Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

CROMOHEXAL 1X15ML Roztok ve spreji - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15301

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 15301
Kód EAN: 4030855002764
Kód SÚKL: 49932
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek se užívá při sezónní alergické rýmě (senná rýma) a při celoroční alergické rýmě. Přípravek mohou užívat dospělí i děti od 3 let.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls164701/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

CROMOHEXAL
nosní sprej,roztok
(Dinatrii cromoglicas)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní
sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Cromohexal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cromohexal používat
3. Jak se Cromohexal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cromohexal uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Cromohexal a k čemu se používá
Cromohexal patří mezi antialergika. Léčivá látka Cromohexalu dinatrium-chromoglykát
zabraňuje uvolnění některých tkáňových působků např. histaminu, které jsou zodpovědné za
spuštění alergické reakce.
Přípravek se používá při sezónní alergické rýmě (senná rýma) a při celoroční alergické rýmě.
Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cromohexal používat

Nepoužívejte přípravek Cromohexal :
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
- v první třetině těhotenství

Upozornění a opatření
Pro používání přípravku v druhé a třetí třetině těhotenství a v období kojení musí být zvlášť
závažné důvody. Před použitím přípravku Cromohexal se poraďte se svým lékařem.

Děti a dospívající
2
Přípavek mohou používat děti od 3 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Cromohexal
Interakce nejsou dosud známé, přesto bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem
CROMOHEXAL žádné další nosní léky.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užívali nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Pro používání přípravku v druhé a třetí třetině těhotenství a v období kojení musí být zvlášť
závažné důvody, v první třetině těhotenství se Cromohexal užívat nesmí.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cromohexal tyto činnosti neovlivňuje.

3. Jak se přípravek Cromohexal používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících
Doporučená dávka přípravku je u dětí od 3 let a dospělých jedna dávka (jeden vstřik) do
každé nosní dírky 4 krát denně. I po odeznění obtíží se má v léčbě pokračovat, a to tak
dlouho, dokud je nemocný vystaven alergizujícím látkám (pyl, domácí prach, výtrusy hub,
atd.). Délku léčby však vždy určí lékař.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Cromohexal , než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cromohexal
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Cromohexal
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

Způsob použití:
Viz obrázek č.1-3 na poslední straně příbalové informace.
Nejprve se sejme kryt (obr. č. 1). Před prvním použitím se několikrát zapumpuje, až se objeví
malý obláček spreje (obr. č. 2), (při dalším použití je přípravek použitelný okamžitě). Špička
lahvičky se zasune do nosního otvoru a jednou se pumpne (obr. č. 3). Po vstřiknutí dávky se
nasadí opět kryt.
3

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Uvedené nežádoucí účinky odeznějí po vysazení přípravku, přesto však o jejich případném
výskytu nebo jiných neobvyklých reakcích informujte svého lékaře.
Během prvních dnů používání se může vyskytnout příležitostné podráždění nosní sliznice. Ve
vzácných případech pacienti hlásili hvízdavé dýchání nebo tíhu na hrudi.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

5. Jak přípravek Cromohexal uchovávat
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky je 4 týdny.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za EXP:
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Cromohexal obsahuje

- Léčivou látkou je dinatrium-chromoglykát (kromoglykan sodný) 2,8 mg v 0,14 ml roztoku
(= jeden střik, tj. jedna dávka).
- Pomocnými látkami jsou roztok benzalkonium-chloridu 200 g/l, chlorid sodný, dihydrát
dinatrium-edetátu, nekrystalizující sorbitol 70%, dihydrát dihydrogenfosforečnanu
sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.

Jak přípravek Cromohexal vypadá a co obsahuje toto balení
Cromohexal je čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok bez viditelných nečistot.
4
Balení: 1 lahvička s 15 ml nosního spreje nebo 2x 1 lahvička s 15 ml nosního spreje (spojené
papírovou páskou).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Hexal AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.9.2013.
Obr. č. 1 Obr. č. 2

5
Obr. č. 3

Recenze

Recenze produktu CROMOHEXAL 1X15ML Roztok ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu CROMOHEXAL 1X15ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám