Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALFA WASSERMANN S.P.A, ALANNO SCALO (PESCARA)
Kód výrobku: 13430
Kód EAN: 8020030015500
Kód SÚKL: 66759
Držitel rozhodnutí: ALFA WASSERMANN S.P.A, ALANNO SCALO (PESCARA)
Dicloreum se používá k léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu jako je revmatoidní artritida, osteoartritis, juvenilní artritida, ankylosující spondylitida, spondylosis deformans, bolestivé vertebrogenní syndromy, artralgie, periartritidy, mimokloubní revmatizmus, dna, chondrokalcinóza, posttraumatické a pooperační edémy a záněty. Přípravek se dále používá k adjuvantní léčbě dysmenorey, adnexitidy a tato léková forma je též vhodná k tlumení algických projevů renální a biliární koliky.

Příbalový leták

Stránka 1 z 5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

DICLOREUM, injekční roztok
(diclofenacum natricum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek DICLOREUM, injekční roztok a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DICLOREUM, injekční roztok užívat
3. Jak se přípravek DICLOREUM, injekční roztok užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek DICLOREUM, injekční roztok uchovávat
6 Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK DICLOREUM, INJEKČNÍ ROZTOK A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Dicloreum, injekční roztok patří mezi přípravky, které se nazývají nesteroidní antirevmatika. Léčivou
látkou přípravku je diklofenak, který tlumí tvorbu látek, jež se podílí na rozvoji zánětu.
Diklofenak snižuje projevy akutního i chronického zánětu, tlumí bolest a snižuje horečku. Úlevy od
bolesti může být dosaženo po jednorázovém podání, protizánětlivý účinek se projeví až po vyšších
dávkách aplikovaných několik dnů. Odstraněním svalové ztuhlosti a otoků kloubů umožňuje zlepšení
subjektivního stavu.

Diklofenak se používá k léčbě bolestivých projevů a otoků způsobených záněty a revmatickými
onemocněními s lokalizací kloubní (jako revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylosující spondylitida,
juvenilní idiopatická artritida) i mimokloubní (zánět šlach, šlachového váčku, kloubního pouzdra), k
léčbě akutního záchvatu dny, bolestivých páteřních syndromů, poúrazových a pooperačních otoků a
zánětů, k léčbě bolesti zubů a bolestivých postižení v oblasti ušní, nosní a krční, při bolestivé
menstruaci a gynekologických zánětech, dále k tlumení bolestivých projevů ledvinové a žlučníkové
koliky.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DICLOREUM,
INJEKČNÍ ROZTOK UŽÍVAT

Neužívejte přípravek
- Jestliže jste přecitlivělý/á na diklofenak, disiřičitan sodný nebo na kteroukoli další složku
přípravku.
- Jestliže se u Vás v minulosti po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních
antirevmatik (léky na bolest a revmatismus) objevila nežádoucí reakce (např. průduškové
astma nebo kopřivka).
Stránka 2 z 5

- Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a vředovou chorobou žaludku nebo krvácením do
zažívacího traktu (dvě nebo více epizod prokázaného výskytu vředu nebo krvácení).
- Pokud se u Vás projevilo krvácení do zažívacího traktu nebo perforace (proděravění) ve
vztahu k předchozí léčbě nesteroidními protizánětlivými léky.
- Při závažném srdečním selhání.
- Jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater.
- Při poruše krvetvorby a zvýšeném sklonu ke krvácení.
- Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dicloreum, injekční roztok je zapotřebí
- Jestliže máte jakékoliv potíže se zažívacím traktem nebo jste v minulosti prodělal(a) vředovou
chorobu žaludku či střev, krvácení nebo perforaci. Riziko krvácení trávicího traktu, vzniku
vředu nebo perforace stoupá se zvyšující se dávkou léčiva a u starších osob.
- Pokud máte narušené funkce jater (včetně jaterní porfyrie).
- Pokud máte narušené funkce srdce a ledvin.
- Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) vysokým krevním tlakem nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu -
léky jako je diklofenak mohou mírně zvýšit riziko srdeční nebo mozkové příhody. Toto riziko
se zvyšuje s vysokými dávkami léčiva a při dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučené
dávkování a dobu léčby.
- Máte-li problémy s hemostázou (zástava krvácení).
- Trpíte-li astmatem, sezónní alergickou rýmou, otoky nosní sliznice (např. nosní polypy),
chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickými infekcemi dýchacího traktu (zejména
ve spojení se symptomy připomínajícími alergickou rýmu).
- Pokud máte reakci na kůži (vyrážka, léze na sliznici nebo jakékoliv jiné známky alergie).

Pokud se Vás jakýkoliv výše uvedený bod týká nebo při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí,
prosím, kontaktujte ihned svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, ujistěte se, prosím, že Váš lékař nebo
lékárník je náležitě informován, než začnete užívat přípravek s obsahem diklofenaku, protože
současné užívání těchto přípravků může vyvolat nežádoucí interakce a nežádoucí účinky:
- Lithium (používané pro léčbu některých psychických onemocnění)
- Digoxin (používaný pro léčbu chronické srdeční nedostatečnosti)
- Diuretika (léky na odvodnění) a léky na snížení vysokého krevního tlaku
- Další nesteroidní protizánětlivé léky a kortikosteroidy (léky s protizánětlivým a
protialergickým účinkem)
- Antikoagulancia a protidestičkové léky (léky proti srážení krve, např. warfarin)
- SSRI (léky proti depresím)
- Antidiabetické léčivé přípravky
- Methotrexát (léčivo užívané k léčbě nádorů, revmatických onemocnění apod.)
- Cyklosporin (léčivo potlačující imunitu)
- Chinolonová chemoterapeutika
- Fenytoin (lék na epilepsii)
- Kolestipol a cholestyramin (léky snižující hladinu tuků v krvi hypolipidemika)
- Silné CYP2C9 inhibitory (např. sulfinpyrazon)

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Neužívejte diklofenak v posledních třech měsících těhotenství. Užívání přípravku v tomto období
může ovlivnit Vaše dítě a může zpozdit porod.
Neužívejte diklofenak, pokud plánujete těhotenství.
Stránka 3 z 5

Neužívejte diklofenak, jestliže kojíte. Účinná látka přechází do mateřského mléka a může ovlivnit
Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud se u Vás v průběhu léčby vyskytnou poruchy vidění, závratě, ospalost nebo jiné poruchy
centrálního nervového systému, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dicloreum, injekční roztok
Tento léčivý přípravek obsahuje disiřičitan sodný, který může způsobit závažné alergické reakce nebo
bronchospasmus (zúžení průdušek).


3. JAK SE PŘÍPRAVEK DICLOREUM, INJEKČNÍ ROZTOK UŽÍVÁ

Obvyklá dávka je 1 injekce denně aplikovaná hluboko intramuskulárně. V závažných případech se
mohou aplikovat 2 injekce denně. Vhodné je po iniciálním podávání injekcí (nejdéle po dobu 2 dnů)
přejít na užívání tablet nebo čípků.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dicloreum, injekční roztok nežádoucí účinky, které se nemusí
vyskytnout u každého.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou zažívací obtíže.
Krvácení trávicího traktu může mít někdy fatální následky, zejména u starších osob.
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce s následující četností výskytu:
Velmi časté (1/10); časté (1/100, <1/10), méně časté (1/1,000, <1/100); vzácné (1/10,000,
<1/1,000); velmi vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné Agranulocytóza, chudokrevnost (včetně
hemolytické a aplastické chudokrevnosti),
thrombocytopénie, leukopénie (změny krevního
obrazu).
Poruchy imunitního systému
Vzácné

Velmi vzácné
Hypersenzitivita, anafylaktické a anafylaktoidní
reakce (včetně nízkého krevního tlaku a šoku).
Angioneurotický edém (včetně otoku tváře).
Psychiatrické poruchy
Velmi vzácné

Dezorientace, deprese, nespavost, noční můry,
podrážděnost, psychické obtíže.
Poruchy nervového systému
Časté
Vzácné
Velmi vzácné


Bolesti hlavy, závratě.
Spavost.
Parestézie (mravenčení), poruchy paměti, křeče,
úzkost, třes, aseptická meningitida, poruchy chuti,
cerebrovaskulární příhoda.
Poruchy oka
Velmi vzácné Poruchy vidění, rozmazané vidění, dvojité vidění.
Poruchy ucha a labyrintu
Stránka 4 z 5

Časté
Velmi vzácné
Závrať.
Tinitus (ušní šelest), poruchy slyšení.
Srdeční poruchy
Velmi vzácné

Zrychlené bušení srdce, bolest na hrudi, srdeční
selhání, infarkt myokardu.
Cévní poruchy
Velmi vzácné Vysoký krevní tlak, zánět cév.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Vzácné
Velmi vzácné
Astma (včetně dušnosti).
Pneumonitida (zánět plicní tkáně).
Gastrointestinální poruchy
Časté

VzácnéVelmi vzácné
Nevolnost, zvracení, průjem, dyspepsie (porucha
trávení), bolesti v břiše, nadýmání, anorexie.
Zánět žaludku, krvácení trávicího traktu, zvracení
s příměsí krve, krvácivý průjem, černá stolice,
vřed v trávicím traktu (s nebo bez krvácení a
perforace).
Zánět tlustého střeva (i ve spojení s krvácením,
zhoršením vředů nebo Crohnovou chorobou),
zácpa, zánět ústní dutiny (včetně vředů), zánět
jazyka, poruchy v oblasti jícnu, diaphragm-like
(příčné) zúžení střev, zánět žlučníku.
Poruchy jater a žlučových cest
Časté
Vzácné
Velmi vzácné
Zvýšené hladiny transamináz (jaterní enzymy).
Zánět jater, žloutenka, poruchy jater.
Prudce probíhající zánět jater, nekróza jater,
selhání jater.
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté
Vzácné
Velmi vzácné

Vyrážka.
Kopřivka.
Puchýřky na kůži, ekzém, zčervenání, multiformní
erytém (kožní onemocnění), Steven-Johnsonův
syndrom, toxická epidermální nekrolýza (Leyellův
syndrom), zánět kůže s odlupováním částeček
kůže, ztráta vlasů, přecitlivělost na světlo, purpura
(tečkovité krvácení do kůže či sliznice), alergická
purpura, svědění.
Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné


Akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v
moči, nefrotický syndrom, intersticiální nefritida
(zánět mezibuněčných ledvinných prostorů),
renální papilární nekróza (odumření tkáně).
Celkové poruchy a poruchy v místě aplikace
Časté

Vzácné
Reakce v místě injekce, bolest v místě injekce,
zatvrdnutí v místě injekce.
Otoky. Nekróza v místě injekce.
Infekce a infestace
Velmi vzácné Absces (dutina obsahující hnis) v místě injekce.

Kromě nežádoucích účinků uvedených v přehledu, byly během používání diklofenaku hlášeny i
následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je: není známo (z
dostupných údajů nelze určit).
Zrychlená srdeční činnost, otoky víček, otoky v oblasti jícnu, generalizovaný edém, streptokoková
nekrotizující fasciitida, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina draslíku v krvi, diabetes
Stránka 5 z 5

mellitus, svalová bolest, neuróza, stav zmatenosti, krátké bezvědomí, snížené množství vylučované
moči, zúžení průdušek, hlasová porucha, angioedém, zánět kůže, cirkulační kolaps.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK DICLOREUM, INJEKČNÍ ROZTOK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dicloreum, injekční roztok obsahuje
Jedna injekce obsahuje:
- Léčivou látku diclofenacum natricum 75 mg ve 3 ml (tj. v 1 injekci).
- Pomocnými látkami jsoupropylenglykol, benzylalkohol, hydroxid sodný, disiřičitan sodný,
voda na injekci.

Jak přípravek Dicloreum, injekční roztok vypadá a co obsahuje toto balení
Injekční roztok je čirý bezbarvý roztok.
Velikost balení: 6 ampulí

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Alfa Wassermann S.p.A., 65020 Alanno (PE), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.12.2012

Recenze

Recenze produktu DICLOREUM 6X3ML/75MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DICLOREUM 6X3ML/75MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze