Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

DIACORDIN 90 RETARD 30X90MG Tabl. s prodl. uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17959

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17959
Kód EAN: 8594739018297
Kód SÚKL: 94314
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá - Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let pro předcházení srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. - Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let při léčbě vysokého krevního tlaku nezapříčiněného jiným onemocněním - samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls152758/2008
a příloha k sp.zn.: sukls257729/2011


Příbalová informace informace pro uživatele
DIACORDIN 90 RETARD
tablety s prodlouženým uvolňováním
(diltiazemi hydrochloridum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci
.
Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 90 retard užívat
3. Jak se přípravek Diacordin 90 retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Diacordin 90 retard uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá
Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let věku pro
předcházení srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou,
křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je
doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při
rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky.
Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let věku při léčbě
vysokého krevního tlaku nezapříčiněného jiným onemocněním samostatně nebo
v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 90 retard užívat

Neužívejte přípravek Diacordin 90 retard

Pokud jste přecitlivělí na diltiazem (léčivá látka přípravku Diacordin 90 retard), nebo
na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
2/5
Pokud máte těžké zpomalení srdeční činnosti (pod 40 úderů za minutu)
Pokud trpíte jakýmkoliv srdečním onemocněním spojeným s poruchami rytmu (tzv.
arytmie), které nemáte léčeno zavedeným kardiostimulátorem
Při srdečním selhání (stav, kdy srdce není schopno dostatečně pumpovat krev)
V těhotenství nebo při kojení
Pokud je Vám současně podávám přípravek Verapamil a Dantrolen ve formě infuze


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diacordin 90

Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání tohoto přípravku v případě že:
- Trpíte sníženou funkcí levé komory srdeční, bradykardií nebo AV blokem prvního stupně.
- Chystáte se podstoupit celkovou anestezii, v tomto případě informujte ošetřujícího lékaře
případně anesteziologa, že užíváte přípravek Diacordin.
- Trpíte nedostatečností ledvin či jater.


Další léčivé přípravky a přípravek Diacordin 90

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léky mohou ovlivnit účinnost
přípravku Diacordin 90, a ten stejně tak může ovlivnit účinnost jiných léků, proto informujte
svého lékaře, pokud užíváte následující přípravky.
Současné užívání s těmito přípravky vyžaduje opatrnost:
- Lithium (léky především k léčbě psychiatrických poruch)
- Deriváty dusičnanů
- Alfa antagonisté
- Amiodarone a digoxin ( léky k léčbě poruch srdeční činnosti)
- blokátory (léky používané k léčbě anginy pectoris)
- Ostatní antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu)
- Karbamazepin (léky k léčbě epilepsie)
- Rifampicin (antibiotika)
- Teofylin (léky k léčbě dušnosti)
- Cyklosporin (léky k potlačení obranné reakce organismu, zejm. po transplantacích)
- Antagonisté H2 receptoru (cimetidine, ranitidine) (léky k léčbě vředu žaludku a
dvanácterníku)


Přípravek Diacordin 90 s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety se užívají současně s jídlem, nebo před jídlem, polykají se celé a zapíjí se
dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Není doporučeno užívat diltiazem v průběhu těhotenství.

3/5
Diltiazem je v nízkých koncentracích vylučován do mateřského mléka. Proto by jste neměla
kojit v průběhu užívání tohoto přípravku.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou
pozornost a rychlé rozhodování.
Na základě zjištěných nežádoucích reakcí, např. závratě a nevolnost, může být Vaše
schopnost řídit a obsluhovat stroje změněna.


Přípravek Diacordin 90 obsahuje laktózu

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte intolerancí
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Diacordin 90 užívá

Vždy užívejte používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená počáteční dávka je obvykle 1 tableta 2 x denně, při nedostatečném účinku se
dávka zvyšuje na 2 tablety 2 x denně. Nejvyšší denní dávka pro dospělé a mladistvé od 15 let
jsou 4 tablety přípravku Diacordin 90 retard.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Diacordin 90 než jste měl(a)

Příznaky předávkování jsou totožné s příznaky uvedenými v bodě 4 Možné nežádoucí
účinky. Pokud jste požil/a větší množství tablet obraťte se na svého lékaře či nemocnici.

V případě, že máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diacordin 90

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Další tabletu
užijte v obvyklou dobu.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Diacordin 90

Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,
nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.4/5
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se vyskytne masivní tvorba červených skvrn na kůži, celková horkost, červenání
v obličeji, otoky, pocit tísně na hrudníku obtíže s dechem, pocity na mdloby apod.,
přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Při užívání léčivé látky diltiazem (účinná látka přípravku Diacordin 90 retard) se mohou
vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Velmi často (možnost výskytu u více než 1 pacienta z 10): periferní edém
Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100): bolesti hlavy, závratě, AV blok 1., 2.
a 3. stupně, blokáda Tatarova raménka, palpitace, návaly horka, zácpa, dyspepsie,
gastrická bolest, nevolnost, erytém.
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1 000): změny nálad včetně deprese,
bradykardie, ortostatická hypotenze, zvracení, průjem, zvýšené hodnoty jaterních
enzymů.
Vzácně (možnost výskytu u více než 1 pacienta z 10 000 a sočasně méně než u 1
pacienta z 1 000): sucho v ústech
Neznámé (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit): trombocytopenie,
sinoatriální blok, srdeční selhání, vaskulitida, hyperplazie zubní dásně, hepatitida,
fotosenzitivita, angioneurotický edém, vyrážka, erythema multiforme, pocení,
exfoliativní dermatitida, akutní pustulózní exantém, deskvamační erytém,
gynekomastie.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Diacordin 90 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za
uvedeným EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Diacordin 90 obsahuje
- Léčivou látkou je Diltiazem hydrochloride 90 mg v 1 tabletě s prodlouženým
uvolňováním.
5/5
- Dalšími pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, upravený montánní vosk,
magnesium-stearát, methylovaný oxid křemičitý, hypromelóza 2910/15, makrogol 6000,
polysorbát 80, žlutý oxid železitý, mastek, simetikonová emulze SE 4.


Jak přípravek Diacordin 90 vypadá a co obsahuje toto balení

Diacordin 90 jsou žlutohnědé potahované tablety.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k. s., Praha, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
15.2. 2012Recenze

Recenze produktu DIACORDIN 90 RETARD 30X90MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu DIACORDIN 90 RETARD 30X90MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám