Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

DALACIN C 300 MG 16X300MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 72867

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 72867
Kód EAN: 8595060903542
Kód SÚKL: 100339
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Klindamycin je primárně bakteriostatické antibiotikum ze skupiny linkosamidů a je indikován k léčbě následujících infekcí vyvolaných citlivými Gram-pozitivními aerobními i anaerobními bakteriemi,jako jsou: streptokoky, stafylokoky, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphteriae, pneumokoky, dále Eubacterium, Propionibacterium, Peptokoky, Peptostreptokoky, Clostridium perfringers, Cl. tetani. Citlivé je také anaerobní Gram-neg. Fusobacterium, Prevotella spp., Bacteroides spp. včetně Bacteroides fragilis. Rezistentní jsou Enterokoky, Mycoplasma spp., Enterobacteriacae, Neisseria gonorhoe, meningitis, Hemophilus influenzae, houby, kvasinky, viry. - Infekce horních cest dýchacích zahrnující: tonsilitidu, faryngitidu, sinusitidu, otitis media a spálu. - Infekce dolních cest dýchacích zahrnující: bronchitidu, pneumonii, plicní absces a empyém. - Infekce kůže a měkkých tkání zahrnující: akné, furunkly, celulitidu, impetigo, abscesy a infekce ran. Co se týče specifických kožních infekcí a infekcí měkkých tkání jako erysipel a paronychium (panaritium), zdá se logické, že tyto stavy budou velmi dobře reagovat na léčbu klindamycinem. - Infekce kostí a kloubů včetně osteomyelitidy a septické artritidy. - Gynekologické infekce závažného průběhu v oblasti malé pánve (zánětlivé onemocnění pánve) zahrnující endometritidu, celulitidu, vaginální infekce, tuboovariální absces, salpingitidu a pánevní záněty, pokud je klindamycin podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům. - Intraabdominální infekce včetně peritonitidy a břišních abscesů, pokud je přípravek Dalacin C podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům. - Septikémie a endokarditida. V léčbě určitých případů endokarditidy se prokázala účinnost přípravku Dalacin C v případě, že v průběhu in vitro testů příslušných dosažitelných koncentrací v séru bylo zjištěno, že klindamycin je pro vyvolávající infekční agens baktericidní. - Dentální infekce jako je např. periodontální absces a periodontitida. - Toxoplazmová encefalitida u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří netolerují konvenční léčbu byla prokázána účinnost přípravku Dalacin C v kombinaci s pyrimethaminem. - Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří nesnášejí obvyklou terapii nebo odpověď na tuto léčbu není u nich dostatečná, může být použit klindamycin v kombinaci s primachinem. - Malárie, včetně způsobené multirezistentním Plasmodium falciparum, v monoterapii nebo v kombinaci s chininem nebo chlorochinem. - Profylaxe endokarditidy u pacientů přecitlivělých na penicilin/y. Pokud je klindamycin fosfát podáván spolu s aminoglykosidovými antibiotiky, jako je gentamicin nebo tobramycin, je účinný v prevenci rozvoje peritonitidy nebo intraabdominálního abscesu po perforaci střeva s následnou bakteriální kontaminací po traumatu. Citlivost na klindamycin in vitro byla prokázána pro následující organismy: B. melaninogenicus, B. disiens, B. bivius, Peptostreptococcus spp., G. vaginalis, M. mulieris, M. curtisii a Mycoplasma hominis. Stejně jako pro všechna antibiotika platí, že v případě závažnějších infekcí by mělo být provedeno vyšetření citlivosti.

Příbalový leták

sp.zn. sukls39596/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

DALACIN C 150 mg 
DALACIN C 300 mg 

Tvrdé tobolky 

(clindamycini hydrochloridum) 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Dalacin C a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin C užívat 

3. 

Jak se přípravek Dalacin C užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dalacin C uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Dalacin C a k čemu se používá 

 
Přípravek 

Dalacin

  C  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  antibiotika.  Tyto  léky  se  užívají  k léčbě 

bakteriálních, případně i jiných infekcí. Přípravek

 Dalacin

 C obsahuje léčivou látku klindamycin. Ta 

zastavuje růst určitých typů bakterií nebo je usmrcuje. Přípravek mohou užívat i pacienti přecitlivělí 
na jiná antibiotika, např. peniciliny a cefalosporiny. 
 
Přípravek Dalacin C se používá u dětí a dospělých k léčbě následujících infekcí 

•  infekcí  postihujících  horní  a  dolní  cesty  dýchací  (např.  zánět  vedlejších  nosních  dutin  nebo 

středního ucha, angína, spála, zápaly plic či zánět průdušek) 

•  infekcí  kůže  a  měkkých  tkání  (např.  akné  nebo  jiné  záněty  kůže  projevující  se  vznikem 

hnisavých puchýřků a nebo záněty podkoží) 

•  infekcí kostí a kloubů 
•  infekce krve, srdce (endokarditida) 
•  infekce zubů a ústní dutiny 
•  gynekologických infekcí v oblasti malé pánve (např. zánět vejcovodů či vaječníků či děložní 

sliznice) 

•  břišních infekcí (např. zánět pobřišnice). 

Kromě toho lze přípravek Dalacin C použít k léčbě méně častých infekcí, jako např. malárie. 
Přípravek  Dalacin  C  se  také  používá  k prevenci  infekcí  způsobených  v důsledku  chirurgických 
zákroků v ústní a břišní dutině. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin C užívat 

 
Neužívejte přípravek Dalacin C: 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku klindamycin nebo na linkomycin nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Dalacin C se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou 

•  jestliže trpíte jakoukoliv alergií 
•  jestliže jste někdy měl(a) těžký průjem v důsledku používání antibiotik (může vést ke vzniku 

pseudomembranózní kolitidy) 

 
Při dlouhodobé léčbě Vám bude lékař provádět pravidelné kontroly Vašeho krevního obrazu a funkce 
jater a ledvin. 
Dlouhodobé  a  opakované  používání  se  může  objevit  infekce  kůže  a  sliznic  způsobená 
mikroorganismy, které nejsou citlivé na přípravek Dalacin C. 
Používání  antibiotik  může  vést  ke  vzniku  závažné  infekce  tlustého  střeva  (pseudomembranózní 
kolitidy). Informujte proto okamžitě svého lékaře jestliže máte průjem během léčby nebo 3 týdny po 
léčbě, zvláště je-li stolice hlenovitá nebo krvavá. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dalacin C 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Přípravek  Dalacin  C  nemá  být  podáván  v kombinaci  s přípravky  obsahujícími  erythromycin,  jelikož 
nelze vyloučit vzájemné snížení účinku. 
 
Přípravek Dalacin C může zvyšovat účinek léků používaných k uvolnění svalů (myorelaxant).  
 
Warfarin  nebo  podobné  přípravky  –  používané  k ředění  krve.  S větší  pravděpodobností  může  u  Vás 
dojít ke krvácení. Váš lékař bude provádět krevní testy ke kontrole srážlivosti Vaší krve. 
 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  laktosu.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Přípravek Dalacin C s jídlem a pitím  
 
Dalacin C tobolky se užívají s jídlem nebo se zapíjejí plnou sklenicí vody (250 ml), aby se zabránilo 
podráždění jícnu. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek  Dalacin  C  se  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Vzhledem  k možnému  riziku  nežádoucích 
účinků u kojených dětí, nemají kojící matky tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Účinky klindamycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Dalacin C užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užívejte  pouze  dávky  předepsané  Vaším  lékařem.  Níže  je  uvedeno  běžné  dávkování,  které  se  však 
může lišit podle závažnosti a typu infekce. 
 

 Dospělí 
 
Obvyklá dávka je 600 až 1800 mg/den rozdělená do 2, 3 nebo 4 stejných dávek. 
 
Děti 
 
8-25 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách. 
Použití tobolek není vhodné k poskytnutí přesných dávek mg/kg potřebných k léčbě u dětí. Tobolky 
klindamycinu se užívají s potravou nebo zapíjejí plnou sklenicí vody (250 ml), aby se zabránilo 
podráždění jícnu. U mladších dětí je podání indikováno pouze v případě, že již dokáží polykat celé 
tobolky 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dalacin C, než jste měl(a) 
Pokud náhodně užijete příliš mnoho tobolek, informujte o tom svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dalacin C 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Dalacin C 
Tobolky  přípravku  Dalacin  C  obsahují  laktózu.  Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
poraďte se dříve, než začnete užívat tento přípravek s lékařem. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100: 

-  průjem 
-  abnormality jaterních testů 
-  zánět tlustého střeva se vznikem pablán (pseudomembranózní kolitida) 
-  vyrážka ve formě skvrn a pupínků 
-  zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 1 000: 

-  porucha chuti 
-  bolest břicha 
-  pocit na zvracení 
-  zvracení 
-  kopřivka 

 
Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů) 

závažné kožní reakce (erythema multiforme)

 

svědění

 

 
Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit): 

-  zánět tlustého střeva vyvolaný bakterií Clostridium difficile 
-  zánět poševní sliznice 
-  snížení počtu určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza) 
-  snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 
-  přechodné snížení počtu neutrofilů (druh bílých krvinek), bílých krvinek 
-  alergické reakce (anafylaktoidní reakce) 
-  vřed jícnu, zánět jícnu 
-  žloutenka 

závažné kožní reakce (známé jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 

nekrolýza), při kterých dochází k

 tvorbě vyrážky, výsevu puchýřů, cárovitému odlučování 

svrchní vrstvy kůže, v ještě závažnějších případech s horečkou a současným postižením 
sliznic 

-  kožní puchýře, odlučování povrchových vrstev pokožky (příznaky exfoliativní dermatitidy) 
-  vyrážka podobná spalničkám 
-  tečkovité krvácení na sliznicích 
-  tvorba puchýřků na kůži (vezikulobulózní dermatitida) 
-  reakce na lék doprovázená zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek v krvi a systémovými 

příznaky 

-  otoky na různých místech organismu (angioedém) 

 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Dalacin C uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Dalacin C obsahuje 
Léčivou látkou je clindamycin. 
Dalšími  složkami  jsou  kukuřičný  škrob,  monohydrát  laktosy,  mastek,  magnesium-stearát,  oxid 
titaničitý, želatina. 
 
Jak přípravek Dalacin C vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tvrdá tobolka 
Popis přípravku:  
Dalacin150 mg – bílé tvrdé želatinové tobolky označené „Clin 150“ a „Pfizer“, obsahující bílý prášek 
Dalacin 300 mg – bílé tvrdé želatinové tobolky označené „Clin 300“ a „Pfizer“, obsahující bílý prášek 
 
PVC/Al blistr, krabička 
Velikost balení: 16 a 100 tvrdých tobolek 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Fareva Amboise, Pocé-sur-Cisse, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 7. 2017. 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu DALACIN C 300 MG 16X300MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DALACIN C 300 MG 16X300MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám