Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 20122
Kód EAN: 8594036500143
Kód SÚKL: 91193
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Klindamycin je primárně bakteriostatické antibiotikum ze skupiny linkosamidů a je indikován k léčbě následujících infekcí vyvolaných citlivými Gram-pozitivními aerobními i anaerobními bakteriemi,jako jsou: streptokoky, stafylokoky, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphteriae, pneumokoky, dále Eubacterium, Propionibacterium, Peptokoky, Peptostreptokoky, Clostridium perfringers, Cl. tetani. Citlivé je také anaerobní Gram-neg. Fusobacterium, Prevotella spp., Bacteroides spp. včetně Bacteroides fragilis. Rezistentní jsou Enterokoky, Mycoplasma spp., Enterobacteriacae, Neisseria gonorhoe, meningitis, Hemophilus influenzae, houby, kvasinky, viry. - Infekce horních cest dýchacích zahrnující: tonsilitidu, faryngitidu, sinusitidu, otitis media a spálu. - Infekce dolních cest dýchacích zahrnující: bronchitidu, pneumonii, plicní absces a empyém. - Infekce kůže a měkkých tkání zahrnující: akné, furunkly, celulitidu, impetigo, abscesy a infekce ran. Co se týče specifických kožních infekcí a infekcí měkkých tkání jako erysipel a paronychium (panaritium), zdá se logické, že tyto stavy budou velmi dobře reagovat na léčbu klindamycinem. - Infekce kostí a kloubů včetně osteomyelitidy a septické artritidy. - Gynekologické infekce závažného průběhu v oblasti malé pánve (zánětlivé onemocnění pánve) zahrnující endometritidu, celulitidu, vaginální infekce, tuboovariální absces, salpingitidu a pánevní záněty, pokud je klindamycin podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům. - Intraabdominální infekce včetně peritonitidy a břišních abscesů, pokud je přípravek Dalacin C podáván v kombinaci s antibiotikem, které má vhodné spektrum účinnosti proti gramnegativním aerobům. - Septikémie a endokarditida. V léčbě určitých případů endokarditidy se prokázala účinnost přípravku Dalacin C v případě, že v průběhu in vitro testů příslušných dosažitelných koncentrací v séru bylo zjištěno, že klindamycin je pro vyvolávající infekční agens baktericidní. - Dentální infekce jako je např. periodontální absces a periodontitida. - Toxoplazmová encefalitida u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří netolerují konvenční léčbu byla prokázána účinnost přípravku Dalacin C v kombinaci s pyrimethaminem. - Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii u pacientů s AIDS. U pacientů, kteří nesnášejí obvyklou terapii nebo odpověď na tuto léčbu není u nich dostatečná, může být použit klindamycin v kombinaci s primachinem. - Malárie, včetně způsobené multirezistentním Plasmodium falciparum, v monoterapii nebo v kombinaci s chininem nebo chlorochinem. - Profylaxe endokarditidy u pacientů přecitlivělých na penicilin/y. Pokud je klindamycin fosfát podáván spolu s aminoglykosidovými antibiotiky, jako je gentamicin nebo tobramycin, je účinný v prevenci rozvoje peritonitidy nebo intraabdominálního abscesu po perforaci střeva s následnou bakteriální kontaminací po traumatu. Citlivost na klindamycin in vitro byla prokázána pro následující organismy: B. melaninogenicus, B. disiens, B. bivius, Peptostreptococcus spp., G. vaginalis, M. mulieris, M. curtisii a Mycoplasma hominis. Stejně jako pro všechna antibiotika platí, že v případě závažnějších infekcí by mělo být provedeno vyšetření citlivosti.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls31083/2008, sukls31084/2008.

Příbalová informace: informace pro pacienta

DALACIN C 150 mg
DALACIN C 300 mg
(clindamycini hydrochloridum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek DALACIN C a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DALACIN C užívat
3. Jak se přípravek DALACIN C užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek DALACIN C uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek DALACIN C a k čemu se používá

Přípravek DALACIN C patří do skupiny léků nazývaných antibiotika. Tyto léky se užívají k léčbě
bakteriálních případně i jiných infekcí. Přípravek DALACIN C obsahuje léčivou látku
klindamycin. Ta zastavuje růst určitých typů bakterií nebo je usmrcuje. Přípravek mohou užívat i
pacienti přecitlivělí na jiná antibiotika, např. peniciliny a cefalosporiny.

Přípravek DALACIN C se používá u dětí a dospělých k léčbě infekcí postihujících horní a dolní cesty
dýchací (např. zánět vedlejších nosních dutin nebo středního ucha, angína, spála, zápaly plic či zánět
průdušek), infekcí kůže a měkkých tkání (např. akné nebo jiné záněty kůže projevující se vznikem
hnisavých puchýřků a nebo záněty podkoží), infekcí kostí a kloubů, krve, srdce, zubů a ústní dutiny,
gynekologických infekcí v oblasti malé pánve (např. zánět vejcovodů či vaječníků či děložní sliznice),
břišních infekcí (např. zánět pobřišnice). Kromě toho lze přípravek DALACIN C použít k léčbě méně
častých infekcí jako např. malárie.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DALACIN C užívat

Neužívejte přípravek DALACIN C:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku klindamycin nebo na linkomycin nebo na kteroukoli
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Další léčivé přípravky a přípravek DALACIN C

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

2/4
Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Sdělil-li Vám lékař někdy že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, kontaktujte před užitím přípravku DALACIN C svého lékaře.

Přípravek DALACIN C s jídlem a pitím

DALACIN C tobolky se užívají s jídlem nebo se zapíjejí plnou sklenicí vody (250 ml), aby se
zabránilo podráždění jícnu.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky klindamycinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny.


3. Jak se přípravek DALACIN C užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte pouze dávky předepsané Vaším lékařem. Níže je uvedeno běžné dávkování, které se však
může lišit podle závažnosti a typu infekce.

1. Dospělí

Obvyklá dávka je 600 až 1800 mg/den rozdělená do 2, 3 nebo 4 stejných dávek.

2. Děti (od 1 měsíce věku)

8-25 mg/kg/den ve 3 nebo 4 stejných dávkách.

Novorozenci (do 1 měsíce věku)

Pro tuto věkovou skupinu pacientů je určena injekční forma přípravku Dalacin C.

Jestliže jste užil(a) více přípravku DALACIN C, než jste měl(a)
Pokud náhodně užijete příliš mnoho tobolek, informujte o tom svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DALACIN C
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dalacin C
Tobolky přípravku Dalacin C obsahují laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se dříve, než začnete užívat tento přípravek s lékařem.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100
-bolest břicha
3/4
-průjem
-abnormality jaterních testů

Méně časté nežádoucí účinky které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 1 000:
-nevolnost
-zvracení
-vyrážka ve formě skvrn a pupínků
-kopřivka

Četnost není známa ( z dostupných údajů nelze určit ):
-snížení počtu určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza)
-snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)
- zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eosinofilie)
-přechodné snížení počtu neutrofilů (druh bílých krvinek), leukocytů (druh bílých krvinek)
-alergické reakce (anafylaktoidní reakce)
-porucha chuti
-vřed jícnu, zánět jícnu
-žloutenka
- závažné kožní reakce (známé jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza,
multiformní erytém), při kterých dochází k tvorbě vyrážky, výsevu puchýřů, cárovitému
odlučováním svrchní vrstvy kůže, v ještě závažnějších případech s horečkou a současným
postižením sliznic
- kožní puchýře, svědění, odlučování povrchových vrstev pokožky (příznaky exfoliativní dermatitidy)
-vyrážka podobná spalničkám
-svědění
-zánět poševní sliznice
-tvorba puchýřků na kůži (vezikulobulózní dermatitida)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek DALACIN C uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

Uchovávejte při teplotě do 25o C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek DALACIN C obsahuje
Léčivou látkou je clindamycin
Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, mastek, magnesium-stearát, oxid
titaničitý, želatina.

Jak přípravek DALACIN C vypadá a co obsahuje toto balení

4/4
Tvrdá tobolka
Popis přípravku:
Dalacin150 mg bílé tvrdé želatinové tobolky označené Clin 150 a Pfizer, obsahující bílý prášek
Dalacin 300 mg bílé tvrdé želatinové tobolky označené Clin 300 a Pfizer, obsahující bílý prášek

PVC/Al blistr, krabička
Velikost balení: 16 a 100 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer PGM, Pocé-sur-Cisse, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
28.8.2012

Recenze

Recenze produktu DALACIN C 150 MG 100X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DALACIN C 150 MG 100X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze