Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DEPAKINE CHRONO 300 MG SÉCABLE 100X300MG Tabl. s řízeným uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21676

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Kód výrobku: 21676
Kód EAN: 8595116530029
Kód SÚKL: 92034
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Přípravek se užívá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů u dospělých a dětí ve věku, kdy jsou schopny užívat tuto lékovou formu (obvykle od 3 let) a k akutní léčbě a prevenci manické fáze bipolární afektivní poruchy (maniodepresívní psychózy) u dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208693/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable, tablety s řízeným uvolňováním
natrii valproas, acidum valproicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable
užívat
3. Jak se DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable uchovávat
6. Další informace
1. CO JE DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DEPAKINE CHRONO 300 MG SÉCABLE je léčivý přípravek s protizáchvatovými účinky
působící u různých druhů epileptických záchvatů (padoucnice) a mánie.
Valproát, léčivá látka tohoto přípravku, snižuje možnost vzniku epileptických záchvatů,
přičemž nepůsobí tlumivě ani nevyvolává ospalost. Může se užívat samostatně i v kombinaci s
jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie.
Mánie je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo
hyperaktivitu. Mánie nastává při onemocnění zvaném bipolární porucha. DEPAKINE
CHRONO 300 mg sécable se užívá v případech, kdy není možné užívat lithium.
DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable se používá k léčbě různých druhů epileptických
záchvatů u dospělých a dětí ve věku, kdy jsou schopny užívat tuto lékovou formu (obvykle od
3 let) a k akutní léčbě a prevenci manické fáze bipolární afektivní poruchy (maniodepresivní
psychózy) u dospělých pacientů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEPAKINE
CHRONO 300 mg sécable UŽÍVAT
Neužívejte DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valproát sodný nebo na kteroukoli další složku
přípravku DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable,
2/7
- jestliže máte aktivní zánět jater (např. infekční žloutenka) nebo onemocnění jater,
- pokud jste v minulosti měl(a) Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných závažný
zánět jater, zejména zapříčiněný užíváním léků,
- pokud máte tzv. porfyrii (velmi vzácné metabolické onemocnění).
Pokud si myslíte, že by se Vás některý z výše uvedených problémů mohl týkat nebo si nejste
jist(a), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable
užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable je zapotřebí
- Jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé onemocnění, především během
prvních šesti měsíců léčby, a to zejména opakované zvracení, extrémní únava, bolest
břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti k jídlu, bolest v horní oblasti břicha, nevolnost,
žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie
nebo se celkově necítíte dobře, MĚL(A) BYSTE IHNED INFORMOVAT LÉKAŘE. U
velmi malého počtu pacientů může DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable ovlivnit
činnost jater (a vzácněji slinivky břišní).
- Jestliže je DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable podáván dětem do 3 let věku, které
současně užívají další léky proti epilepsii nebo mají jiné neurologické nebo metabolické
onemocnění a závažnou formu epilepsie.
- Obzvláště u malých dětí ve věku do 3 let nesmí být DEPAKINE CHRONO 300 mg
sécable podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (aspirin).
- Pokud máte systémový lupus erythematodes (vzácné onemocnění).
- Jestliže máte poruchu metabolismu, zejména dědičný nedostatek enzymů, který vede
k poruše cyklu močoviny. Existuje riziko zvýšení hladiny močoviny v krvi.
- Pokud máte poruchu funkce ledvin. Lékař může shledat nutným zkontrolovat Vám
hladinu valproátu v krvi nebo upravit dávkování.
- Pokud přibýváte na váze, protože máte zvýšenou chuť k jídlu.
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je valproát trpěli představami, že si ublíží či
vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou ovlivňovat účinky přípravku DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable a
naopak. Tyto léky zahrnují:
neuroleptické látky (užívané k léčbě psychických poruch)
léky užívané k léčbě deprese
benzodiazepiny, které se užívají na spaní nebo k léčbě úzkosti
jiné léky na epilepsii včetně fenobarbitalu, fenytoinu, primidonu, lamotriginu,
karbamazepinu, topiramátu
zidovudin (užívá se k léčbě HIV infekce a AIDS)
mefloquin (užívá se k léčbě a prevenci malárie)
salicyláty (aspirin), viz také odstavec Zvláštní opatrnosti při použití DEPAKINE
CHRONO 300 mg sécable je zapotřebí
antikoagulancia (látky zabraňující srážení krve)
cimetidin (užívá se na žaludeční vředy)
antibiotika jako je erytromycin, rifampicin
karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny
valproové (natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může
snížit její účinek.
3/7
Tyto a další léky mohou působit na účinek přípravku DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable
anebo DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable může ovlivňovat je. Může být zapotřebí upravit
množství léku anebo použít zcela jiný lék. Lékař nebo lékárník Vám poradí, jak postupovat.
DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable neovlivňuje účinnost perorální antikoncepce.
Lékař a lékárník Vám podají další informace o lécích, na které je třeba si dávat pozor anebo
které je třeba vyloučit při užívání přípravku DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable.
Užívání DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable s jídlem a pitím
Během léčby nelze požívat alkoholické nápoje.
Užívejte ve stejnou denní dobu, nejlépe na počátku jídla.
Děti a mladiství
Děti a mladiství do 18 let věku:
DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable by neměl být užíván k léčbě mánie u dětí a mladistvých
do 18 let věku.
Těhotenství a kojení
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud jste těhotná nebo jste v plodném věku, pokud to
přímo nenařídí Váš lékař. Pokud jste v plodném věku, musíte během léčby užívat účinnou
antikoncepci.
Informace pro ženy v plodném věku
U žen, které užívají DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable, není neplánované otěhotnění
žádoucí. Měla byste používat účinnou antikoncepci a poradit se předem s lékařem, pokud
plánujete otěhotnět. DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable nemá žádný vliv na účinnost
antikoncepčních pilulek.
Je důležité prodiskutovat s lékařem těhotenství a epilepsii, a pokud jste epileptička, i se
specialistou na epilepsii. Je důležité, abyste Vy i lékař souhlasili s užíváním DEPAKINE
CHRONO 300 mg v případě otěhotnění.
Děti narozené matkám léčeným přípravkem DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable mají větší
pravděpodobnost zdravotních problémů. Šance, že se tyto problémy projeví je menší, pokud
těhotenství řádně naplánujete.
Děti narozené matkám, které v těhotenství užívaly DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable,
mohou mít vývojovou vadu.
DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable může zapříčinit zvýšené riziko vrozených vývojových
vad u dítěte, např. tzv spina bifida (onemocnění, kdy se nesprávně vyvíjí páteř). Abnormální
nitroděložní vývoj zárodku lze nicméně odhalit již v první fázi těhotenství prostřednictvím
běžných screeningových testů.
U dětí, jejichž matky v těhotenství užívaly valproát, byly rovněž zaznamenány vývojové
poruchy chování, tzv. poruchy autistického spektra.
Pokud otěhotníte nebo si budete myslet, že můžete být těhotná a současně užíváte DEPAKINE
CHRONO 300 mg sécable, okamžitě to oznamte svému lékaři. Lékař Vám může přizpůsobit
léčbu a/nebo předepsat kyselinu listovou jako doplněk stravy. Nesmíte přestat užívat
DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable bez souhlasu svého lékaře, protože nekontrolovaná
epilepsie představuje vážné ohrožení Vašeho zdraví i zdraví Vašeho dítěte.
Novorozené děti matek, které v těhotenství užívaly DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable,
mohou mít rovněž problémy se srážlivostí krve.
4/7
Informace pro ženy, které plánují těhotenství (viz informace pro ženy v plodném věku)
U žen léčených antiepileptiky není neplánované otěhotnění žádoucí. Poraďte se předem
s lékařem, pokud plánujete otěhotnět, abyste se s lékařem dohodli a aby Vám lékař mohl
upravit léčbu a/nebo dávku léku a aby mohl příslušně kontrolovat průběh Vašeho těhotenství.
Pokud zjistíte, že jste těhotná, řekněte to ihned svému lékaři.
Informace pro ženy, které otěhotní během užívání přípravku DEPAKINE CHRONO 300 mg
sécable (viz informace pro ženy v plodném věku)
Pokud otěhotníte během léčby přípravkem DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable, okamžitě
to oznamte svému lékaři.
Kojení
Do mateřského mléka přechází jen velmi malé množství přípravku DEPAKINE CHRONO 300
mg sécable, které obecně nepředstavuje pro dítě žádné riziko a obvykle není nutné přestat
s kojením. Přesto se však poraďte s lékařem, zda své dítě můžete kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláště na počátku léčby může užívání přípravku nepříznivě ovlivnit vykonávání činností
vyžadujících zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů). Tuto činnost
smíte vykonávat pouze po výslovném souhlasu lékaře, obecně se doporučuje neřídit a
nevykonávat činnost vyžadující zvýšené soustředění.
Důležité informace o některých složkách DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable
Přípravek by měl být užíván s opatrností u pacientů s dietou zaměřenou na omezení příjmu
sodíku, vzhledem k jeho obsahu v přípravku: 1 tableta s obsahem léčivé látky 300 mg obsahuje
28 mg sodíku.
3. JAK SE DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable přesně podle pokynů svého
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování je přísně individuální. Obvyklá denní dávka u dospělých, dětí i starších osob je asi
20 až 30 mg/kg tělesné váhy (maximálně 60 mg/kg/den, tato dávka by neměla být překročena),
podávaná v jedné nebo dvou dávkách denně, ve stejnou denní dobu, nejlépe na počátku jídla.
Tableta se polyká nerozkousaná a zapíjí se malým množstvím tekutiny (ne s obsahem oxidu
uhličitého).
Na počátku léčby je většinou dávka nižší, kterou v průběhu léčby zvyšuje lékař na obvyklé
dávky. Léčba je vždy dlouhodobá.
Dávkování při léčbě bipolárních poruch je stejné jako při léčbě epilepsie, s výjimkou podání
dětem.
Mánie
Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.
Úvodní dávka
Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg.
Průměrná denní dávka
Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.
5/7
Jestliže jste užil(a) více DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable, než jste měl(a)
Předávkování může být nebezpečné. Pokud dojde k předávkování, které se obvykle projevuje
zmateností a útlumem, nebo k náhodnému požití přípravku dítětem, ihned se poraďte se svým
lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable
Užívání přípravku nesmí být náhle přerušeno.
Přípravek je nutné užívat pravidelně, pokud si zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji co
nejdříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte
podle původního léčebného schématu. Dojde-li k vynechání více dávek, poraďte se se svým
lékařem.
Jestliže jste přestal(a) užívat DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable
Nepřestávejte DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable užívat ani neměňte dávkování, pokud to
nenařídí lékař. Pokud bez porady s lékařem přestanete lék užívat, může se Vaše onemocnění
zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácně jsou tyto nežádoucí účinky závažné, většinou však nikoli. Obvykle samy vymizí.
V případě některých nežádoucích účinků může být zapotřebí vyhledat lékaře:
nevolnost , bolesti v oblasti žaludku, průjem (zvláště na počátku léčby)
třes, ospalost, poruchy koordinace pohybů
útlum, nervové (tzv. extrapyramidové) poruchy
kožní reakce např. vyrážka
přechodné vypadávání vlasů
poruchy menstruačního krvácení
problémy se sluchem
alergická reakce
otoky nohou a chodidel
přibývání hmotnosti
problémy s ledvinami, noční pomočování nebo zvýšená potřeba močení
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to oznamte lékaři.
Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:
změna vědomí, zvláštní chování spojené s častějšími nebo závažnějšími záchvaty nebo
bez nich, ztráta elánu, zejména při současném užívání fenobarbitalu a topiramátu nebo
při náhlém zvýšení dávky přípravku DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable,
opakované zvracení, extrémní únava, bolest břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti
k jídlu, prudká bolest v horní části břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo
očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo celkový pocit špatného
zdraví,
problémy s krevní srážlivostí,
spontánní vznik modřin nebo krvácení,
6/7
vznik puchýřů a odlupování kůže,
závažné snížení počtu bílých krvinek nebo selhání funkce kostní dřeně, které se někdy
projeví horečkou a dýchacími obtížemi,
zmatenost, která může být zapříčiněna nízkou hladinou sodíku v krvi,
alergické otoky s bolestivými svědivými podlitinami (většinou v okolí očí, rtů, hrdla a
někdy na rukou nebo nohou),
syndrom s vyrážkou, horečkou, zvětšením lymfatických uzlin a možnou poruchou
jiných orgánů.
DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable může také zapříčinit pokles počtu krevních destiček
nebo červených krvinek.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí.
DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené
na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable obsahuje
- Léčivými látkami jsou:
natrii valproas 199,8 mg, acidum valproicum 87 mg (odpovídá celkovému množství
300 mg natrii valproas) v 1 tabletě s řízeným uvolňováním.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: ethylcelulosa, hypromelosa, dihydrát sodné soli sacharinu, koloidní
hydratovaný oxid křemičitý.
Potah tablety: hypromelosa 2910/6, polyakrylátová disperze 30%, makrogol 6000,
mastek, oxid titaničitý.
Jak DEPAKINE CHRONO 300 mg sécable vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety s řízeným uvolňováním. Bílá, oválná potahovaná tableta s půlicí rýhou.
Velikost balení: 100 (2 x 50) tablet s řízeným uvolňováním.
7/7
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika
Výrobce
Sanofi Winthrop Industrie
Ambares, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
29.12.2010

Recenze

Recenze produktu DEPAKINE CHRONO 300 MG SÉCABLE 100X300MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu DEPAKINE CHRONO 300 MG SÉCABLE 100X300MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám