Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

DICLOFENAC AL 50 100X50MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13420

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 13420
Kód EAN: 4024773009110
Kód SÚKL: 89026
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Diclofenac AL 50 se užívá při akutních (prudkých) zánětech kloubů, včetně záchvatu dny, při chronických (dlouhotrvajících) zánětech kloubů, zejména při tzv. chronické polyartritidě či revmatoidní artritidě (chronické onemocnění postihující více kloubů), při zánětlivých a revmatických onemocněních páteře, jako např. při Bechtěrevově chorobě, při náporech bolestí u degenerativních postižení kloubů a páteře (při tzv. artrózách a spondylartrózách), při revmatických onemocněních měkkých tkání a při bolestivých poúrazových anebo pooperačních otocích nebo zánětech. Diclofenac AL 50 je určen pro dospělé a mladistvé.

Příbalový leták

 

 

sp. zn. sukls200764/2016 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Diclofenac AL 50  

enterosolventní tablety  

diclofenacum natricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v  této příbalové informaci  
1.    Co je přípravek Diclofenac AL 50 a k čemu se používá 
2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL 50 užívat 
3.    Jak se přípravek Diclofenac AL 50 užívá 
4.    Možné nežádoucí účinky 
5.    Jak přípravek Diclofenac AL 50 uchovávat 
6.    Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Diclofenac AL 50 a k čemu se používá 
 

Přípravek Diclofenac AL 50 obsahuje léčivou látku diklofenak sodný (diclofenacum natricum), 
která patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA). Přípravek 
Diclofenac AL 50 ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět (otoky). Neovlivňuje však příčinu zánětu. 
 
Diclofenac AL 50 je určen k léčbě následujících stavů: 

Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza). 

Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního 

revmatismu. 

Záchvat dny. 

Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění. 

Bolest a otok po chirurgickém zákroku. 

Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci. 

Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti. 

 

Uvolnění  léku  a  nástup  účinku přípravku  Diclofenac  AL  50  může  být  pomalejší.  Diclofenac 
AL 50 by proto neměl být užíván při stavech, kdy je zapotřebí rychlého nástupu účinku. 

 

Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Diclofenac AL 50 účinkuje nebo proč byl předepsán právě 
Vám, zeptejte se svého lékaře. 
 
Sledování během léčby přípravkem Diclofenac AL 50 
 
Pokud  máte  srdeční  onemocnění  nebo  existuje  riziko  jeho  vzniku,  bude  Váš  lékař  pravidelně 
hodnotit, zda můžete pokračovat v léčbě přípravkem Diclofenac AL 50. 
 
Pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo krve, budou Vám během léčby odebrány vzorky 
krve.  Tímto  způsobem  budou  sledovány  funkce  jater  (hladina  aminotransferáz)  nebo  ledvin 

 

 

(hladina kreatininu) nebo krevní obraz (hladina červených a bílých krvinek a krevních destiček). 
Výsledky těchto testů umožní Vašemu lékaři rozhodnout, zda je nutné přerušit léčbu přípravkem 
Diclofenac AL 50 nebo zda není nutné upravit dávku. 

 
 

2. Čemu  musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL 50 užívat 

 
Vždy dodržujte všechny pokyny Vašeho lékaře, i když se liší od informací uvedených v této 
příbalové informaci. 

 

Neužívejte přípravek Diclofenac AL 50: 

    Pokud  jste  alergický(á)  (přecitlivělý/á)  na  diklofenak  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

   Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, zánětu 

nebo  horečky  jako  např.  diklofenak  nebo  kyselina  acetylsalicylová,  ibuprofen.  Reakce 
mohou  být  následující:  astma,  akutní  rýma,  kožní  vyrážka,  otok  obličeje.  Jestliže  se 
domníváte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem. 

   Pokud  máte  nebo  jste  v minulosti  opakovaně  měl/a  žaludeční  nebo  dvanáctníkový 

vřed/krvácení. 

    Pokud dojde k perforaci nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici 

nebo černá stolice) nebo jste 

v minulosti     měl(a)     tyto     potíže     v souvislosti   s 

užíváním  nesteroidních antirevmatik. 

   Při selhání jater nebo ledvin. 
   Pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností. 

 Pokud  máte  srdeční  a/nebo  cerebrovaskulární  onemocnění  (onemocnění  mozku 

způsobené  postižením  mozkových  cév),  např.  jste  měl(a)  srdeční  infarkt,  mozkovou 
mrtvici,  drobnou  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  blokádu  (ucpání)  cév  v  srdci  nebo 
mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass. 

   Pokud  máte  nebo  jste  měl(a)  potíže  s  krevním  oběhem  (onemocnění  periferních 

tepen). 

   Pokud máte neobjasněné poruchy krvetvorby. 
   Při cerebrovaskulárním krvácení (krvácení do mozku) nebo jiném aktivním krvácení. 
   V posledních třech měsících těhotenství. 
 

 

Jestliže  se  Vás  týká  kterýkoli  z  výše  uvedených  bodů,  řekněte  to  ošetřujícímu  lékaři  a 
neužívejte přípravek Diclofenac AL 50.
 

 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Diclofenac AL 50 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac AL 50 je zapotřebí v následujících 
případech:
 

 

-  Pokud  máte  onemocnění  srdce  nebo  cév  (nazývané  též  kardiovaskulární  onemocnění, 

včetně  nekontrolovaně  vysokého  krevního  tlaku,  městnavého  srdečního  selhání, 
ischemické  choroby  srdeční  nebo  onemocnění  periferních  tepen),  léčba  přípravkem 
Diclofenac AL 50 se obecně nedoporučuje. 

-  Pokud užíváte Diclofenac AL 50 současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky 

jako  je  kyselina  acetylsalicylová,  kortikosteroidy,  léky  proti  krevní  srážlivosti  (např. 
warfarin)  nebo  léky  na  deprese  (SSRI  -  inhibitory  zpětného  selektivního  vychytávání 
serotoninu) viz odstavec Další léčivé přípravky a Diclofenac AL 50.        

 

 

-  Pokud  máte  astma  nebo  sennou  rýmu  (sezónní  alergickou  rýmu),  nosní  polypy  nebo 

chronické plicní onemocnění. 

 

-  Pokud   jste   někdy   měl(a)   potíže   s trávicím   traktem   jako   jsou   žaludeční   nebo 

dvanáctníkové  vředy,  krvavá  nebo  černá  stolice  (při  opakovaném  vředovém 
onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí). 

 
-  Pokud  jste  v  minulosti  měl(a)  problémy  se  zažíváním  nebo  pálením  žáhy  po 

předchozím užívání nesteroidních protizánětlivých léků proti bolesti nebo zánětu. 

 

-  Pokud  máte  zánět tlustého  střeva  provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo 

zánětlivé  onemocnění  střev  nazývané  Crohnova choroba). 

 

-  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 
 
-  Pokud   jste   dehydratovaný(á)   (odvodnění   organismu)   např.   v důsledku   zvracení, 
 

průjmu, nebo před či po větší operaci. 

 
-   Jestliže Vám otékají dolní končetiny.  

 

-  Pokud  máte  poruchy  krvácivosti  nebo  jiné  potíže  s krví  včetně  vzácné  poruchy  jater 

nazývané jaterní porfyrie. 

 
-  Pokud  trpíte některou poruchou imunitního systému (smíšená choroba pojivové tkáně a 

systémový lupus erytematodes). 

 

 

Léky jako diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. 
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. 
 
V případě, že užíváte Diclofenac AL 50, měli byste informovat vašeho lékaře nebo zubaře před 
tím, než podstoupíte jakoukoli operaci. 
 
Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 
• kouříte 
• máte diabetes (cukrovku) 
•  máte  anginu  pectoris  (srdeční  onemocnění  projevující  se  častou  bolestí  na  hrudi),  krevní 
sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky) 
 
Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší nutnou 
dobu. 
 
Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Diclofenac AL 50 objeví jakékoli známky a 
příznaky srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo 
splývavá řeč, vyhledejte ihned lékaře. 
 
Přípravek Diclofenac AL 50 může překrývat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest 
hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte 
dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Diclofenac AL 50. 
 
Ve velmi vzácných případech může Diclofenac AL 50, tak jako i jiná nesteroidní 
antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. závažnou formu vyrážky. Pokud se 
u Vás objeví vyrážka, informujte ihned lékaře. 
 

 
 

 

 

Další léčivé přípravky a Diclofenac AL 50 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v 
nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 
- Lithium (pro léčby psychických onemocnění) 
-  Inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI),  tj.  léky  užívané  k  léčbě  některých  typů 
depresí 
- Digoxin (pro léčbu onemocnění srdce) 
- Diuretika (močopudné léky), včetně diuretik šetřících draslík 
-  ACE  inhibitory,  beta  blokátory  nebo  antagonisty  angiotensinu  II  (skupiny  léků  pro  léčbu 
vysokého krevního tlaku a srdečního selhání) 
- Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen 
- Kortikosteroidy (protizánětlivé léky) 
- Léky ovlivňující krevní srážlivost, jako např. warfarin nebo kyselina acetylsalicylová 
- Přípravky k léčbě cukrovky kromě inzulínu (tzv. perorální antidiabetika) 
- Metotrexat (lék na léčbu rakoviny nebo chronického zánětu kloubů) 
- Cyklosporin, takrolimus (přípravky užívané po transplantaci orgánů) 
- Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest) 
- Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích) 
- Sulfinpyrazon (lék užívaný při dně) a vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí) 
- Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) 
- Cholestipol/Cholestyramin (léky určené na snižování hladiny cholesterolu) 

 

Starší pacienti 

Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji než u jiných dospělých. Z toho 
důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví 
vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, 
aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
Děti a dospívající 
Diclofenac AL 50 není určen k léčbě dětí a dospívajících. 
 
Diclofenac AL 50 s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 

 

 Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud  jste  nebo  můžete  být  těhotná,  informujte o  tom svého  lékaře  a neužívejte přípravek 
Diclofenac AL 50. 
 

  Diclofenac AL 50 se nesmí používat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak 

jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Diclofenac AL 50 se nesmí užívat v 
průběhu posledních 3 měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného 
dítěte nebo k potížím při porodu. 

 

Kojení 
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. 
Pokud užíváte Diclofenac AL 50, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence 
škodlivý. 

 

 

Před použitím jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Lékař  s  Vámi  probere  možná  rizika  plynoucí  z  užívání  přípravku  Diclofenac  AL  50  během 
těhotenství nebo kojení. 
 
Plodnost 
Diclofenac  AL  50  může   způsobovat  problémy  s početím.  Proto neužívejte tento přípravek, 
pokud to není nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Diclofenac  AL  50  může  v  ojedinělých  případech  způsobit  ospalost,  závratě  a  rozmazané 
vidění.  Pokud  se  u  Vás  tyto  příznaky  projeví,  neřiďte  motorová vozidla,  neobsluhujte  stroje, 
ani  nevykonávejte  jiné  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost  a  koordinaci  pohybů. 
Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže. 

 

Diclofenac AL 50 obsahuje laktosu 

 

Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s  ním,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat. 

 

3.      Jak se přípravek Diclofenac AL 50 užívá 
Vždy užívejte Diclofenac AL 50  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Jaké množství přípravku Diclofenac AL 50 se užívá 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Diclofenac AL 50  
v co nejnižších dávkách potřebných k úlevě od bolesti a neužívat jej déle, než je nutné

.  

Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Diclofenac AL 50 máte užívat. 
Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.

 

 
Dospělí  
Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 až 150 mg denně (2-3 tablety). V lehčích 
případech a při dlouhodobé léčbě je dostatečná dávka 100 mg denně (2 tablety). Celková denní 
dávka by  měla  být rozdělena do 2  až  3 samostatných  dávek.  Nepřekračujte  maximální denní 
dávku 150 mg (3 tablety). 
U  bolesti  při  menstruaci  začněte  léčbu  dávkou  50  až  100  mg  (1-2  tablety)  hned  při  prvních 
příznacích.  Pokračujte  dávkou  50  mg  (1  tableta)  třikrát  denně  po  dobu  několika  dní  podle 
potřeby. Jestliže dávka 150 mg nezajistí úlevu od bolesti během 2 až 3 menstruačních cyklů, 
může  Vám  lékař  doporučit  zvýšení  dávkování  na  200  mg  denně  při  následující  menstruaci. 
Nepřekračujte denní dávku 200 mg (4 tablety). 
 
Jak se Diclofenac AL 50 užívá 
Tablety Diclofenacu AL 50 se polykají celé nerozkousané nejlépe 1 až 2 hodiny před jídlem a 
zapíjejí se dostatečným množstvím vody.

 

 
Jak dlouho se Diclofenac AL 50 užívá 
Dodržujte přesně pokyny lékaře. 
Jestliže užíváte Diclofenac AL 50 déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby 
zkontroloval Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím 
účinkem. 

   

Máte-li jakékoli otázky ohledně délky užívání přípravku Diclofenac AL 50, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diclofenac AL 50, než jste měl(a) 
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), oznamte to ihned svému 

 

 

lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc. 

 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Diclofenac AL 50 
Jestliže  jste  zapomněl/a  užít  přípravek  Diclofenac  AL  50,  vezměte  si  jej  hned,  jakmile  si 
vzpomenete.  Pokud  se  již  blíží  čas  pro  další  dávku,  užijte  další  tabletu  v  obvyklou  dobu. 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Ihned přestaňte Diclofenac AL 50 užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 

  Mírné  křeče  a  bolestivost  břicha  začínající  krátce  po  zahájení  léčby  přípravkem 

Diclofenac  AL  50,  po  kterých  se  následně  objeví  krvácení  z  konečníku  nebo  krvavý 
průjem, a to obvykle během 24 hodin od rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z 
dostupných údajů nelze určit). 

 

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají 
vysoké denní dávky (150 mg) po dlouhou dobu 
 

Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi ( známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční 

slabost. 
 

Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání). 

 

Tyto vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 
10 000 

  Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie). 
  Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolesti v krku (známky agranulocytózy). 
  Potíže  s  dýcháním  nebo  polykáním,  kožní  vyrážka,  svědění,  kopřivka,  závratě  (známky 

přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce). 

  Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému). 
  Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch). 
  Poruchy paměti. 
  Křeče. 
  Úzkost. 
  Ztuhnutí  šíje,  horečka,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  bolest  hlavy  (příznaky  aseptické 

meningitidy). 

  Náhlá a silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s 

mluvením, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody). 

  Porucha sluchu. 
  Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze). 
  Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (možné příznaky zánětu 

cév). 

  Náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (známky astmatu nebo zánětu 

plic, pokud je horečka). 

  Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu). 

 

 

  Krvavý průjem. 
  Černá stolice (melena). 
  Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu). 
  Průjem, bolest břicha, horečka, nevolnost, zvracení (známky zánětu střev (kolitida) včetně 

hemoragické kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby). 

  Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky). 
  Žloutnutí  kůže  nebo  očního  bělma,  nevolnost,  ztráta  chuti  k  jídlu,  tmavá  moč  (příznaky 

zánětu jater/selhání jater). 

  Příznaky  podobné chřipce, únava,  bolest svalů,  zvýšená  hladina jaterních  enzymů  v  krvi 

(známky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater). 

  Puchýře (známky bulózní dermatitidy). 
  Červená nebo purpurová pokožka (možná známka zánětu cév), kožní vyrážka s puchýři, 

puchýře  na  rtech,  v  okolí  očí,  v  ústech,  kožní  zánět  s  odlupováním  pokožky  (známky 
multiformního  erytému  nebo  v  případě  horečky  Stevens-Johnsonova  syndromu  nebo 
toxické epidermální nekrolýzy). 

  Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy). 
  Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivmí reakce). 
  Purpurové  skvrny  na  pokožce  (známky  purpury  nebo  Henoch-Schoenleinovy  purpury  v 

případě alergie). 

  Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin). 
  Nadměrné množství bílkoviny v moči (proteinurie). 
  Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu). 
  Větší nebo menší objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersticiální 

nefritidy). 

  Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy). 
  Generalizovaný otok (edém). 

 

Časté  nežádoucí  účinky:  (mohou  se  vyskytnout  u  méně  než  1  z  10,  ale  více  než  1  ze  100 
pacientů) 
Bolest  hlavy,  závratě,  nevolnost,  zvracení,  průjem,  špatné  zažívání,  bolest  břicha,  nadýmání, 
ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot aminotransferáz), kožní vyrážka. 
 
Vzácné nežádoucí účinky: (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 1 000, ale více   
než 1 z 10 000 pacientů) 
Ospalost, bolesti žaludku, poruchy funkce jater, svědivá vyrážka (kopřivka). 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky: (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 pacientů) 
Nízká  hladina  červených  krvinek  (anémie),  nízká  hladina  bílých  krvinek  (leukopenie), 
dezorientace, deprese,  potíže  se spaním,  noční  můry,  podrážděnost,  mravenčení nebo snížená 
citlivost  rukou  nebo  nohou,  třes,  poruchy  chuti,  porucha  zraku  (rozmazané  vidění,  dvojité 
vidění),  zvonění  v  uších  (tinnitus),  zácpa,  vřídky  v  ústech,  oteklý,  zarudlý  a  bolestivý  jazyk, 
vřed v jícnu, křeče v horní části břicha, zejména po jídle, bušení srdce, bolest na hrudi, svědící, 
zarudlá  a  pálící  pokožka  (ekzém),  zarudnutí  kůže  (erytém),  vypadání  vlasů,  svědění,  krev  v 
moči. 
 
Léky jako diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. 
 
 
Pokud užíváte Diclofenac AL 50 déle než několik týdnů, podrobte se pravidelným kontrolám u 
lékaře, abyste netrpěl(a) nerozpoznanými nežádoucími účinky. 

 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedený kontakt: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5.        Jak přípravek Diclofenac AL 50 uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého  lékárníka,  jak  máte  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají 
chránit životní prostředí. 

 

6.      Obsah balení a další informace 
Co přípravek Diclofenac AL 50 obsahuje 
 
Léčivá látka je diclofenacum natricum 50 mg v jedné enterosolventní tabletě. 

 

Pomocnými látkami  jsou: 
Mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktózy,  makrogol  400,  makrogol  6000,  magnesium- 
stearát,  kukuřičný  škrob,  hypromelosa,  povidon  K30,  disperze  methakrylátového  kopolymeru 
L 30%, koloidní bezvodý oxid křemičitý, acetyltriethyl-citrát, mastek, oxid titaničitý, žlutý oxid 
železitý, červený oxid železitý 

 

Jak přípravek Diclofenac AL 50   vypadá a co obsahuje toto balení 
Diclofenac AL 50 jsou kulaté oranžově hnědé bikonvexní potahované enterosolventní tablety. 

 

Velikost balení: 
20, 30, 50 a 100 enterosolventních tablet 

  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
ALIUD PHARMA GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 19 
D-89150 Laichingen 
Německo 

 

Výrobce: 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 

 

 

Bad Vilbel 
61118 Německo 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
26.9.2016 
 

Recenze

Recenze produktu DICLOFENAC AL 50 100X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DICLOFENAC AL 50 100X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám