Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 20111
Kód EAN:
Kód SÚKL: 53570
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
K čemu se používá Curam Curam je vhodný pro léčbu bakteriálních infekcí, vyžadujících antimikrobiální léčbu: Infekce horních a dolních dýchacích cest: - středoušní zánět (otitis media); - zánět vedlejších nosních dutin (sinusitis); - akutní a chronické záněty průdušek (bronchitis); - zápal plic (pneumonie). Infekční onemocnění ledvin, infekce močového a pohlavního ústrojí (urogenitálního traktu). Infekce kůže a měkkých tkání. Curam suspenze je určen pro děti od 9 měsíců. Curam potahované tablety jsou určeny pro děti od 12 let (t.hm. nejméně 40 kg), mladistvé a dospělé.

Příbalový leták

1/7
Příloha č.1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179325/2009, sukls179326/2009,
a příloha k sp.zn.: sukls220927/2010, sukls220942/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Curam 156,25 mg/5 ml
Curam 312,5 mg/5 ml

prášek pro perorální suspenzi
amoxicillinum/acidum clavulanicum.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi
V této příbalové informaci naleznete:

1. CO JE PŘÍPRAVEK CURAM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Curam je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny
léků nazývaných peniciliny, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka
(kyselina klavulanová) tomuto brání.

Přípravek Curam se používá u dětí a vzácně u dospělých k léčbě následujících infekcí:
infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin
infekce dýchacích cest
infekce močových cest
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů.

1. Co je přípravek Curam a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Curam užívat
3. Jak se přípravek Curam užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Curam uchovávat
6. Další informace
2/7
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CURAM UŽÍVAT

Nepodávejte svému dítěti přípravek Curam, pokud:
je alergické (přecitlivělé) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo kteroukoli další složku
přípravku Curam (jsou uvedeny v bodu 6).
kdykoli v minulosti mělo těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné
antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku.
kdykoli v minulosti mělo při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí
kůže).

Pokud se jej kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Curam svému dítěti nedávejte. Nejste-
li si jistý/á, obraťte se předtím, než mu začnete přípravek Curam podávat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Curam je zapotřebí
Předtím, než začnete svému dítěti podávat tento lék, se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, pokud:
má infekční mononukleózu
je léčeno na problémy s ledvinami nebo játry
pravidelně nemočí.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vaše dítě vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se
předtím, než mu začnete tento lék podávat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vašeho dítěte způsobuje infekci. V
závislosti na výsledcích může být Vašemu dítěti podána jiná síla přípravku Curam nebo jiný lék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
Přípravek Curam může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky.
Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy Vaše dítě
přípravek Curam užívá, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost v bodu 4.
Krevní testy a testy moči
Pokud Vaše dítě podstupuje krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních
funkcí) nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užívá přípravek Curam. To proto, že
tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo
v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků.

Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda Vaše dítě neužívá některý z následujících léků:

alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u něj vyskytne alergická kožní reakce
probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Curam
léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné
provádět další krevní testy
methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Curam může
ovlivnit jeho fungování.

3/7

Těhotenství a kojení
V případě, že pacientka (Vy nebo Vaše dospívající dcera), které byl předepsán přípravek Curam, je
těhotná nebo kojí, informujte o tom prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Důležité informace o některých složkách přípravku Curam
Přípravek Curam obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu, který může být škodlivý pro děti narozené
s fenylketonurií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURAM UŽÍVÁ

Dávkování
Vždy užívejte přípravek Curam přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.


Dospělí a děti
vážící 40 kg a
více

Tato suspenze se obvykle u dospělých a dětí vážících
40 kg a více nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.

Děti vážící
méně než 40 kg

Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti
dítěte.

Váš lékař Vám poradí, kolik léku máte svému dítěti
podávat.
K odměření dávky a podání suspenze je přiložena
odměrka (1 odměrka je na 5 ml). Tu musíte používat,
abyste mohl/a svému dítěti podat správnou dávku.
Obvyklá dávka 20 mg/5 mg až 60 mg/15 mg na
kilogram tělesné hmotnosti za den, podáno ve třech
dílčích dávkách.

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
jestliže má Vaše dítě problémy s ledvinami, může být dávka snížena. Lékař může zvolit jinou sílu
nebo jiný lék
jestliže má Vaše dítě problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se
zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Curam užívá
před podáním každé dávky obsah lahvičky vždy dobře protřepejte
podávejte na začátku jídla nebo těsně předtím
dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny nepodávejte
2 dávky
přípravek Curam svému dítěti nepodávejte déle než 2 týdny. Pokud mu stále není dobře, musíte
opět navštívit lékaře.

4/7

Jestliže jste podal/a více přípravku Curam, než jste měl/a
Jestliže jste svému dítěti podal/a příliš mnoho přípravku Curam, mohou příznaky zahrnovat podrážděný
žaludek (pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na jeho lékaře.
Vezměte s sebou lahvičku od léku, abyste ji mohl/a ukázat lékaři.
Jestliže jste zapomněl/a podat přípravek Curam
Jestliže zapomenete podat dávku, podejte ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte podat příliš brzy,
před podáním další dávky počkejte asi 4 hodiny.
Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Curam
Přípravek Curam dítěti podávejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítí lépe. K léčbě infekce
Vaše dítě potřebuje každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Curam nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
Alergické reakce
kožní vyrážka
zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé
skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
kolaps.
Pokud se u Vašeho dítěte kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na lékaře. Přestaňte
přípravek Curam podávat.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo
horečkou.
Co nejdříve se obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vašeho dítěte tyto symptomy
objeví.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
průjem (u dospělých).

Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
moučnivka (kandidóza kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte přípravek
Curam před jídlem.
5/7
zvracení
průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 ze 100 lidí
kožní vyrážka, svědění
vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
poruchy trávení
závratě
bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 1000 lidí
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny
obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji erythema multiforme).
Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve
snížený počet bílých krvinek.

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu lidí, ale jejich přesná četnost není
známa.
alergické reakce (viz výše)
zánět tlustého střeva (viz výše)
těžké kožní reakce:
rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních
orgánů (Steven-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování
kůže (na více než 30 % povrchu těla toxická epidermální nekrolýza)
rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní
dermatitida)
červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).
Jestliže u Vašeho dítěte zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.

zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
zánět ledvinných tubulů
prodloužení doby srážení krve
hyperaktivita
křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Curam nebo u lidí s problémy s ledvinami)
černý, chlupatě vyhlížející jazyk
skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.

6/7
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů
výrazné snížení počtu bílých krvinek
nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie)
krystaly v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CURAM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Připravená suspenze se uchovává při teplotě mezi 2 až 8C. Spotřebujte do 7 dnů od data přípravy.
Přípravek Curam nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Curam obsahuje:
Curam 156,25 mg/5ml:
Léčivé látky: amoxicillinum trihydricum 143,0 mg, ekv. amoxicillinum 125 mg, kalii clavulanas
37,23 mg, ekv. acidum clavulanicum 31,25 mg, v 5 ml (1 odměrce) suspenze.
Curam 312,5 mg/5ml:
Léčivé látky: amoxicillinum trihydricum 287,0 mg, ekv. amoxicillinum 250 mg, kalii clavulanas 74,5 mg,
ekv. acidum clavulanicum 62,5 mg, v 5 ml (1 odměrce) suspenze.
Pomocné látky:
citronové, broskvovo-meruňkové a pomerančové aroma, kyselina citronová, natrium-citrát, aspartam,
mastek, guar galaktomanan, srážený oxid křemičitý.
Jak přípravek Curam vypadá a co obsahuje balení
Prášek pro perorální suspenzi.
Popis: téměř bílý prášek, po naředění téměř bílá suspenze.
Curam 156,25 mg/5 ml:
1 lahvička s 5,4 g prášku pro přípravu 60 ml suspenze.
1 lahvička s 9 g prášku pro přípravu 100 ml suspenze.
Curam 312,5 mg/5 ml:
1 lahvička s 7,5 g prášku pro přípravu 60 ml suspenze.
1 lahvička s 12,5 g prášku pro přípravu 100 ml suspenze.
7/7

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.2.2013

Pokyny/zdravotnické informace
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím
způsobeným viry.
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá
odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že taková bakterie mohou
navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.

Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může
napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit
fungování antibiotik.

1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet
dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka,
kteří Vám vše vysvětlí.

2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou
bylo předepsáno.

3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té
Vaší.

4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.

5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbyde, musíte jej odevzdat do
lékárny k řádné likvidaci.


Recenze

Recenze produktu CURAM 312,5 MG/5 ML PLV SUS 1X60ML

Diskuze

Diskuze k produktu CURAM 312,5 MG/5 ML PLV SUS 1X60ML

Přidat nový příspěvek do diskuze