel
bolest břicha
nevolnost
průjem
únava
slabost

Není známo
alergické reakce s vyrážkou, svěděním a kopřivkou; příznaky jako je horečka otok kloubů a
bolest kloubů, bolest svalů, otoky lymfatických uzlin a/nebo mohou se objevit symptomy jako
při chřipce (známky sérové nemoci)
nachově červené skvrny, horečka, svědění (známky zánětu krevních cév také nazývaného
vaskulitida)
neobvyklé krvácení nebo podlitiny (známky trombocytopenie)
bolest svalů (myalgie)
horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech jako důsledek infekcí (symptomy nízké hladiny
bílých krvinek zvané také neutropenie)
snížená hladina hemoglobinu a snížené množství červených krvinek v krvi (což může v
závažných případech vést k anémii)
vzrůst hladiny draslíku v krvi (což může v závažných případech vyvolat svalové křeče,
abnornální srdeční tep)
vzrůst hodnot jaterních testů (což může poukazovat na poškození jater) včetně zvýšené hladiny
bilirubinu v krvi (což může v závažných případech vyvolat zežloutnutí kůže a očí)
zvýšená hladina močovinového dusíku v krvi a zvýšená hladina kreatininu v séru (což může
poukazovat na abnormální funkci ledvin)
6
nízká hladina sodíku v krvi (což může vyvolat únavu, zmatenost, svalové záškuby a/nebo ve
vzácných případech křeče)

Četnost některých nežádoucích účinků se může lišit v závislosti na Vašem stavu. Například nežádoucí
účinky jako jsou závratě a snížené funkce ledvin byly pozorovány méně často u dospělých pacientů
léčených pro vysoký krevní tlak než u dospělých pacientů léčených pro srdeční selhání nebo po
nedávném srdečním infarktu.

Nežádoucí účinky u dětí a mladistvých jsou podobné těm, které byly pozorovány u dospělých
pacientů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK DIOVAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Diovan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte Diovan, pokud si všimnete, že je balení poškozené nebo vykazuje známky
poškození.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Diovan obsahuje

Léčivou látkou je valsartan.
Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, krospovidon typ A, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 8000, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý,
červený oxid železitý, černý oxid železitý.

Jak Diovan vypadá a co obsahuje toto balení

Diovan 40 mg jsou žluté, podlouhlé, mírně vypouklé tablety se zkosenými hranami, s vyraženými
písmeny D a O oddělenými půlící rýhou na jedné straně tablety a s vyraženým označením NVR
na straně druhé.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Diovan 160 mg jsou šedo-oranžové, podlouhlé, mírně vypouklé tablety se zkosenými hranami,
s vyraženými písmeny DX a DX oddělenými půlicí rýhou na jedné straně tablety a s vyraženým
označením NVR na straně druhé.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou, nikoliv její
rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení:
Diovan 40 mg: 14, 28, 56 a 98 potahovaných tablet
Diovan 160 mg: 14, 28 a 98 potahovaných tablet

7
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novartis s.r.o.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
Česká republika

Pro jakoukoli informaci o tomto léku, prosím, kontaktujte držitele rozhodnutí o registraci.

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Lotyšsko,
Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská rebublika, Slovinsko,
Švédsko, Velká Británie
Diovan
Belgie Diovane
Francie, Itálie Tareg
Španělsko Diovan Cardio


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 09/2013.


Recenze

Recenze produktu DIOVAN 160 MG 28X160MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DIOVAN 160 MG 28X160MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze