Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14438
Kód EAN: 8594739018723
Kód SÚKL: 3645
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Dimexol se používá u dospělých i dětí od 6 let k léčbě bolestivých stažení a křečí kosterního svalstva nejrůznějšího původu. Je vhodný též k usnadnění pohybové rehabilitace a fyzikální léčby.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls61438/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Dimexol
tablety
(Mephenoxalonum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Dimexol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dimexol užívat
3. Jak se přípravek Dimexol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Dimexol uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DIMEXOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Dimexol je přípravek ze skupiny myorelaxancií snižuje zvýšené napětí kosterního svalstva
končetin a zad. Blokuje přenos nervových signálů z mozku do svalů, které vyvolávají stah svalu.
Dochází k uvolnění bolestivého stažení svalů, křečí a svalové ztuhlosti.
Dimexol se používá u dospělých i dětí od 6 let k léčbě bolestivých stažení a křečí kosterního
svalstva nejrůznějšího původu. Je vhodný též k usnadnění pohybové rehabilitace a fyzikální
léčby.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DIMEXOL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Dimexol
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Dimexol
- jestliže trpíte na svalovou slabost (myasthenia gravis, myasthenický syndrom)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dimexol je zapotřebí
- jestliže trpíte těžší formou onemocnění jater
- když máte otravu alkoholem
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky Dimexolu a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Jde
zejména o léky působící tlumivě na centrální nervový systém, jako jsou léky na navození
Strana 2 (celkem 3)
spánku, na tlumení bolesti, na léčbu duševních onemocnění aj. Prosím, informujte svého lékaře
nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích,
které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s
Dimexolem žádné volně prodejné léky.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte
Dimexol.
Užívání přípravku Dimexol s jídlem a pitím
Dimexol se užívá při jídle. Tabletu je možno také rozdrtit a užít smíchanou s vodou nebo s
mlékem.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. Dimexol může zesilovat tlumivý účinek
alkoholu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Dimexol se neužívá v těhotenství a při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek, protože Dimexol může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující
zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových
vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost je možno vykonávat jen za
výslovného souhlasu lékaře.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DIMEXOL TABLETY UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Dimexol přesně podle pokynů svého lékaře. Dávky, intervaly mezi
jednotlivými dávkami a délku léčby určí vždy lékař.
Dospělí užívají obvykle 1-2 tablety 3krát denně; v závažných případech může lékař zvýšit denní
dávku až na 8-10 tablet, která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách.
Mladiství ve věku 15-18 let obvykle užívají 1 tabletu 3krát denně.
Dětem ve věku 6-15 let se obvykle podává 1/2-1 tableta 3krát denně.
Větší část denní dávky lze užívat na noc. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup
nejméně 6 hodin.
Dimexol se obvykle používá ke krátkodobé léčbě a jen při akutních obtížích.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dimexol, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dimexol
Při náhodném vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Jestliže do užití další
dávky chybí méně než 2 hodiny, tuto dávku vynechejte a pokračujte v pravidelném užívání.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dimexol nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Během léčby se může objevit zvýšená únavnost, svalová slabost a ospalost. Ojediněle se může
objevit žaludeční nevolnost, pálení žáhy, bolesti hlavy.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším
užívání přípravku poraďte s lékařem.
Strana 3 (celkem 3)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK DIMEXOL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 10 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Dimexol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Dimexol obsahuje
- Léčivou látkou je mephenoxalonum (mefenoxalon) 200 mg v 1 tabletě
- Pomocnými látkami jsou mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu, kukuřičný škrob, želatina,
sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát
Jak přípravek Dimexol vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílé tablety s půlící rýhou. Balení obsahuje 30 tablet v blistru a krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 227 629 525
Fax: +420 227 629 509
e-mail: info@glenmarkpharma.com
Výrobce:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 465 457 457
e-mail: vyroby@glenmarkpharma.com
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Tel: +420 227 629 525
e-mail: info@glenmarkpharma.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.6.2010
Podrobné informace o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz

Recenze

Recenze produktu DIMEXOL 30X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DIMEXOL 30X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze