Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

DALACIN VAGINÁLNÍ KRÉM 1X40GM/800MG Poševní krém - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23918

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 23918
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15220
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Dalacin vaginální krém se užívá k léčbě poševních infekcí způsobených citlivými bakteriemi u netěhotných i těhotných v druhém a třetím trimestru.

Příbalový leták

sp.zn.sukls221290/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Dalacin vaginální krém 

clindamycinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.. 

 

 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci 
  
1. 

Co je přípravek Dalacin vaginální krém a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin vaginální krém užívat  

3. 

Jak se přípravek Dalacin vaginální krém užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Dalacin vaginální krém uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Dalacin vaginální krém a k čemu se používá 

 
Přípravek Dalacin vaginální krém obsahuje antibiotikum klindamycinum.. Užívá se k léčbě poševních 
infekcí  způsobených  citlivými  bakteriemi  u  netěhotných  žen  a  žen  ve  druhém  a  třetím  trimestru 
těhotenství. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin vaginální krém používat 

 
Neužívejte přípravek Dalacin vaginální krém 
 

-  jestliže  jste  alergická  (přecitlivělá)  na  klindamycin,  linkomycin,  ztužený  tuk  (čípkový  základ 

složený ze směsi glyceridů nasycených mastných kyselin)  nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku uvedenou v bodě 6. 

-  jestliže trpíte průjmovým onemocněním spojeným s podáváním antibiotik. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Dalacin T se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 

 

-  Jestliže  se  u  Vás  během  léčby  přípravkem  Dalacin  vaginální  krém  nebo  po  jejím  ukončení 

vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví a hlenem, oznamte tuto skutečnost ihned 
lékaři.  

-  Během léčby přípravkem Dalacin vaginální krém se nedoporučuje pohlavní styk.  
-  Přípravek  Dalacin  vaginální  krém  obsahuje  látky,  které  mohou  oslabovat  kondomy  nebo  jiné 

vaginální  antikoncepční  pomůcky.  V průběhu  léčby  se  proto  jejich  používání  nedoporučuje. 
Nedoporučuje se ani používání jiných vaginálních prostředků, jako jsou tampóny nebo výplachy.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Dalacin vaginální krém 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, 
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

 

 
Než začnete současně s přípravkem Dalacin vaginální krém užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte 
se se svým ošetřujícím lékařem. 
 
Ukázalo se, že systémově podávaný klindamycin má schopnost způsobovat  blokádu nervosvalového 
přenosu, což může zvýšit účinek léků, které nervosvalový přenos blokují. U pacientek užívajících tyto 
přípravky je proto třeba opatrnosti. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Kojení: 
Pokud kojíte, informujte o této skutečnosti lékaře. Lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek Dalacin 
vaginální krém vhodný. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Dalacin  vaginální  krém  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek  Dalacin  vaginální  krém  obsahuje  sorbitan-stearát,  cetylstearylalkohol  a 
propylenglykol
 
Tyto látky mohou způsobovat podráždění a zanícení kůže. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Dalacin vaginální krém používá 

 
Vždy  užívejte  přípravek  Dalacin  vaginální  krém  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka. 
Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, zavede se 1 aplikátor zcela naplněný krémem hluboko do pochvy každý 
den večer před spaním po dobu 3 nebo 7 dnů. 
 
1 aplikátor (5 g) obsahuje přibližně 100 mg klindamycinu. 
 
Návod k použití
Odšroubujte  víčko  a  na  závit  tuby  našroubujte  plastový  aplikátor.  Jemně  tiskněte  tubu  od  konce  a 
naplňte  aplikátor  krémem  (až  ucítíte  odpor).  V  tuto  chvíli  by  měl  být  z  aplikátoru  vidět  celý  píst. 
Aplikátor odšroubujte a tubu opět uzavřete víčkem. 
 
Lehněte si na záda, pokrčte kolena a dejte nohy od sebe (tzv. gynekologická poloha).  
 
Zasuňte  aplikátor  co  nejhlouběji  do  pochvy  a  stiskněte  nadoraz  píst.  Vyjměte  aplikátor,  ale 
nedotýkejte se při tom pístu. Aplikátor použijte jen jednou a na další aplikaci použijte jen nový. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Dalacin vaginální krém, než jste měla 
V případě, že použijete více přípravku, než jste měla, vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Dalacin vaginální krém 
V případě, že od doby, kdy jste měla zavést přípravek Dalacin vaginální krém uběhlo jen pár hodin, 
krém  znovu  zaveďte.  Pokud  je  skoro  čas  na  další  dávku  přípravku  Dalacin  vaginální  krém, 
zapomenutou dávku vynechte a krém zaveďte jako obvykle. Dávku nezdvojujte. 
 

 

Jestliže jste přestala používat přípravek Dalacin vaginální krém  
Někdy se můžete cítit lépe již po několika dnech léčby. Léčbu však svévolně neukončujte a lék 
užívejte tak dlouho, jak Vám bylo doporučeno lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry.  
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého: 
 
Pokud se u Vás během léčby vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví a hlenem, 
oznamte tuto skutečnost ihned lékaři. 
 
Velmi časté
 (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):  

•  kvasinkový zánět vulvy a pochvy 

 
Časté 
(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

  houbové infekce  

  kvasinkové infekce 

  bolest hlavy 

  závrať 

  poruchy chuti 

  infekce horních cest dýchacích 

  bolest břicha 

  zácpa 

  průjem 

  nevolnost 

  zvracení 

  svědění (ne v místě aplikace) 

  vyrážka 

  bolest zad 

  infekce močových cest 

  přítomnost cukru v moči 

  přítomnost bílkoviny v moči 

  abnormální porod 

  zánět vulvy a pochvy 

  vulvální a poševní porucha 

  porucha menstruace 

  bolest vulvy a pochvy 

   krvácení z ženských pohlavních orgánů mimo menstruační cykluspoševní  výtok 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
 

  bakteriální infekce 

  přecitlivělost 

  porucha rovnováhy 

  krvácení z nosu 

  roztažení břicha 

  nadýmání 

  zápach z úst  

  porucha trávení  

  kopřivka  

  zarudnutí kůže 

  bolestivé močení, 

  zánět vulvy a pochvy vyvolaný prvokem Trichomonas 

 

  poševní infekce 

  pánevní bolest  

  abnormální mikrobiologické testy 

 
Není známo 
(z dostupných údajů nelze určit) 
 

  zvýšená funkce štítné žlázy 

  kožní kvasinková onemocnění  

  zánět tlustého střeva se vznikem pablán (pseudomembranózní kolitida)  

  porucha zažívacího traktu  

  makulopapulární vyrážka – vyrážka se skvrnami a pupínky 

  výskyt děložní sliznice mimo dutinu dělohy 

  zánět 

  bolest 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Dalacin vaginální krém uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek Dalacin vaginální krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Dalacin vaginální krém obsahuje 
Léčivou látkou je clindamycinum. 100 g přípravku obsahuje 2,0 g clindamycinum (jako clindamycini 
dihydrogenophosphas). 
 
Pomocnými látkami přípravku jsou: sorbitan-stearát, polysorbát 60, propylenglykol, kyselina stearová, 
cetylstearylalkohol, cetylpalmitát, tekutý parafín, čištěná voda a benzylalkohol. 
 
Jak přípravek Dalacin vaginální krém vypadá a co obsahuje toto balení 
Dalacin vaginální krém je bílý, polotuhý krém. 
 
Balení: 
20 g nebo 40 g 

 

Skládací  laminátová  tuba  s HDPE  krčkem  a  bílým  PP  uzávěrem  bez  těsnění.  3  nebo  7  LDPE 
aplikátorů v plastovém přebalu. Vše zabaleno v kartonové krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 

 

 
Výrobce: 
Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie 
Pfizer Service Company, Zaventem, Belgie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
4. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu DALACIN VAGINÁLNÍ KRÉM 1X40GM/800MG Poševní krém

Diskuze

Diskuze k produktu DALACIN VAGINÁLNÍ KRÉM 1X40GM/800MG Poševní krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám