Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DEPREX LÉČIVA 30X20MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14877

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14877
Kód EAN: 8594739017955
Kód SÚKL: 98791
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Deprex je určen pro dospělé pacienty. Používá se k léčbě depresivních onemocnění, depresivních onemocnění spojených s úzkostnými poruchami, nutkavých stavů, bulimia nervosa (impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel), premenstruální dysforické poruchy (např. duševní napětí, podrážděnost, bolesti v podbřišku a v prsech, bolesti hlavy několik dnů před menstruací).

Příbalový leták

1
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls155364/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DEPREX LÉČIVA
tvrdé tobolky
Fluoxetini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Deprex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deprex užívat
3. Jak se přípravek Deprex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Deprex uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Deprex a k čemu se používá

Deprex patří do skupiny přípravků nazývaných antidepresiva selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu (SSRI).
Přípravek je určen k léčbě následujících stavů:
Dospělí:
Depresivní epizody
Obsedantně-kompulzivní porucha
Mentální bulimie: Deprex je užíván společně s psychoterapií ke snížení záchvatovitého
přejídání a vyprazdňovacích aktivit.
Děti a dospívající od 8 let věku:
Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 46 sezeních
na psychologickou terapii. Přípravek Deprex by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám pouze
v kombinaci s psychologickou terapií.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deprex užívat

Neužívejte přípravek Deprex a oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi
jestliže jste alergický/á na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku přípravku Deprex
(uvedenou v bodě 6). Alergie může zahrnovat vyrážku, svědění, oteklé tváře nebo rty a
dušnost.
jestliže užíváte přípravky známé jako neselektivní inhibitory monoaminooxidázy nebo
reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy typu A (označované také IMAO), které jsou také
používané k léčbě deprese, protože může dojít k závažným a dokonce smrtelným reakcím.
2
Léčba fluoxetinem může být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireverzibilními inhibitory
IMAO (např. tranylcypromin).
Avšak léčba fluoxetinem může být zahájena následující den po ukončení léčby určitými IMAO
nazývanými reverzibilní inhibitory (např. moklobemid).
Neužívejte žádné přípravky ze skupiny IMAO nejméně po dobu pěti týdnů po ukončení léčby
přípravkem Deprex. Jestliže je přípravek Deprex předepisován po delší dobu nebo ve větších dávkách,
váš lékař může rozhodnout o delším intervalu. Příklady IMAO zahrnují nialamid, iproniazid, selegilin,
moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid a tolotaxon.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Deprex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Protože při užívání
přípravku Deprex je nutná zvláštní opatrnost, sdělte lékaři nebo lékárníkovi, jestliže:
dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok tváře nebo rtů nebo
dušnost), přestaňte užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře.
máte nebo jste v minulosti měl epilepsii, máte záchvaty nebo se jejich četnost zvýšila,
přestaňte okamžitě užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře nebo lékárníka.
trpěl jste v minulosti mánií, pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, užívání
fluoxetinu může být nutné ukončit.
máte cukrovku, lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby.
máte jaterní problémy (lékař může upravit dávku).
máte problémy se srdcem.
užíváte diuretika (tablety na odvodnění), obzvláště jste-li starší.
jste léčen elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky).
měl/a jste v minulosti potíže s krvácivostí nebo u Vás dojde ke vzniku modřin nebo
neobvyklého krvácení.
užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz Vzájemné působení s dalšími
přípravky).
jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu jako je
zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv. serotoninovým
syndromem nebo neuroleptickým maligním syndromem. Ačkoliv k tomuto stavu dochází
velmi vzácně, jedná se o život ohrožující stav. Kontaktujte ihned lékaře, užívání fluoxetinu
může být nutné ukončit.
máte sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostnou poruchu. Jestliže trpíte
depresí nebo úzkostnou poruchou, můžete občas pomýšlet na ublížení si nebo na sebevraždu.
Tyto myšlenky mohou zesílit, pokud začínáte antidepresiva užívat poprvé, protože k nástupu
účinku těchto přípravků dochází se zpožděním, obvykle po asi dvou týdnech, ale někdy i po
delší době.
Tyto myšlenky můžete mít častěji:
- pokud jste již dříve uvažoval/a o sebevraždě nebo o ublížení si.
- pokud jste dosáhl/a dospělosti v nedávné době. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené
riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými poruchami, kteří
byli léčeni antidepresivy.
Jestliže se u Vás kdykoliv objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého
lékaře nebo ihned navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.
Může být pro Vás užitečné svěřit se se svou depresí nebo úzkostí vašemu příbuznému nebo blízkému
příteli a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud
se budou domnívat, že se vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud budou znepokojeni změnami
ve vašem chování.
Užití u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let
U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). Deprex by měl být u dětí a dospívajících ve věku 8
až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod (v kombinaci s
psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích.
3
Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Deprex ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může
Deprex předepsat pacientům do 18 let k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod v
kombinaci s psychologickou terapií, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař
předepsal Deprex pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého
lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Deprex, rozvine nebo zhorší
některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat.
Deprex by neměl být používán v léčbě dětí do 8 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Deprex
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a (až 5 týdnů zpátky) nebo které možná budete užívat.
Tento přípravek může ovlivnit způsob, jak další léčiva působí (interakce). Interakce, které by mohly
nastat:
inhibitory MAO (užívané k léčbě deprese); neselektivní inhibitory MAO a inhibitory MAO
typu A (moklobemid) by neměly být užívány společně s přípravkem Deprex vzhledem k
tomu, že může dojít k vážným až smrtelným reakcím (serotoninový syndrom) (viz bod
Neužívejte přípravek Deprex). Inhibitory MAO typu B (selegilin) mohou být užívány
s přípravkem Deprex pouze pod přísným lékařským dohledem.
lithium, tryptofan; při podávání těchto přípravků s přípravkem Deprex existuje zvýšené riziko
serotoninového syndromu. Jestliže je fluoxetin užíván v kombinaci s lithiem, lékař vás bude
častěji kontrolovat.
fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože přípravek Deprex může ovlivnit hladiny tohoto
léku v krvi, může váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět častější kontroly,
pokud je podáván společně s přípravkem Deprex.
klozapin (užívaný k léčbě některých duševních onemocnění), tramadol (lék proti bolesti) nebo
triptany (k léčbě migrény); existuje zvýšené riziko vysokého krevního tlaku.
flekainid nebo enkainid (k léčbě srdečních potíží), karbamazepin (k léčbě epilepsie),
tricyklická antidepresiva (např. imipramin, desipramin a amitriptylin); protože přípravek
Deprex může měnit hladiny těchto léků v krvi, lékař může snížit jejich dávku, pokud jsou
podávány společně s přípravkem Deprex.
warfarin nebo jiné přípravky užívané k ředění krve; přípravek Deprex může ovlivňovat účinek
těchto léků na krev. Jestliže je léčba přípravkem Deprex zahájena nebo ukončena, zatímco
užíváte warfarin, lékař může provést určitá vyšetření.
třezalka tečkovaná; pokud jste léčen/a přípravkem Deprex, neměl/a byste užívat rostlinné
přípravky obsahující tuto rostlinu, protože to může mít za následek zvýšení nežádoucích
účinků. Pokud již třezalku užíváte, když zahájíte léčbu přípravkem Deprex, přestaňte třezalku
užívat a při další návštěvě to sdělte svému lékaři.

Přípravek Deprex s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Deprex můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co upřednostňujete.
Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měli vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly Deprex během prvních několika měsíců
těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se srdeční
vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících Deprex je výskyt zmíněného rizika zvýšen
na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro Vás bude
lepší postupně Deprex vysazovat nebo v závislosti na dalších okolnostech v léčbě přípravkem Deprex
pokračovat.
4
Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost,
přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Deprex. Užívání látek
podobných Deprexu během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko
výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se
projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24
hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského
lékaře.
Kojení
Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit
byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař vám může
předepsat nižší dávku fluoxetinu.
Fertilita
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může ovlivnit váš úsudek a koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje bez
porady s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Deprex obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek Deprex
obsahuje azorubin, který může u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci.

3. Jak se přípravek Deprex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Deprese: Doporučená dávka je 20 mg (1 tobolka) denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví
dávku v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit až
na maximálně 60 mg (3 tobolky). Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že
dostáváte nejnižší účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po zahájení užívání přípravku na
depresi. To je obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků může dojít až po několika týdnech.
Pacienti s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců.
Mentální bulimie: Doporučená dávka je 60 mg denně (3 tobolky).
Obsedantně-kompulzivní porucha: Doporučená dávka je 20 mg (1 tobolka) denně. V případě potřeby
lékař přehodnotí a upraví dávku po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně
zvýšit až na maximálně 60 mg (3 tobolky). Jestliže nenastane zlepšení do 10 týdnů, léčba přípravkem
Deprex by měla být přehodnocena.
Děti a dospívající ve věku 8 až 18 let s depresí: Léčba by měla být zahájena a dále sledována
specialistou. Úvodní dávka je 10 mg/den podaná v jiné lékové formě. Po jednom nebo dvou týdnech
může lékař zvýšit dávku na 20 mg/den. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno,
že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Děti s nižší tělesnou hmotností mohou potřebovat nižší dávky. Po
6 měsících by měl lékař zhodnotit, zda je nutné pokračovat v léčbě. Jestliže nedojde ke zlepšení, léčba
může být přehodnocena.
Jestliže jste staršího věku, lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 40
mg (2 tobolky). Maximální denní dávka je 60 mg (3 tobolky).
Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na fluoxetin, lékař vám může
předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku Deprex každý druhý den.

5
Způsob podání
Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Deprex, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost) nebo to
ihned oznamte svému lékaři.
Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku Deprex.
Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, záchvaty, problémy se srdcem
(nepravidelný srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změny duševního stavu sahající od
rozrušení po kóma.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deprex
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, neznepokojujte se. Užijte svou další dávku následující den v
obvyklý čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Užívání přípravku každý den ve stejný čas vám může pomoci, abyste přípravek užíval/a pravidelně.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Deprex
Nepřestávejte užívat přípravek Deprex, dokud o tom nerozhodne lékař. Je důležité, abyste přípravek
nepřestal/a užívat.
Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek užívat, i když se začnete cítit lépe. Ujistěte
se, že vám tobolky nedojdou.
Při ukončení užívání přípravku Deprex můžete zaznamenat následující příznaky: závratě,
brnění/mravenčení, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost), pocit neklidu nebo rozrušení,
neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení (pocit nemoci nebo nemoc),
třes, bolest hlavy.
Většina lidí zjistila, že příznaky po vysazení přípravku Deprex jsou mírné a samy mizí v průběhu
několika týdnů. Jestliže se u vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého lékaře.
Jestliže přestáváte užívat přípravek Deprex, lékař vám může snížit dávku pomalu v průběhu jednoho
nebo dvou týdnů to může snížit možnost příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo
sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a kontaktujte lékaře.
Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat o stav
nazývaný akatizie. Zvýšení dávky Deprexu může způsobit, že se cítíte hůře. V tomto případě
kontaktujte svého lékaře.
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím, nebo
se vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to velmi vzácné.
Někteří pacienti měli:
kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se
zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost, extrémní
rozrušení nebo spavost (pouze vzácně).
6
pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících
diuretika (tablety na odvodnění).
prodloužená a bolestivá erekce.
podrážděnost a extrémní rozrušení.
Jestliže se u vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému
lékaři.
Jestliže vás kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků obtěžuje nebo trvá delší dobu, kontaktujte
lékaře nebo lékárníka.
Organismus celkově zimnice, citlivost na sluneční světlo, úbytek tělesné hmotnosti.
Trávicí ústrojí průjem a žaludeční nevolnost, zvracení, trávicí potíže, potíže při polykání nebo
změny chuti nebo sucho v ústech. Vzácně byly hlášeny abnormální jaterní funkce, velmi vzácně
případy zánětu jater.
Nervový systém bolest hlavy, problémy se spánkem nebo nezvyklé sny, závrať, špatná chuť k jídlu,
únava, neobvykle dobrá nálada, nekontrolovatelné pohyby, záchvaty, extrémní neklid, halucinace,
netypické zuřivé chování, zmatenost, rozrušení, úzkost, nervozita, neschopnost se koncentrovat nebo
řádně přemýšlet, záchvaty paniky, myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.
Urogenitální (močopohlavní) systém a reprodukční poruchy obtížné močení nebo příliš časté
močení, nízká sexuální výkonnost, prodloužená erekce, tvorba mléka.
Dýchací systém podrážděné hrdlo, dušnost. Vzácně byly hlášeny plicní problémy (včetně
zánětlivých procesů různého druhu a/nebo fibróza).
Zlomeniny kostí u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt
zlomenin kostí.
Jiné vypadávání vlasů, zívání, rozmazané vidění, nevysvětlitelné podlitiny nebo krvácení, pocení,
návaly horka, pocit závratě při postavení se, bolest kloubů nebo svalů, nízké hladiny sodíku v krvi.
Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Další u dětí a dospívajících (8-18 let) fluoxetin může zpomalit růst nebo možná zpozdit pohlavní
dospívání.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to lékaři nebo
lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Deprex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu a krabičce, aby byl přípravek chráněn
před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
7

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Deprex obsahuje
Léčivou látkou je fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg (fluoxetinum 20 mg) v jedné tvrdé tobolce.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, azorubin, černý oxid železitý, červený oxid železitý, indigokarmín, oxid
titaničitý, želatina.

Jak přípravek Deprex vypadá a co obsahuje toto balení.
Jedná se o neprůhledné želatinové tobolky bílo-fialové barvy.
Balení obsahuje 10 nebo 30 tobolek.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí/Výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
25.7.2012

Recenze

Recenze produktu DEPREX LÉČIVA 30X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DEPREX LÉČIVA 30X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám