Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DEPAKINE 1X150ML Sirup - diskuze

Kód výrobku: 21674

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DEPAKINE 1X150ML Sirup

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208684/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DEPAKINE
sirup
(acidum valproicum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DEPAKINE sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DEPAKINE sirup užívat
3. Jak se DEPAKINE sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak DEPAKINE sirup uchovávat
6. Další informace
1. CO JE DEPAKINE sirup A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DEPAKINE sirup je léčivý přípravek s protizáchvatovými účinky působící u různých druhů
epileptických záchvatů (padoucnice) a mánie. Valproát, účinná látka tohoto přípravku, snižuje
možnost vzniku epileptických záchvatů, přičemž nepůsobí tlumivě ani nevyvolává ospalost.
Může se užívat samostatně i v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie.
Mánie je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo
hyperaktivitu. Mánie nastává při onemocnění zvaném bipolární porucha. DEPAKINE se
užívá v případech, kdy není možné užívat lithium.
Přípravek ve formě sirupu je určen pro podávání především dětem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEPAKINE sirup
UŽÍVAT
Neužívejte DEPAKINE sirup
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valproát sodný nebo na kteroukoli další složku
přípravku DEPAKINE.
- Jestliže máte aktivní zánět jater (např. infekční žloutenka) nebo onemocnění jater.
- Pokud jste v minulosti měl(a) Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných závažný
zánět jater, zejména zapříčiněný užíváním léků.
- Pokud máte tzv. porfyrii (velmi vzácné metabolické onemocnění).
2Pokud si myslíte, že by se Vás některý z výše uvedených problémů mohl týkat nebo si nejste
jist(a), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete DEPAKINE užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití DEPAKINE sirup je zapotřebí
- Jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé onemocnění, především během
prvních šesti měsíců léčby, a to zejména opakované zvracení, extrémní únava, bolest
břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti k jídlu, bolest v horní oblasti břicha, nevolnost,
žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie
nebo se celkově necítíte dobře, MĚL(A) BYSTE IHNED INFORMOVAT LÉKAŘE. U
velmi malého počtu pacientů může DEPAKINE sirup ovlivnit činnost jater (a vzácněji
slinivky břišní).
- Jestliže je DEPAKINE sirup podáván dětem do 3 let věku, které současně užívají další
léky proti epilepsii nebo mají jiné neurologické nebo metabolické onemocnění a závažnou
formu epilepsie.
- Obzvláště u malých dětí ve věku do 3 let nesmí být DEPAKINE sirup podáván společně
s kyselinou acetylsalicylovou (aspirin).
- Pokud máte systémový lupus erythematodes (vzácné onemocnění).
- Jestliže máte poruchu metabolismu, zejména dědičný nedostatek enzymů, který vede
k poruše cyklu močoviny. Existuje riziko zvýšení hladiny močoviny v krvi.
- Pokud máte poruchu funkce ledvin. Lékař může shledat nutným zkontrolovat Vám
hladinu valproátu v krvi nebo upravit dávkování.
- Pokud přibýváte na váze, protože máte zvýšenou chuť k jídlu.
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je valproát trpěli představami, že si ublíží či
vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou ovlivňovat účinky přípravku DEPAKINE sirup a naopak. Tyto léky
zahrnují:
neuroleptické látky (užívané k léčbě psychických poruch)
léky užívané k léčbě deprese
benzodiazepiny, které se užívají na spaní nebo k léčbě úzkosti
jiné léky na epilepsii včetně fenobarbitalu, fentoinu, primidonu, lamotriginu,
karbamazepinu, topiramátu
zidovudin (užívá se k léčbě HIV infekce a AIDS)
mefloquin (užívá se k léčbě a prevenci malárie)
salicyláty (aspirin), viz také odstavec Zvláštní opatrnosti při použití DEPAKINE sirup
je zapotřebí
antikoagulancia (látky zabraňující srážení krve)
cimetidin (užívá se na žaludeční vředy)
antibiotika jako je erytromycin, rifampicin
karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny
valproové (natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může
snížit její účinek.
karbapenem (imipenem, panipenem, meropenem)
3Tyto a další léky mohou působit na účinek přípravku DEPAKINE sirup anebo DEPAKINE
sirup může ovlivňovat je. Může být zapotřebí upravit množství léku anebo použít zcela jiný
lék. Lékař nebo lékárník Vám poradí, jak postupovat.
DEPAKINE neovlivňuje účinnost perorální antikoncepce.
Lékař a lékárník Vám podají další informace o lécích, na které je třeba si dávat pozor anebo
které je třeba vyloučit při užívání přípravku DEPAKINE sirup.
Užívání DEPAKINE sirup s jídlem a pitím
Během léčby nelze požívat alkoholické nápoje.
Užívejte ve stejnou denní dobu, nejlépe na počátku jídla.
Děti a mladiství
Děti a mladiství do 18 let věku:
DEPAKINE sirup by neměl být užíván k léčbě mánie u dětí a mladistvých do 18 let věku.
Těhotenství
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud jste těhotná nebo jste v plodném věku, pokud to
přímo nenařídí Váš lékař. Pokud jste v plodném věku, musíte během léčby užívat účinnou
antikoncepci.
Informace pro ženy v plodném věku
U žen, které užívají DEPAKINE sirup, není neplánované otěhotnění žádoucí. Měla byste
používat účinnou antikoncepci a poradit se předem s lékařem, pokud plánujete otěhotnět.
DEPAKINE sirup nemá žádný vliv na účinnost antikoncepčních pilulek.
Je důležité prodiskutovat s lékařem těhotenství a epilepsii, a pokud jste epileptička, i se
specialistou na epilepsii. Je důležité, abyste Vy i lékař souhlasili s užíváním DEPAKINE sirup
v případě otěhotnění.
Děti narozené matkám léčeným přípravkem DEPAKINE sirup mají větší pravděpodobnost
zdravotních problémů. Šance, že se tyto problémy projeví je menší, pokud těhotenství řádně
naplánujete.
Děti narozené matkám, které v těhotenství užívaly DEPAKINE sirup, mohou mít vývojovou
vadu.
DEPAKINE sirup může zapříčinit zvýšené riziko vrozených vývojových vad u dítěte, např. tzv
spina bifida (onemocnění, kdy se nesprávně vyvíjí páteř). Abnormální nitroděložní vývoj
zárodku lze nicméně odhalit již v první fázi těhotenství prostřednictvím běžných
screeningových testů.
U dětí, jejichž matky v těhotenství užívaly valproát, byly rovněž zaznamenány vývojové
poruchy chování, tzv. poruchy autistického spektra.
Pokud otěhotníte nebo si budete myslet, že můžete být těhotná a současně užíváte DEPAKINE
sirup, okamžitě to oznamte svému lékaři. Lékař Vám může přizpůsobit léčbu a/nebo předepsat
kyselinu listovou jako doplněk stravy. Nesmíte přestat užívat DEPAKINE sirup bez souhlasu
svého lékaře, protože nekontrolovaná epilepsie představuje vážné ohrožení Vašeho zdraví i
zdraví Vašeho dítěte.
Novorozené děti matek, které v těhotenství užívaly DEPAKINE sirup, mohou mít rovněž
problémy se srážlivostí krve.
4Informace pro ženy, které plánují těhotenství (viz informace pro ženy v plodném věku)
U žen léčených antiepileptiky není neplánované otěhotnění žádoucí. Poraďte se předem
s lékařem, pokud plánujete otěhotnět, abyste se s lékařem dohodli a aby Vám lékař mohl
upravit léčbu a/nebo dávku léku a aby mohl příslušně kontrolovat průběh Vašeho těhotenství.
Pokud zjistíte, že jste těhotná, řekněte to ihned svému lékaři.
Informace pro ženy, které otěhotní během užívání přípravku DEPAKINE sirup (viz informace
pro ženy v plodném věku)
Pokud otěhotníte během léčby přípravkem DEPAKINE sirup, okamžitě to oznamte svému
lékaři.
Kojení
Do mateřského mléka přechází jen velmi malé množství přípravku DEPAKINE sirup, které
obecně nepředstavuje pro dítě žádné riziko a obvykle není nutné přestat s kojením. Přesto se
však poraďte s lékařem, zda své dítě můžete kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláště na počátku léčby může užívání přípravku nepříznivě ovlivnit vykonávání činností
vyžadujících zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů). Tuto činnost
smíte vykonávat pouze po výslovném souhlasu lékaře, obecně se doporučuje neřídit a
nevykonávat činnost vyžadující zvýšené soustředění.
Důležité informace o některých složkách DEPAKINE sirup
Přípravek obsahuje sacharózu (řepný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek
obsahuje 60 g sacharózy na 100 ml sirupu, což je třeba vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.
Při dlouhodobém podávání může být cukr škodlivý pro zuby.
Přípravek obsahuje sorbitol (E420) jako náhradní sladidlo. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické reakce
(převážně zpožděné).
Přípravek obsahuje 0,75 g sodíku na 100 ml sirupu, což je třeba vzít v úvahu u pacientů
s dietou zaměřenou na omezení příjmu sodíku.
3. JAK SE DEPAKINE sirup UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek DEPAKINE sirup přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování je přísně individuální. Obvyklá denní dávka u dospělých je asi 20 až 30 mg/kg
tělesné váhy, u dětí 15-45 mg/kg, podávaná v jedné nebo dvou dávkách denně, ve stejnou
denní dobu, nejlépe na počátku jídla. Maximální dávka 60 mg/kg/den by neměla být
překročena.
Dávka sirupu se odměří přiloženou dávkovací stříkačkou z umělé hmoty. Označení 100 mg na
stříkačce (1,735 ml sirupu) odpovídá 100 mg valproátu sodného. Sirup se polyká přímo nebo
po naředění malým množstvím vody (nikoliv sycené kysličníkem uhličitým).
Na počátku léčby je většinou dávka nižší, lékař ji v průběhu léčby zvyšuje na obvyklé dávky.
Léčba je vždy dlouhodobá.
5Mánie
Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.
Úvodní dávka
Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg.
Průměrná denní dávka
Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.
Jestliže jste užil(a) více DEPAKINE sirup, než jste měl(a)
Předávkování může být nebezpečné. Pokud dojde k předávkování, které se obvykle projevuje
zmateností a útlumem, nebo k náhodnému požití přípravku dítětem, ihned se poraďte se svým
lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít DEPAKINE sirup
Užívání přípravku nesmí být náhle přerušeno.
Přípravek je nutné užívat pravidelně, pokud si zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji co
nejdříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte
podle původního léčebného schématu. Dojde-li vynechání více dávek, poraďte se se svým
lékařem.
Jestliže jste přestal(a) užívat DEPAKINE sirup
Nepřestávejte DEPAKINE sirup užívat ani neměňte dávkování, pokud to nenařídí lékař. Pokud
bez porady s lékařem přestanete lék užívat, může se Vaše onemocnění zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DEPAKINE sirup nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Vzácně jsou tyto nežádoucí účinky závažné, většinou však nikoli. Obvykle samy vymizí.
V případě některých nežádoucích účinků může být zapotřebí vyhledat lékaře:
nevolnost, bolesti v oblasti žaludku, průjem (zvláště na počátku léčby)
třes, ospalost, poruchy koordinace pohybů
útlum, nervové (tzv. extrapyramidové) poruchy
kožní reakce např. vyrážka
přechodné vypadávání vlasů
poruchy menstruačního krvácení
problémy se sluchem
alergická reakce
otoky nohou a chodidel
přibývání hmotnosti
problémy s ledvinami, noční pomočování nebo zvýšená potřeba močení
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to oznamte lékaři.
Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:
6 změna vědomí, zvláštní chování spojené s častějšími nebo závažnějšími záchvaty nebo
bez nich, ztráta elánu, zejména při současném užívání fenobarbitalu a topiramátu nebo
při náhlém zvýšení dávky přípravku DEPAKINE sirup
opakované zvracení, extrémní únava, bolest břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti
k jídlu, prudká bolest v horní části břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo
očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo celkový pocit špatného
zdraví
problémy s krevní srážlivostí
spontánní vznik modřin nebo krvácení
vznik puchýřů a odlupování kůže
závažné snížení počtu bílých krvinek nebo selhání funkce kostní dřeně, které se někdy
projeví horečkou a dýchacími obtížemi
zmatenost, která může být zapříčiněna nízkou hladinou sodíku v krvi
alergické otoky s bolestivými svědivými podlitinami (většinou v okolí očí, rtů, hrdla a
někdy na rukou nebo nohou)
syndrom s vyrážkou, horečkou, zvětšením lymfatických uzlin a možnou poruchou
jiných orgánů
DEPAKINE sirup může také zapříčinit pokles počtu krevních destiček nebo červených
krvinek.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK DEPAKINE sirup UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25C.
DEPAKINE sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co DEPAKINE sirup obsahuje
- Léčivou látkou je 5,764 g natrii valproas, což odpovídá 5,0 g acidum valproicum ve 100
ml sirupu.
- Pomocnými látkami jsou: methylparaben, propylparaben, sacharosa, krystalizující
sorbitol 70%, glycerol 85%, třešňové aroma, kyselina chlorovodíková 35 %, roztok
hydroxidu sodného, čištěná voda.
Jak DEPAKINE sirup vypadá a co obsahuje toto balení
7Vzhled přípravku: lehce nažloutlý, čirý, sirupovitý roztok s vůní po třešních.
Velikost balení: 150 ml sirupu.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika
Výrobce
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE,
Colomiers, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.12.2010

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, COLOMIERS
Kód výrobku: 21674
Kód EAN: 8595116530388
Kód SÚKL: 15412
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, COLOMIERS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Depakine se užívá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů. Přípravek ve formě sirupu je určen pro podávání především dětem.

Recenze

Recenze produktu DEPAKINE 1X150ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu DEPAKINE 1X150ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám