Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION CORPORATION ORION PHARMA, TURKU
Kód výrobku: 20996
Kód EAN: 6432100003881
Kód SÚKL: 94174
Držitel rozhodnutí: ORION CORPORATION ORION PHARMA, TURKU
Cyclophosphamide Orion se používá při léčbě různých typů nádorových onemocnění, jako je chronická lymfatická leukemie, nehodgkinský lymfom s nízkým stupněm malignity, je součástí kombinované chemoterapie u některých karcinomů (karcinom prsu). Jako imunosupresivum se používá k léčbě autoimunitních onemocnění (poruch obranných mechanismů, např. hemolytická anémie).

Příbalový leták


Příbalová informace- Informace pro uživatele
Cyclophosphamide Orion
obalené tablety
Cyclophosphamidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Cyclophosphamide Orion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cyclophosphamide Orion užívat
3. Jak se Cyclophosphamide Orion používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cyclophosphamide Orion uchovávat
6. Další informace
1. Co je Cyclophosphamide Orion a k čemu se používá
Cyclophosphamide Orion patří mezi léky nazývané cytostatika, imunosupresiva.
Cyclophosphamide Orion je určen k léčbě různých typů nádorů. Přípravek je obvykle kombinován s jinými protirakovinnými léky. Může být také někdy předepsán k léčbě jiných stavů.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Cyclophosphamide Orion užívat
Neužívejte přípravek Cyclophosphamide Orion:
- pokud trpíte závažným útlumem kostní dřeni
- pokud trpíte známou přecitlivělostí na léčivou látku cyklofosfamid nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku
- pokud trpíte těžkými neléčenými infekcemi, které mohou potlačením imunity při léčbě přípravkem Cyclophosphamide Orion vyústit v život ohrožující komplikace.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cyclophosphamide Orion je zapotřebí:
O léčbě přípravkem Cyclophosphamide Orion prosím informujte i další lékaře, s kterými se setkáte i v případě jiných onemocnění.
Při léčbě Vám bude lékař pravidelně kontrolovat celkový krevní obraz a moč na přítomnost červených krvinek.
Při léčbě přípravkem Cyclophosphamide Orion byste neměli být vakcinováni živou vakcínou. Mezi ukončením chemoterapie a vakcinací živou vakcínou by měly uběhnout nejméně 3 měsíce
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé přípravky mohou zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků.
Současná léčba cyklofosfamidem a alopurinolem (léčba dny) zvyšuje riziko potlačení kostní dřeně.
Účinek cyklofosfamidu může být ovlivněn podáváním vysokých dávek fenobarbitalu (léčí epilepsii).
Pokud užíváte nebo jste v uplynulých 10 dnech užívali přípravek Cyclophosphamide Orion a podrobíte se celkové anestézii, upozorněte na léčbu přípravkem Cyclophosphamide Orion lékaře.
Současná léčba cyklofosfamidem a indometacinem (nesteroidní protizánětlivý lék) může zvýšit pravděpodobnost nežádoucích účinků.
Současné podání cyklofosfamidu, methotrexátu, fluorouracilu a tamoxifenu (další léky léčící nádory) zvyšuje riziko tromboembolických příhod (tvorba krevních sraženin) u žen po přechodu léčených pro rakovinu prsu.
Současná léčba cyklofosfamidem a trastuzumabem (další lék léčící nádory) zvyšuje pravděpodobnost nežádoucích účinků na srdce.
Užívání přípravku Cyclophosphamide Orion s jídlem a pitím
Tablety užívejte asi 1 hodinu před jídlem.
Těhotenství a kojení
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
Ujistěte se u svého lékaře, že je seznámen s vaším možným těhotenstvím. V průběhu těhotenství byste přípravek Cyclophosphamide Orion neměla užívat. Buďte opatrná, abyste neotěhotněla v průběhu léčby.
V průběhu léčby by jste neměla kojit.
Důležité informace o některých složkách přípravku Cyclophosphamide Orion
Přípravek Cyclophosphamide Orion obsahuje laktózu a sacharózu Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.
3. Jak se Cyclophosphamide Orion užívá
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Cyclophosphamide Orion je aktivní cytotoxický lék, užití kterého má být předepsáno pouze lékařem se zkušenostmi s podáváním těchto léků.
Dodržujte přesně instrukce Vašeho lékaře odpovědného za Vaši léčbu.
Obvykle se užívá 50 200 mg cyklofosfamidu denně.
Způsob užití:
Tablety užívejte asi 1 hodinu před jídlem, nekousejte je a zapijte je vodou.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Cyclophosphamide Orion než jste měl(a):
Kontaktujte okamžitě lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Cyclophosphamide Orion:
Nezdvojujte další dávku abyste nahradili zapomenutou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cyclophosphamide Orion:
Nikdy léčbu bez porady s lékařem nepřerušujte.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Cyclophosphamide Orion nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.
Nežádoucí účinky jsou definovány podle četnosti výskytu:
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10):
Časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10):
Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100):
Vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000):
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000):
Při léčbě cyklofosfamidem se často objevuje nevolnost a zvracení. Může se objevit nechutenství a méně častá porucha trávení nebo bolesti břicha a průjem. Během léčby se vyskytly izolované případy krve ve stolici, vřídků v ústní dutině, žloutenka, rýma a bolest hlavy. Tyto vedlejší účinky většinou odezní při vysazení léčby cyklofosfamidem.
U pacientů léčených cyklofosfamidem se často vyskytuje vypadávání vlasů. Vlasy znovu začnou růst po ukončení léčby cyklofosfamidem nebo během ukončování léčby, ale mohou být odlišné kvality nebo barvy. Občas se vyskytuje kožní vyrážka a mohou se objevit pigmentace na kůži a změny nehtů. Během léčby cyklofosfamidem byly hlášeny izolované případy závažných alergických reakcí (Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy). Byly hlášeny také izolované případy lokálního podráždění v místě vpichu infuzní jehly.
Nejvýznamnějším nežádoucím účinkem léčby cyclophosphamidem je útlum kostní dřeně, především snížení počtu bílých krvinek, které se častěji rozvine u pacientů léčených zpočátku vysokými dávkami než u pacientů léčených nižšími dávkami. Může se objevit snížený počet krevních destiček, jako závažná komplikace vedoucí ke zvýšené krvácivosti. Tyto vedlejší účinky na krev mohou obvykle být vyloučeny snížením dávky nebo přerušením léčby. Zvýšení počtu bílých krvinek obvykle začíná po 7mi až 10ti dnech po ukončení léčby.
U pacientů léčených cyklofosfamidem se může vyvinout zánět močového měchýře s krví v moči, při závažném stavu může být nutné ukončit léčbu cyklofosfamidem. Může se rozvinout fibróza (zmnožení vaziva ve tkáni) močového měchýře.
Byla hlášena hemorhagická ureteritida (zánět močové trubice s krví v moči) a renální tubulární nekróza (nekróza tubulů v ledvinách). Tato onemocnění obvykle odezní po ukončení léčby
Léčba cyklofosfamidem může vést k zadržování tekutin v těle a snížené hladině sodíku.
U pacientů užívajících během několika dnů vysoké dávky cyklofosfamidu byly pozorovány toxické účinky na srdce, obvykle při kombinované léčbě s jinými chemoterapeutiky nebo v souvislosti s transplantací. V několika případech se při užívání vysokých dávek cyklofosfamidu objevilo závažné a někdy fatální kongestivní srdeční selhání během několika dnů po první dávce cyklofosfamidu.
Byly hlášeny izolované případy toxických účinků na játra.
Cyklofosfamid může způsobit sterilitu obou pohlaví. Vývoj sterility je závislý na dávce cyklofosfamidu, trvání léčby a na stavu funkce pohlavních žláz v době léčby.
Nepravidelná menstruace a vynechání menstruace mohou být u některých pacientek trvalé.
U pacientů užívajících cyklofosfamid dlouhodobě byla hlášena intersticiální plicní fibróza (zmnožení vaziva ve tkáni plic).
Byly hlášeny vzácné případy anafylaktických reakcí (reakce z přecitlivělosti).
U některých pacientů léčených cyklofosfamidem se vyvinuly druhotné nádory.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
5. Jak uchovávat přípravek Cyclophosphamide Orion
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Cyclophosphamide Orion obsahuje
Léčivá látka: Jedna obalená tableta obsahuje: cyclophosphamidum 50 mg (ve formě cyclophosphamidum monohydricum).
Pomocné látky:
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, natrium-stearyl-fumarát, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, želatina, makrogol 6000, povidon, sacharóza, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý (E 171), červený a žlutý oxid železitý, natrium benzoát, karnaubský vosk.
Jedna obalená 50 mg tableta obsahuje monohydrát laktózy (35,3 mg/tableta) a sacharózu (66,34 mg tableta)
Jak přípravek Cyclophosphamide Orion vypadá a co obsahuje toto balení
Cyclophosphamide Orion jsou světle hnědé obalené tablety.
Velikost balení:
50 obalených tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Výrobce
Orion Corporation
Tengströminkatu 8
FIN-20360 Turku
Finsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
11.11. 2009

Recenze

Recenze produktu CYCLOPHOSPHAMIDE ORION TBL OBD 50X50MG

Diskuze

Diskuze k produktu CYCLOPHOSPHAMIDE ORION TBL OBD 50X50MG

Přidat nový příspěvek do diskuze