Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE 30X500MG Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Kód výrobku: 21677

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE 30X500MG Tabl. s řízeným uvol.

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208692/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable, tablety s řízeným uvolňováním
natrii valproas, acidum valproicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable užívat
3. Jak se DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable uchovávat
6. Další informace
1. CO JE DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE je léčivý přípravek s protizáchvatovými účinky působící
u různých druhů epileptických záchvatů (padoucnice) a mánie. Valproát, léčivá látka tohoto
přípravku, snižuje možnost vzniku epileptických záchvatů, přičemž nepůsobí tlumivě ani nevyvolává
ospalost. Může se užívat samostatně i v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie.
Mánie je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo hyperaktivitu.
Mánie nastává při onemocnění zvaném bipolární porucha. DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable
se užívá v případech, kdy není možné užívat lithium.
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable se používá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů u
dospělých a dětí ve věku, kdy jsou schopny užívat tuto lékovou formu (obvykle od 3 let) a k akutní
léčbě a prevenci manické fáze bipolární afektivní poruchy (maniodepresivní psychózy) u dospělých
pacientů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEPAKINE CHRONO
500 mg sécable UŽÍVAT
Neužívejte DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valproát sodný nebo na kteroukoli další složku
přípravku DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable,
2/7
- jestliže máte aktivní zánět jater (např. infekční žloutenka) nebo onemocnění jater,
- pokud jste v minulosti měl(a) Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných závažný zánět jater,
zejména zapříčiněný užíváním léků ,
- pokud máte tzv. porfyrii (velmi vzácné metabolické onemocnění).
Pokud si myslíte, že by se Vás některý z výše uvedených problémů mohl týkat nebo si nejste jist(a),
zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable je zapotřebí
- Jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé onemocnění, především během prvních šesti
měsíců léčby, a to zejména opakované zvracení, extrémní únava, bolest břicha, malátnost,
slabost, ztráta chuti k jídlu, bolest v horní oblasti břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže
nebo očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo se celkově necítíte dobře,
MĚL(A) BYSTE IHNED INFORMOVAT LÉKAŘE. U velmi malého počtu pacientů může
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable ovlivnit činnost jater (a vzácněji slinivky břišní).
- Jestliže je DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable podáván dětem do 3 let věku, které současně
užívají další léky proti epilepsii nebo mají jiné neurologické nebo metabolické onemocnění a
závažnou formu epilepsie.
- Obzvláště u malých dětí ve věku do 3 let nesmí být DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable
podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (aspirin).
- Pokud máte systémový lupus erythematodes (vzácné onemocnění).
- Jestliže máte poruchu metabolismu, zejména dědičný nedostatek enzymů, který vede k poruše
cyklu močoviny. Existuje riziko zvýšení hladiny močoviny v krvi.
- Pokud máte poruchu funkce ledvin. Lékař může shledat nutným zkontrolovat Vám hladinu
valproátu v krvi nebo upravit dávkování.
- Pokud přibýváte na váze, protože máte zvýšenou chuť k jídlu.
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je valproát trpěli představami, že si ublíží či vezmou
život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou ovlivňovat účinky přípravku DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable a naopak.
Tyto léky zahrnují:
neuroleptické látky (užívané k léčbě psychických poruch)
léky užívané k léčbě deprese
benzodiazepiny, které se užívají na spaní nebo k léčbě úzkosti
jiné léky na epilepsii včetně fenobarbitalu, fenytoinu, primidonu, lamotriginu, karbamazepinu,
topiramátu
zidovudin (užívá se k léčbě HIV infekce a AIDS)
mefloquin (užívá se k léčbě a prevenci malárie)
salicyláty (aspirin), viz také odstavec Zvláštní opatrnosti při použití DEPAKINE CHRONO
500 mg sécable je zapotřebí
antikoagulancia (látky zabraňující srážení krve)
cimetidin (užívá se na žaludeční vředy)
antibiotika jako je erytromycin, rifampicin
karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny valproové
(natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit její účinek.
3/7
Tyto a další léky mohou působit na účinek přípravku DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable anebo
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable může ovlivňovat je. Může být zapotřebí upravit množství
léku anebo použít zcela jiný lék. Lékař nebo lékárník Vám poradí, jak postupovat.
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable neovlivňuje účinnost perorální antikoncepce.
Lékař a lékárník Vám podají další informace o lécích, na které je třeba si dávat pozor anebo které je
třeba vyloučit při užívání přípravku DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable.
Užívání DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable s jídlem a pitím
Během léčby nelze požívat alkoholické nápoje.
Užívejte ve stejnou denní dobu, nejlépe na počátku jídla.
Děti a mladiství
Děti a mladiství do 18 let věku:
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable by neměl být užíván k léčbě mánie u dětí a mladistvých do 18
let věku.
Těhotenství a kojení
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud jste těhotná nebo jste v plodném věku, pokud to přímo
nenařídí Váš lékař. Pokud jste v plodném věku, musíte během léčby užívat účinnou antikoncepci.
Informace pro ženy v plodném věku
U žen, které užívají DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable, není neplánované otěhotnění žádoucí.
Měla byste používat účinnou antikoncepci a poradit se předem s lékařem, pokud plánujete
otěhotnět. DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable nemá žádný vliv na účinnost antikoncepčních
pilulek.
Je důležité prodiskutovat s lékařem těhotenství a epilepsii, a pokud jste epileptička, i se specialistou na
epilepsii. Je důležité, abyste Vy i lékař souhlasili s užíváním DEPAKINE CHRONO 500 mg v případě
otěhotnění.
Děti narozené matkám léčeným přípravkem DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable mají větší
pravděpodobnost zdravotních problémů. Šance, že se tyto problémy projeví je menší, pokud
těhotenství řádně naplánujete.
Děti narozené matkám, které v těhotenství užívaly DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable, mohou
mít vývojovou vadu.
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable může zapříčinit zvýšené riziko vrozených vývojových vad u
dítěte, např. tzv spina bifida (onemocnění, kdy se nesprávně vyvíjí páteř). Abnormální nitroděložní
vývoj zárodku lze nicméně odhalit již v první fázi těhotenství prostřednictvím běžných screeningových
testů.
U dětí, jejichž matky v těhotenství užívaly valproát, byly rovněž zaznamenány vývojové poruchy
chování, tzv. poruchy autistického spektra.
Pokud otěhotníte nebo si budete myslet, že můžete být těhotná a současně užíváte DEPAKINE
CHRONO 500 mg sécable, okamžitě to oznamte svému lékaři. Lékař Vám může přizpůsobit léčbu
a/nebo předepsat kyselinu listovou jako doplněk stravy. Nesmíte přestat užívat DEPAKINE
CHRONO 500 mg sécable bez souhlasu svého lékaře, protože nekontrolovaná epilepsie představuje
vážné ohrožení Vašeho zdraví i zdraví Vašeho dítěte.
Novorozené děti matek, které v těhotenství užívaly DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable, mohou
mít rovněž problémy se srážlivostí krve.
4/7
Informace pro ženy, které plánují těhotenství (viz informace pro ženy v plodném věku)
U žen léčených antiepileptiky není neplánované otěhotnění žádoucí. Poraďte se předem s lékařem,
pokud plánujete otěhotnět, abyste se s lékařem dohodli a aby Vám lékař mohl upravit léčbu a/nebo
dávku léku a aby mohl příslušně kontrolovat průběh Vašeho těhotenství.
Pokud zjistíte, že jste těhotná, řekněte to ihned svému lékaři.
Informace pro ženy, které otěhotní během užívání přípravku DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable
(viz informace pro ženy v plodném věku).
Pokud otěhotníte během léčby přípravkem DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable, okamžitě to
oznamte svému lékaři.
Kojení
Do mateřského mléka přechází jen velmi malé množství přípravku DEPAKINE CHRONO 500 mg
sécable, které obecně nepředstavuje pro dítě žádné riziko a obvykle není nutné přestat s kojením.
Přesto se však poraďte s lékařem, zda své dítě můžete kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláště na počátku léčby může užívání přípravku nepříznivě ovlivnit vykonávání činností vyžadujících
zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů). Tuto činnost smíte vykonávat pouze
po výslovném souhlasu lékaře, obecně se doporučuje neřídit a nevykonávat činnost vyžadující zvýšené
soustředění.
Důležité informace o některých složkách DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable
Přípravek by měl být užíván s opatrností u pacientů s dietou zaměřenou na omezení příjmu sodíku,
vzhledem k jeho obsahu v přípravku: 1 tableta s obsahem léčivé látky 500 mg obsahuje 47 mg sodíku.
3. JAK SE DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování je přísně individuální. Obvyklá denní dávka u dospělých, dětí i starších osob je asi
20 až 30 mg/kg tělesné váhy (maximálně 60 mg/kg/den, tato dávka by neměla být překročena),
podávaná v jedné nebo dvou dávkách denně, ve stejnou denní dobu, nejlépe na počátku jídla. Tableta
se polyká nerozkousaná a zapíjí se malým množstvím tekutiny (ne s obsahem oxidu uhličitého).
Na počátku léčby je většinou dávka nižší, kterou v průběhu léčby zvyšuje lékař na obvyklé dávky.
Léčba je vždy dlouhodobá.
Dávkování při léčbě bipolárních poruch je stejné jako při léčbě epilepsie, s výjimkou podání dětem.
Mánie
Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.
Úvodní dávka
Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg.
Průměrná denní dávka
Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.
5/7
Jestliže jste užil(a) více DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable, než jste měl(a)
Předávkování může být nebezpečné. Pokud dojde k předávkování, které se obvykle projevuje
zmateností a útlumem, nebo k náhodnému požití přípravku dítětem, ihned se poraďte se svým
lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable
Užívání přípravku nesmí být náhle přerušeno.
Přípravek je nutné užívat pravidelně, pokud si zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji co nejdříve.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte podle
původního léčebného schématu. Dojde-li k vynechání více dávek, poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste přestal(a) užívat DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable
Nepřestávejte DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable užívat ani neměňte dávkování, pokud to
nenařídí lékař. Pokud bez porady s lékařem přestanete lék užívat, může se Vaše onemocnění zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácně jsou tyto nežádoucí účinky závažné, většinou však nikoli. Obvykle samy vymizí. V případě
některých nežádoucích účinků může být zapotřebí vyhledat lékaře:
nevolnost , bolesti v oblasti žaludku, průjem (zvláště na počátku léčby)
třes, ospalost, poruchy koordinace pohybů
útlum, nervové (tzv. extrapyramidové) poruchy
kožní reakce např. vyrážka
přechodné vypadávání vlasů
poruchy menstruačního krvácení
problémy se sluchem
alergická reakce
otoky nohou a chodidel
přibývání hmotnosti
problémy s ledvinami, noční pomočování nebo zvýšená potřeba močení
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to oznamte lékaři. Můžete
potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:
změna vědomí, zvláštní chování spojené s častějšími nebo závažnějšími záchvaty nebo bez
nich, ztráta elánu, zejména při současném užívání fenobarbitalu a topiramátu nebo při náhlém
zvýšení dávky přípravku DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable,
opakované zvracení, extrémní únava, bolest břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti k jídlu,
prudká bolest v horní části břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma),
otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo celkový pocit špatného zdraví,
problémy s krevní srážlivostí,
spontánní vznik modřin nebo krvácení,
vznik puchýřů a odlupování kůže
6/7
závažné snížení počtu bílých krvinek nebo selhání funkce kostní dřeně, které se někdy projeví
horečkou a dýchacími obtížemi,
zmatenost, která může být zapříčiněna nízkou hladinou sodíku v krvi,
alergické otoky s bolestivými svědivými podlitinami (většinou v okolí očí, rtů, hrdla a někdy na
rukou nebo nohou),
syndrom s vyrážkou, horečkou, zvětšením lymfatických uzlin a možnou poruchou jiných
orgánů.
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable může také zapříčinit pokles počtu krevních destiček nebo
červených krvinek.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable obsahuje
- Léčivými látkami jsou:
natrii valproas 333 mg, acidum valproicum 145 mg (odpovídá celkovému množství 500 mg
natrii valproas) v 1 tabletě s řízeným uvolňováním.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: ethylcelulosa, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát sodné soli
sacharinu, koloidní hydratovaný oxid křemičitý.
Potah tablety: hypromelosa 2910/6, polyakrylátová disperze 30%, makrogol 6000, mastek, oxid
titaničitý.
Jak DEPAKINE CHRONO 500 mg sécable vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety s řízeným uvolňováním. Bílá, oválná potahovaná tableta s půlicí rýhou na obou stranách.
Velikost balení: 30 nebo 100 (2 x 50) tablet s řízeným uvolňováním.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
7/7
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika
Výrobce
Sanofi Winthrop Industrie
Ambares, Francie
Sanofi Winthrop Industrie
Tours, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
29.12.2010

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Kód výrobku: 21677
Kód EAN: 8595116530043
Kód SÚKL: 11853
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů u dospělých a dětí ve věku, kdy jsou schopny užívat tuto lékovou formu (obvykle od 3 let) a k akutní léčbě a prevenci manické fáze bipolární afektivní poruchy (maniodepresívní psychózy) u dospělých pacientů.

Recenze

Recenze produktu DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE 30X500MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE 30X500MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám