Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

DETRUSITOL SR 4 MG 84X4MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19581

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 19581
Kód EAN: 8595060909728
Kód SÚKL: 32643
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek se užívá k léčbě naléhavé potřeby močení a četného močení, včetně pomočování při naléhavé potřebě močení, u hyperaktivního močového měchýře.

Příbalový leták

1/5 

 

sp.zn.:  sukls108692/2012 

 
 

Příbalová informace – Informace pro pacienta 

 

DETRUSITOL SR 4mg 

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

(tolterodini hydrogenotartras) 

 
 

Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek DETRUSITOL SR a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete 

přípravek

 DETRUSITOL SR užívat 

3.  Jak se přípravek DETRUSITOL SR užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek DETRUSITOL SR uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

Co je přípravek DETRUSITOL SR a k čemu se používá 

 
Léčivou  látkou  přípravku  DETRUSITOL  SR  je  tolterodin.  Tolterodin  patří  do  skupiny  přípravků  s 
antimuskarinovým účinkem, které uvolňují svalovinu močového měchýře.  
 
Přípravek  se  užívá  k  léčbě  příznaků  hyperaktivního  močového  měchýře.  Příznaky  zahrnují:  naléhavou 
potřebu močení a četné močení a pomočování. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DETRUSITOL SR užívat 

 
DETRUSITOL SR není určen pro děti a dospívající do 18 let věku. 
 
Neužívejte přípravek DETRUSITOL SR: 
-  jste alergický(á) na tolterodin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
-  obtížně močíte 
-  trpíte nekontrolovaným glaukomem s úzkým úhlem (jeden z druhů zeleného zákalu) 
-  trpíte myastenií gravis (porucha nervosvalových funkcí) 
-  trpíte těžkou ulcerózní kolitidou (zánětlivé postižení střev) 
-  trpíte toxickým megakolonem (akutní rozšíření tračníku spojené s těžkým zánětlivým postižením). 

2/5 

 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku DETRUSITOL SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud
-

 

máte srdeční onemocnění 

-

 

trpíte onemocněním zažívacího ústrojí, projevujícím se zúžením či neprůchodností 

-

 

máte potíže s močením a slabý proud moči 

-

 

trpíte onemocněním jater  

-

 

trpíte onemocněním ledvin  

-

 

trpíte  vegetativní  neuropatií  (porušená  funkce  nervů,  která  se  občas  vyskytne  u  nemocných  s 
cukrovkou a která může vést k průjmu, impotenci nebo nízkému krevnímu tlaku) 

-

 

máte brániční kýlu (část žaludku se protlačuje otvorem v bránici) 

-

 

trpíte sníženou pohyblivostí střev nebo těžkou zácpou. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek DETRUSITOL SR 
Informujte  svého  lékaře  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a),  nebo  které 
možná budete užívat. 
 
Nedoporučuje se současné užívání přípravku DETRUSITOL SR s: 
-  některými antibiotiky (např. erythromycin a klarithromycin)  
-  léky k léčbě kvasinkových infekcí (např. ketokonazol a itrakonazol)  
-  léky k léčbě infekcí HIV (např. ritonavir). 
 
DETRUSITOL SR je možné užívat s opatrností s léky: 
-  k léčbě poruch trávení (obsahující např. metoklopramid a cisaprid) 
-  s podobnými  nebo  opačnými  účinky  jako  je  účinek  tolterodinu  (antimuskarinové  či  cholinergní 

vlastnosti). 

 
Přípravek DETRUSITOL SR s jídlem a pitím 
Tobolky se polykají celé, užívají se s jídlem i bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
 
Těhotenství 
Neužívejte přípravek DETRUSITOL SR v těhotenství. 
 
Kojení 
Není  známo,  zda  se  tolterodin  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Kojení  není  během  léčby  přípravkem 
DETRUSITOL SR doporučeno. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
DETRUSITOL SR může vyvolat závratě, slabost a neostré vidění. To může ovlivnit Vaši schopnost řídit 
dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.  
 
Přípravek DETRUSITOL SR obsahuje sacharosu 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 

3/5 

 

3.  

Jak se přípravek DETRUSITOL SR užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka s prodlouženým uvolňováním 1x denně, s výjimkou pacientů s 
nedostatečnou funkcí jater nebo ledvin, u nichž se doporučuje podání přípravku DETRUSITOL SR 2 mg 
jedna tobolka 1x denně. 
 
Tobolky s prodlouženým uvolňováním se polykají celé. Tobolky nežvýkejte. 
 
Délku léčby určí lékař. Nepřerušujte léčbu předčasně, i když nepozorujete okamžitý účinek. Váš močový 
měchýř potřebuje určitý čas k přizpůsobení. Dokončete celou léčbu podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud 
ani potom nezpozorujete žádný efekt, poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku
 DETRUSITOL SR než jste měl(a) 
Neužívejte více tobolek, než Vám předepsal lékař. Pokud náhodně užijete více tobolek nebo pokud dojde 
k náhodnému požití přípravku dítětem, kontaktujte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DETRUSITOL SR 
Pokud zapomenete užít přípravek v obvyklou dobu, užijte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete, pokud 
již  není  čas  užít  následující  tobolku.  Neužívejte  najednou  více  než  jednu  dávku.  Pokračujte  v  užívání 
podle instrukcí lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Pokud bude pro Vás některý z níže uvedených účinků nepříjemný, informujte Vašeho lékaře, který Vám 
může  snížit  dávku.  Pokud  se  objeví  závažná  nebo  přetrvávající  reakce,  kontaktujte  co  nejdříve  svého 
lékaře. 
 
Nejčastějším  nežádoucím  účinkem  spojeným  s  užíváním  přípravku  je  sucho  v  ústech,  které  se  může 
objevit u zhruba ¼ nemocných. 
 
Často se vyskytují zánět vedlejších nosních dutin, závratě, ospalost, bolesti hlavy, syndrom suchého oka, 
porucha zraku, porucha trávení, zácpa, bolest břicha, nadýmání, průjem, obtížné a bolestivé močení, únava 
a otoky končetin. 
 
Méně často se mohou vyskytovat reakce z přecitlivělosti, nervozita, nezvyklé pocity jako pálení, píchání 
či  mravenčení,  zhoršení  paměti,  závratě,  bušení  srdce,  srdeční  selhání,  porucha  srdečního  rytmu,  pocit 
neúplného vyprázdnění měchýře, bolest na hrudi. 
 
Vzácně se mohou vyskytnout těžké reakce z přecitlivělosti, zmatenost, halucinace, dezorientace, zvýšená 
tepová frekvence, návaly horka, zpětný tok žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu, zvracení, otok podkožní 
tkáně a suchá kůže. 

4/5 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek DETRUSITOL SR uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  tento  přípravek  při  teplotě  do  25  °C,  v původním  obalu,  aby  byl  léčivý  přípravek  chráněn 
před světlem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek
 DETRUSITOL SR obsahuje 
-

 

Léčivou látkou je tolterodini hydrogenotartras 4 mg v 1 tobolce. 

-

 

Pomocnými  látkami  jsou  zrněný  cukr  (kukuřičný  škrob,  sacharosa),  disperze  ethylcelulosy  18,8% 
(čištěná  voda,  ethylcelulosa,  roztok  amoniaku  28%,  střední  nasycené  triacylglyceroly,  kyselina 
olejová)
,  hypromelosa  2910,  želatina,  šelak,  oxid  titaničitý  (E171),  indigokarmín  (E132), 
propylenglykol, simetikon.  

 
Jak přípravek
 DETRUSITOL SR vypadá a co obsahuje toto balení 
DETRUSITOL  SR  4  mg  jsou  modré  tobolky  s  bílým  symbolem  firmy  a  číslicí  „4“  obsahující  bílé  až 
téměř bílé peletky. 
 
Druh obalu:  
a) 

bílá PE lahvička se šroubovacím bezpečnostním PP uzávěrem, krabička 

b) 

blistr PVC/PVDC/Al, krabička 

 
Velikost balení: 
a) 

30, 90 tobolek v lahvičce 

b) 

14, 28, 49, 84, 98 a 280 tobolek v blistrech 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

5/5 

 

Držitel rozhodnutí o registraci  
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce
 
Pfizer Italia S.r.L., Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

23.4.2014 

Recenze

Recenze produktu DETRUSITOL SR 4 MG 84X4MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DETRUSITOL SR 4 MG 84X4MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám