Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 34097
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17052
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
K čemu se Curam 1 g používá? Curam 1 g se používá k léčbě následujících infekcí horních a dolních cest dýchacích: - akutní infekce vedlejších dutin nosních (sinusitida); - náhlé zhoršení vleklého zánětu průdušek (akutní exacerbace chronické bronchitidy); - infekční zánět plic (lobární pneumonie).

Příbalový leták

1/7

Sp. zn. sukls178556/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Curam 1 g Potahované tablety

Amoxicillinum/Acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Curam 1 g a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Curam 1 g užívat 3. Jak se přípravek Curam 1 g užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Curam 1 g uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Curam 1 g a k čemu se používá Přípravek Curam je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti. Přípravek Curam se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí: - infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin - infekce dýchacího ústrojí - infekce močového ústrojí - infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí - infekce kostí a kloubů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Curam 1 g užívat Neužívejte přípravek Curam: - jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

- jestliže jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.

- jestliže se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže).

2/7

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Curam. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem Curam poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatření Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: - máte infekční mononukleózu - se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy - u Vás nedochází k pravidelnému močení.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat přípravek Curam. V některých případech může lékař určit typ bakterie, která způsobila infekci. Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Curam nebo jiný lék. Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti Přípravek Curam může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem Curam věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů. Viz “Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti” – bod 4. Krevní a močové testy Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte přípravek Curam. Přípravek Curam totiž může ovlivnit výsledky těchto testů. Další léčivé přípravky a přípravek Curam Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud užíváte zároveň s přípravkem Curam alopurinol (užívaný k léčbě dny), může být u Vás zvýšené riziko kožní alergické reakce. Pokud užíváte probenecid (užívaný k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku Curam. Pokud užíváte současně s přípravkem Curam léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů. Přípravek Curam může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění). Přípravek Curam může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění rejekce (odmítnutí) transplantovaných orgánů).

Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Curam může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře. 3. Jak se přípravek Curam 1 g užívá

3/7

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a děti vážící 40 kg a více

 Obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně  Vyšší dávkování – 1 tableta třikrát denně

Děti vážící méně než 40 kg Děti ve věku 6 let a méně by měly být přednostně léčeny přípravkem Curam ve formě perorální suspenze. Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, pokud podáváte tablety přípravku Curam dětem vážícím méně než 40 kg. Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.

 Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak se přípravek Curam užívá

 Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně před jídlem.

 Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny.

 Neužívejte přípravek Curam déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Curam, než jste měl(a) Pokud jste užil(a) větší dávku přípravku Curam, než jste měl(a) mohou se u Vás objevit žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte mu také krabičku nebo lahvičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Curam

Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku Curam, užijte ji hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte přibližně 4 hodiny.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Curam

Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe. K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce vrátit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti

Alergické reakce:

 kožní vyrážka  zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla

4/7

 horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle  otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním

 mdloba.  Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat přípravek Curam. Zánět tlustého střeva Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo horečka.

 Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem. Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů)

 průjem (u dospělých). Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů)

 kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)  pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek. → Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte přípravek Curam před jídlem.

 zvracení  průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů)

 kožní vyrážka, svědění  vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)  trávicí potíže  závratě  bolest hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech. Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů)

 kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme).

 Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře. Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve  snížený počet bílých krvinek.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu pacientů, ale přesná frekvence jejich výskytu není známa. • alergické reakce (viz výše) • zánět tlustého střeva (viz výše) • zánět ochranné blány obalující mozek (aseptická meningitida) • závažné kožní reakce:

- rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma

5/7

projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická epidermální nekrolýza)

- rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)

- zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).  Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

• zánět jater (hepatitida) • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma • zánět ledvinných kanálků • snížená srážlivost krve • nadměrná aktivita • křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Curam nebo u pacientů s ledvinovými problémy) • černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený • skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů. Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:  výrazné snížení počtu bílých krvinek  snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)  krystalky v moči.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání vice informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Curam 1 g uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Curam obsahuje Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum 875 mg a acidum clavulanicum 125 mg. Léčivými látkami jsou amoxicilin a kyselina klavulanová. Pomocnými látkami jsou:

6/7

Jádro tablety: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572), mastek, povidon, sodná sůl kroskarmelózy, mikrokrystalická celulóza. Potah tablety: Triethyl-citrát, ethylcelulóza, natrium-lauryl-sulfát, cetylalkohol, hypromelóza, mastek, oxid titaničitý (E171). Jak přípravek Curam vypadá a co obsahuje toto balení Bílé až světle žluté, oválné potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Obsah balení: Zatavené hliníkové stripy s polyethylenovým potahem. Velikosti balení: Jednotlivá balení po 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20 a 100 potahovaných tabletách Nemocniční balení po 40, 50, 100 a 500 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakousko Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com. Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Rakousko: Curam 1 g – filmtabletten Belgie: Amoxiclav Sandoz 875 mg, filmomhulde tabletten Česká republika: Curam 1 g Německo: Amoxclav-Sandoz 875/125 mg filmtabletten Finsko: Bioclavid 875 mg tabletti, kalvopäällysteinen Řecko: Bioclavid Maďarsko: Curam Duo 1000 mg filmtabletta Itálie: Amoxicillina + acido clavulanico Sandoz 875 mg + 125 mg compresse

rivestite con film Portugalsko: Amoxicillina + ácido clavulânico Sandoz 875 mg + 125 mg comprimidos

revestidos Švédsko: Bioclavid Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.2.2015 Medicínské informace Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí. Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky. Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence. Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

7/7

1. Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 2. Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno. 3. Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má dotyčný infekci podobnou té Vaší. 4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě. 5. Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla zajištěna jejich správná likvidace.


Recenze

Recenze produktu CURAM 1 G 50X1G HOSP Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CURAM 1 G 50X1G HOSP Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze