Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

DIACORDIN 240 SR 30X240MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17963

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17963
Kód EAN: 8594739018204
Kód SÚKL: 58752
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
- Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. - Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě vysokého krevního tlaku.

Příbalový leták

 

1/6

 

sp.zn.sukls198608/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Diacordin 240 SR 

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 

diltiazemi hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  i  v případě  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Diacordin 240 SR a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 240 SR užívat 

3.  Jak se přípravek Diacordin 240 SR užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Diacordin 240 SR uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Diacordin 240 SR a k čemu se používá 

 
Přípravek  Diacordin  240  SR  se  používá  u  dospělých  pacientů  k  léčbě  srdečních  záchvatů  (angina 
pectoris)  projevujících  se  náhlou  svíravou,  křečovitou  nebo  palčivou  bolestí  na  prsou,  která  často 
vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné 
námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. 
Přípravek Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě vysokého krevního tlaku, a to samostatně 
nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 240 SR užívat 

 
Neužívejte přípravek Diacordin 240 SR 

  jestliže jste alergický(á) na diltiazem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6); 

  pokud máte výrazné zpomalení srdeční činnosti (pod 40 úderů za minutu); 

 

2/6

 

  pokud  máte  onemocnění  srdce  spojené  s některými  poruchami  srdečního  rytmu  (tzv.  arytmie), 

které nemáte léčeno zavedeným kardiostimulátorem; 

  při srdečním selhání (stav, kdy srdce není schopno dostatečně pumpovat krev); 
  pokud jste těhotná nebo kojíte; 
  pokud je Vám současně podáván přípravek obsahující dantrolen ve formě infuze; 
  pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Diacordin  240 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí pokud: 

  máte sníženou funkci levé komory srdeční; 
  trpíte zpomalenou srdeční činností; 
  trpíte některými poruchami srdečního rytmu (AV blok prvního stupně); 
  se  chystáte  podstoupit  celkovou  anestezii.  V  tomto  případě  informujte  ošetřujícího  lékaře, 

případně anesteziologa, že užíváte přípravek Diacordin 240; 

  trpíte nedostatečností ledvin či jater; 
  trpíte cukrovkou; 
  trpíte zácpou. 

Užívání  blokátorů  vápníkových  kanálů,  mezi  které  patří  také  diltiazem,  může  být  spojováno 
se změnami nálad, včetně deprese (viz bod 4). 

 
Děti a dospívající mladší 18 let 
Bezpečnost  a  účinnost  použití  tohoto  přípravku  u  dětí  a  dospívajících  nebyla  stanovena,  a proto 
se nedoporučuje podávat Diacordin 240 SR dětem a dospívajícím do 18 let. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Diacordin 240 SR 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léky mohou ovlivnit účinnost přípravku Diacordin 
240 SR, a ten stejně tak může ovlivnit účinnost jiných léků. Proto informujte svého lékaře zejména, 
pokud užíváte následující přípravky: 

  lithium (lék především k léčbě psychiatrických poruch); 
  nitráty (užívané k léčbě anginy pectoris); 
  alfa-antagonisté (léky na léčbu vysokého krevního tlaku a zvětšené prostaty); 
  amiodaron a digoxin (léky k léčbě poruch srdeční činnosti); 
  beta-blokátory (léky používané k léčbě anginy pectoris a vysokého krevního tlaku); 
  ostatní antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu); 
  karbamazepin, fenytoin (léky k léčbě epilepsie); 
  rifampicin (antibiotikum); 
  theofylin (léky k léčbě dušnosti); 
  cyklosporin (lék k potlačení obranné reakce organismu, zejm. po transplantacích); 
  antagonisté H2-receptorů (cimetidin, ranitidin), (léky k léčbě vředu žaludku a dvanácterníku); 
  benzodiazepiny (midazolam, triazolam), (léky proti úzkosti, léky na spaní); 
  methylprednisolon (používaný k léčbě zánětů a alergických reakcí); 

 

3/6

 

  léky snižující hladinu cholesterolu v krvi (např. simvastatin); 
  dantrolen  v infuzi  (lék  k léčbě  maligní  hypertermie,  což  je  život  ohrožující  stav  projevující 

se především vysokou horečkou); 

  ivabradin (lék k léčbě anginy pectoris); 
  acetylsalicyláty (léky k léčbě zánětu, bolesti a horečky); 
  rentgen-kontrastní látky. 

 

Přípravek Diacordin 240 SR s jídlem, pitím a alkoholem 
Grapefruitová  šťáva  může  zvyšovat  účinnost  Diacordinu  240  SR,  a  proto  se  nemá  současně  užívat 
s tímto přípravkem. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Diacordin 240 SR se nesmí užívat během těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento  přípravek  může  zejména  na  počátku  léčby  nepříznivě  ovlivnit  činnosti  vyžadující  zvýšenou 
pozornost a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). 
Na základě zjištěných nežádoucích reakcí, např. závratě a nevolnost, může být Vaše schopnost řídit 
a obsluhovat stroje změněna. 

 
Přípravek Diacordin 240 SR obsahuje sacharosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 

 

3. 

Jak se přípravek Diacordin 240 SR užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Obvykle se užívá 1 tobolka (240 mg) jednou denně. 
Pokud jste starší, máte sníženou funkci ledvin a/nebo jater nebo užíváte jiné léky snižující krevní tlak, 
může  Vám  Váš  lékař  předepsat  nižší  dávku  přípravku  Diacordin  nebo  upravit  dávkování  ostatních 
léků na snížení krevního tlaku. 
Tobolky  se  užívají  před  jídlem  nebo  spolu  s jídlem,  polykají  se  celé  a  zapijí  se  dostatečným 
množstvím tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diacordin 240 SR, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diacordin 240 SR 
Jestliže  zapomenete  užít  přípravek  Diacordin  240  SR,  užijte  obvyklou  dávku  hned,  jakmile 
si vzpomenete.  Následující  dávku  užijte  v obvyklém  čase.  V případě,  že  se  blíží  čas  užití  další 

 

4/6

 

předepsané  dávky,  opomenutou  dávku  vynechejte  a  užijte  až  následující  běžnou  dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Diacordin 240 SR 
Bez  porady  s Vašim  lékařem  nepřerušujte  doporučenou  dobu  užívání  přípravku  Diacordin  240  SR, 
i když se budete cítit lépe. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky,  může  mít i přípravek Diacordin 240 SR  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 

Pokud  u  Vás  dojde  k  jakékoli  z  následujících  závažných  reakcí,  ihned  přestaňte  přípravek 
Diacordin 240 SR užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc: 

  potíže s dýcháním, s nebo bez otoku ve tváři, na rtech, jazyku a/nebo v hrdle; 
  otoky ve tváři, na rtech, jazyku a/nebo v hrdle, které mohou způsobit potíže s polykáním; 
  intenzivní svědění pokožky (s projevy jako u kopřivky); 
  masivní  tvorba  červených  skvrn  na  kůži,  celková  horkost,  pocit  tísně  na  hrudníku,  obtíže 

s dechem, pocity na omdlení; 

  bolesti kloubů a nebo oční infekce, odlupování kůže nebo četné malé puchýřky tvořící rozsáhlé 

oblasti, které mohou být doprovázené horečkou. 

 
Při  užívání  léčivé  látky  diltiazem  (účinná  látka  přípravku  Diacordin  240  SR)  se  mohou  vyskytnout 
následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu): 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí):  

  otoky dolních končetin. 

 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí): 

  bolesti hlavy, závratě; 
  poruchy srdečního rytmu (AV blok); 
  pocit bušení srdce (palpitace);  
  návaly horka; 
  zácpa, zažívací problémy (dyspepsie), bolest žaludku, nevolnost; 
  zarudnutí pokožky (erytém); 
  malátnost; 

  zvýšená hodnota enzymu kreatinin fosfokinázy v krvi. 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí): 

  nervozita, nespavost; 

 

5/6

 

  pomalý srdeční rytmus; 
  nízký krevní tlak při vstávání, který způsobuje točení hlavy, slabost (ortostatická hypotenze);  
  zvracení, průjem;  
  zvýšené hodnoty jaterních enzymů; 
  celková slabost, únava. 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí):  

  sucho v ústech;  
  kopřivka. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí): 

  srdeční selhání s otokem plic. 

 
Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):  

  snížený počet krevních destiček (trombocytopenie);  
  zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie);  
  změny nálad včetně deprese;  
  problémy  s pohyby,  např.  snížená  nebo  naopak  zvýšená  (mimovolní)  pohyblivost,  svalová 

ztuhlost, tiky apod.; 

  poruchy srdečního rytmu (sinoatriální blok); 
  srdeční selhání, srdeční zástava;  
  zánět cév často doprovázený vyrážkou (vaskulitida); 
  zbytnění zubní dásně;  
  zánět jater projevující se zežloutnutím kůže a očí (hepatitida); 
  zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita);  
  zvětšení prsní žlázy u mužů (gynekomastie). 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 

 

5. 

Jak přípravek Diacordin 240 SR uchovávat 

 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 

 

6/6

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Diacordin 240 SR obsahuje 
Léčivou  látkou  je  diltiazemi  hydrochloridum  240  mg.  Jedna  tvrdá  tobolka  s  prodlouženým 
uvolňováním obsahuje diltiazemi hydrochloridum 240 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou  zrněný  cukr,  povidon,  sacharosa,  ethylcelulosa,  mastek,  disperze 
ethylcelulosy 30%, dibutyl-sebakát, oxid titaničitý, želatina, žlutý oxid železitý. 

 
Jak přípravek Diacordin 240 SR vypadá a co obsahuje toto balení 
Želatinové  tobolky  se  žlutou  vrchní  částí  a  bílou  spodní  částí,  obsahující  bílý  nebo  téměř  bílý 
mikrogranulát. 
Velikost balení: 30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 4. 2017
 
 

Recenze

Recenze produktu DIACORDIN 240 SR 30X240MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DIACORDIN 240 SR 30X240MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám