Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 20116
Kód EAN: 9002260003365
Kód SÚKL: 53577
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
K čemu se používá Curam Curam je vhodný pro léčbu bakteriálních infekcí, vyžadujících antimikrobiální léčbu: Infekce horních a dolních dýchacích cest: - středoušní zánět (otitis media); - zánět vedlejších nosních dutin (sinusitis); - akutní a chronické záněty průdušek (bronchitis); - zápal plic (pneumonie). Infekční onemocnění ledvin, infekce močového a pohlavního ústrojí (urogenitálního traktu). Infekce kůže a měkkých tkání. Curam suspenze je určen pro děti od 9 měsíců. Curam potahované tablety jsou určeny pro děti od 12 let (t.hm. nejméně 40 kg), mladistvé a dospělé.

Příbalový leták

1/7
Příloha č.1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179322/2009
a příloha k sp.zn.: sukls220919/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Curam 625 mg
potahované tablety
amoxicillinum / acidum clavulanicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Curam 625 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Curam 625 mg užívat
3. Jak se Curam 625 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Curam 625 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CURAM 625 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Curam 625 mg (dále také Curam) je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicillin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do
skupiny léků nazývaných peniciliny, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá
léčivá látka (kyselina klavulanová) tomu brání.

Přípravek Curam se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:
infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin
infekce dýchacích cest
infekce močových cest
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CURAM 625 MG
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Curam, pokud:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo
kteroukoli další složku přípravku Curam (jsou uvedeny v části 6)
jste kdykoli v minulosti měl/a těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné
antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
2/7
jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku
(zežloutnutí kůže).

Pokud se Vás kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Curam neužívejte. Nejste-li si
jistý/á, obraťte se předtím, než začnete přípravek Curam užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Curam je zapotřebí
Předtím, než začnete užívat tento lék, se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, pokud
máte infekční mononukleózu
jste léčen/a na problémy s ledvinami nebo játry
pravidelně nemočíte.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se
předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje Vaši infekci. V závislosti na
výsledcích Vám může být podána jiná síla kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová nebo jiný lék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
Přípravek Curam může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí
účinky. Ty zahrnují alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání přípravku
Curam si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz Stavy vyžadující
zvýšenou pozornost v bodu 4.
Krevní testy a testy moči
Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí)
nebo testy moči (na glukosu), lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Curam. To
proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných
přípravků.

Pokud užíváte alopurinol (lék na dnu) spolu s přípravkem Curam, může se zvýšit pravděpodobnost, že
se u Vás vyskytne alergická kožní reakce.

Pokud užíváte probenecid (lék na dnu), může se Váš lékař rozhodnout, že upraví dávku přípravku
Curam.

Pokud se spolu s přípravkem Curam užívají léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako
je warfarin), pak může být potřebné provádět další krevní testy.

Přípravek Curam může mít vliv na fungování methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo
revmatických chorob).

Užívání přípravku Curam s jídlem a pitím
K minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím traktu tablety užívejte těsně před jídlem.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, máte za to, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte, informujte o tom
prosím svého lékaře nebo lékárníka.


3/7

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Curam může mít nežádoucí účinky, přičemž jejich příznaky Vám mohou znemožnit řízení.
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil/a dobře.


3. JAK SE CURAM 625 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Curam přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více
Obvyklá dávka je 1 tableta třikrát denně.

Děti vážící méně než 40 kg
Děti ve věku 6 let nebo mladší by měly být léčeny kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová spíše
ve formě perorální suspenze nebo sáčků.

Pokud podáváte přípravek Curam dětem vážícím méně než 40 kg, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu
nebo jiný lék.
jestliže máte problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se
zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Curam užívá
tabletu užívejte na začátku jídla nebo těsně předtím.
dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny
neužívejte 2 dávky.
tento lék neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vám stále není dobře, musíte opět navštívit
lékaře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Curam, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho přípravku Curam, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek
(pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře. Vezměte
s sebou krabičku nebo lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Curam
Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš
brzy před užitím další dávky počkejte asi 4 hodiny.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Curam
Přípravek Curam užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítíte lépe. K boji s infekcí
potřebujete každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4/7


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Curam nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Stavy vyžadující pozornost
Alergické reakce:
kožní vyrážka
zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé
skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
kolaps.

Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na svého lékaře. Přestaňte
přípravek Curam užívat.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, s bolestmi žaludku a/nebo
horečkou.
Co nejdříve se obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
průjem (u dospělých).

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)
moučnivka (kandidóza kvasinková infekce ve vagině, ústech nebo v kožních záhybech)
pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte
přípravek Curam před jídlem.
zvracení
průjem (u dětí).

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)
kožní vyrážka, svědění
vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
poruchy trávení
závratě
bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
zvýšení hladiny některých látek (enzymy) vytvářených v játrech.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 lidí)
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny
obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji erythema multiforme).


5/7

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve
snížený počet bílých krvinek.

Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu lidí, a tak
jejich přesná četnost není známa)
alergické reakce (viz výše)
zánět tlustého střeva (viz výše)
těžké kožní reakce:
rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a
pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující
rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla toxická epidermální
nekrolýza)
rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní
dermatitida)
červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.

zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
zánět ledvinných kanálků
prodloužení doby srážení krve
hyperaktivita
křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Curam nebo u lidí s problémy s ledvinami)
černý, chlupatě vyhlížející jazyk
skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech
výrazné snížení počtu bílých krvinek
snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
krystaly v moči.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK CURAM 625 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.

Přípravek Curam nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


6/7


Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Curam obsahuje

Léčivé látky: amoxicillinum trihydricum 574,0 mg (odpovídá amoxicillinum 500 mg) a kalii
clavulanas 149,0 mg (odpovídá acidum clavulanicum125 mg) v jedné potahované tabletě.

Pomocné látky: magnesium-stearát, mastek, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
kroskarmelosy, triethyl-citrát, disperze ethylcelulosy (ethylcelulosa, natrium-lauryl-sulfát,
cetylalkohol), hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171).


Jak Curam vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až slabě žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení
dávky.

Velikost balení:
12, 15, 16 a 21 potahovaných tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.2.2013


Pokyny/zdravotnické informace

Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím
způsobeným viry.
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů
bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie
mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik
může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.
Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly
ukončit fungování antibiotik.

7/7

1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný
počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, požádejte svého lékaře
nebo lékárníka o vysvětlení.
2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na
kterou bylo předepsáno.
3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je
podobná té Vaší.
4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbyde, musíte jej
odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.

Recenze

Recenze produktu CURAM 625 MG 21X625MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CURAM 625 MG 21X625MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze