Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI-SYNTHELABO LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE
Kód výrobku: 101209
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107954
Držitel rozhodnutí: SANOFI-SYNTHELABO LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE
Deniban je určen k léčbě dysthymie. Toto onemocnění je charakterizováno chronickou depresivní náladou s nedostatkem energie nebo s únavou, sníženým sebehodnocením, špatnou koncentrací nebo obtížemi při rozhodování, pocity beznaděje nebo poruchami chuti a spánku.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls100135/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Deniban
tablety
Amisulpridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Deniban a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Deniban užívat
3. Jak se Deniban užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Deniban uchovávat
6. Další informace
1. CO JE DENIBAN A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Deniban obsahuje účinnou látkou amisulprid. Amisulprid ovlivňuje činnost nervových buněk, která je
zprostředkována několika látkami (dopamin, serotonin, acetylcholin...). Tyto látky jsou důležité pro
regulaci nervové činnosti, porušené při různých duševních onemocněních, např. při dystymii.
Amisulprid působí pouze na dopamin, a to zejména v těch částech mozku, které mají bezprostřední
vztah k dystymii.
Dystymie je charakterizována chronicky depresivní náladou s nedostatkem energie nebo s únavou,
sníženým sebehodnocením, špatnou koncentrací nebo obtížemi při rozhodování, pocity beznaděje nebo
poruchami chuti a spánku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DENIBAN UŽÍVAT
Neužívejte Deniban
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amisulprid nebo na kteroukoli další složku přípravku
Deniban
- pokud máte zvláštní typ nádorového onemocnění, které vede k poruše vylučování prolaktinu
(např. hypofyzární prolaktinom nebo nádorové onemocnění prsu)
- pokud máte nádor dřeně nadledvin
- jestliže užíváte levodopu (lék proti Parkinsonově chorobě)
- pokud kojíte
Deniban nesmí užívat děti do puberty.
2Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Deniban je zapotřebí
- Při podávání vyšších dávek Denibanu než je doporučeno pro léčbu dystymie může dojít vzácně ke
vzniku tzv. neuroleptického maligního syndromu, který je charakterizován jinak nevysvětlitelným
zvýšením teploty, svalovou ztuhlostí a poruchou funkce autonomního nervového systému.
V takovém případě je třeba okamžitě vyhledat lékaře a přerušit podávání přípravku.
- U pacientů s poruchou funkce ledvin může být zapotřebí snížit dávku (viz Jak se Deniban
užívá).
- U pacientů s epilepsií může Deniban snížit křečový práh.
- U starších pacientů může nastat pokles krevního tlaku a útlum.
- U pacientů s Parkinsonovou nemocí musí být pro užívání přípravku Deniban zvlášť závažné
důvody, protože může dojít ke zhoršení tohoto onemocnění.
- U pacientů se známým onemocněním srdce a cév je třeba postupovat se zvýšenou opatrností
a vyvarovat se současného užívání látek ovlivňujících nervový systém (tzv. neuroleptika).
- U starších pacientů s těžkým duševním onemocněním, které má souvislost s demencí, je třeba
postupovat s opatrností.
- Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s
krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách
- U pacientů s cukrovkou nebo u pacientů s rizikovými faktory pro cukrovku, kteří užívají
Deniban, by měla být monitorována hladina krevního cukru.
- Pokud Vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento přípravek užívat.
- Při ukončení léčby Denibanem je třeba přípravek vysazovat postupně. Při okamžitém ukončení se
mohou vyskytnout příznaky z vysazení (např. mimovolní pohyby).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Deniban a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má proto být
informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo užívat začnete, ať už na lékařský předpis
nebo bez něj. Pokud Vám bude jiný lékař předepisovat jiný lék, je třeba ho informovat o tom, že
v současné době užíváte Deniban.
Deniban se nesmí užívat v kombinaci s levodopou (lék proti Parkinsonově chorobě).
Při současném užívání Denibanu a léčivých přípravků působících na centrální nervovou soustavu (léky
proti bolesti, na uklidnění, k odstranění úzkosti, na spaní) a léčivých přípravků k léčbě vysokého
krevního tlaku a alergií Vás bude lékař pravidelně kontrolovat.
Deniban může zesílit účinek alkoholu na centrální nervový systém.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Bezpečnost podání přípravku nebyla dosud potvrzena, proto neužívejte Deniban, pokud Vám lékař
neřekne jinak.
Kojení
Kojící ženy nesmí přípravek Deniban užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Deniban může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů (řízení
motorových vozidel, obsluha strojů). Tyto činnosti smíte vykonávat pouze po poradě s lékařem.
Důležité informace o některých složkách přípravku Deniban
3Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr) jako pomocnou látku. Pokud je Vám známo, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE DENIBAN UŽÍVÁ
Obvykle se doporučuje jedna tableta Denibanu obsahující 50 mg účinné látky denně. Tablety se užívají
s jídlem nebo bez jídla, polykají se celé, nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Vždy užívejte přípravek Deniban přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Starší nemocní mohou vzhledem k možnému riziku poklesu tlaku nebo tlumivým účinkům přípravek
užívat jen pokud je to naprosto nezbytné.
Deniban je vylučován ledvinami, proto v případě ledvinné nedostatečnosti lékař dávku sníží na polovinu.
Při jaterní nedostatečnosti není úprava dávkování nutná.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Deniban.
Nepřestávejte užívat přípravek Deniban bez konzultace s Vaším lékařem. Pokud náhle přestanete
přípravek užívat, může u Vás dojít k rozvoji příznaků z vysazení s projevy jako je nevolnost, zvracení,
pocení, nespavost, extrémní neklid svalová ztuhlost, abnormální pohyby nebo se Váš původní stav může
obnovit.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Deniban, než jste měl(a)
Bylo zjištěno zesílení účinku přípravku zahrnující ospalost a útlum, případné poruchy vědomí, pokles
tlaku, mimovolní pohyby a koma.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře, který zařídí pečlivou
kontrolu životních funkcí.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Deniban
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Deniban nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Deniban je obecně velmi dobře snášen. Mohou se objevit nežádoucí účinky obecného charakteru jako
nespavost, úzkost a neklid, vzácněji pak spavost, zažívací obtíže jako zácpa, pocit na zvracení,
zvracení, sucho v ústech. Deniban může zvyšovat hladinu hormonu prolaktinu, která se upraví
vysazením přípravku. Důsledkem takto zvýšené hladiny prolaktinu může být vylučování mléka mléčnou
žlázou, poruchy menstruačního cyklu, bolestivé zvětšení prsních žláz, poruchy orgasmu či potence
erekce. Při léčbě Denibanem může dojít k vzestupu tělesné hmotnosti.
Může se objevit tzv. akutní dystonie (stažení svalů šíje, obličeje a okohybných svalů), dále
extrapyramidové příznaky: třes, svalová ztuhlost, snížená pohyblivost, zvýšené slinění, neschopnost
vydržet v klidu. Výše zmíněné příznaky jsou přímo závislé na dávce a jsou při optimálním dávkování
buď nepřítomny, nebo přítomny v mírné intenzitě. Potom lze tyto příznaky odstranit současným
podáváním jiných léků (tzv. antiparkinsonik).
Dále se mohou objevit mimovolní pohyby jazyka, svalů obličeje, rukou nebo i dolních končetin a trupu
(tzv. tardivní dyskineze).
Méně často se může vyskytnou hyperglykémie (nízká hladina cukru v krvi), proto by u pacientů
s cukrovkou nebo u pacientů s rizikovými faktory pro vznik cukrovky, kteří začínají užívat amisulprid,
měla být monitorována hladina cukru v krvi.
Příležitostně bylo hlášeno snížení krevního tlaku a poruchy srdečního rytmu.
4Velmi zřídka se mohou vyskytnout alergické reakce, zvýšení jaterních enzymů a epileptické záchvaty.
Velmi vzácně se objevil neuroleptický maligní syndrom vyznačující se jinak nevysvětlitelnou horečkou,
poruchami vědomí, mimovolními pohyby, třesem, pocením apod. Při výskytu těchto příznaků je třeba
okamžitě vyhledat lékaře.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK DENIBAN UCHOVÁVAT
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Deniban nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Deniban obsahuje
- Léčivou látkou je amisulpridum 50 mg v 1 tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát laktózy, mikrokrystalická
celulóza, hypromelóza, magnesium-stearát.
Jak Deniban vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé až téměř bílé kulaté tablety, na jedné straně vyraženo AMI 50.
Velikost balení: 12 nebo 60 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha, Česká republika
Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie
Sanofi-Synthelabo Ltd., Newcastle-on-Tyne, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.7.2011

Recenze

Recenze produktu DENIBAN 12X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DENIBAN 12X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze