Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Kód výrobku: 68477
Kód EAN:
Kód SÚKL: 57109
Držitel rozhodnutí: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Přípravek Dexoket injekce se používá k symptomatické léčbě akutní bolesti střední až silné intenzity, např. při pooperační bolesti, ledvinové kolice nebo bolesti v kříži, jestliže užití tablet není vhodné.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls228083/2010
a příloha k sp.zn. sukls32506/2011, sukls88926/2012
Příbalová informace: Informace pro uživatele
DEXOKET injekce
Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infúzního roztoku
(dexketoprofenum trometamoli)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Dexoket injekce a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dexoket injekce užívat
3. Jak se přípravek Dexoket injekce užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Dexoket injekce uchovávat
6. Další informace
1. CO JE DEXOKET INJEKCE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Dexoket injekce je analgeticky a protizánětlivě působící lék ze skupiny tzv. nesteroidních
antirevmatik (NSA).
Přípravek Dexoket injekce se používá k léčbě akutní bolesti střední až silné intenzity, např. při
pooperační bolesti, ledvinové kolice (silná bolest ledvin) nebo bolesti v kříži, jestliže užití tablet není
vhodné.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEXOKET INJEKCE
UŽÍVAT
Neužívejte Dexoket injekce a informujte svého lékaře v těchto případech:
- jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na dexketoprofen trometamol nebo na kteroukoli další složku
přípravku Dexoket (viz bod 6);
- jste-li alergický/á na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika;
- jestliže kyselina acetylsalicylová nebo jiná nesteroidní antirevmatika u Vás vyvolávají astmatické
záchvaty, akutní alergickou rýmu (krátkodobý zánět nosní sliznice), nosní polypy (výběžky v nose
způsobené alergií), kopřivku (kožní vyrážka), angioedém (otok obličeje, očí, rtů nebo jazyka nebo
dýchací potíže) nebo dušnost na hrudi;
- máte-li nebo jste v minulosti měl/a peptický vřed;
- máte-li nebo jste v minulosti prodělal/a krvácení do žaludku nebo střev ve vztahu k předchozí léčbě
nesteroidními antirevmatiky (NSA);
- máte-li chronické zažívací obtíže (např. trávicí potíže, pálení žáhy) nebo střevní onemocnění s
chronickým zánětem (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida);
- máte-li závažné srdeční selhání, středně závažné až závažné onemocnění ledvin nebo závažné
onemocnění jater;
- při poruchách krvácivosti nebo při poruchách krevní srážlivosti;
2/8
- trpíte-li nebo jste trpěl/a astmatem;
- jste v třetím trimestru těhotenství nebo kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dexoket injekce a informovat Vašeho lékaře je zapotřebí:
- pokud jste někdy trpěl/a chronickým zánětem střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida);
- trpíte-li nebo jste trpěl/a jiným onemocněním žaludku nebo střev.
- užíváte-li současně léky, které zvyšují riziko tvorby peptických vředů nebo krvácení, např.
perorálně podávané steroidy, některé léky proti depresi (typu SSRI, tj. selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu), léky zabraňující tvorbě krevních sraženin jako kyselina acetylsalicylová
nebo antikoagulancia, např. warfarin. V takových případech se před použitím přípravku Dexoket
injekce poraďte se svým lékařem: může po Vás vyžadovat, abyste užíval/a další lék chránící žaludek
(např. misoprostol nebo lék blokující tvorbu žaludeční kyseliny);
- máte-li onemocnění srdce, prodělal/a jste cévní mozkovou příhodu nebo si myslíte, že byste ,ohl/a
být ohrožen/a takovými onemocněními (např. jestliže máte vysoký krevní tlak, cukrovku, zvýšený
cholesterol v krvi nebo kouříte), měl/a byste se o léčbě poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léky jako Dexoket injekce mohou být spojovány s mírným zvýšením rizika srdečního infarktu
(infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody. S vyššími dávami nebo dlouhotrvající léčbou je
riziko větší. Nepřekračujte doporučenou dávku nebo délku léčby;
- patříte-li mezi starší pacienty, je u Vás pravděpodobnější výskyt nežádoucích účinků (viz bod 4).
Jestliže se nějaké nežádoucí účinky objeví, okamžitě kontaktujte lékaře;
- trpíte-li nebo jste někdy trpěl/a alergiemi;
- trpíte-li onemocněním jater, ledvin nebo srdce (hypertenze a/nebo selhání srdce) či zadržováním
tekutin v těle nebo jste v minulosti těmito problémy trpěl/a ;
- užíváte-li močopudné léky (diuretika) nebo jste-li dehydratovaní a máte-li snížený objem krve v
důsledku nadměrné ztráty tekutin (např. z nadměrného močení, průjmu nebo zvracení);
- jste-li žena s problémy týkajícími se plodnosti (Dexoket injekce může zhoršit Vaši plodnost, proto
byste přípravek neměla užívat, jestliže plánujete otěhotnět nebo si děláte testy plodnosti);
- jste-li v prvním nebo druhém trimestru těhotenství;
- trpíte-li poruchami krvetvorby;
- máte-li systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně (porucha
imunitního systému postihující pojivovou tkáň);
- pokud je Vám méně než 18 let
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky nesmějí být
užívány dohromady a u některých je třeba upravit dávku, než je užijete současně. Vždy informujte
svého lékaře, zubního lékaře nebo lékárníka, pokud současně s přípravkem Dexoket užíváte nebo je
Vám aplikován některý z následujících léků :
Nevhodné kombinace:
- kyselina acetylsalycilová, kortikosteroidy nebo jiné protizánětlivé léky
- warfarin, heparin nebo jiné léky užívané k prevenci vzniku krevních sraženin
- lithium (používané k léčbě některých psychických onemocnění)
- methotrexát (lék proti rakovině a revmatoidní artritidě)
- hydantoiny a phenytoin (léky k léčbě epilepsie)
- sulfamethoxazol (lék proti bakteriálním infekcím)
Kombinace vyžadující opatrnost:
- diuretika (močopudné léky), ACE inhibitory, beta blokátory a antagonisté angiotensinu II (léky na
snížení krevního tlaku a léky na onemocnění srdce).
- pentoxifylin a oxpentifylin (léky užívané k léčbě chronické žilní nedostatečnosti).
3/8
- zidovudin (lék k léčbě virových infekcí)
- aminoglykosidová antibiotika (léky k léčbě bakteriálních infekcí)
- chlorpropamid a glibenklamid (léky k léčbě cukrovky).
Současné užívání je třeba pečlivě zvážit:
- chinolonová antibiotika (např. ciprofloxacin, levofloxacin) používaná k léčbě bakteriálních infekcí
- cyklosporin a takrolimus (léky užívané k léčbě onemocnění imunitního systému a proti odhojení
transplantátu)
- streptokináza a jiná trombolytika nebo fibrinolytika (tj. léky k rozpouštění krevních sraženin)
- probenecid (lék k léčbě dny)
- digoxin (lék k léčbě chronického srdečního selhání)
- mifepriston (přípravek na ukončení těhotenství)
- antidepresiva (SSRI, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)
- antiagregancia, léky užívané k omezení shlukování krevních destiček a tvorby krevních sraženin.
Jestliže máte pochybnosti o užívání dalších léků společně s přípravkem Dexoket, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Děti a dospívající
Neužívejte přípravek Dexoket, pokud je Vám méně než 18 let.
Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Dexoket v těhotenství a v období kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék:
Oznamte lékaři, jestliže jste těhotná nebo chcete otěhotnět, protože přípravek Dexoket by v
těchto případech nemusel být pro Vás vhodný.
Jestliže kojíte, nesmíte přípravek Dexoket užívat. Poraďte se se svým lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Dexoket může mírně ovlivňovat schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje, protože může
vyvolat nežádoucí účinky jako je závrať nebo ospalost. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví,
neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje, dokud příznaky neodezní. Poraďte se svým lékařem.
Důležité informace o některých složkách přípravku Dexoket injekce
Každá ampule přípravku Dexoket injekce obsahuje 200 mg etanolu, v jedné dávce je tedy stejné
množství jako v 5 ml piva nebo 2,08 ml vína, což je škodlivé pro pacienty trpící alkoholismem.
Obsah alkoholu je nutno vzít v úvahu také u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových
skupin, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo epilepsií.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, takže je v podstatě
bez sodíku.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DEXOKET INJEKCE UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Dexoket přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/a, poraďte
se se svým lékařem.
Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku přípravku Dexoket injekce potřebujete v závislosti na typu,
vážnosti a délce trvání Vašich příznaků.
Doporučená dávka je obvykle 1 ampule (50 mg) přípravku Dexoket injekce každých 812 hodin. V
případě potřeby může být podání opakováno po šesti hodinách. V žádném případě nepřekračujte
celkovou denní dávku 150 mg (3 ampule přípravku Dexoket injekce).
Přípravek Dexoket injekce užívejte jen v době akutní fáze obtíží (ne déle než dva dny). Jakmile je to
možné, přejděte na perorálně podávaná analgetika.
4/8
Starší pacienti s porušenými funkcemi ledvin a pacienti s onemocněním ledvin či jater by neměli
překračovat celkovou denní dávku 50 mg (1 ampule přípravku Dexoket injekce).
Způsob podání:
Přípravek Dexoket injekce může být podán jak intramuskulárně (do svalu), tak intravenózně (do žíly)
(technické detaily pro intravenózní podání jsou uvedeny v bodě 7).
Pokud je přípravek Dexoket podáván intramuskulárně, roztok by měl být aplikován pomalu a
hluboko do svalu ihned po odebrání z barevné ampule.
Použit smí být jen čirý a bezbarvý roztok.
Jestliže jste užil/a více přípravku Dexoket injekce, než jste měl/a:
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tohoto přípravku, kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka nebo
vyhledejte okamžitě nejbližší pohotovostní službu. Nezapomeňte si vzít s sebou přípravek nebo tuto
příbalovou informaci.
Jestliže jste zapomněl/a přípravek Dexoket injekce užít:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v užívání další
obvyklou dávkou v době, kdy má být užita (viz bod 3 Jak se přípravek Dexoket užívá).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dexoket injekce nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého pacienta.
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, a to podle pravděpodobnosti jejich výskytu. Tato
tabulka uvádí, u kolika pacientů by se nežádoucí účinky mohly objevit.
Časté U méně než 1 pacienta z 10 léčených pacientů, ale u více než 1 pacienta
ze 100 léčených pacientů
Méně časté U méně než 1 pacienta ze 100 léčených pacientů, ale u více než 1
pacienta z 1000 léčených pacientů
Vzácné U méně než 1 pacienta z 1000 léčených pacientů, ale u více než 1
pacienta z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné U méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů, včetně ojedinělých
případů
Časté:
Nevolnost a/nebo zvracení, bolest v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, např. zánět,
zhmoždění nebo krvácení.
Méně časté:
Zvracení krve, nízký krevní tlak, horečka, neostré vidění, závrať, ospalost, poruchy spánku, bolest
hlavy, anémie, bolest břicha, zácpa, zažívací obtíže, průjem, sucho v ústech, zrudnutí, vyrážka,
zánět kůže (dermatitida), svědění, zvýšené pocení, únava, bolest, pocit chladu.
Vzácné:
Peptický vřed, krvácení peptického vředu nebo perforace, vysoký krevní tlak, mdloba, příliš pomalé
dýchání, zánět povrchových žil kvůli krevní sraženině (povrchová tromboflebitida), mimořádný
srdeční stah (extrasystola), zrychlený tep, periferní edém, otok hrtanu, neobvyklá citlivost, pocit
horečky a třesu, zvonění v uších (tinitus), svědící vyrážka, žloutenka, akné, bolest zad, bolest ledvin,
5/8
častější močení, menstruační obtíže, prostatické obtíže, svalová ztuhlost, ztuhlost kloubů, svalové
křeče, abnormální jaterní testy (krevní testy), zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie), snížená
hladina cukru v krvi (hypoglykemie), zvýšená hladina triglyceridových tuků v krvi
(hypertriglyceridemie), ketolátky v moči (ketonurie), bílkoviny v moči (proteinurie), poškození
jaterních buněk (hepatitida), akutní selhání ledvin.
Velmi vzácné:
Anafylaktické reakce (hypersenzitivní reakce, které mohou vést ke kolapsu), vředy na kůži, ústech, v
okolí očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom), otok obličeje nebo otok rtů a
krku (angioedém), dušnost v důsledku stahu svalů kolem dýchacích cest (bronchospasmus), dušnost,
zánět slinivky břišní (pankreatitida), citlivost kůže a přecitlivělost kůže na světlo, poškození ledvin,
snížené množství bílých krvinek (neutropenie), snížené množství krevních destiček
(trombocytopenie).
Oznamte, prosím, ihned svému lékaři, jestliže na počátku léčby zaznamenáte jakékoli nežádoucí
účinky týkající se žaludku/střev (např. bolesti žaludku, pálení žáhy nebo krvácení), nebo jestliže jste
dříve trpěl/a nežádoucími účinky způsobenými dlouhodobým používáním protizánětlivých léků,
zejména pokud jste staršího věku.
Pokud se u Vás objeví kožní vyrážka nebo jakékoli poškození sliznic nebo jakýkoli jiný příznak
alergie, musíte okamžitě ukončit léčbu přípravkem Dexoket injekce.
Při léčbě nesteroidními protizánětlivými léky bylo zaznamenáno zadržování tekutin v těle, vznik
otoků (zvláště kotníků a nohou), zvýšení krevního tlaku a srdeční selhání.
Léky jako Dexoket injekce mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního infarktu (infarkt
myokardu) nebo cévní mozkové příhody.
U pacientů se systémovým lupus erythematodes nebo smíšeným onemocněním pojivové tkáně
(imunitní onemocnění postihující pojivovou tkáň) mohou protizánětlivě působící léky vzácně vyvolat
horečku, bolest hlavy a ztrnulost v týlní oblasti.
Pokud se u Vás během užívání přípravku Dexoket injekce objeví příznaky infekce nebo pokud se
zhoršují, okamžitě to oznamte Vašemu lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK DEXOKET INJEKCE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na ampuli. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte Dexoket injekce pokud si všimnete, že roztok není čirý a bezbarvý, ale vykazuje
známky zkažení (např. částečky). Přípravek Dexoket injekce je určen pouze k jednorázovému použití
6/8
a má být použit ihned po otevření. Nespotřebovaný přípravek musí být zlikvidován (viz bod
Likvidace uvedený níže).
Likvidace
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete, nebo jak máte likvidovat nepotřebné
injekční jehly a injekční stříkačky. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahují 2 ml přípravku Dexoket injekce:
Léčivou látkou je dexketoprofenum trometamoli (73,80 mg), což odpovídá 50 mg dexketoprofenu
(INN).
Pomocnými látkami jsou alkohol (ethanol), chlorid sodný, hydroxid sodný a voda na injekci.
Jak přípravek Dexoket injekce vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Dexoket injekce je injekční roztok nebo koncentrát pro přípravu infúzního roztoku.
Velikost balení: 1, 5, 6, 10, 20, 50 nebo 100 skleněných zabarvených ampulí (Typ I) obsahující 2 ml
čirého bezbarvého roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Menarini International Operations Luxembourg S.A., L-1611 Luxembourg, Lucembursko
Výrobce
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Florencie, Itálie
nebo
Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (Pescara), Itálie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Španělsko (RMS) Ketesse Itálie Ketesse
Rakousko Ketesse Lotyšsko Dolmen
Belgie Ketesse Litva Dolmen
Kypr Nosatel Lucembursko Ketesse
Česká republika Dexoket Malta Keral
Dánsko Ketesse Norsko Ketesse
Estonsko Dolmen Polsko Dexak
Finsko Ketesse Portugalsko Ketesse
Francie Ketesse Slovenská republika Dexadol
Německo Sympal Slovinsko Menadex
Řecko Nosatel Švédsko Ketesse
Maďarsko Ketodex forte Nizozemsko Stadium
7/8
Island Ketesse
Irsko Keral
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.7.2012
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách www.sukl.cz
7. INFORMACE POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
Intravenózní podání:
Intravenózní infúze: Obsah jedné ampule (2 ml) přípravku Dexoket injekce se zředí 30 až
100 ml roztoku chloridu sodného, 5% roztoku glukózy nebo roztoku Ringer-laktát. Zředěný
roztok se podává pomalou nitrožilní infúzí po dobu 10 až 30 minut. Roztok musí být vždy
chráněn před přirozeným denním světlem.
Jednorázové intravenózní podání: Je-li to nutné, lze podat obsah jedné ampule (2 ml)
přípravku Dexoket injekce jednorázově nitrožilně. V takovém případě se přípravek aplikuje
pomalu po dobu ne kratší než 15 sekund.
Přípravek Dexoket injekce je kontraindikován pro neuroaxiální (intratekální nebo
epidurální) podání kvůli obsahu etanolu.
Informace pro zacházení s přípravkem:
Pokud je přípravek Dexoket injekce podáván jednorázově intravenózně, je nutné ho
aplikovat ihned po nasátí do injekční stříkačky ze zbarvené ampule.
V případě intravenózní infuze by roztok měl být zředěn za aseptických podmínek a za
ochrany před přirozeným denním světlem.
Použit smí být pouze čirý a bezbravý roztok.
Kompatibility:
Je prokázáno, že přípravek Dexoket injekce, je kompatibilní, když je smíchán v malých
objemech (např. injekční stříkačce) s injekčními roztoky heparinu, lidokainu, morfinu a
theofylinu.
Zředěný roztok je čirý. U přípravku Dexoket injekce, injekční roztok nebo koncentrát
pro přípravu infúzního roztoku, zředěného 100 ml infúzního roztoku chloridu sodného
nebo roztoku glukózy bylo prokázáno, že je kompatibilní s následujícími injekčními
roztoky: dopamin, heparin, hydroxyzin, lidokain, morfin, pethidin a theofylin.
8/8
Při uchovávání zředěných roztoků přípravku Dexoket injekce, injekční roztok nebo
koncentrát pro přípravu infúzního roztoku, v plastových vacích nebo aplikačních
zařízeních vyrobených z ethylvinylacetátu (EVA), propionátu celulózy (CP),
polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a polyvinylchloridu (PVC) nebyla zjištěna
absorpce léčivé látky.

Recenze

Recenze produktu DEXOKET INJEKCE +INF CNC S 100X50MG/2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DEXOKET INJEKCE +INF CNC S 100X50MG/2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze