Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIOS MENARINI S.A., BADALONA
Kód výrobku: 65162
Kód EAN:
Kód SÚKL: 57099
Držitel rozhodnutí: LABORATORIOS MENARINI S.A., BADALONA
Přípravek Dexoket 12,5 tablety se používá k symptomatické léčbě bolesti mírné až střední intenzity, např. při bolestech svalů a kostí, menstruačních bolestech, bolestech zubů.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls228085/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Dexoket 12,5 tablety
potahované tablety
Dexketoprofenum trometamoli
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Dexoket a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexoket užívat
3. Jak se přípravek Dexoket užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Dexoket uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DEXOKET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Dexoket je lék proti bolesti ze skupiny léků označovaných jako nesteroidní antirevmatika
(NSA). Užívá se k léčbě mírné až středně silné bolesti, např. bolesti svalů, bolesti zubů a při
menstruačních bolestech (dysmenorhea).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DEXOKET
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Dexoket:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dexketoprofen trometamol nebo na kteroukoli další složku
přípravku Dexoket (viz bod 6),
- jestliže jste alergický/á na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika,
- jestliže máte astma nebo jste měl/a astmatický záchvat, akutní alergickou rýmu (krátkodobý zánět
nosní sliznice), nosní polypy (vyklenutí nosní sliznice způsobené alergií), kopřivku (kožní vyrážku),
angioedém (otok obličeje, očí, rtů nebo jazyka či dýchací obtíže) nebo dušnost na hrudi po užití kyseliny
acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antirevmatik,
- jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a peptický vřed, krvácení do žaludku nebo střev nebo máte
chronické zažívací obtíže (např. zažívací potíže, pálení žáhy),
- jestliže jste prodělal/a krvácení do žaludku nebo střev nebo perforaci ve vztahu k předchozí léčbě
nesteroidními antirevmatiky (NSA) užívanými k léčbě bolesti,
- jestliže máte onemocnění střev s chronickým zánětem (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida),
- jestliže máte závažné srdeční selhání, středně závažné nebo závažné problémy s ledvinami nebo
závažné problémy s játry,
- jestliže trpíte poruchami krvácivosti nebo poruchami krevní srážlivosti,
- během těhotenství nebo kojení,
- jestliže jste mladší 18 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dexoket je zapotřebí:
- jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl/a alergiemi,
2/6
- jestliže máte problémy s ledvinami, játry nebo srdcem (vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání),
trpíte-li zadržováním tekutin v těle nebo jste trpěl/a takovými problémy v minulosti,
- jestliže užíváte močopudné léky (diuretika) nebo pokud jste velmi málo zavodnění (hydratovaní) a
máte snížený objem krve kvůli nadměrným ztrátám tekutin (např. kvůli nadměrnému močení, průjmu
nebo zvracení),
- jestliže máte onemocnění srdce, jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu nebo jestliže si myslíte,
že byste mohl/a být takovými onemocněními ohrožen/a (např. pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku
nebo vysoký cholesterol nebo pokud kouříte), musíte se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem; léky
jako přípravek Dexoket mohou mírně zvyšovat riziko infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.
Jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte
doporučené dávkování a délku léčby.
- jestliže jste starší: nežádoucí účinky by se u Vás mohly vyskytnout s vyšší pravděpodobností (viz bod
4). Pokud se nějaký nežádoucí účinek objeví, ihned se poraďte se svým lékařem.
- jestliže jste žena a trpíte problémy s plodností (Dexoket by mohl narušit Vaši plodnost, proto byste jej
neměla užívat, jestliže chcete otěhotnět nebo jste vyšetřována pro neplodnost),
- jestliže máte poruchu tvorby krve a krvinek,
- jestliže máte systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně (poruchy
imunitního systému, které postihují pojivovou tkáň),
- jestliže jste v minulosti prodělal/a chronický zánět střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba),
- jestliže máte nebo jste prodělal/a jiné onemocnění žaludku či střev,
- jestliže užíváte jiné léky, které zvyšují riziko peptického vředu nebo krvácení, např. kortikoidy užívané
ústy, některá antidepresiva (typu SSRI, tj. selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu),
léky k prevenci tvorby krevních sraženin jako kyselina acetylsalicylová nebo antikoagulancia (léky
tlumící krevní srážlivost) jako warfarin. V takovém případě se poraďte s lékařem, než začnete přípravek
Dexoket užívat: lékař může požadovat, abyste užíval/a další lék, který bude chránit Váš žaludek (např.
misoprostol nebo léky, které potlačují tvorbu žaludečních kyselin).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky nesmějí být
užívány současně s tímto přípravkem a u některých jiných léků může být potřeba úprava jejich
dávkování, jsou-li užívány současně.
Užíváte-li některý z následujících léků současně s přípravkem Dexoket, vždy informujte svého lékaře,
zubaře nebo lékárníka:
Kombinace, které se nedoporučují:
- acetylsalicylová kyselina, kortikosteroidy nebo jiné protizánětlivé léky
- warfarin, heparin nebo jiné léky užívané k prevenci tvorby krevních sraženin
- lithium, které se užívá k léčbě některých poruch nálad
- methotrexát užívaný k léčbě revmatoidní artritidy a nádorových onemocnění
- hydantoiny a fenytoin užívané při epilepsii
- sulfametoxazol užívaný k léčbě bakteriálních infekcí
Kombinace vyžadující opatrnost:
- ACE inhibitory, močopudné léky (diuretika), beta-blokátory a antagonisté angiotenzinu II, léky
užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce
- pentoxifylin a oxpentifylin užívané k léčbě chronických žilních vředů
- zidovudin užívaný k léčbě virových infekcí
- aminoglykosidová antibiotika používaná k léčbě bakteriálních infekcí
- chlorpropamid a glibenklamid, léky užívané k léčbě cukrovky
Kombinace, které je třeba pečlivě zvážit:
- chinolonová chemoterapeutika (např. ciprofloxacin, levofloxacin) užívaná k léčbě bakteriálních infekcí
3/6
- cyklosporin nebo takrolimus, které se užívají při onemocněních imunitního systému a při
transplantacích orgánů
- streptokináza a jiná trombolytika nebo fibrinolytika, tj. léky užívané k rozpouštění krevních sraženin
- probenecid k léčbě dny
- digoxin užívaný k léčbě chronického srdečního selhání
- mifepriston užívaný jako abortivum (k ukončení těhotenství)
- antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
- antiagregancia užívaná ke snížení shlukování krevních destiček a tvorby krevních sraženin
Máte-li jakékoli pochybnosti o užívání jiných léků současně s přípravkem Dexoket, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Užívání přípravku Dexoket s jídlem a pitím
Tablety zapíjejte dostatečným množstvím vody. Tablety užívejte s jídlem, protože takové užívání
napomáhá snížení rizika žaludečních nebo střevních nežádoucích účinků. Při akutní bolesti však užijte
tablety nalačno, tj. alespoň 30 minut před jídlem, protože tak bude lék moci začít účinkovat trochu
rychleji.
Děti a dospívající
Neužívejte přípravek Dexoket, pokud jste mladší 18 let.
Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Dexoket v těhotenství a v období kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék:
Oznamte lékaři, že jste těhotná nebo že chcete otěhotnět, protože přípravek Dexoket by v těchto
případech nemusel být pro Vás vhodný.
Neužívejte přípravek Dexoket, jestliže kojíte. Poraďte se se svým lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Dexoket by mohl mírně ovlivňovat schopnost řídit a obsluhovat stroje, a to vzhledem k
možným nežádoucím účinkům léčby jako jsou závrať nebo ospalost. Pokud se takové účinky objeví,
neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DEXOKET UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Dexoket přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem.
Dávka přípravku Dexoket, kterou potřebujete k léčbě, je závislá na typu, závažnosti a trvání Vašich
bolestí. Lékař Vám sdělí, kolik tablet musíte denně užít, a jak dlouho je budete užívat.
Doporučená dávka je obvykle 1 tableta (12,5 mg) každých 46 hodin, přičemž nesmíte užít více než 6
tablet denně (75 mg).
Pokud jste starší, nebo pokud trpíte onemocněním ledvin či jater, musíte léčbu zahájit celkovou denní
dávkou nepřekračující 4 tablety denně (50 mg).
Při dobré snášenlivosti přípravku Dexoket staršími pacienty může být tato počáteční dávka zvýšena na
obvykle doporučovanou dávku (75 mg).
Je-li Vaše bolest výrazná a Vy potřebujete ulevit rychleji, užijte tablety nalačno (nejméně 30 minut před
jídlem), protože tak budou snadněji vstřebány (viz bod 2 Užívání přípravku Dexoket s jídlem a pitím).
Jestliže jste užil/a více přípravku Dexoket, než jste měl/a:
4/6
Jestliže užijete příliš mnoho tablet tohoto přípravku, ihned se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
nebo vyhledejte první pomoc v nejbližší nemocnici. Nezapomeňte, prosím, vzít s sebou balení tohoto
přípravku nebo tuto příbalovou informaci.
Jestliže jste zapomněl/a přípravek Dexoket užít:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Užijte až následující pravidelnou
dávku v příslušnou dobu (podle bodu 3 Jak se přípravek Dexoket užívá).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dexoket nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, a to podle pravděpodobnosti jejich výskytu. Tato tabulka
uvádí, u kolika pacientů by se nežádoucí účinky mohly objevit.
Časté U méně než 1 pacienta z 10 léčených pacientů, ale u více než 1 pacienta
ze 100 léčených pacientů
Méně časté U méně než 1 pacienta ze 100 léčených pacientů, ale u více než 1
pacienta z 1000 léčených pacientů
Vzácné U méně než 1 pacienta z 1000 léčených pacientů, ale u více než 1
pacienta z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné U méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů, včetně ojedinělých
případů
Časté nežádoucí účinky:
Nevolnost a/nebo zvracení, bolest žaludku, průjem, trávicí potíže (dyspepsie).
Méně časté nežádoucí účinky:
Pocit otáčení (vertigo), závrať, ospalost, poruchy spánku, nervozita, bolesti hlavy, bušení srdce,
zčervenání, problémy se žaludkem, zácpa, sucho v ústech, nadýmání, kožní vyrážka, únava, bolest,
horečnatost a zimnice, celkově nepříjemný pocit (malátnost).
Vzácné nežádoucí účinky:
Peptický vřed, protržení peptického vředu nebo krvácení, které se může projevit jako zvracení krve nebo
černá stolice, mdloby, vysoký krevní tlak, velmi pomalé dýchání, zadržování vody a periferní otoky
(např. oteklé kotníky), otok hrtanu, nechutenství (anorexie), neobvyklé vnímání, svědivá vyrážka, akné,
zvýšené pocení, bolest zad, časté močení, poruchy menstruace, obtíže s prostatou, výsledky jaterních
funkčních testů odlišné od normálu (krevní testy), poškození jaterních buněk (hepatitida), akutní selhání
ledvin.
Velmi vzácné nežádoucí účinky:
Anafylaktická reakce (reakce z přecitlivělosti, která může vést také ke kolapsu), otevřené boláky na
kůži, v ústech a na očích a v oblasti pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův
syndrom), otok obličeje nebo otok rtů a krku (angioedém), dušnost způsobená zúžením dýchacích cest
(bronchospasmus), zpomalené dýchání, rychlý tep, nízký krevní tlak, zánět slinivky břišní, neostré
vidění, zvonění v uších (tinitus), citlivost kůže, citlivost na světlo, svědění, problémy s ledvinami.
Snížený počet bílých krvinek (neutropenie), méně krevních destiček v krvi (trombocytopenie).
Jestliže zaznamenáte na začátku léčby jakékoli nežádoucí účinky týkající se žaludku/střev (např. bolest
žaludku, pálení žáhy nebo krvácení), jestliže se u Vás takové nežádoucí účinky vyskytly již v minulosti
5/6
z důvodu dlouhodobého užívání protizánětlivě působících léků a zejména jestliže jste starší, ihned
informujte svého lékaře.
Jakmile zpozorujete kožní vyrážku nebo jakékoli poškození v ústech nebo na pohlavních orgánech či
jakékoli známky alergie, ukončete užívání přípravku Dexoket.
Při léčbě nesteroidními antirevmatiky byly hlášeny zadržování tekutin a otoky (zejména kotníků a
nohou), zvýšení krevního tlaku a srdeční selhání.
Léky jako přípravek Dexoket mohou mírně zvyšovat riziko infarktu myokardu nebo cévní mozkové
příhody.
U pacientů s poruchami imunitního systému, které postihují pojivové tkáně (systémový lupus
erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně), mohou protizánětlivě působící léky vzácně
vyvolávat horečku, bolest hlavy a strnulost šíje.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK DEXOKET UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Dexoket nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Dexoket obsahuje
Léčivou látkou je dexketoprofenum trometamoli (18,45 mg) což odpovídá dexketoprofenum (INN) 12,5
mg.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu,
glycerol palmitostearát, hypromelosa, oxid titaničitý, propylenglykol, makrogol 6000.
Jak přípravek Dexoket vypadá a co obsahuje toto balení
10, 20, 30, 40, 50 nebo 500 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg,
Lucembursko
Výrobce
Laboratorios Menarini S.A., Barcelona, Španělsko
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Španělsko Ketesse Itálie Ketesse
Rakousko Ketesse Lotyšsko Dolmen
6/6
Belgie Ketesse Litva Dolmen
Kypr Nosatel Lucembursko Ketesse
Česká republika Dexoket
Dánsko Ketesse Malta Keral
Estonsko Dolmen Norsko Ketesse
Finsko Ketesse Polsko Dexak
Francie Ketesse Portugalsko Ketesse
Německo Sympal Slovenská republika Dexadol
Řecko Nosatel Slovinsko Menadex
Maďarsko Ketodex Švédsko Ketesse
Island Ketesse Nizozemí Stadium
Irsko Keral Velká Británie Keral
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.6.2011

Recenze

Recenze produktu DEXOKET 12,5 TABLETY 500X12.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DEXOKET 12,5 TABLETY 500X12.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze