Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

DEXOKET 25 TABLETY 4X25MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65145

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIOS MENARINI S.A., BADALONA
Kód výrobku: 65145
Kód EAN:
Kód SÚKL: 57153
Držitel rozhodnutí: LABORATORIOS MENARINI S.A., BADALONA
Přípravek Dexoket 25 tablety se používá k symptomatické léčbě bolesti mírné až střední intenzity, např. při bolestech svalů a kostí, menstruačních bolestech, bolestech zubů.

Příbalový leták

 

 

  

Sp.zn.sukls172794/2014 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Dexoket 25 tablety 

potahované tablety 

Dexketoprofenum 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  do  3

4  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 

s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Dexoket a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexoket užívat 

3. 

Jak se přípravek Dexoket užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dexoket uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek Dexoket a k čemu se používá 
 
Přípravek  Dexoket  je  lék  proti  bolesti  ze  skupiny  léků  označovaných  jako  nesteroidní 
protizánětlivá  léčiva  (NSA).  Užívá  se  k  léčbě  mírné  až  středně  silné  bolesti,  např. bolesti svalů, 
bolesti zubů a při menstruačních bolestech (dysmenorhea). 
Pokud se do 3

4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexoket užívat  
 
Neužívejte přípravek Dexoket: 

-  Jestliže  jste  alergický(á)  na  dexketoprofen nebo na kteroukoli další složku  tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  Jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antiflogistika; 
-  Jestliže máte astma nebo trpíte astmatickými záchvaty, akutní alergickou rýmou (krátkodobý 

zánět nosní sliznice), nosními polypy (vyklenutí nosní sliznice způsobené alergií), kopřivkou 
(kožní  vyrážku),  angioedémem  (otok  obličeje,  očí,  rtů  nebo  jazyka  či  dýchací  obtíže)  nebo 
dušností  na  hrudi  vyvolanými  po  užití  kyseliny  acetylsalicylové  nebo  jiných  nesteroidních 
protizánětlivých léčiv; 

-  Jestliže trpíte fotoalergickou nebo fototoxickou reakcí (zvláštní forma zčervenání kůže a/nebo 

puchýřů  na  kůži  vystavené  slunečnímu  záření)  při  užívání  ketoprofenu  (nesteroidní 
protizánětlivé léčivo) nebo fibrátů (léky ke snížení hladiny tuků v krvi); 

-  Jestliže máte peptický vřed/krvácení do žaludku nebo střev nebo jste v minulosti prodělal(a) 

krvácení do žaludku nebo střev, vřed nebo perforaci (proděravění); 

-  Jestliže máte chronické zažívací obtíže (např. zažívací potíže, pálení žáhy); 
-  Jestliže jste prodělal(a) krvácení do žaludku nebo střev nebo perforaci ve vztahu k předchozí 

léčbě nesteroidními protizánětlivými léčivy (NSA) užívanými k léčbě bolesti; 

-  Jestliže máte onemocnění střev s chronickým zánětem (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida); 

 

 

  

-  Jestliže  máte  závažné  srdeční  selhání,  středně  závažné  nebo  závažné  problémy  s  ledvinami 

nebo závažné problémy s játry; 

-  Jestliže trpíte poruchami krvácivosti nebo poruchami krevní srážlivosti; 
-  jste  silně  dehydrován(a)  (ztratil(a)  jste  hodně  tělních  tekutin)  kvůli  zvracení,  průjmu  nebo 

nedostatečnému příjmu tekutin; 

-  Jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství nebo kojíte. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Dexoket se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  Jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl(a) alergiemi; 
-  Jestliže  máte  problémy  s  ledvinami,  játry  nebo  srdcem  (vysoký  krevní  tlak  a/nebo  srdeční 

selhání), trpíte-li zadržováním tekutin v těle nebo jste trpěl(a) takovými problémy v minulosti; 

-  Jestliže  užíváte  močopudné  léky  (diuretika)  nebo  pokud  jste  velmi  málo  zavodnění 

(hydratovaní)  a  máte  snížený  objem  krve  kvůli  nadměrným  ztrátám  tekutin  (např.  kvůli 
nadměrnému močení, průjmu nebo zvracení); 

-  Jestliže máte onemocnění srdce, jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo jestliže 

si  myslíte,  že  byste  mohl(a)  být  takovými  onemocněními  ohrožen(a)  (např.  pokud  máte 
vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol nebo pokud kouříte), musíte se poradit 
se svým lékařem nebo lékárníkem; léky jako přípravek Dexoket mohou mírně zvyšovat riziko 
infarktu  myokardu  nebo  cévní  mozkové  příhody.  Jakékoli  riziko  je  pravděpodobnější  při 
vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování a délku léčby; 

-  Jestliže jste starší: nežádoucí účinky by se u Vás mohly vyskytnout s vyšší pravděpodobností 

(viz bod 4). Pokud se nějaký nežádoucí účinek objeví, ihned se poraďte se svým lékařem; 

-  Jestliže jste žena a trpíte problémy s plodností (Dexoket by mohl narušit Vaši plodnost, proto 

byste jej neměla užívat, jestliže chcete otěhotnět nebo jste vyšetřována pro neplodnost); 

-  Jestliže máte poruchu tvorby krve a krvinek; 
-  Jestliže  máte  systémový  lupus  erythematodes  nebo  smíšené  onemocnění  pojivové  tkáně 

(poruchy imunitního systému, které postihují pojivovou tkáň); 

-  Jestliže  jste  v  minulosti  prodělal(a)  chronický  zánět  střev  (ulcerózní  kolitida,  Crohnova 

choroba); 

-  Jestliže máte nebo jste prodělal(a) jiné onemocnění žaludku či střev; 
-  Jestliže máte varicellu (plané neštovice), protože NSA by výjimečně mohla zhoršit infekci; 
-  Jestliže  užíváte  jiné  léky,  které  zvyšují  riziko  peptického  vředu  nebo  krvácení,  např. 

kortikoidy užívané ústy, některá antidepresiva (typu SSRI, tj. selektivních inhibitorů zpětného 
vychytávání  serotoninu),  léky  k  prevenci  tvorby  krevních  sraženin  jako  kyselina 
acetylsalicylová  nebo  antikoagulancia  (léky  tlumící  krevní  srážlivost)  jako  warfarin.  V 
takovém  případě  se  poraďte  s  lékařem,  než  začnete  přípravek  Dexoket  užívat:  lékař  může 
požadovat, abyste užíval(a) další lék, který bude chránit Váš žaludek (např. misoprostol nebo 
léky, které potlačují tvorbu žaludečních kyselin) 

-  Jestliže trpíte astmatem kombinovaným s chronickou rýmou, chronickým zánětem vedlejších 

nosních dutin a/nebo nosními polypy, protože jste více ohrožen(a) alergií na acetylsalicylovou 
kyselinu  a/nebo  NSA  než  zbytek  populace.  Podávání  tohoto  léku  může  vyvolat  astmatické 
záchvaty nebo zúžení průdušek zejména u pacientů alergických na acetylsalicylovou kyselinu 
nebo NSA.   

 
Děti a dospívající 
Přípravek Dexoket nebyl studován u dětí a dospívajících. Proto jeho bezpečnost a účinnost nebyla 
stanovena a tento přípravek nemá být podáván dětem a dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dexoket 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. Některé léky nesmějí být užívány současně s tímto přípravkem a u některých jiných léků 
může být potřeba úprava jejich dávkování, jsou-li užívány současně. 
 

 

 

  

Užíváte-li  některý  z  následujících  léků  současně  s  přípravkem  Dexoket,  vždy  informujte  svého 
lékaře, zubaře nebo lékárníka: 
 
Kombinace, které se nedoporučují: 
-  acetylsalicylová kyselina, kortikosteroidy nebo jiné protizánětlivé léky 
-  warfarin, heparin nebo jiné léky užívané k prevenci tvorby krevních sraženin 
-  lithium, které se užívá k léčbě některých poruch nálad 
-  methotrexát užívaný k léčbě revmatoidní artritidy a nádorových onemocnění 
-  hydantoiny a fenytoin užívané při epilepsii 
-  sulfametoxazol užívaný k léčbě bakteriálních infekcí 
 
Kombinace vyžadující opatrnost: 
- ACE inhibitory, močopudné léky (diuretika), beta-blokátory a antagonisté angiotenzinu II, léky 
užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce 
- pentoxifylin a oxpentifylin užívané k léčbě chronických žilních vředů 
- zidovudin užívaný k léčbě virových infekcí 
- aminoglykosidová antibiotika používaná k léčbě bakteriálních infekcí 
- chlorpropamid a glibenklamid, léky užívané k léčbě cukrovky 
Kombinace, které je třeba pečlivě zvážit: 
- chinolonová chemoterapeutika (např. ciprofloxacin, levofloxacin) užívaná  k léčbě bakteriálních 
infekcí 
-  cyklosporin  nebo  takrolimus,  které  se  užívají  při  onemocněních  imunitního  systému  a  při 
transplantacích orgánů 
-  streptokináza  a  jiná  trombolytika  nebo  fibrinolytika,  tj.  léky  užívané  k  rozpouštění  krevních 
sraženin 
- probenecid k léčbě dny 
- digoxin užívaný k léčbě chronického srdečního selhání 
- mifepriston užívaný jako abortivum (k ukončení těhotenství) 
- antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 
- antiagregancia užívaná ke snížení shlukování krevních destiček a tvorby krevních sraženin 
 
Máte-li jakékoli pochybnosti o užívání jiných léků současně s přípravkem Dexoket, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Dexoket s jídlem a pitím 
Tablety zapíjejte dostatečným množstvím vody. Tablety užívejte s jídlem, protože takové užívání 
napomáhá  snížení  rizika  žaludečních  nebo  střevních  nežádoucích  účinků.  Při  akutní  bolesti  však 
užijte tablety nalačno, tj. alespoň 30 minut před jídlem, protože tak bude lék moci začít účinkovat 
trochu rychleji. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Neužívejte přípravek Dexoket v posledních třech měsících těhotenství a v období kojení. Poraďte 
se s Vaším lékařem. 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože  přípravek 
Dexoket by nemusel být pro Vás vhodný. 
Užívání  přípravku  Dexoket  by  se  měly  vyhnout  ženy,  které  plánují  otěhotnět  nebo  jsou  těhotné. 
Léčba kdykoli během těhotenství by měla být řízena lékařem.  
Užívání  přípravku  Dexoket  se  nedoporučuje,  pokud  zkoušíte  otěhotnět  nebo  pokud  jste 
vyšetřována pro neplodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Dexoket by mohl mírně ovlivňovat schopnost řídit a obsluhovat stroje, a to vzhledem k 
možným  nežádoucím  účinkům  léčby  jako  jsou  závrať  nebo  ospalost.  Pokud  se  takové  účinky 
objeví, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem. 
 

 

 

  

 
3. Jak se přípravek Dexoket užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně

 

v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka je obvykle 1 tableta (25 mg) každých 8 hodin, přičemž nesmíte užít více než 3 
tablety denně (75 mg). 
 
Pokud se do 3-4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem. Lékař 
Vám  řekne,  kolik  tablet  musíte  denně  užívat  a  jak  dlouho  je  budete  užívat.  Dávka  přípravku 
Dexoket, kterou potřebujete, závisí na typu, síle a délce trvání Vaší bolesti.  
  
Pokud  jste  starší,  nebo  pokud  trpíte  onemocněním  ledvin  či  jater,  musíte  léčbu  zahájit  celkovou 
denní dávkou nepřekračující 2 tablety denně (50 mg). 
Při dobré snášenlivosti přípravku Dexoket staršími pacienty může být tato počáteční dávka zvýšena 
na obvykle doporučovanou dávku (75 mg). 
 
Je-li Vaše bolest výrazná a Vy potřebujete ulevit rychleji, užijte tablety nalačno (nejméně 30 minut 
před  jídlem),  protože  tak  budou  snadněji  vstřebány  (viz  bod  2  „Přípravek  Dexoket  s  jídlem  a 
pitím“). 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento přípravek nemají užívat děti a dospívající (mladší 18 let). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dexoket, než jste měl(a) 
Jestliže  užijete  příliš  mnoho  tablet  tohoto  přípravku,  ihned  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem nebo vyhledejte první pomoc v nejbližší nemocnici. Nezapomeňte, prosím, vzít s sebou 
balení tohoto přípravku nebo tuto příbalovou informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dexoket 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte až následující 
pravidelnou dávku v příslušnou dobu (podle bodu 3 „Jak se přípravek Dexoket užívá“). 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, a to podle pravděpodobnosti jejich výskytu.  
 
Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 lidí 
Nevolnost a/nebo zvracení, bolest žaludku, průjem, trávicí potíže (dyspepsie). 
 
Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí 
Pocit  otáčení  (vertigo),  závrať,  ospalost,  poruchy  spánku,  nervozita,  bolesti  hlavy,  bušení  srdce, 
zčervenání, problémy se žaludkem, zácpa, sucho v ústech, nadýmání, kožní vyrážka, únava, bolest, 
horečnatost a zimnice, celkově nepříjemný pocit (malátnost). 
 
Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí 
Peptický vřed, protržení peptického vředu nebo krvácení, které se může projevit jako zvracení krve 
nebo černá stolice, mdloby, vysoký krevní tlak, velmi pomalé dýchání, zadržování vody a periferní 
otoky  (např.  oteklé  kotníky),  otok  hrtanu,  nechutenství  (anorexie),  neobvyklé  vnímání,  svědivá 

 

 

  

vyrážka, akné, zvýšené pocení, bolest zad, časté močení, poruchy menstruace, obtíže  s prostatou, 
výsledky  jaterních  funkčních  testů  odlišné  od  normálu  (krevní  testy),  poškození  jaterních  buněk 
(hepatitida), akutní selhání ledvin. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10000 lidí 
Anafylaktická reakce (reakce  z přecitlivělosti, která může vést také ke kolapsu), otevřené  boláky 
na kůži, v ústech a na očích a v oblasti pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův 
syndrom), otok obličeje nebo otok rtů a krku (angioedém), dušnost způsobená zúžením dýchacích 
cest  (bronchospasmus),  zpomalené  dýchání,  rychlý  tep,  nízký  krevní  tlak,  zánět  slinivky  břišní, 
neostré

 

vidění,  zvonění  v  uších  (tinitus),  citlivost  kůže,  citlivost  na  světlo,  svědění,  problémy  s 

ledvinami. 
Snížený počet bílých krvinek (neutropenie), méně krevních destiček v krvi (trombocytopenie). 
 
Jestliže  zaznamenáte na začátku léčby jakékoli nežádoucí účinky týkající se žaludku/střev (např. 
bolest žaludku, pálení žáhy nebo krvácení), jestliže se u Vás takové nežádoucí účinky vyskytly již 
v minulosti z důvodu dlouhodobého užívání protizánětlivě působících léků a zejména jestliže jste 
starší, ihned informujte svého lékaře. 
 
Jakmile zpozorujete kožní vyrážku nebo jakékoli poškození v ústech nebo na pohlavních orgánech 
či jakékoli známky alergie, ukončete užívání přípravku Dexoket. 
 
Při léčbě nesteroidními antiflogistiky byly hlášeny zadržování tekutin a otoky (zejména kotníků a 
nohou), zvýšení krevního tlaku a srdeční selhání. 
 
Léky  jako  přípravek  Dexoket  mohou  mírně  zvyšovat  riziko  infarktu  myokardu  nebo  cévní 
mozkové příhody. 
 
U  pacientů  s  poruchami  imunitního  systému,  které  postihují  pojivové  tkáně  (systémový  lupus 
erythematodes  nebo  smíšené  onemocnění  pojivové  tkáně),  mohou  protizánětlivě  působící  léky 
vzácně vyvolávat horečku, bolest hlavy a strnulost šíje. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Dexoket uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 

 

 

  

 
Co přípravek Dexoket obsahuje 
Léčivou látkou je dexketoprofenum trometamoli (36,90 mg) což odpovídá dexketoprofenum (INN) 
25 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu,  glycerol  palmitostearát,  hypromelosa,  oxid  titaničitý,  propylenglykol, 
makrogol 6000. 
 
Jak přípravek Dexoket vypadá a co obsahuje toto balení 
4 nebo 10 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Menarini  International  Operations  Luxembourg  S.A.,  Avenue  de  la  Gare  1,  1611  Luxembourg, 
Lucembursko 
 
Výrobce 
Laboratorios Menarini S.A., Barcelona, Španělsko 
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Španělsko (RMS) 

Ketesse  

 

 

Itálie   

 

Ketesse  

Rakousko 

 

Ketesse  

 

 

Lotyšsko 

 

Dolmen 

Belgie   

 

Ketesse  

 

 

Litva   

 

Dolmen 

Kypr   

 

Nosatel  

 

 

Lucembursko   

Ketesse  

Česká republika 

Dexoket  

 

 

Malta   

 

Keral 

Dánsko  

 

Ketesse  

 

 

Norsko  

 

Ketesse  

Estonsko 

 

Dolmen 

 

 

Polsko   

 

Dexak  

Finsko   

 

Ketesse  

 

 

Portugalsko 

 

Ketesse  

Francie  

 

Ketesse  

 

 

Slovenská republika 

Dexadol  

 

Německo 

 

Sympal  

 

 

Slovinsko 

 

Menadex  

Řecko   

 

Nosatel  

 

 

Švédsko 

 

Ketesse  

Maďarsko 

 

Ketodex 

 

 

Nizozemí 

 

Stadium  

 

Island   

 

Ketesse  

 

 

Velká Británie   

Keral   

 

 

 

 

Irsko   

 

Keral 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.4.2015 
 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz. 

Recenze

Recenze produktu DEXOKET 25 TABLETY 4X25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DEXOKET 25 TABLETY 4X25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám