Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

DIACORDIN 240 SR 30X240MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17963

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17963
Kód EAN: 8594739018204
Kód SÚKL: 58752
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
- Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. - Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě vysokého krevního tlaku.

Příbalový leták


Příbalová informace: informace pro uživatele
DIACORDIN 240 SR
(Diltiazemi hydrochloridum)
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Diacordin 240 SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diacordin 240 SR užívat
3. Jak se Diacordin 240 SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Diacordin 240 SR uchovávat
6. Další informace.
1. Co je přípravek DIACORDIN 240 SR a k čemu se používá?
Hlavní účinek diltiazem hydrochloridu (účinné látky přípravku Diacordin 240) spočívá v rozšíření tepen zásobujících srdeční sval, což má za následek lepší zásobení srdce kyslíkem a zpomalení srdeční akce. Diltiazem hydrochlorid rovněž snižuje krevní tlak.
Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky.
Diacordin 240 SR se používá u dospělých k léčbě vysokého krevního tlaku.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIACORDIN 240 SR užívat?
Neužívejte přípravek DIACORDIN 240 SR:
Pokud jste přecitlivělí na diltiazem (léčivá látka přípravku Diacordin 240 SR), nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku Diacordin 240 SR.
Pokud máte příliš nízký krevní tlak (horní hodnota tlaku nižší nežli 90).
Pokud trpíte jakýmkoliv srdečním onemocněním spojeným s poruchami rytmu (tzv. arytmie), které nemáte léčeno zavedeným kardiostimulátorem.
Při komplikovaném srdečním infarktu.
Při srdečním selhání (stav, kdy srdce není schopno dostatečně pumpovat krev).
V těhotenství nebo při kojení.
- Přípravek by neměly užívat děti do 18 let věku, neboť s užíváním přípravku u dětí nejsou zkušenosti.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DIACORDIN 240 SR je zapotřebí:
Pokud trpíte nedostatečnou funkcí jater nebo ledvin, budete muset během léčby v pravidelných intervalech podstoupit laboratorní vyšetření funkcí ledvin a jater.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Diacordin 240 SR.
Diacordin 240 SR může ovlivnit účinek
některých léků na poruchy srdeční činnosti (léky obsahující diisopyramid, prokainamid, chinidin, digoxin)
některých leků na vysoký krevní tlak, protože může dojít k nebezpečnému poklesu krevního tlaku,
některých léků určených k léčbě vředů žaludku a dvanácterníku (léky obsahující cimetidin a ranitidin),
některých léků používaných při angině pectoris,
některých léků používaných při zvýšené hladině krevních tuků (lovastatin, sivmastatin, atrovastatin)
Užívání přípravku DIACORDIN 240 SR s jídlem a pitím:
Přípravek se může užívat nezávisle na jídle a pití.
Tobolky polykejte celé, zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se nesmí podávat během těhotenství a kojení.
Pokud je nezbytné podat přípravek kojící matce, je nutné kojence před zahájením léčby převést na náhradní výživu.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek může ovlivnit Vaši pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).
Tuto činnost byste měli vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku DIACORDIN 240 SR:
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, domluvte se se svým ošetřujícím lékařem dříve než začnete užívat tento přípravek.
3. Jak se přípravek DIACORDIN 240 SR užívá?
Vždy užívejte přípravek Diacordin 240 SR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Přesné dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Dávkování se přizpůsobuje individuálně každému nemocnému. Obvykle se užívá 1 tobolka (240 mg) jednou denně.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku DIACORDIN 240 SR je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku DIACORDIN 240 SR, než jste měl(a):
Neužívejte víc tablet, než kolik Vám předepsal lékař.
Známky předávkování jsou zpomalení srdeční akce, pokles krevního tlaku provázený mdlobami, srdeční selhání, často doprovázené pocitem dušnosti.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DIACORDIN 240 SR:
Jestliže zapomenete užít přípravek, užijte obvyklou dávku hned jakmile si vzpomenete, následující dávku užijte v obvyklém čase. V případě, že se blíží čas užití další předepsané dávky, opomenutou dávku vynechejte a užijte až následující běžnou dávku (danou dávku nezvyšujte!). Nikdy neužívejte dvojitou dávku!
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DIACORDIN 240 SR:
Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe
4. Možné nežádoucí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Diacordin 240 SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání léčivé látky diltiazem (léčivá látka přípravku Diacordin 240 SR) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100): bolesti hlavy, závratě, pocity na zvracení, zácpa, průjem, sucho v ústech, kožní vyrážky, otoky kotníků nebo nohou, zvýšení jaterních testů.
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000): nespavost, slabost, únava.
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): zpomalení srdeční činnosti pod 50 úderů za minutu, poruchy srdečního rytmu až zástava srdce, srdeční selhání, zvětšení dásní (po vysazení léku obvykle odezní), mapovité červené skvrny na kůži.
Během léčby musíte být pod pravidelným lékařským dohledem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek DIACORDIN 240 SR uchovávat:
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
6. Další informace:
Co přípravek obsahuje:
Léčivou látkou je: Diltiazemi hydrochloridum 240 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním.
Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr, povidon, sacharosa, ethylcelulosa, mastek, disperze ethylcelulosy 30%, dibutyl-sebakát, oxid titaničitý, želatina, žlutý oxid železitý
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení:
Želatinové tobolky se žlutou vrchní částí a bílou spodní částí, obsahující bílý nebo téměř bílý mikrogranulát.
Velikost balení: 30 tobolek s prodlouženým uvolňováním
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
2.6.2009

Recenze

Recenze produktu DIACORDIN 240 SR 30X240MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DIACORDIN 240 SR 30X240MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám