Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

CROMOHEXAL 1X30ML Roztok ve spreji - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15302

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 15302
Kód EAN: 4030855002771
Kód SÚKL: 49933
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek se užívá při sezónní alergické rýmě (senná rýma) a při celoroční alergické rýmě. Přípravek mohou užívat dospělí i děti od 3 let.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls164701/2010 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CROMOHEXAL 

              nosní sprej,roztok 

(Dinatrii cromoglicas) 

 
  

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého  lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní 

sestry. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému  lékaři  nebo   

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Cromohexal  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cromohexal používat  

3. 

Jak se Cromohexal  používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak  Cromohexal  uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Cromohexal  a k čemu se používá 

Cromohexal  patří  mezi  antialergika.  Léčivá  látka  Cromohexalu  dinatrium-chromoglykát 
zabraňuje uvolnění některých tkáňových působků např. histaminu, které jsou zodpovědné za 
spuštění alergické reakce. 
Přípravek se používá při sezónní alergické rýmě (senná rýma) a při celoroční alergické rýmě. 
Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cromohexal používat  

 
Nepoužívejte přípravek Cromohexal : 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku  nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  

v první třetině těhotenství 

 
Upozornění a opatření  
Pro používání přípravku v druhé a třetí třetině těhotenství a v období kojení musí být zvlášť 
závažné důvody. Před použitím přípravku Cromohexal se poraďte se svým lékařem. 
 
Děti a dospívající 

 

Přípavek mohou používat děti od 3 let. 
 
Další léčivé přípravky a  přípravek  Cromohexal
 
Interakce nejsou dosud známé, přesto bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem 
CROMOHEXAL žádné další nosní léky. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užívali nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a  kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým  lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pro používání přípravku v druhé a třetí třetině těhotenství a v období kojení musí být zvlášť 
závažné důvody, v první třetině těhotenství se Cromohexal užívat nesmí. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Cromohexal tyto činnosti neovlivňuje. 
 
3. 

Jak se  přípravek Cromohexal používá 

 
Vždy  používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Doporučená  dávka  přípravku  je  u  dětí  od  3  let  a  dospělých  jedna  dávka  (jeden  vstřik)  do 
každé  nosní  dírky  4  krát  denně.  I  po  odeznění  obtíží  se  má  v  léčbě  pokračovat,  a  to  tak 
dlouho,  dokud  je  nemocný  vystaven  alergizujícím  látkám  (pyl,  domácí  prach,  výtrusy  hub, 
atd.). Délku léčby však vždy určí lékař. 
 
 
Jestliže jste použil(a)  více  přípravku Cromohexal , než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít  přípravek Cromohexal 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou  dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a)  používat přípravek Cromohexal   
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého  lékaře 
nebo  lékárníka. 
 

Způsob použití: 
Viz obrázek č.1-3 na poslední straně příbalové informace. 
Nejprve se sejme kryt (obr. č. 1). Před prvním použitím se několikrát zapumpuje, až se objeví 
malý obláček spreje (obr. č. 2), (při dalším použití je přípravek použitelný okamžitě). Špička 
lahvičky se zasune do nosního otvoru a jednou se pumpne (obr. č. 3). Po vstřiknutí dávky se 
nasadí opět kryt. 

 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
    
Uvedené  nežádoucí  účinky  odeznějí  po  vysazení  přípravku,  přesto  však  o  jejich  případném 
výskytu nebo jiných neobvyklých reakcích informujte svého lékaře. 
Během prvních dnů používání se může vyskytnout příležitostné podráždění nosní sliznice. Ve 
vzácných případech pacienti hlásili hvízdavé dýchání nebo tíhu na hrudi. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41,  Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
5. 

Jak  přípravek Cromohexal  uchovávat 

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky je 4 týdny. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „EXP:“  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Cromohexal  obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je dinatrium-chromoglykát (kromoglykan sodný) 2,8 mg v 0,14 ml roztoku 

(= jeden střik, tj. jedna dávka). 

-  Pomocnými látkami  jsou roztok benzalkonium-chloridu 200 g/l, chlorid sodný, dihydrát 

dinatrium-edetátu, nekrystalizující sorbitol 70%, dihydrát dihydrogenfosforečnanu 
sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci. 

 
Jak přípravek Cromohexal  vypadá a co obsahuje toto balení 
Cromohexal je čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok bez viditelných nečistot.  

 

Balení: 1 lahvička s 15 ml nosního spreje nebo 2x 1 lahvička s 15 ml nosního spreje (spojené 
papírovou páskou). 
 

Držitel  rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Hexal AG, Holzkirchen, Německo 
  
Výrobce: 
Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.9.2013. 

Obr. č. 1 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 

                                         

 

 

Obr. č. 3

 

Recenze

Recenze produktu CROMOHEXAL 1X30ML Roztok ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu CROMOHEXAL 1X30ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám