Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

DALACIN C 1X2ML/300MG Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 19846

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DALACIN C 1X2ML/300MG Injekční roztok

sp.zn.sukls48802/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

DALACIN C

injekční roztok

(clindamycini dihydrogenphosphas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Dalacin C a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin C používat
 3. Jak se přípravek Dalacin C používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Dalacin C uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Dalacin C a k čemu se používá

Přípravek Dalacin C patří do skupiny léků nazývaných antibiotika. Tyto léky se používají k léčbě bakteriálních případně i jiných infekcí. Přípravek Dalacin C obsahuje léčivou látku klindamycin. Ta zastavuje růst určitých typů bakterií nebo je usmrcuje. Přípravek mohou používat i pacienti přecitlivělí na jiná antibiotika, např. peniciliny a cefalosporiny.

Přípravek Dalacin C se používá u dětí a dospělých k léčbě následujících infekcí

 • infekcí postihujících horní a dolní cesty dýchací (např. zánět vedlejších nosních dutin nebo středního ucha, angína, spála, zápaly plic či zánět průdušek)
 • infekcí kůže a měkkých tkání (např. akné nebo jiné záněty kůže projevující se vznikem hnisavých puchýřků anebo záněty podkoží)
 • infekcí kostí a kloubů
 • infekce krve, srdce (endokarditida)
 • infekce zubů a ústní dutiny
 • gynekologických infekcí v oblasti malé pánve (např. zánět vejcovodů či vaječníků či děložní sliznice)
 • břišních infekcí (např. zánět pobřišnice) Kromě toho lze přípravek Dalacin C použít k léčbě méně častých infekcí jako např. malárie. Přípravek Dalacin C se také používá k prevenci infekcí způsobených v důsledku chirurgických zákroků v ústní a břišní dutině.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Dalacin C používat

Nepoužívejte přípravek Dalacin C:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku klindamycin nebo na linkomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Vzhledem k tomu, že injekční forma přípravku Dalacin C obsahuje benzylalkohol, nesmí být podána předčasně narozeným dětem a novorozencům.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Dalacin C se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou

 • jestliže trpíte jakoukoliv alergií
 • jestliže jste někdy měl(a) těžký průjem v důsledku používání antibiotik (může vést ke vzniku pseudomembranózní kolitidy)

Při dlouhodobé léčbě Vám bude lékař provádět pravidelné kontroly Vašeho krevního obrazu a funkce jater a ledvin. Při dlouhodobém a opakovaném používání se může objevit infekce kůže a sliznic způsobená mikroorganismy, které nejsou citlivé na přípravek Dalacin C. Používání antibiotik může vést ke vzniku závažná infekce tlustého střeva (pseudomembranózní kolitidy). Informujte proto okamžitě svého lékaře jestliže máte průjem během léčby nebo 3 týdny po léčbě, zvláště je-li stolice hlenovitá nebo krvavá.

U kojenců a dětí do 3 let může způsobit toxické a alergické reakce.

Další léčivé přípravky a přípravek Dalacin C

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Dalacin C nemá být podáván v kombinaci s přípravky obsahujícími erythromycin, jelikož nelze vyloučit vzájemné snížení účinku.

Přípravek Dalacin C může zvyšovat účinek léků používaných k uvolnění svalů (myorelaxancií).

Warfarin nebo podobné přípravky - používané k ředění krve. S větší pravděpodobností může u Vás dojít ke krvácení. Váš lékař bude provádět krevní testy ke kontrole srážlivosti Vaší krve.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Dalacin C se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k možnému riziku nežádoucích účinků u kojených dětí, nemá být tento přípravek podáván kojícím matkám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky klindamycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny.

Přípravek Dalacin C obsahuje sodík (8,05 mg/ml). Obsah sodíku v přípravku je nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek

Dalacin C užívá

Přípravek Dalacin C Vám bude podáván ve formě injekce nebo infuze do svalu nebo do žíly. Přesné dávkování vždy určí lékař podle závažnosti a typu infekce.

Obvyklá denní dávka pro dospělé

 • u závažných nebo komplikovaných infekcí u 2400-2700 mg klindamycin-dihydrogen-fosfátu rozdělených do 3 nebo 4 stejných dávek
 • u méně komplikovaných infekcí 1200 až 1800 mg klindamycin-dihydrogen-fosfátu rozdělených do 3 nebo 4 stejných dávek

U dětí (od 1 měsíce věku) je obvyklá denní dávka 20-40 mg klindamycin-dihydrogen-fosfátu na kg hmotnosti rozdělená do 3 nebo 4 stejných dávek.

U dětí do 3 let je podání přípravku Dalacin C indikováno, jen pokud je to nezbytně nutné.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100:

 • abnormality jaterních testů
 • vyrážka ve formě skvrn a pupínků
 • zánět tlustého střeva se vznikem pablán (pseudomembranózní kolitida)
 • zánět žil (tromboflebitida)
 • průjem
 • zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie)

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 1 000:

 • pocit na zvracení
 • bolest břicha
 • kopřivka
 • porucha chuti
 • bolestivost
 • nízký krevní tlak
 • zástava srdce
 • vznik abscesu (dutina vyplněná hnisem)
 • zvracení

Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů)

 • závažné kožní reakce (erythema multiforme) - svědění

Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):

 • zánět tlustého střeva vyvolaný bakterií Clostridium difficile
  • zánět poševní sliznice
 • snížení počtu určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza)
 • snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)
 • přechodné snížení počtu neutrofilů (druh bílých krvinek), bílých krvinek
 • alergické reakce (anafylaktoidní reakce)
 • reakce na lék se zvýšeným počtem bílých krvinek a systémovými příznaky
 • žloutenka
 • závažné kožní reakce (známé jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), při kterých dochází k tvorbě vyrážky, výsevu puchýřů, cárovitému odlučováním svrchní vrstvy kůže, v ještě závažnějších případech s horečkou a současným postižením sliznic
 • kožní puchýře, svědění, odlučování povrchových vrstev pokožky (příznaky exfoliativní dermatitidy)
 • vyrážka podobná spalničkám
 • tvorba puchýřků na kůži (vezikulobulózní dermatitida)
 • lokální podráždění v místě vpichu
 • otoky na různých místech organismu (angioedém)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Dalacin C uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Uchovávejte při teplotě do 25 o C.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Dalacin C obsahuje

Léčivou látkou je clindamycinum. Jeden ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas). Jedna 2ml ampulka obsahuje clindamycinum 300 mg. Jedna 4ml ampulka obsahuje clindamycinum 600 mg. Jedna 6ml ampulka obsahuje clindamycinum 900 mg.

Dalšími složkami jsou benzylalkohol, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok hydroxidu sodného, voda na injekci.

Jak přípravek Dalacin C vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok

Popis přípravku

: Čirý bezbarvý roztok.

Ampulka z bezbarvého skla, krabička. Velikost balení: 1x 300 mg/2 ml, 1x 600 mg/4 ml, 1x 900 mg/6 ml, 3x 900 mg/6 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.6.2016


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Klindamycin fosfát NIKDY nepodáváme nezředěný jako intravenózní bolus. Přípravek aplikujeme v i.v. infúzi, která má trvat nejméně 10 až 60 minut.

Pro intravenózní podání musí být klindanycin-fosfát naředěný (viz Ředění a rychlost podávání infuze).

Protože injekční forma přípravku obsahuje benzylalkohol, nesmí být podána předčasně narozeným dětem a novorozencům.

Ředění a rychlost podávání infuze Koncentrace klindamycinu v roztoku pro infuzi nemá být vyšší než 18 mg/1 ml a rychlost podávání infuze nemá překročit 30 mg za minutu.

Obvyklé rychlosti infuze jsou následující:

Dávka Rozpouštědlo Doba 300 mg 50 ml 10 minut 600 mg 50 ml 20 minut 900 mg 50-100 ml 30 minut 1200 mg 100 ml 40 minut

Návod k otevírání ampulí: uchopte ampulku tak, aby bod na ampuli směřoval k vám, a zatlačte na vrchní část ampule směrem od sebe.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 19846
Kód EAN: 8594036500174
Kód SÚKL: 4234
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Klindamycin je primárně bakteriostatické antibiotikum ze skupiny linkosamidů a je indikován k léčbě následujících infekcí vyvolaných citlivými Gram-pozitivními aerobními i anaerobními bakteriemi,jako jsou: streptokoky, stafylokoky, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphteriae, pneumokoky, dále Eubacterium, Propionibacterium, Peptokoky, Peptostreptokoky, Clostridium perfringers, Cl. tetani. Citlivé je také anaerobní Gram-neg. Fusobacterium, Prevotella spp., Bacteroides spp. včetně Bacteroides fragilis. Rezistentní jsou Enterokoky, Mycoplasma spp., Enterobacteriacae, Neisseria gonorhoe, meningitis, Hemophilus influenzae, houby, kvasinky, viry. - Infekce horních cest dýchacích zahrnující: tonsilitidu, faryngitidu, sinusitidu, otitis media a spálu. - Infekce dolních cest dýchacích zahrnující: bronchitidu, pneumonii, plicní absces a empyém. - Infekce kůže a měkkých tkání zahrnující: akné, furunkly, celulitidu, impetigo, abscesy a infekce ran. Co se týče specifických kožních infekcí a infekcí měkkých tkání jako erysipel a paronychium (panaritium), zdá se logické, že tyto stavy budou velmi dobře reagovat na léčbu klindamycinem. - Infekce kostí a kloubů včetně osteomyelitidy a septické artritidy. - Gynekologické infekce závažného průběhu v oblasti malé pánve (zánětlivé onemocnění pánve) zahrnující endometritidu, celulitidu, vaginální infekce, tuboovariální absces, salpingitidu a pánevní záněty, pokud je klindamycin podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům. - Intraabdominální infekce včetně peritonitidy a břišních abscesů, pokud je přípravek Dalacin C podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům. - Septikémie a endokarditida. V léčbě určitých případů endokarditidy se prokázala účinnost přípravku Dalacin C v případě, že v průběhu in vitro testů příslušných dosažitelných koncentrací v séru bylo zjištěno, že klindamycin je pro vyvolávající infekční agens baktericidní. - Dentální infekce jako je například periodontální absces a periodontitida. - Toxoplazmová encefalitida u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří netolerují konvenční léčbu byla prokázána účinnost přípravku Dalacin C v kombinaci s pyrimethaminem. - Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří nesnášejí obvyklou terapii nebo odpověď na tuto léčbu není u nich dostatečná, může být použit klindamycin v kombinaci s primachinem. - Profylaxe endokarditidy u pacientů přecitlivělých na penicilin/y. - Profylaxe infekcí při chirurgických výkonech na hlavě a krku. Klindamycin fosfát rozpuštěný ve fyziologickém roztoku lze použít při operaci k výplachům operačního pole. Pokud je klindamycin fosfát podáván spolu s aminoglykosidovými antibiotiky, jako je gentamicin nebo tobramycin, je účinný v prevenci rozvoje peritonitidy nebo intraabdominálního abscesu po perforaci střeva s následnou bakteriální kontaminací po traumatu. Citlivost na klindamycin in vitro byla prokázána pro následující organismy: B. melaninogenicus, B. disiens, B. bivius, Peptostreptococcus spp., G. vaginalis, M. mulieris, M. curtisii a Mycoplasma hominis. Stejně jako pro všechna antibiotika platí, že v případě závažnějších infekcí by mělo být provedeno vyšetření citlivosti. Farmakodynamické vlastnosti Mikrobiologie: Klindamycin vykazuje in vitro účinnost proti následujícím mikrobiálním organizmům: Aerobní grampozitivní koky včetně Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (kmeny produkující i neprodukující penicilinázu). Během testování in vitro vznikla rychle u některých kmenů stafylokoků původně rezistentních na erytromycin rezistence na klindamycin. Streptokoky (s výjimkou Streptococcus faecalis); Pneumokoky. Anaerobní gramnegativní tyčky včetně Bacteroides species (včetně skupiny Bacteroides fragilis a skupiny Bacteroides melaninogenicus), Fusobacterium species. Anaerobní grampozitivní nesporulující tyčky včetně Propionibacterium, Eubacterium, Actinomyces species. Anaerobní a mikroaerofilní grampozitivní koky včetně Peptococcus species, Peptostreptococcus species, mikroaerofilní streptokoky. Clostridia: Klostridia jsou na klindamycin rezistentnější než většina anaerobů. Clostridium perfringens je většinou citlivé, ale ostatní druhy jako Clostridum. sporogenes a Clostridium tertium jsou často na klindamycin rezistentní. Je nutné provést vyšetření citlivosti. Mezi klindamycinem a linkomycinem byla prokázána zkřížená rezistence. Mezi klindamycinem a erytromycinem byl prokázán antagonizmus.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

DALACIN C 1X2ML/300MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DALACIN C 1X2ML/300MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: DALACIN C 1X2ML/300MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu DALACIN C 1X2ML/300MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DALACIN C 1X2ML/300MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám