Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

DEGAN 10 MG TABLETY 40X10MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11428
Metoklopramid působí antiemeticky (tlumí zvracení) a povzbuzuje pohyby žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Metoklopramid působí antiemeticky (tlumí zvracení) a povzbuzuje pohyby žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva.

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 11428
Kód EAN: 3838957398119
Kód SÚKL: 93104
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Co je Degan 10 mg tablety a k čemu se používá K čemu se používá Degan 10 mg tablety Metoklopramid působí antiemeticky (tlumí zvracení) a povzbuzuje pohyby žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva. Neovlivňuje činnost tlustého střeva a žlučníku. Metoklopramid odstraňuje příznaky poruch funkce trávicího ústrojí, jako jsou nucení na zvracení, zvracení, pocit plnosti, plynatost a škytání. Dále je možné přípravku použít před nevolností a zvracení při jiném onemocnění (migréna, onemocnění jater a ledvin, při úrazech hlavy, při zranění mozku, při nesnášenliovosti léků).

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

1/6 

  

sp. zn. sukls243125/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

DEGAN 10 mg tablety 

metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

 

1. Co je Degan 10 mg tablety a k čemu se používá 
 
Degan  10  mg  tablety  je  antiemetikum  (léčivý  přípravek  k  potlačení  nevolnosti).  Obsahuje  takzvané 
“metoklopramidy”.  Ty  působí  na  tu  část  Vašeho  mozku,  která  zabrání  tomu,  aby  se  Vám  udělalo  špatně 
(pocitu nevolnosti nebo zvracení). 
 
Dospělí 
Degan 10 mg tablety je u dospělých používán: 

-  k prevenci opožděné nevolnosti a zvracení, které mohou nastat po chemoterapii 
-  k prevenci nevolnosti a zvracení způsobené radioterapií 
-  k léčbě nevolnosti a zvracení, včetně nevolnosti a zvracení způsobené migrénou. Metoklopramid 

může být v případě migrény podán s perorálními léky proti bolesti, aby mohly léky proti bolesti 
účinkovat efektivněji. 

 
Použití u pediatrické populace 

Degan 10 mg tablety je používán u dětí a dospívajících (od 1-18 let) pouze pokud jiný způsob léčby není 
účinný  nebo  nemůže  být  použit  k  prevenci  opožděné  nevolnosti  a  zvracení,  které  mohou  nastat  po 
chemoterapii. 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Degan 10 mg tablety užívat 
 
Neužívejte Degan 10 mg tablety:
 

-  jestliže jste alergický(á) na metoklopramid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

1.  Co je Degan 10 mg tablety a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Degan 10 mg tablety užívat 

3.  Jak se Degan 10 mg tablety užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Degan 10 mg tablety uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

 

 

 

 

 

2/6 

  

-  jestliže máte krvácení, obstrukci nebo trhlinu v žaludku nebo dvanáctníku 
-  jestliže máte nebo byste mohl(a) mít vzácný nádor nadledvinek, které jsou umístěné v blízkosti ledvin 

(feochromocytom) 

-  jestliže jste někdy měl(a) mimovolné svalové křeče (tardivní dyskineze), pří užívání léků 
-  jestliže trpíte epilepsií 
-  jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou 
-  jestliže užíváte levodopu (léčivý přípravek používaný k léčbě Parkinsonovy choroby) nebo 

dopaminergní agonisty (viz “Další léčivé přípravky a Degan 10 mg tablety”) 

-  jestliže jste někdy měl(a) nenormální hladinu krevního barviva (methemoglobinemie) nebo nedostatek 

NADH cytochromu-b5 

 
Degan 10 mg tablety nesmí být použit k léčbě dětí mladších než 1 rok (viz “Děti a dospívající”). 
 
Neužívejte Degan 10 mg tablety pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte  se  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo  zdravotní  sestrou  dříve,  než  začnete  Degan  10  mg  tablety 
užívat. 
 
Upozornění a opatření
 
Řekněte  svému  lékaři,  lékarníkovi  nebo  zdravotní  sestře  dříve  než  začnete  užívat  Degan  10  mg  tablety, 
pokud: 

-  máte v anamnéze poruchy srdečního rytmu (prodloužený QT interval) nebo jakékoli jiné problémy se 

srdcem 

-  máte problémy s hladinami solí v krvi, jako jsou draslík, sodík a hořčík 
-  užíváte jiné léky, které ovlivňují činnost vašeho srdce (srdeční frekvenci) 
-  máte jakékoli neurologické (mozkové) problémy 
-  trpíte onemocněním jater nebo ledvin. Dávka Vám může být snížena (viz bod 3). 

 
Váš  lékař  může  nechat  vyšetřit  hladinu  vašeho  krevního  barviva.  V  případě  abnormálních  hladin 
(methemoglobinemie), bude léčba okamžitě a trvale zastavena. 
 
Mezi jednotlivými dávkami metoklopramidu musí být rozestup alespoň 6 hodin, a to i v případě zvracení a 
nepřijetí dávky, aby se tak zabránilo předávkování. 
 
Délka léčby nesmí přesáhnout 3 měsíce z důvodu rizika mimovolných svalových křečí. 
 
Děti a dospívající 
U  dětí  a  dospívajících  se  mohou  vyskytnout  mimovolné  pohyby  (extrapyramidová  porucha).  Tento  léčivý 
přípravek nesmí být používán u dětí mladších než 1 rok, protože hrozí zvýšené riziko mimovolných pohybů 
(viz výše „Neužívejte Degan 10 mg tablety“). 
 
Další léčivé přípravky a Degan 10 mg tablety 
Informujte  svého  lékaře,  lékárníka  nebo  zdravotní  sestru,  pokud  užíváte  nebo  jste  nedávno  užíval  nebo 
možná  budete  užívat  jiný  léčivý  přípravek.  Důvodem  je,  že  některé  léky  mohou  ovlivnit  způsob,  jakým 
Degan 10 mg tablety účinkuje, nebo Degan 10 mg tablety může ovlivnit působení jiných léků. Mezi tyto léky 
patří následující: 

-  levodopa nebo jiné léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby (viz výše “Neužívejte Degan 10 mg 

tablety ”) 

-  anticholinergika (léky používané k uvolnění stahů nebo křečí žaludku) 
-  deriváty morfia (léčivé přípravky užívané k léčbě silné bolesti) 
-  uklidňující léčivé přípravky (sedativa) 
-  léčivé přípravky používané k léčbě duševních poruch 
-  digoxin (léčivý přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání) 
-  cyklosporiny (léčivé přípravky používané při léčbě určitých problémů s imunitním systémem) 
-  mivakurium a suxamethonium (léčivé přípravky užívané k uvolnění svalů) 
-  fluoxetin a paroxetin (léčivé přípravky užívané k léčbě depresí). 

 

 

 

 

 

 

 

3/6 

  

Degan 10 mg tablety s jídlem, pitím a alkoholem 

Přípravek  užívejte  před  jídlem.  Tablety  polykejte  celé,  nerozkousané,  a  zapijte  je  přiměřeným  množstvím 
vody. Alkohol nemá být konzumován v průběhu léčby metoklopramidem, protože zvyšuje sedativní účinek 
přípravku Degan 10 mg tablety.   

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud je to nutné, může se Degan 
10 mg tablety užívat v těhotenství. O tom, zda podat tento lék, rozhodne Váš lékař. 
 
Není doporučeno užívat Degan 10 mg tablety pokud kojíte, metoklopramid přechází do mateřského mléka a 
může mít vliv na Vaše dítě. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Můžete  se  cítit  ospalý(á), mít  závratě  nebo  nekontrolované  záškuby,  trhavé  pohyby,  záškuby  a  neobvyklý 
svalový tonus může způsobit zkreslené vnímání tělesných pocitů po požití  Degan 10 mg tablety. To může 
ovlivnit Vaše vnímání a také narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Degan 10 mg tablety obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost některých cukrů, 
před užíváním tohoto léčivého přípravku se obraťte na svého lékaře. 

3. Jak se Degan 10 mg tablety užívá 
 
Všechny indikace (dospělí pacienti) 
Doporučená jednotlivá dávka je 10 mg, opakovaná nejvýše třikrát denně. 
Maximální doporučená denní dávka je 30 mg nebo 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. 
Maximální délka léčby je 5 dnů. 
 
Prevence opožděné nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií (děti a dospívající ve věku 1 - 18 let) 
Doporučená denní dávka je 0,1 až 0,15 mg/kg tělesné hmotnosti, opakovaná až třikrát denně perorálně. 
Maximální dávka během 24 hodin je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. 
 
Tabulka dávkování 
Věk  

Tělesná hmotnost  

Dávka  

Frekvence  

1 - 3 roky  

10 - 14 kg  

1 mg  

Až 3krát denně  

3 - 5 let  

15 - 19 kg  

2 mg  

Až 3krát denně  

5 - 9 let  

20 - 29 kg  

2,5 mg  

Až 3krát denně  

9 - 18 let  

30 - 60 kg  

5 mg  

Až 3krát denně  

15 - 18 let  

Nad 60 kg  

10 mg  

Až 3krát denně  

 
Přípravek byste při prevenci opožděné nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií neměl(a) užívat déle 
než 5 dnů. 
 
Degan  10  mg  tablety  není  vhodný  pro  podávání  dětem  s  tělesnou  hmotností  nižší  než  61  kg.  Pro  tuto 
populaci je vhodnější použít jiné lékové formy/síly přípravku. 
 
Způsob podání 
Mezi dvěma dávkami musí být dodržen interval minimálně 6 hodin, především v případě zvracení či nepřijetí 
dávky, aby nedošlo k předávkování. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů bývá nutné snížení dávky, v závislosti na funkci ledvin, jater a celkovém stavu. 
Ostatní lékové formy/síly mohou být vhodnější pro užívání. 
 
Dospělí s poruchou funkce ledvin 
Sdělte  svému  lékaři,  pokud  trpíte  problémy  s  funkcí  ledvin.  Pokud  trpíte  mírnou  až  závažnou  poruchou 
funkce ledvin je nutné snížení dávky. 

 

 

 

 

 

 

4/6 

  

Ostatní lékové formy/síly mohou být vhodnější pro užívání. 
 
Dospělí s poruchou funkce jater 
Sdělte svému lékaři, pokud trpíte problémy s funkcí jater. Pokud trpíte závažnými potížemi s funkcí jater je 
nutné snížení dávky. 
Ostatní lékové formy/síly mohou být vhodnější pro užívání. 
 
Děti a dospívající 
Dětem do 1 roku nesmí být metoklopramid podáván. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Degan 10 mg tablety, než jste měl(a) 
Okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Mohou  se  u  Vás  objevit  mimovolné  nekontrolované 
pohyby (extrapyramidové poruchy), pocit ospalosti, můžete mít potíže udržet se při vědomí, být zmatený(á), 
mít halucinace a problémy se srdcem. Lékář Vám může předepsat lečbu proti těmto příznakům, pokud bude 
třeba. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Degan 10 mg tablety 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře,  sestry  nebo 
lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Ukončete  léčbu a  okamžitě  kontaktujte Vašeho lékaře  nebo lékárníka,  pokud  se  u Vás  vyskytne  některý z 
následujících příznaků při užívání tohoto přípravku: 

-  nekontrolovatelné pohyby (často bývá postižena hlava nebo krk). K tomuto příznaku může dojít 

především u dětí, dospívajících a/nebo při užití vysoké dávky. Tyto příznaky se vyskytují zejména po 
zahájení léčby dokonce po užití jedné dávky. Tyto pohyby ustanou, když je léčba správně nastavena. 

-  vysoké horečky, vysoký krevní tlak, křeče, pocení, nadměrné slinění. Toto mohou být známky stavu 

nazývaného neuroleptický maligní syndrom. 

-  svědění nebo kožní vyrážka na obličeji, rtech nebo krku, potíže s dýcháním. Toto mohou být příznaky 

alergické reakce, která může být i závažná. 

 
Velmi časté (může nastat u více než 1 z 10 lidí): 

  pocit ospalosti. 

 
Časté
 (může nastat u maximálně 1 z 10 lidí): 

  deprese 

  nekontrolovatelné pohyby jako tiky, třes, trhavé pohyby nebo svalové stahy (ztuhlost, neohebnost) 

  příznaky podobné Parkinsonově chorobě (ztuhlost, třes) 

  pocit neklidu 

  snížení krevního tlaku (především při intravenózním podání) 

  průjem 

  pocit slabosti. 

 
Méně časté
 (může nastat u maximálně 1 ze 100 lidí): 

  vysoká hladina hormonu zvaného prolaktin v krvi, což může způsobit produkci mléka u mužů i žen, 

které nekojí 

  nepravidelná menstruace 

  halucinace 

  snížená úroveň vědomí 

  alergie 

  zpomalení srdeční frekvence (především při intravenózním podání). 

 

 

 

 

 

 

5/6 

  

 
Vzácné
 (může nastat u maximálně 1 z 1000 lidí) 

  pocit zmatenosti 

  křeče (především u pacientů s epilepsií). 

 
Není známo
 (frekvenci nelze na základě dostupných údajů stanovit) 

  nenormální hladiny krevního barviva: mohou způsobit odlišné zabarvení Vaší kůže 

  nenormální zvětšení prsů (gynekomastie) 

  mimovolné křeče po delším užívání přípravku, především u starších pacientů 

  vysoká horečka, vysoký krevní tlak, křeče, pocení, nadměrné slinění. Toto mohou být známky stavu 

nazývaného neuroleptický maligní syndrom. 

  změny srdečního rytmu, které mohou být pozorovatelné při vyšetření na EKG 

  zástava srdce (především při injekčním podání) 

  šok (závažné snížení krevního tlaku) (především při injekčním podání) 

  mdloby (především při intravenózním podání) 

  alergická reakce, která může být závažná (především při intravenózním podání) 

  velmi vysoký krevní tlak. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5. Jak Degan 10 mg tablety uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „Použitelné 
do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Degan 10 mg tablety obsahuje 

Léčivou  látkou  je  metoclopramidi  hydrochloridum  monohydricum  10,5  mg  (odpovídá  metoclopramidi 
hydrochloridum 10 mg) v 1 tabletě. 

Pomocnými  látkami  jsou:  povidon,  sodná  sůl  karboxymetylškrobu,  mastek,  hydrogenovaný  rostlinný  olej, 
monohydrát laktosy. 

 

Jak přípravek Degan 10 mg tablety vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé, kulaté, bikonvexní tablety. 

Velikost balení: 40 tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

6/6 

  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  

18.10.2016 

 

Recenze

Recenze produktu DEGAN 10 MG TABLETY 40X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DEGAN 10 MG TABLETY 40X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám