Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

DAPRIL 5 30X5MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18289

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 18289
Kód EAN: 5290931000124
Kód SÚKL: 67561
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kdy se Dapril užívá Dapril se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, k léčbě srdeční nedostatečnosti a mohou jej též užívat pacienti po prodělaném srdečním infarktu. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/8 

sp.zn. sukls267661/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

DAPRIL 5 mg tablety 

DAPRIL 10 mg tablety 
DAPRIL 20 mg tablety 

lisinoprilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je DAPRIL a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DAPRIL užívat 
3. Jak se DAPRIL užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak DAPRIL uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1.  Co je DAPRIL a k čemu se používá 

DAPRIL  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  inhibitory  ACE  (inhibitory  angiotenzin  konvertujícího 
enzymu). DAPRIL rozšiřuje Vaše  cévy, tím pomáhá snižovat krevní tlak a usnadňuje Vašemu srdci 
čerpání krve do všech částí těla. 

DAPRIL se používá k léčbě těchto chorob: 

•  vysoký krevní tlak bez zjistitelné příčiny (esenciální hypertenze) 
•  vysoký krevní tlak v důsledku onemocnění ledvin (renovaskulární hypertenze) 
•  stav, kdy Vaše srdce nepumpuje krev do těla tak, jak je třeba (chronické srdeční selhání) 
•  po prodělaném srdečním infarktu (infarkt myokardu) 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DAPRIL užívat 

Neužívejte DAPRIL 

•  jestliže jste alergický(á) na lisinopril, jakýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

•  při nízkém krevním tlaku (výrazná hypotenze) 
•  při nedostatku draslíku (hypokalémie) 
•  máte-li abnormální zúžení tepen (stenóza) 

2/8 

•  pokud jste v minulosti měl(a) alergickou reakci, která způsobila polykací a dýchací potíže, oteklé 

ruce, nohy, kotníky, tvář, rty, jazyk nebo hrdlo (angioedém) 

•  pokud jste těhotná déle než tři měsíce (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství 

– viz bod Těhotenství a kojení) 

•  pokud  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren 

•  u dětí a dospívajících (do 18 let) 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku DAPRIL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

•  pokud máte nízký krevní tlak. Můžete zaznamenat závrať při změně polohy těla z polohy vleže 

nebo vsedě do polohy vstoje. 

•  pokud máte sníženou funkci ledvin, jste po transplantaci ledvin, podrobujete se dialýze nebo jste 

léčen(a) diuretiky (léky na odvodnění), pokud jste nedávno trpěl(a) nadměrným zvracením či 
průjmem nebo pokud máte zúžení ledvinové tepny 

•  pokud máte onemocnění srdce a cév  
•  pokud se u Vás někdy vyskytly alergické reakce doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo 

krku s polykacími či dýchacími obtížemi 

•  pokud se podrobujete LDL aferéze (léčebná metoda, při které  se odstraňuje LDL cholesterol 

z krve) 

•  pokud  se  podrobujete  desenzibilizační  léčbě  (léčba  snižující  projevy  alergií  jako  je  štípnutí 

hmyzem).  Pokud  budete  užívat  DAPRIL  během  této  léčby,  může  dojít  k  výskytu  závažné 
alergické reakce. 

•  pokud jste onemocněl(a) žloutenkou nebo pokud máte zvýšené hladiny jaterních enzymů 
•  pokud jste léčeni imunosupresivy (látky tlumící činnost imunitního systému), alopurinolem nebo 

prokainamidem 

•  pokud jste černošského původu, protože DAPRIL může být méně účinný. Můžete mít také vyšší 

pravděpodobnost vzniku „angioedému“ (závažná alergická reakce). 

•  před chirurgickým výkonem a anestézií (také v ordinaci zubního lékaře) sdělte lékaři či zubaři, 

že užíváte DAPRIL, protože v souvislosti s anestézií může dojít k náhlému poklesu krevního 
tlaku 

•  dodržujete-li  dietu  s  omezením  soli,  užíváte-li  draslíkové  doplňky,  draslík  šetřící  léky  nebo 

náhražky soli obsahující draslík 

•  pokud máte cukrovku 
•  pokud užíváte lithium (viz bod Další léčivé přípravky a DAPRIL) 
•  informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  byste  mohla  otěhotnět. 

Užívání  přípravku  DAPRIL  není  vhodné  na  počátku  těhotenství.  Ve  druhé  a  třetí  třetině 
těhotenství se DAPRIL nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz 
bod Těhotenství a kojení). 

•  pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

o

  blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  -  například 

valsartan,  telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s  ledvinami 
související s diabetem 

o

  aliskiren 

3/8 

•  pokud  užíváte  některý  z  následujících  léků,  hrozí  zvýšené  riziko  angioedému  (rychlého 

podkožního otoku, např. v krku):  

o

  sirolimus,  everolimus  a  další  léky  ze  třídy  inhibitorů  mTOR  (užívají  se  k  zamezení 

odmítnutí transplantovaných orgánů) 

Může se vyskytnout trvalý neproduktivní kašel, který odezní po přerušení léčby. 

Váš  lékař  Vám  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

Viz také informace v bodě: Neužívejte DAPRIL 

Děti a dospívající 

Přípravek DAPRIL se nesmí podávat dětem a dospívajícím. 

Další léčivé přípravky a DAPRIL 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte: 

•  diuretika (močopudné léky, včetně těch, které šetří draslík) 
•  doplňky  stravy  obsahující  draslík  nebo  náhrada  soli  obsahující  draslík,  diuretika  (tablety 

podporující  močení,  zejména  tzv.  draslík  šetřící  diuretika),  další  léky,  které  mohou  zvyšovat 
hladinu  draslíku  v  těle  (např.  heparin  nebo  kotrimoxazol,  označovaný  též  jako 
trimethoprim/sulfamethoxazol). 

•  lithium (používá se při problémech s duševním zdravím) 
•  nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) a vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové (víc než 3 g 

denně), které se užívají k léčbě artritidy (zánětu kloubů) nebo svalových bolestí 

•  léky obsahující zlato 
•  jiné léky na snížení vysokého krevního tlaku (antihypertenziva) 
•  tricyklická antidepresiva (léky užívané k léčbě depresí), antipsychotika (léky užívané k léčbě 

psychóz - těžkých duševních onemocnění) a anestetika (látky působící znecitlivění)  

•  léky  stimulující  centrální  nervový  systém  (sympatomimetika),  např.  efedrin,  pseudoefedrin, 

salbutamol. Mohou být obsaženy v některých lécích snižujících překrvení, v lécích užívaných 
při kašli a nachlazení a v lécích na astma 

•  léky užívané při léčbě cukrovky 
•  léky obsahující vildagliptin 
•  léky, které se velmi často užívají k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus, 

everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”. 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

•  Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v 

bodě Neužívejte DAPRIL a Upozornění a opatření). 

DAPRIL s jídlem a pitím 

Tabletu spolkněte spolu s vodou. Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu. DAPRIL můžete 
užívat před jídlem nebo po jídle. 

4/8 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství 

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 
doporučí vysazení DAPRILU ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede 
vás  na  jinou  léčbu.  Užívání  DAPRILU  není  vhodné  na  počátku  těhotenství.  Od  třetího  měsíce 
těhotenství se DAPRIL nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit 
závažné poškození plodu. 

Kojení 

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. DAPRIL není doporučen kojícím matkám a váš lékař může zvolit 
jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

DAPRIL může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje tím, že způsobuje závratě a únavu. Tyto 
činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě výslovného souhlasu svého lékaře. 

3.  Jak se DAPRIL užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Počáteční dávka a udržovací dávka bude záviset na Vašem zdravotním stavu a na tom, zda užíváte i jiné 
léky. 

Vysoký krevní tlak 

Obvyklá počáteční dávka je 10 mg jednou denně. Obvyklá udržovací dávka je 20 mg jednou denně. 

Vysoký krevní tlak v důsledku onemocnění ledvin 

Obvyklá počáteční dávka je 2,5–5 mg jednou denně. Udržovací dávku stanoví lékař individuálně. Při 
podávání dávek s nižším obsahem léčivé látky (2,5 mg) je třeba používat přípravky s obsahem 2,5 mg 
lisinoprilu od jiného výrobce. 

Porucha funkce ledvin 

Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku. 

Městnavé srdeční selhání 

Obvyklá počáteční dávka je 2,5 mg jednou denně. Maximální udržovací dávka je 20 mg jednou denně. 
Při  podávání  dávek  s nižším  obsahem  léčivé  látky  (2,5  mg)  je  třeba  používat  přípravky  s obsahem 
2,5 mg lisinoprilu od jiného výrobce. 

Po infarktu myokardu 

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg první a druhý den, potom 10 mg užívaných jednou denně. 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek DAPRIL není určen pro děti. 

Pokud máte pocit, že účinek přípravku DAPRIL je příliš silný nebo slabý, poraďte se co nejdříve se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Na  začátku  léčbu  a  v  případě  úpravy  dávek  mohou  být  nezbytné  častější  kontroly  lékařem. 
Nevynechávejte návštěvy u lékaře, i když se cítíte dobře. Frekvenci návštěv určí Váš lékař. 

5/8 

Jestliže jste užil(a) více přípravku DAPRIL, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku DAPRIL, než jste měl(a) (předávkování), obraťte se ihned na svého 
lékaře nebo nejbližší nemocnici. Předávkování může způsobit velmi nízký krevní tlak, což může mít za 
následek závratě a pocit na omdlení. K projevům předávkování může rovněž patřit šok, palpitace (bušení 
srdce), rychlý nebo pomalý tep, úzkost a kašel. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít DAPRIL 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  v  obvyklém 
dávkovacím režimu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat DAPRIL 

Nepřestávejte užívat lék, dokud Vám to lékař neřekne, i když se již cítíte dobře. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

Okamžitě přerušte užívání přípravku DAPRIL a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví následující 
potíže (alergická reakce): 

•  potíže s dýcháním s otokem nebo bez otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla 
•  otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit polykací potíže 
•  těžké svědění kůže (s puchýřky/vyrážkou) 
•  otok rukou, nohou nebo kolem kotníků se svěděním v těchto oblastech 

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při užití první tablety přípravku DAPRIL. Tento lék může způsobit větší 
pokles krevního tlaku než později při pokračování v léčbě. Pokles krevního tlaku se může projevit jako 
závratě. Pomůže Vám, když si lehnete. Máte-li obavy, poraďte se, prosím, se svým lékařem. 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

•  závrať, bolest hlavy 
•  ortostatické účinky (tj. závrať při změně polohy těla z polohy vleže nebo vsedě do polohy vstoje; 

včetně hypotenze - nízkého tlaku krve) 

•  kašel 
•  průjem, zvracení 
•  renální dysfunkce (selhávání ledvin) 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

•  přecitlivělost (včetně angioedému - otoku v důsledku závažné alergické reakce) 
•  změny nálad 
•  parestézie (brnění a mravenčení), vertigo (nepříjemný pocit otáčení se okolí nebo vlastního těla 

a nerovnováhy), poruchy vnímání chuti, poruchy spánku, cerebrovaskulární (mozková) příhoda 

•  infarkt myokardu nebo cevní mozková příhoda, palpitace (bušení srdce), tachykardie (zrychlený 

tep) 

•  Raynaudův fenomén (výrazné a bolestivé zbělení prstů rukou v chladu) 
•  rinitida (rýma) 

6/8 

•  nauzea (nevolnost), bolest břicha a poruchy trávení 
•  vyrážka, svěděníimpotence (neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci, ztopoření pohlavního 

údu) 

•  únava, astenie (slabost) 
•  zvýšená  hladina  močoviny  v  krvi,  zvýšená  hladina  sérového  kreatininu,  zvýšení  jaterních 

enzymů, hyperkalémie (zvýšená koncentrace draslíku v séru) 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

•  snížení hodnot hemoglobinu, snížení hodnot hematokritu (objemové procento červených krvinek 

v krvi) 

•  syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) 
•  zmatenost 
•  sucho v ústech 
•  kopřivka,  alopecie  (plešatost),  psoriáza  (lupénka),  angioedém  obličeje,  končetin,  rtů,  jazyka, 

glottis (hlasivek) a/nebo hrtanu 

•  urémie (otrava krve způsobená zadržováním odpadních látek, které se normálně vylučují močí), 

akutní selhání ledvin 

•  gynekomastie (zvětšení prsních žláz u mužů)  
•  zvýšení hladiny bilirubinu v séru, hyponatrémie (snížená koncentrace sodíku v séru) 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

•  úbytek kostní dřeně, poruchy krve, lymfadenopatie (zvětšení lymfatických uzlin), autoimunitní 

onemocnění 

•  hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) 
•  bronchospazmus  (zúžení  průdušek),  sinusitida  (zánět  nosních  dutin),  alergická  alveolitida 

(zánětlivé postižení plicních sklípků)/eosinofilní pneumonie (zánět plic spojený s nahromaděním 
určitých krevních buněk v plicní tkáni) 

•  pankreatitida  (zánět  slinivky  břišní),  střevní  angioedém  (otok  sliznice  střeva),  zánět  jater 

(hepatocelulární nebo cholestatická hepatitida), žloutenka a selhání jater 

•  pocení, pemfigus (kožní onemocnění s tvorbou puchýřů), toxická epidermální nekrolýza (kožní 

onemocnění s tvorbou puchýřů a olupováním kůže), Stevens-Johnsonův syndrom (závažná kožní 
vyrážka),  erythema  multiforme  (závažná  kožní  reakce  s  lézemi,  vředy  nebo  puchýři),  kožní 
pseudolymfom (nezhoubný nádor kůže) 

•  oligurie (tvoří se malé množství moči)/ anurie (zástava močení a tvorby moči) 

Nežádoucí účinky o neznámé frekvenci (z dostupných údajů nelze určit) 

•  symptomy deprese 
•  synkopa (krátkodobá ztráta vědomí) 

Byl  popsán  komplex  symptomů,  který  se  může  vyskytnout  a  který  zahrnuje  jeden  nebo  více 
následujících příznaků: horečka, bolestivý zánět krevních cév (vaskulitida), svalová bolest (myalgie), 
zánět jednoho nebo více kloubů (artralgie / artritida), krevní poruchy postihující jednotlivé složky krve 
a zjišťované obvykle vyšetřením krve, vyrážka, světloplachost (fotosenzitivita) a jiné projevy na kůži. 

Jak již bylo uvedeno výše, mohou se objevit změny krvinek nebo jiných složek krve. Je možné, že Vám 
bude lékař příležitostně odebírat krev na vyšetření, zda přípravek DAPRIL působí na Vaši krev. Někdy 
se  tyto  změny  mohou  projevovat  jako  únava  nebo  bolesti  v  krku,  mohou  být  provázeny  horečkou, 

7/8 

bolestmi kloubů a svalů, otokem kloubů nebo uzlin nebo citlivostí na sluneční světlo. Jestliže si nejste 
jistý(á), obraťte se na svého lékaře. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.  Jak DAPRIL uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale a blistru za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte blistr v krabičce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co DAPRIL obsahuje 

•  Léčivou látkou je lisinoprilum. 

DAPRIL 5 mg: Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 5 mg ve formě lisinoprilum dihydricum. 

DAPRIL 10 mg: Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 10 mg ve formě lisinoprilum dihydricum. 

DAPRIL 20 mg: Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 20 mg ve formě lisinoprilum dihydricum. 

•  Pomocnými látkami jsou mannitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého,  červený oxid 

železitý, kukuřičný škrob, magnesium-stearát a předbobtnalý kukuřičný škrob. 

Jak DAPRIL vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety 

DAPRIL 5 mg: kulaté, bikonvexní tablety starorůžové barvy, s mramorovitou strukturou, o průměru 
6 mm. 

DAPRIL 10 mg: kulaté, bikonvexní tablety starorůžové barvy, s mramorovitou strukturou, o průměru 
7 mm. 

DAPRIL 20 mg: kulaté, bikonvexní tablety starorůžové barvy, s mramorovitou strukturou, o průměru 
8 mm. 

Velikost balení 

DAPRIL 5 mg a DAPRIL 10 mg: 30, 60 a 100 tablet 

DAPRIL 20 mg: 30 a 60 tablet 

8/8 

Držitel rozhodnutí o registraci 

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 

Výrobce 

MEDOCHEMIE Ltd. - Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 10. 2017. 

Recenze

Recenze produktu DAPRIL 5 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DAPRIL 5 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám