Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

DIFFERINE KRÉM CRM 1X30GM/30MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12984

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 12984
Kód EAN: 3499320002691
Kód SÚKL: 46643
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Differine krém je určen k zevní terapii acné vulgaris u mladistvých a dospělých s převahou komedonů (ucpaných pórů), papulek (pupínků) a pustulek (zanícených vřídků). Zvláště vhodný je při léčbě akné s lokalizací na obličeji, na hrudi a na zádech.

Příbalový leták

sp.zn. sukls60657/2014 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Differine krém 

Adapalenum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Differine krém a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Differine krém  používat  

3. 

Jak se  Differine krém používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Differine krém uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Differine krém a k čemu se používá 

 
Differine krém je určen k zevní terapii acné vulgaris u dospívajících a dospělých s převahou 
komedonů (ucpaných pórů), papulek (pupínků) a pustulek (zanícených vřídků). Zvláště vhodný je při 
léčbě akné s lokalizací na obličeji, na hrudi a na zádech. 
Hlavní složka přípravku adapalen je sloučenina podobná retinoidu s protizánětlivým a 
komedolytickým (rozpouštějícím ucpané póry) účinkem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Differine krém používat  

 
Nepoužívejte Differine krém: 

jestliže jste alergický(á) na adapalen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Než začnete Differine krém používat, poraďte se se svým lékařem. 
Častější nanášení přípravku nevede k rychlejšímu a výraznějšímu léčebnému účinku, ale může vyvolat 
zčervenání a olupování kůže. 
V případě náhodného kontaktu přípravku s očima, ústy, nosními dírkami, vypláchněte pečlivě vodou. 
Jestliže předcházela léčba přípravky, které způsobují olupování kůže, vyčkejte před započetím léčby 
Differine krémem odeznění projevů podráždění pokožky. 
Vystavení pokožky slunci a UV lampě během léčby může vyvolat další podráždění, omezte je proto na 
minimum, chraňte se pokrývkou hlavy, vhodným oblečením a ochrannými krémy s UV filtry. Při 
náhodném vystavení se těmto paprskům týž a následující den vynechte aplikaci Differine krému, při 
spálení kůže je nutno vyčkat až do úplného zhojení. 
Kosmetické přípravky, které používáte během léčby, vybírejte takové, aby nepodporovaly tvorbu 
komedonů. 
 
Děti a dospívající 

2

 

Tento léčivý přípravek je určen pro dospívající a dospělé. Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla 
studována u dětí mladších 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Differine krém 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné 
době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat. 
I přesto, že nejsou známy žádné interakce mezi přípravky pro zevní použití, které by mohly být 
podávány současně s adapalenem, Differine krém by neměl být aplikován zároveň s ostatními 
retinoidy nebo léky s podobným mechanismem účinku. 
Při používání dalších zevních léčivých přípravků k terapii akné, např. erytromycinu (max. 4%), 
roztoků klindamycin-fosfátu (1%) nebo gelů obsahujících benzoyl-peroxid  (max. 10%) na vodní bázi, 
by tato léčiva měla být používána ráno a Differine krém večer, tak aby nedošlo ke kumulaci 
dráždivého účinku. 
 
Přípravek Differine krém s jídlem, pitím a alkoholem 
Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku se sliznicemi úst a nosu. Dojde-li ke kontaktu přípravku se 
sliznicemi úst či nosu, opláchněte dané oblasti přečlivě vodou. Při náhodném požití přípravku 
vyhledejte lékaře. Při požití většího množství přípravku se doporučuje výplach žaludku.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Při těhotenství a kojení se užívání tohoto přípravku nedoporučuje. Pro jeho užívání v těchto stavech 
musí být zvlášť závažné důvody, které posoudí Váš ošetřující lékař. I když jakákoli zdravotní rizika 
jsou při lokální aplikaci minimální, je třeba lékaře o stávajícím těhotenství informovat a přerušit léčbu. 
U kojících matek je v každém případě zakázaná aplikace přípravku na kůži hrudníku z důvodu 
zamezení vystavení přípravku dítěte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Differine nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Differine krém obsahuje 
methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou 
způsobit alergické reakce (tyto reakce se mohou objevit i po ukončení léčby). 
 
 
3. 

Jak se Differine krém používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem.  
 
Přípravek se nanáší 1x denně, obvykle večer, na postižená místa. Je-li kožní reakce příliš výrazná 
(zarudnutí, olupování kůže), poraďte se se svým lékařem, který léčbu upraví. V každém případě 
dodržujte pečlivě pokyny lékaře. 
První známky zlepšení se objevují po 4 až 8 týdnech léčby, celková léčba trvá průměrně 3 - 5 měsíců. 

Způsob použití 
Po omytí a důkladném osušení kůže naneste krém na postižená místa vyjma očí, víček, nosních dírek a 
rtů v množství postačujícím k pokrytí postižených ploch. 
Po použití přípravku si umyjte ruce. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Differine krém, než jste měl(a) 
Přebytečné množství krému opatrně setřete a umyjte si ruce. Při náhodném požití přípravku vyhledejte 
lékaře. Při požití většího množství přípravku se doporučuje výplach žaludku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) Differien krém použít 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

3

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Differine krém může způsobovat následující nežádoucí účinky: 
 
Orgánový systém 
(MedDRA klasifikace) 

Četnost výskytu 

Nežádoucí účinek 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté (≥1/100 až <1/10 

pacientů) 

Suchá kůže, podráždění kůže,  
pocit pálení kůže, zarudnutí  
kůže 

 

Méně časté (≥1/1000 až <1/100 

pacientů) 

Kontaktní zánět kůže, kožní  
obtíže, spálení od slunce,  
svědění, olupování kůže, akné 

 

Není známo* 
 

Kontaktní alergická reakce, 
Kožní bolest, otok kůže 
Podráždění očních víček, 
zarudnutí očních víček, svědění  
očních víček, otok očních víček 

*Údaje ze sledování po uvedení na trh 
 
Při nadměrném používání krému se může vyskytnout podráždění kůže, zarudnutí, olupování. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Differine krém uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Differine krém obsahuje 
 

Léčivou látkou je adapalenum 0,10 g ve 100 g krému. 

Dalšími složkami jsou: 

4

 

Karbomer 934P, makrogol – 1000 - methylglukososeskvistearat, glycerol, skvalan, 
methylparaben, propylparaben, dinatrium-edetát, seskvistearat methylglukosy, fenoxyethanol, 
cyklometikon, hydroxid sodný, čištěná voda. 

 

Jak Differine krém vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Differin krém je bílý lesklý hladký krém. 
Obsah balení - Zaslepená hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenolová pryskyřice), PP 
šroubovací uzávěr, krabička. 
Velikost balení - 30 g. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 
GALDERMA INTERNATIONAL 
Tour Europlaza - La Défense 4 
20, av.A.Prothin 
92927 La Défense Cedex 
FRANCIE 

Výrobce 
Laboratoires Galderma 
Alby Sur Chéran 
Francie  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.7.2014 
 

Recenze

Recenze produktu DIFFERINE KRÉM CRM 1X30GM/30MG

Diskuze

Diskuze k produktu DIFFERINE KRÉM CRM 1X30GM/30MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám