Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

DERMOVATE 1X100GM 0.05% Krém - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12810

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Kód výrobku: 12810
Kód EAN: 8590335501164
Kód SÚKL: 46198
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE
Přípravek Dermovate je indikován k léčbě lupénky (s výjimkou rozsáhlých plošných forem), úporných ekzémů, lichen planus, diskoidní formy lupus erythematosus a dalších chorob, jejichž léčba méně účinnými kortikosteroidy není úspěšná.

Příbalový leták

sp.zn. sukls172283/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Dermovate 0,5 mg/g krém 

 

Clobetasoli propionas 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Dermovate a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dermovate používat 

3. 

Jak se přípravek Dermovate používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dermovate uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Dermovate a k čemu se používá 

 
Váš lék se nazývá Dermovate. Dermovate obsahuje klobetasol-propionát, který patří do skupiny léků 
nazývaných steroidy. Steroidy pomáhají snížit zarudnutí, otoky a podráždění pokožky. 
 
Dermovate zmírňuje příznaky některých kožních problémů: 

• 

často se opakující ekzém; 

• 

psoriáza (zhrublé skvrny nebo zanícená, červená kůže, často pokrytá stříbřitými šupinami); 

• 

lichen planus (kožní onemocnění, které způsobuje svědící, červeno-fialové, splývající hrbolky 
na zápěstích, předloktích nebo dolních částech nohou); 

• 

diskoidní lupus erythematodes (onemocnění kůže nejčastěji postihující obličej, uši a vlasovou 
část pokožky, způsobující zjizvení a zvýšenou citlivost postižené kůže na sluneční záření); 

• 

v případech, kdy není léčba méně účinnými steroidy úspěšná. 

 
U dětí starších jednoho roku se Dermovate používá k léčbě dermatitid, které nereagovaly na léčbu 
krémy nebo mastmi obsahujícími mírnější formu steroidů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dermovate používat 

 
Nepoužívejte přípravek Dermovate: 
 

• 

jestliže jste alergický(á) na klobetasol-propionát nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

• 

k léčbě některého z následujících kožních problémů, které by se mohly léčbou zhoršit: 

  infikovaná kůže (není-li infekce současně léčena antiinfekčními léčivými přípravky); 

  akné; 

  rosacea [stav pokožky obličeje, kdy nos, tváře, brada, čelo nebo celý obličej jsou 

neobvykle červené, s viditelnými drobnými cévkami/bez viditelných drobných cév, 
hrbolky (papuly) nebo hnisem naplněnými hrbolky(pustuly)]; 

  vyrážka kolem úst; 

  svědění kůže, která není zanícená; 

  svědění kolem řitního otvoru nebo genitálií (penis a vagína); 

• 

u dětí mladších než 1 rok. 

 

 

Pokud se domníváte, že se Vás něco z výše uvedeného týká, nepoužívejte Dermovate bez 
předchozí konzultace se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím přípravku Dermovate se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

• 

Používejte Dermovate pouze tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. Pokud se Váš stav nezlepší 
během 2 - 4 týdnů léčby, poraďte se se svým lékařem. 

• 

Pokud používáte Dermovate na oční víčka, dávejte pozor, aby se nedostal do kontaktu s očima. 

• 

Buďte opatrný(á), pokud používáte Dermovate delší dobu na obličej, protože může způsobit 
ztenčení kůže. 

• 

Pokud máte ekzém v okolí bércových vředů, může použití lokálních kortikosteroidů v těchto 
místech zvýšit riziko vzniku alergické reakce nebo infekce v okolí vředu. 

• 

Neprodyšný obvaz používejte spolu s tímto přípravkem pouze, pokud Vám to doporučil lékař. 
Pokud používáte Dermovate spolu s neprodyšným obvazem, a to včetně dětských plenek, 
ujistěte se, že kůže je před přiložením nového obvazu očištěna, aby se zabránilo vzniku infekce. 

 

 

Pokud dojde ke vzniku infekce, kontaktujte svého lékaře (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky). 

 

 

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 

 
Přípravek obsahuje propylenglykol, cetylstearylalkohol a chlorkresol, látky, které mohou způsobit 
místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida), alergické reakce a podráždění kůže. 
 
Děti a dospívající 
U dětí mladších 12 let je třeba se dlouhodobé léčby lokálními kortikosteroidy vyvarovat. Je-li použití 
klobetasol-propionátu u dětí nutné, doporučuje se omezit léčbu pouze na několik dní. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dermovate 
 
Některé léky mohou mít vliv na působení přípravku Dermovate nebo mohou zvyšovat 
pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 
 
Mezi takové léky patří například: 
ritonavir a itrakonazol  informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z nich. 
 
Existují i jiné léky, které mohou mít podobný účinek. Je proto velmi důležité, abyste informoval(a) 
svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nějaké jiné léky, pokud jste nějaké užíval(a) v nedávné 
době, nebo které možná budete užívat. To platí i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nepoužívejte 
Dermovate bez porady s lékařem. 
 
Pokud kojíte, je nutné poradit se se svým lékařem dříve, než Dermovate použijete. 
 
Pokud používáte Dermovate během období, kdy kojíte, nepoužívejte Dermovate v oblasti prsou, 
abyste zajistila, že se dítěti Dermovate náhodou nedostane do úst. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Dermovate používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku 
 
Používejte Dermovate jednou nebo dvakrát denně. Pokud se stav Vaší pokožky zlepší, budete moci 
používat Váš lék méně často nebo Vám lékař může předepsat slabší přípravek obsahující steroid. 
 
Jak se přípravek Dermovate používá 
 

• 

Naneste tenkou vrstvu přípravku a jemně vmasírujte množství potřebné pro pokrytí celé 
postižené oblasti. 

• 

Po použití si umyjte ruce, pokud je přípravkem také neošetřujete. 

• 

Pokud zároveň používáte zvláčňující přípravek (hydratační přípravek), ponechte přípravku 
Dermovate po každé aplikaci dostatečný čas potřebný k jeho vstřebání. Teprve poté použijte 
zvláčňující (hydratační) přípravek. 

• 

Tento přípravek nemá být používán denně po dobu delší než čtyři po sobě jdoucí týdny. 

 
Pokud se Váš ekzém často vrací, může Vám lékař navrhnout, abyste v okamžiku, kdy je ekzém pod 
kontrolou, používal(a) přípravek méně často tak, aby se předešlo opětovnému vzplanutí onemocnění. 
Například Vám může být doporučeno, abyste nanášel(a) tenkou vrstvu přípravku Dermovate jednou 
denně, dvakrát týdně na oblasti pokožky, které byly postiženy ekzémy, nebo na ty oblasti, kde je 
pravděpodobné, že se znovu objeví. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Dermovate 
 

• 

Pokud jste zapomněl(a) použít přípravek Dermovate, použijte ho co nejdříve poté, co si 
vzpomenete a pokračujte v léčbě jako obvykle. 

• 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Dermovate 
 

• 

Nepřestávejte používat Dermovate bez doporučení Vašeho lékaře nebo lékárníka. 

• 

Pokud používáte Dermovate pravidelně, ujistěte se, že jste informoval(a) lékaře před tím, než 
přestanete Dermovate používat. 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Dermovate, než jste měl(a) 
 
Pokud použijete velké množství přípravku Dermovate nebo Dermovate náhodně požijete ve větším 
množství, můžete ohrozit své zdraví. Pokud spolknete větší množství přípravku Dermovate, 
vypláchněte ústa velkým množstvím vody a vyhledejte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky postihují pokožku, ale mohou postihnout i jiné části těla, pokud se kůží do krevního 
oběhu vstřebá dostatek léčivé látky z přípravku. 
 
Pokud se stav Vaší kůže zhoršuje a kůže během léčby otéká, můžete být alergický(á) na lék, máte 
infekci nebo potřebujete jinou léčbu. 
 

 

Přestaňte používat Dermovate a informujte co nejdříve svého lékaře. 

 
Časté nežádoucí účinky 

Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů 
 

• 

svědění kůže; 

• 

lokální pálení nebo bolest kůže. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů 
 

• 

ztenčování kůže, což může způsobit strie; 

• 

výskyt krevních cévek pod povrchem kůže. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů 
 
Používání přípravku Dermovate po dlouhou dobu nebo jeho používání spolu s neprodyšným obvazem 
může způsobit následující příznaky: 
 

• 

zvýšení tělesné hmotnosti; 

• 

měsícovitý obličej/kulatý obličej; 

• 

obezita v oblasti trupu; 

• 

ztenčení kůže; 

• 

vrásky; 

• 

suchost pokožky; 

• 

změny barvy kůže; 

• 

zvýšené ochlupení; 

• 

ztráta vlasů/nedostatečný růst vlasů/poškozené vypadávající vlasy. 

 
Další velmi vzácné kožní reakce, které mohou nastat, jsou: 
 

• 

alergické reakce v místě aplikace; 

• 

zhoršení původního onemocnění; 

• 

podráždění v místě aplikace; 

• 

zarudnutí; 

• 

vyrážka nebo kopřivka; 

• 

jestliže máte psoriázu, mohou se u Vás na kůži objevit pupínky naplněné hnisem. K tomuto 
stavu dochází jen velmi zřídka během léčby nebo po jejím ukončení a je známý jako pustulární 
psoriáza; 

 
U dětí rovněž věnujte pozornost následujícím příznakům: 
 

• 

zpomalený nárůst tělesné hmotnosti; 

• 

pomalý růst. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech, nebo dalších testech 
prováděných Vaším lékařem: 
 

• 

snížení hladiny hormonu kortizolu v krvi; 

• 

zvýšená hladina cukru v krvi nebo v moči; 

• 

vysoký krevní tlak; 

• 

oslabení kostí až postupná ztráta kostní hmoty (osteoporóza); pokud máte tyto příznaky, mohou 
být zapotřebí další dodatečné testy a vyšetření. 

 
Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí výskytu 
(z dostupných údajů nelze určit) 
 

• 

oportunní infekce (infekce způsobené mikroorganismy, které za normálních okolností nejsou 
pro člověka nebezpečné); 

• 

šedý zákal (katarakta); 

• 

zvýšený nitrooční tlak (glaukom); 

• 

rozmazané vidění; 

• 

akneiformní erupce (kožní projevy podobné akné). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Dermovate uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za 
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Dermovate obsahuje 
 

 

Léčivou látkou je clobetasoli propionas. Jedengram krému obsahuje clobetasoli propionas 
0,5 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou: glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, chlorkresol,dihydrát 
natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, emulgující glycerol-monostearát, 
bílý vosk, propylenglykol. 

 
Jak přípravek Dermovate vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Dermovate je jemný, bílý až našedlý krém. 
 
Velikost balení: 25 g, 100 g. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glaxo Group Ltd., 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, 
Velká Británie. 
 
Výrobce 
Glaxo Wellcome Operations, 
Harmire Road, Barnard Castle, 
Velká Británie 

 
nebo 
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 
ul. Grunwaldzka, Poznaň, 
Polsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 7. 2017 

Recenze

Recenze produktu DERMOVATE 1X100GM 0.05% Krém

Diskuze

Diskuze k produktu DERMOVATE 1X100GM 0.05% Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám