Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast - diskuze

Kód výrobku: 23821

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast

Sp.zn. sukls13647/2014 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Daivobet mast  

50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g 

calcipotriolum/betamethasonum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Daivobet a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Daivobet používat 

3. 

Jak se Daivobet používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

   Jak Daivobet uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE DAIVOBET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Daivobet mast se používá na kůži k léčbě lupénky (psoriázy, psoriasis vulgaris) u dospělých. Psoriázu 
způsobuje příliš rychlé množení kožních buněk. To vede k zarudnutí, olupování a ztluštění kůže. 
 
Daivobet

 

mast obsahuje kalcipotriol a betamethason. Kalcipotriol pomáhá obnovit normální tvorbu 

kožních buněk a betamethason zmírňuje zánět. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DAIVOBET POUŽÍVAT 

 
Nepoužívejte Daivobet 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kalcipotriol, betamethason nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Daivobet (uvedenou v bodě 6), 

máte-li potíže s hladinami vápníku ve svém organizmu (zeptejte se svého lékaře) 

máte-li určité typy psoriázy: jako jsou erytrodermická, exfoliativní a pustulózní (zeptejte se 
svého lékaře). 

 
Jelikož Daivobet obsahuje silný steroid, NEPOUŽÍVEJTE jej na kůži postiženou: 

kožními infekcemi způsobenými viry (např. opar nebo plané neštovice) 

kožními infekcemi způsobenými plísněmi (např. atletická noha nebo jiné kožní mykózy) 

kožními infekcemi způsobenými baktériemi 

kožními infekcemi způsobenými parazity (např. svrab) 

tuberkulózou (TBC)  

periorální dermatitidou (červená vyrážka kolem rtů) 

ztenčením kůže, se sklonem ke snadnému poškození a rozšíření žilek a tvorbě strií 

ichtyózou (suchá kůže se šupinami podobnými rybím) 

akné (trudovitost) 

růžovkou (rosaceou) (náhlé a přechodné nebo trvalé začervenání kůže v obličeji) 

vředy nebo na poraněnou kůži 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Daivobet se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou 
pokud: 

užíváte jiné léky s obsahem kortikosteroidů, jelikož může dojít k nežádoucím účinkům 

používáte-li tento lék již déle a chcete léčbu ukončit (jelikož může dojít ke zhoršení nebo 
opětovnému "vzplanutí" psoriázy, pokud jsou kortikosteroidy vysazeny náhle) 

máte-li diabetes mellitus (cukrovka), jelikož hladiny cukru/glukózy v krvi mohou být ovlivněny 
steroidy 

pokud se vaše kůže infikuje, jelikož může být nutné léčbu ukončit 

pokud trpíte formou psoriázy, která se nazývá kapkovitá. 

 
Zvláštní upozornění 

vyhněte se používání na více než 30% těla nebo používání více než 15 gramů denně 

vyhněte se aplikaci přípravku pod koupací čepici, obvazy, nebo jiné krytí, jelikož to zvyšuje 
vstřebávání steroidu 

vyhněte se nanášení na rozsáhlé plochy poškozené kůže, na sliznice nebo pod kožní záhyby 
(třísla, podpaží, pod prsy), jelikož to zvyšuje vstřebávání steroidu 

vyhněte se nanášení na obličej nebo genitálie (pohlavní orgány), jelikož jsou velmi citlivé 
na steroidy 

vyhněte se nadměrnému slunění, používání solária a jiných světelných terapií. 

 
Děti 
Daivobet se nedoporučuje používat u dětí do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Daivobet
 
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Nepoužívejte Daivobet jste-li těhotná (nebo byste mohla být těhotná) nebo kojíte-li, pokud jste se 
na tom nedohodla se svým lékařem. V případě, že Váš lékař souhlasil s kojením, buďte opatrná a 
neaplikujte přípravek Daivobet na prsa. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Tento lék by neměl ovlivnit vaší schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Daivobet 
Daivobet mast obsahuje butylhydroxytoluen (E321). Ten může způsobit místní kožní reakce (např. 
kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic. 
 
3. 

JAK SE DAIVOBET POUŽÍVÁ  

 
Vždy používejte Daivobet přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jak nanášet Daivobet: Kožní podání. 
 
Návod ke správnému použití 
­

 

Nanášejte pouze na psoriázu a nenanášejte na místa mimo ložiska psoriázy (lupénky) 

­

 

Před prvním použitím masti sundejte víčko a zkontrolujte uzávěr, zda není tuba poškozená. 

­

 

K otevření uzávěru použijte hrot na spodní straně víčka. 

­

 

Vytlačte mast na čistý prst. 

­

 

Vtírejte mast jemně do kůže v místě postiženém psoriázou do té doby, než se většina masti 
vsákne do kůže. 

­

 

Neobvazujte, těsně nezakrývejte ani nezabalujte léčenou plochu kůže. 

­

 

Po každé aplikaci přípravku Daivobet je potřeba si důkladně umýt ruce (kromě použití masti 
k léčbě rukou). Tím předejdete náhodnému zanesení masti na jiná místa těla (zejména obličej, 
ústa a oči). 

­

 

Není třeba se znepokojovat, pokud se mast náhodou dostane na zdravou kůži v blízkosti 
psoriatické kůže, ovšem dostane-li se příliš daleko, otřete jej. 

­

 

Pro dosažení optimálního účinku se nedoporučuje ihned po aplikaci masti Daivobet sprchovat 
nebo koupat. 

­

 

Po nanesení masti se vyhněte kontaktu s tkaninami, které se lehce zamastí (např. hedvábí). 

 
Doba léčby 

Používejte mast jednou denně. Může být pohodlnější používat mast večer. 

Doporučená doba léčby je 4 týdny, lékař může ale předepsat jinou dobu léčby. 

Lékař může rozhodnout o opakování léčby. 

Nepoužívejte více než 15 gramů během jednoho dne.  

 
Používáte-li však jiné léky s obsahem kalcipotriolu, nesmí celkové množství léčivých přípravků 
obsahujících kalcipotriol překročit 15 gramů denně a léčená plocha nemá přesáhnout 30% celkové 
plochy povrchu těla. 
 
Co mohu očekávat, když používám Daivobet? 
Většina pacientů pozoruje viditelné výsledky po 2 týdnech, i když v této době psoriáza ještě úplně 
nevymizela. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Daivobet,

 

než jste měl(a) 

Pokud jste použili více než 15 gramů v jednom dni, kontaktujte svého lékaře. 
Nadměrné používání přípravku Daivobet může také způsobit problémy s hladinou vápníku v krvi, což 
se obvykle normalizuje po přerušení léčby.  
Lékař může zvážit vyšetření krevních testů kvůli zjištění, zda-li použití přílišného množství masti 
nezpůsobilo problémy s hladinou vápníku v krvi.  
Nadměrné dlouhodobé používání může též způsobit poruchu správné funkce nadledvin (nadledviny se 
nacházejí v blízkosti ledvin a vytvářejí hormony). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Daivobet  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Daivobet  
Používání přípravku Daivobet se má ukončit podle pokynů Vašeho lékaře. Může být nezbytné 
vysazovat přípravek postupně, zejména pokud jste jej používal(a) delší dobu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Daivobet nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Závažné nežádoucí účinky 

Okamžitě nebo co nejdříve sdělte svému lékaři/zdravotní sestře, pokud se stane cokoli z následujícího. 
Možná budete muset ukončit léčbu. 
Pro přípravek Daivobet byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky: 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

Zhoršení psoriázy. Pokud se Vaše psoriáza zhorší, sdělte to co nejdříve svému lékaři. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) 

Může se objevit pustulózní psoriáza (červené plochy se žlutavými hnisavými puchýřky obvykle 
na rukou a nohou). Pokud si těchto příznaků všimnete, přestaňte používat Daivobet a sdělte to 
co nejdříve svému lékaři. 

 
U některých závažných nežádoucích účinků je známo, že je způsobuje betamethason (silný steroid), 
jedna ze složek přípravku Daivobet. Vyskytne-li se u vás některý ze závažných nežádoucích účinků, 
sdělte to co nejdříve svému lékaři. Tyto nežádoucí účinky se spíše vyskytují po dlouhodobém 
používání, používání pod kožní záhyby (třísla, podpaží, pod prsy), pod okluzí (překrytí obvazem, fólií 
apod.) nebo po použití na velké plochy kůže. 
Nežádoucí účinky mohou být následující: 

Nadledviny mohou přestat správně fungovat. Příznaky jsou únava, deprese a úzkost. 

Šedý zákal - katarakta (zakalené nebo zamlžené vidění, zhoršené noční vidění, citlivost 
na světlo) nebo zvýšení nitroočního tlaku (bolest očí, červené oči, snížené nebo zamlžené 
vidění). 

Infekce (jelikož imunitní systém, který bojuje s infekcemi, může být potlačený nebo oslabený). 

Pustulózní psoriáza (červené plochy se žlutavými hnisavými puchýřky obvykle na rukou a 
nohou). Pokud k tomuto dojde, přestaňte používat Daivobet a sdělte to co nejdříve svému lékaři. 

Dopad na metabolickou kontrolu diabetes mellitus (jestliže máte cukrovku, můžete pocítit 
výkyvy hladiny glukózy v krvi). 

 
Závažné nežádoucí účinky, o nichž je známo, že je způsobuje kalcipotriol: 
­

 

Alergické reakce s velkým otokem obličeje nebo jiných částí těla, jako jsou ruce nebo nohy. 
Může se vyskytnout otok ústní dutiny/hrdla a dýchací potíže. Jestliže zpozorujete alergickou 
reakci, přestaňte používat Daivobet a sdělte to okamžitě svému lékaři nebo ihned navštivte 
nejbližší nemocniční pohotovost

­

 

Léčba touto mastí může způsobit zvýšení hladin vápníku v krvi nebo v moči (obvykle po použití 
přílišného množství masti). Příznaky zvýšené hladiny vápníku v krvi jsou zvýšená tvorba moči, 
zácpa, svalová slabost, zmatenost a koma. Příznaky mohou být závažné a je třeba ihned 
kontaktovat lékaře
. Nicméně po ukončení léčby se hladina vápníku vrátí k normálu. 

 
Méně závažné nežádoucí účinky 
Pro přípravek Daivobet byly hlášeny také následující méně závažné nežádoucí účinky.  
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

svědění 

olupování kůže 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

bolest kůže nebo podráždění 

vyrážka se zánětem kůže (dermatitida) 

začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém) 

zánět nebo otok vlasových kořínků (folikulitida) 

změny zbarvení kůže v místech, kde jste používal(a) mast 

vyrážka 

pocit pálení kůže 

infekce kůže 

zeslabení kůže 

výskyt červeně nebo fialově zbarvených oblastí kůže (purpura nebo ekchymóza) 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 

bakteriální nebo plísňová infekce vlasového váčku (furunkl) 

alergické reakce 

hyperkalcémie 

strie 

citlivost kůže na světlo s následnou vyrážkou 

akné (uhry) 

suchá kůže 

rebound efekt: Zhoršení symptomů/psoriázy po ukončení léčby 

 
Méně závažné nežádoucí účinky způsobené zvláště dlouhodobým používáním betamethasonu, jsou 
následující. Jakmile zaznamenáte kterýkoli z nich, je třeba bezodkladně kontaktovat lékaře nebo 
zdravotní sestru. 

ztenčení kůže 

objevení se povrchových rozšířených žilek nebo strií 

změny růstu vlasů 

červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida) 

kožní vyrážka se zánětem nebo otokem kůže (alergická kontaktní dermatitida) 

zlatě zbarvené hrbolky vyplněné gelem (koloidní milia) 

zesvětlení kůže (depigmentace) 

zánět nebo otok vlasových kořínků (folikulitida) 

 
Méně závažné nežádoucí účinky způsobené kalcipotriolem jsou následující: 

suchá kůže 

citlivost kůže na světlo s následnou vyrážkou 

ekzém 

svědění 

podráždění kůže 

pocit pálení a bodání 

začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém) 

vyrážka 

vyrážka se zánětem kůže (dermatitida) 

zhoršení psoriázy. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
 
5. 

JAK DAIVOBET UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Nepoužívejte Daivobet po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Tuba by měla být zlikvidována 1 rok po prvním otevření. Zapište si datum prvního otevření 
na místo k tomu určené na krabičce. 

 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte zlikvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co obsahuje Daivobet 
Léčivými látkami jsou: 
calcipotriolum a betamethasonum. 
Jeden gram masti obsahuje 50 mikrogramů calcipotriolum (jako monohydrát) a 0,5 mg 
betamethasonum (jako dipropionát). 
 
Dalšími složkami jsou: 

tekutý parafin 

tokoferol alfa 

stearopolypropylenglykol 1125 

bílá vazelína 

butylhydroxytoluen (E321) 

 
Jak Daivobet vypadá a co obsahuje toto balení 
Daivobet mast je téměř bílá až žlutá mast, zatavená v Al tubě s vnitřní ochrannou vrstvou a plastovým 
šroubovacím uzávěrem. 
Velikosti balení: 3, 15, 30, 60, 100 a 120 g. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci je:  
 
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko 
 
 
Výrobce je: 
LEO Laboratories Ltd. 
Cashel Road, Dublin 12, Irsko. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Daivobet: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, 
Island, Lotyšsko, Litva, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko 
Dovobet: Belgie, Kypr, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.10.2014 
 

Informace o produktu

Výrobce: LEO LABORATORIES LIMITED
Kód výrobku: 23821
Kód EAN: 5702191007794
Kód SÚKL: 47563
Držitel rozhodnutí: LEO LABORATORIES LIMITED

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Daivobet mast je užívána k léčbě lupénky (psoriasis).

Příbalový leták

DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast zobrazíte nebo stáhnete zde: DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast.pdf

Recenze

Recenze produktu DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast

Diskuze

Diskuze k produktu DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám